Zahteva LD Dreta Nazarje

LD Dreta Nazarjezahteva izdajo začasne odredbe o zadržanju uporabe spornih določil Pravil Lovske zveze Slovenije

Lovska družina Dreta Nazarje
Lačja vas 32
3331 NAZARJE
Datum: 14.11.2006


Upravna enota Ljubljana
Sektor za upravne notranje zadeve
ODDELEK ZA JAVNI RED
Adamič Lundrovo naselje 2
1000 Ljubljana


ZADEVA: Lovska družina Dreta Nazarje, zaradi varstva pravnih koristi zahteva:

1. Izdajo začasne odredbe o zadržanju uporabe spornih določil Pravil Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem navajanju: pravil LZS), ki niso v skladu z Zakonom o društvih (v nadaljnjem navajanju: Zdru; Ur. list RS št. 61/2006) in z Zakonom o divjadi in lovstvu (nadaljnjem navajanju: ZDlov-1; Ur. list RS št. 16/2004)

in podredno

2. Predlaga zadržanje vpisa spremembe zakonitega zastopnika LZS v register društev;

- oboje za čas dokler LZS ne predloži za vpis v register društev naslovni UE s pravnim redom v Republiki Sloveniji usklajena pravila LZS.

Lovska družina Dreta Nazarje, s sedežem v Lačji vasi 32, 3331 Nazarje, ki jo zakonito zastopa starešina LD Milan CAJNER, je vpisana v register društev, ki ga vodi UE Mozirje pod št. registra 109. Po določbi 66. člena ZDLov-1 (Ur. l. RS, št.16/04 ) je LD Dreta Nazarje neposredna članica Lovske zveze Slovenije. Na z zakonom pridobljeno in z ustavo varovano pravico do neposrednega članstva v LZS, opira LD Dreta Nazarje pravni interes za pridobitev lastnosti stranke v postopku, ker ščiti svoje zakonite pravice in pravne koristi.

Dokaz:

- potrdilo o registraciji LD Dreta Nazarje

 

Obrazložitev:

 

Ministrstvo za notranje zadeve je z Odločbo 0930-6/2006/16 (1322-02) (v nadaljevanju: Odločba MNZ) z dne 21.9.2006 ugodilo trem pritožnikom ter v celoti odpravilo Odločbo Upravne enote Ljubljana št. 215-768/2005-21 (2107) z dne 28.12.2005. V obrazložitvi citirane odločbe Ministrstvo za notranje zadeve kot drugostopni organ navaja, da je določba drugega odstavka 19. člena Pravil LZS, ki določa, da predsednika in člane upravnega odbora LZS izvoli občni zbor tako, da ima v upravnem oboru vsaka območna zveza svojega predstavnika, v neskladju z Zakonom o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju: ZDlov-1). Ker mora biti temeljni akt društva tudi v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, sprememb, ki jih je prinesel novi zakon o lovstvu ni mogoče prezreti. V obrazložitvi odločbe MNZ navaja, kako razrešiti nastalo stanje je zapisano: »Na izrednem občnem zboru je potrebno izvoliti zastopnika zveze , pravila zveze pa uskladiti z določbo Zakona o društvih in Zakona o divjadi in lovstvu, tako da bodo omogočala članstvo lovskim družinam v zvezi, kot to določa 66. člen Zakona o divjadi in lovstvu.«


Kljub nesporno jasnim in nedvoumnim napotkom MNZ, sklicatelji izrednega občnega zbora (sklic je določen za 25.11.2006), s tem ko na dnevni red zbora niso uvrstili sprejema s pravnim redom usklajenih pravil LZS, dejansko ne sledijo odločbi, kar je le še en dokaz več, da zavestno ali iz velike malomarnosti LZS ni pripravljena spoštovati pravnega reda v državi.

Dokaz:

- vabilo za sklic izrednega občnega zbora LZS z dne 10.11.2006


MNZ je v citirani odločbi kot drugostopni upravni organ nesporno ugotovilo, da je temeljni akt zveze v določilih, ki urejajo članstvo in pravice članic pri odločanju zasnovan na določbah neveljavnega Zakonom o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč iz leta 1976, zato ni v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji (z določbami ZDlov-1). Veljavna pravila LZS poleg spornega prvega člena, vsebujejo še kar nekaj drugih členov, ki tudi niso v skladu z novim ZDru (temeljno načelo zakona je prostovoljnost ter pogodba in ne obvezno članstvo po neveljavnem lovskem zakonu iz leta 1976). če pristojni organ ugotovi (drugi odstavek 19. člena ZDru), da temeljni akt ni v skladu z določbami zakona, mora društvo uskladiti temeljni akt v zakonskem roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. čeprav MNZ oziroma UE Ljubljana, ki je naslovnikom pošiljala citirano Odločbo MNZ, nista posebej opozorila LZS na rok v katerem je potrebno uskladiti temeljni akt, je glede na zakonsko določbo povsem jasno, da ta rok ne sme biti daljši od treh mesecev.


Pri presoji, ali se sporna določila pravil LZS lahko porabljajo tudi za izvedbo novih volitev organov LZS, je pomembna ugotovitev, da se skladno s 56. členom ZDru ne smejo uporabljati tiste določbe temeljnega akta (pravil LZS), ki niso skladne z zakonom. Na dnevni red uvrščene volitve vseh organov LZS - na podlagi tako spornih določil pravil LZS (vključno s podelitvijo volilne pravice dvema zvezama, ki sta bili ustanovljeni po ZDru in nista mogli postali članici LZS po prej veljavnem lovskem zakonu), pomeni poizkus dodatne kršitve pravnega reda v Republiki Sloveniji. Na podlagi vabila za izredni občni zbor (v povezavi s spornimi določili veljavnih pravil LZS) lahko ugotovimo, da je napovedano odločanje na zboru nelegitimno, morebitno sprejeti sklep o izidu takšnih volitev bo neveljaven in v neskladju z drugim in štirinajstim členom Ustave Republike Slovenije.


Sklic izrednega zbora LZS kaže na popolno pravno ignoranco sklicateljev tako do odločbe MNZ, kot do pravnega reda v Republiki Sloveniji. Predstavniki sklicateljev izrednega občnega zbora so se s tem, ko na dnevni red niso uvrstili sprejetja Pravil LZS, ki bi bila usklajena z veljavnimi zakoni in istočasno ponovno predlagali izvedbo nelegalnih volitev organov LZS (na osnovi spornih določil veljavnih Pravil LZS), dejansko postavili nad zakon. Glede na njihovo ravnanje je čas morebitnega sprejetja z zakonom usklajenih Pravil LZS ponovno prestavljen v negotovo bodočnost (nezaupanje v pravo) in v bistvu odvisen od dobre volje organov LZS, oziroma od tega, kdaj bo UO LZS sposoben in pripravljen predlagati nova pravila občnemu zboru LZS in ne od brezpogojnega takojšnega spoštovanja veljavnih obligatornih določb zakonov, ki že kar nekaj časa veljajo v Republiki Sloveniji.


Pri tem nihče od predlagateljev ne želi odgovoriti niti na osnovno pravno vprašanje, zakaj je oziroma bi sploh bilo potrebno uskladiti veljavna Pravila LZS, če je po njihovem prepričanju pravno še vedno nesporno in dopustno, da na podlagi spornih določb veljavnih pravil, območne zveze razpišejo in legalno izvedejo volitve vseh organov LZS. In to kljub nespornemu dejstvu, da ta veljavna pravila v danem trenutku tudi po obrazložitvi iz Odločbe MNZ niso skladna z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Ali so torej pravila LZS glede na Ustavo Republike Slovenije res nad zakoni oziroma izvzeta iz spoštovanja pravnega reda v državi?


če določila veljavnih Pravil LZS niso nad zakonom, (nad zakonom ne more biti noben predpis ali splošni akt), potem se seveda določbe pravil, ki niso skladne z veljavnimi zakoni ne smejo uporabljati. Zato je nedopustno, da se pri sklicu izrednega občnega zbora za dne 25.11.2006 in pri kandidacijskih postopkih za volitve organov LZS na tem zboru, še naprej uporablja določba Pravil LZS, ki določa: »Lovska zveza Slovenije je zveza območnih zvez lovskih družin, v katere se skladno z zakonom obvezno združujejo lovske družine.« Iz citirane določbe prvega člena pravil zveze je nesporno jasno, da lovske družine niso prostovoljne članice območnih zvez lovskih družin. Prav tako tudi območne zveze niso prostovoljne članice LZS po veljavnem Zakonu o društvih in ZDlov-1 (temeljno načelo zakona o društvih je prostovoljnost in pogodba), temveč obvezne članice na podlagi prisilnega predpisa po prvem odstavku 62. člena Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Ur. l. SRS štev.25/1976), ki ne velja več, zato je takšno stanje nesporno protipravno.


Ker določbe veljavnih pravil LZS sploh ne določajo pogojev in načina prostovoljnega včlanjevanja ter prenehanja članstva območnih zvez v LZS (kar je v nasprotju z 9. členom ZDru) ni mogoče, da sta tudi dve območne zvezi, ki sta bili ustanovljeni v letu 2006 (ZLD Posočje in ZLD Koper), sploh postale legalne članice LZS v letu 2006. Kljub temu sta ti zvezi kot članice LZS že vključeni v kandidacijske postopke za izvedbo volitev organov LZS na omenjenem občnem zboru LZS. ZLD Posočje pa je celo med sklicatelji izrednega občnega zbora, kar kaže na dodatne kršitve veljavnih predpisov v državi in že v naprej onemogoča izvedbo legalnih volitev vseh organov LZS, vključno z izvolitvijo zakonitega zastopnika zveze.


Glede na navedeno je nesporno dokazano, da je obvezno članstvo območnih zvez v LZS še vedno na temelju prej veljavnega zakona o lovstvu iz leta 1976. Citirani zakon je bil dosledno, tudi v postopkih registracije pravil LZS in pravil območnih zvez pred pristojnimi upravnimi organi upoštevan, kot lex specialis, v razmerju do Zakona o društvih. To seveda pomeni, da so tudi danes pristojni upravni organi in LZS dolžni upoštevati neposredno uporabo določb ZDLov-1 (pred Zakonom o društvih), povsod tam, kjer je za LZS in lovske družine, ki jih zakon določa kot lovske organizacije, predpisana specialna ureditev po ZDLov-1 (Lex specialis derogat legi generali).


Prav tako je nesporno, da velja v RS za organiziranje pravnih oseb pravilo, da se lahko organizirajo in nastopajo v pravnem prometu le tiste pravne osebe, ki jih pravni red dovoljuje (numerus clasus) in da določbe ZDlov-1 zaradi posebnega javnega interesa predstavljajo z zakonom določen način uresničevanja pravic na področju lovstva in izvajanja javnih pooblastil, ki jih je zakon podelil izključno lovskim organizacijam, ki so določene z ZDlov-1(smotrno gospodarjenje z lovišči in upravljanje z divjadjo, ki je državna lastnina, izvajanje javnih nalog in pooblastil).


To ne pomeni, da se lovske družine ne morejo prostovoljno (ustavna pravica) na osnovi pogodbe, združevati v zveze po Zakonu o društvih, toda le za uresničevanje društvenih nalog, ne pa tudi z namenom izvajanja javnih nalog in javnih pooblastil, ki jih je ZDlov-1 izrecno podelil LZS in lovskim družinam ter drugim lovskim organizacijam, med katerimi pa ni več območnih zvez. Območne zveze lovskih družin so z uveljavitvijo ZDlov-1 postale na podlagi namena zakonodajalca (ratio legis) nedopustna oblika organiziranosti (zakonodajalec jih je očitno zavestno izpustil), v kolikor so le te še naprej organizirane po prej veljavnem zakonu o lovstvu in ustanovljene z namenom za izvajanje javnih nalog na področju lovstva. In v Republiki Sloveniji je še kar nekaj območnih lovskih zvez, ki nimajo veljavnih pravil, ki bi bila v skladu s pravnim redom v državi.


Poizkus takšnega nelegalnega delovanja in vodenja LZS se žal ne dogaja prvič, in to kljub temu, da novi Zakon o društvih v 4. členu izrecno določa: »Društvo mora imeti temeljni akt, ki mora biti v skladu s tem zakonom in s pravnim redom v Republiki Sloveniji. V 56. členu istega zakona v prvem odstavku piše: »Društva, registrirana po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo delo po določbah tega zakona.« Iz citiranih določb izhaja obligatorna (zapovedovalna) obveznost vseh društev – tudi tistih, ki so registrirana po prej veljavnem zakonu, da morajo imeti temeljni pravni akt v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji, sicer se tiste določbe temeljnega akta - pravil, ki niso skladne z veljavnimi predpisi, ne smejo uporabljati, oziroma se v takih primerih neposredno uporabljajo zakonske določbe. To je mogoče sklepati tudi iz uradnega komentarja k 56. členu novega Zakonu o društvih.


V Republiki Sloveniji je kar nekaj lovskih družin, ki niso več včlanjene v območne zveze in jim je glede na sporna določila Pravil LZS še vedno onemogočeno uresničevanje svojih na zakonu temelječih pravic. Med takšnim lovskimi družinami je tudi LD Dreta Nazarje. Ker Lovska družina Dreta Nazarje ni več članica območne zveze lovskih družin. K temu jo namreč ne zavezuje več prisilni predpis iz leta 1976 (ki ne velja več) in je iz območne zveze dokončno izstopila, ji je kot članici LZS neposredno po ZDlov-1, glede na določilo 1. člena v povezavi z 19. členom pravil LZS, pravno onemogočeno sodelovanje in uresničevanje pravic v LZS, kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Z zakonom pridobljena pravica lovske družine je ustavno varovana kategorija, ki je ni dopustno omejevati s temeljnim aktom zveze. Pri tem poudarjamo, da je že davno potekel razumni rok »prehodnega obdobja«, zato je nerazumno in nedopustno, da se takšno stanje ponovno nadaljuje.


Na podlagi navedenih dejstev pozivamo upravni organ, da v najkrajšem možnem času, to je v roku do izvedbe izrednega občnega zbora LZS, prednostno razreši nastalo situacijo, sicer bo nastala dolgoročna in težko popravljiva škoda. LZS je namreč brez zakonitega zastopnika in legalno izvoljenih organov (izvoljeni organi na podlagi določil s pravnim redom v Republiki Sloveniji usklajenih pravil LZS) dejansko onemogočeno nadaljnje normalno delovanje. Brez legalno izvoljenih organov nihče v LZS nima pooblastilo za določitev letne članarine za leto 2007 in še manj pooblastila za izvajanje javnih pooblastil, ki jih je LZS naložil ZDlov-1. če uskladitev in sprejetje temeljnega akta ne bo pravočasno (najkasneje do konca leta 2006), potem ne bo mogoča niti pravočasna izvedba legalnih volitev organov zveze (najkasneje do konca marca 2007). V tem primeru bo resno ogroženo opravljanje izpitov za lovce in lovske čuvaje v prvi polovici leta 2007, ki jih na osnovi z zakonom danega javnega pooblastila lahko organizira izključno LZS. V primeru takšnega stanja bi bile resno ogrožene in prizadete temeljne ustavne pravice številnih državljanov v Republiki Sloveniji. Tudi zato je nujno in utemeljeno, da UE Ljubljana, kot pristojni registrski organ, interventno takoj poseže v nastalo pravno zmedo in pripomore k uskladitvi pravil LZS z določbami ZDru in z določbami ZDlov-1. Menimo, da je s tem naša zahteva utemeljena.

Na podlagi vseh navedenih dejstev LD Dreta Nazarje predlaga, da upravni organ na podlagi 19. člena ZDru:

1. Prednostno ugotovi, da je skladno z odločbo MNZ temeljni akt LZS (pravila LZS) v neskladju z ZDru in ZDlov-1, (določila 1., 8., 9., 14.,16. in 19. člena) zato se začasno zadrži uporaba teh spornih določil.

2. Ker je morebitna izvolitev organov LZS po spornih določilih drugega odstavka 19. člena veljavnih Pravil LZS pravno nedopustna, se opozori LZS, da ponovno veljavno skliče izredni občni zbor, kjer se izvoli le zastopnik zveze in predlagajo v sprejem pravila LZS, ki bodo usklajena z veljavnimi določili ZDru, ZDlov-1 in drugimi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.


3. Opozori LZS, da je glede na Odločbo šifra 0930-6/2006/16 (1322-02), ki jo je dne 21.9.2006 izdalo Ministrstvo za notranje zadeve LZS dolžna, da uskladi temeljni akt v roku do 21.12.2006, to je v zakonsko določenem roku, ki v nobenem primeru ne sme biti daljši od treh mesecev.

Podredno predlagamo in zahtevamo:

da UE Ljubljana skladno z določili četrtega odstavka 19. člena Zakona o društvih zadrži zahtevo za vpis spremembe zakonitega zastopnika LZS v register društev za čas, ko bo LZS pri isti UE vložila za vpis v register nova pravila LZS, ki bodo usklajena s pravnim redom v Republiki Sloveniji.


Priloge:

- upravna taksa.


Starešina LD Dreta Nazarje:
Milan CAJNER


V vednost:


Ministrstvo za notranje zadeve, ga. Vida Kokalj, državna sekretarka,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Andrej Drašler, državni sekretar,
Strokovne službe LZS, g. Gregor Bolčina
Vsem območnim zvezam. 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube