Zapisnik izrednega občnega zbora LZS 25. 11. 2006

Posredujemo vam včeraj objavljen zapisnik izrednega občnega zbora LZS v Mariboru

Številka: LZS/377-1

Datum: 27. 11. 2006
 
ZAPISNIK
 
Izrednega občnega zbora Lovske zveze Slovenije, ki je bil dne 25. 11. 2006 ob 10:00 v prostorih Fakultete za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor.

Dnevni red občnega zbora:
1. Otvoritev izrednega občnega zbora LZS z navedbo razlogov, zaradi katerih je sklican.
2. Izvolitev delovnega predsedstva in 2. overiteljev.
3. Predlog sklepa o načinu glasovanja.
4. Izvolitev verifikacijske in volilne komisije.
5. Poročilo kandidacijske komisije.
6. Predstavitve kandidatov za predsednika LZS.
7. Izvedba volitev predsednika in organov LZS.
8. Poročilo volilne komisije.
9. Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo in organizacijo praznovanja 100 letnice LZS.

Prisotni:- Delegati
 
ZLD/LZ
Število delegatov po 14. členu pravil LZS
Priimek in ime prisotnih delegatov
Bela Krajina
4
Franc Jakljevič
Marko Veselič
Niko Šuštarič
Anton Vrščaj
Gorenjska
9
 
Gorica
10
Primož Bone
Franc Ličer
Karlo Laharnar
Igor Koren
Franko Ferfolja
Marinko čibej
Igor Polanc
Ljubo Podoreh
Goran Šuler
Zvonimir Kelher
Idrija
2
Marjan Brus
Jože Rupnik
Kočevje
5
Evgen Ivanc
Štefan Vesel
Marija Andoljšek
Alojz Bavdek
Anton Križ
Koroška
6
Dušan Kudrovsky
Branko Viher
Dušan Mlinšek
Anton Sadek
Anton Navodnik
Dušan Leskovec
Novo mesto
6
Stane Gabrijel
Franc Jarc
Jože Povše
Franc Bevc
Franc Glušič
Mirko Žefran
Ljubljana
9
 
Maribor
11
Marjan Gselman
Franci Ornik
Drago Vešner
Stane Petar
Bojan Urbančič
Dušan Volmajer
Ivan Žižek
Boštjan Plaznik
Boris Rožman
Brane Kurnik
 
Notranjske
3
Marko Udovič
Matija Kočevar
Franc Koščak
Obalno-Kraška ZLD
7
Milan Hrvatin
Janko Brezovnik
Alojz Rožman
Miha Pogačar
Anton Mahne
Bojan Križman
 
Postojnsko-Bistriška
5
Ivan Benigar
Martin černjač
Teodor Jagodnik
Stanislav Dolenc
Janez Posega
Posavja
6
Maks Maršik
Peter Marn
Dušan Lepšina
Janko Mlakar
Franc Butara
Zvone Pavlin
Prekmurje
4
Arpad Köveš
Jože Seršen
Anton Bensa
Ludvik Rituper
Prlekija
3
Anton Holc
Janez Kralj
Franc Hrga
ZLD Ptuj-Ormož
6
Emilijan Trafela
Boris Zupanič
Anton Rižnar
Stanko Tomanič
Bogomir Male
Adolf Flajšman
Savinjsko-Kozjanska
11
Arlič Maksimilijan
Niko Laznik
Darko But
Henrik Žibret
Radislav Rebernik
Marko Marolt
Anton Krofl
Marjan Skale
Avgust Reberšak
 
 
Zasavje
6
Iztok Hafner
Franc Trebušak
Franc Zupan
Anton Sveršina
Ivan Malešič
 
SKUPAJ
113
90
 
- Kandidat za predsednika:Bogdan Mahne (Postojnsko Bistriška ZLD)
- Gosti: Bogdan Krivec (ZLD Gorica), Marijan Toš (ZLD Maribor),
- Službe LZS:Boris Leskovic – odgovorni urednik glasila Lovec, Mitja Kersnik strokovni sodelavec, Gregor Bolčina strokovni sodelavec
 
Ad.1
Predsednik Lovske zveze Maribor Brane Kurnik je kot vodja koordinacije sklicateljic tega izrednega občnega zbora uvodoma pozdravil vse prisotne, ter strnjeno podal razloge zaradi katerih je bil sklican ta izredni občni zbor LZS.
Najprej je na kratko pojasnil trenutno stanje.
Septembra je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo, iz katere je razvidno, da je predsedniku in voljenim organom potekel mandat 25. 6. 2005. Zaradi postopkovnih neskladij pri sklicu občnega zbora LZS, ki je bil junija 2005 v Ljubljani in decembra 2005 v Celju ni bil možen vpis spremembe zastopnika LZS v register društev niti registracija sprememb Pravil LZS. Zato je LZS formalno brez vodstva od 25. 6. 2005 naprej. Skladno zveljavnimi in registriranimi Pravili LZS je zato več kot 1/3 območnih lovskih zvez (ZLD/LZ) sklicalo v skladu s svojimi Pravilita izredni občni zbor. Odločili so se za sanacijo nastalega stanja in pripravo novih Pravil LZS, ki bodo skladna z veljavno zakonodajo v naslednjih korakih:
 
  • Izvolitev organovLZS na današnjem občnem zboru. Skladno z obstoječimi Pravili upravni odbor LZS v 3 mesecih pripravi predlog novih Pravil.
  • Sklic novega občnega zbora in sprejem novih Pravil.
  • Sklic tretjega občnega zbora na katerem bodo izvoljeni novi organi skladno z novimi Pravili.
Ad. 2
B. Kurnik je predlagal organe izrednega občnega zbora kot sledi:
Delovno predsedstvo:Niko Šuštarič, ZLD Bele krajine – predsednik
Alojz Rožman, OK ZLD Koper– član
Goran Šuler, ZLD Gorica – član
overitelja:Stane Gabrijel, ZLD Novo mesto
Marko Veselič, ZLD Bele krajine
in zapisnikarja:Gregor Bolčina, strokovna služba LZS
Delegati izrednega občnega zbora so soglasno (90 glasov za) potrdili predlagano sestavo organov.


Ad. 3
N. Šuštarič je uvodoma pojasnil, da je današnji občni zbor izredni občni zbor, zato je dnevni red takšen, kot so ga zahtevale sklicateljice in o njem ni mogoče glasovati. Prav tako današnji občni zbor nima točke razno. Po končanem formalnem občnem zboru, pa se bomo lahko neformalno pogovorili o aktualni problematiki.
Predlog, da bo na današnjem občnem zboru glasovanje o sklepih občnega zbora javno, volitve pa tajne je bil soglasno potrjen (90 glasov za)


Ad. 4
Predlagana volilna komisija:Ivan Žižek, LZ Maribor - predsednik
Janez Posega, Postojnsko Bistriška ZLD - član
Franko Ferfolja, ZLD Gorica - član
in verifikacijska komisija: Darko But, SK ZLD Celje - predsednik
Franc Hrga, ZLD Prlekije - član
Marko Udovič, ZLD Notranjske - član
Sta bili soglasno (90 glasov za) potrjeni.


Ad. 5
Predsednik kandidacijske komisije F. Koščak je podal izčrpno poročilo. (priloga zapisnika).
Delegati so bili obveščeni o tipkovni napaki na glasovnici za člane nadzornega odbora. Pod zaporedno številko 4 je pomotoma napisano ime Marko Fojan namesto Mario Fojan. Delegati bodo nepravilno napisano ime kandidata vsak na svoji glasovnici lastnoročno popravili.


Ad. 6.
Bogdan Mahne je podal kratek pregled dogajanj na področju spreminjanja zakonodaje, ki neposredno ali posredno ureja delovanje lovske organizacije, od Zakona o gozdovih iz leta 1993 preko Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov iz leta 1998 do krovnega Zakona o divjadi in lovstvu iz leta 2004.
Izredni občni zbor je bilo potrebno sklicati zato, ker spomladi leta 2005 pred potekom mandata organom LZS niso bile izvedene redne volitve, kljub večkratnim zahtevam nekaterih članov IO in UO LZS. Poudaril je, da so volitve vseh organov nujne tudi zato, ker bodo organi kljub skoraj gotovim pritožbam zoper ta občni zbor lahko delovali in tako LZS ne bo zopet izgubljala dragocenega časa.
Pojasnil je da ima pogodbo z LZS izključno za opravljanje strokovnih pravnih vprašanj predvsem pri:zastopanju lovskih družin katerim Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov odvzema zemljo, ki je bila sicer v njihovi lasti, vendar knjižena kot splošno ljudsko premoženje, reševanje številnih odškodninskih zahtevkov zavarovalnic zaradi škod nastalih pri trkih z divjadjo, pridobivanju sredstev iz evropskih skladov za raziskovalno delo LZS, reševanju problematike plačevanja izdelave lovskih izkaznic,..
Na koncu je še dodal, da bo moral novoizvoljeni upravni odbor določiti višino članarine za leto 2007, ki bo morala biti primerno nižja.


Ad. 7
Poročilo verifikacijske komisije je podal predsednik te komisije Darko But.
Od skupno 18 območnih zvez je prisotnih 16 kar znaša 88.8 %.
Od skupno 113 delegatov je prisotnih 90 kar znaša 79,64 %.
Iz tega sledi, da je občni zbor sklepčen.
L. Podoreh je vprašal, kako dolg bo mandat organov, ki bodo izvoljeni na današnjih volitvah in pozval, k spoštovanju dnevnega reda in strpnosti.
N. Šuštarič je pojasnil, da volitve potekajo po veljavnih Pravilih LZS kar pomeni, da je mandat izvoljenih organov 4 leta. Primarna naloga novoizvoljenih organov pa bo priprava novih Pravil in sklic občnega zbora, ki jih bo sprejel. Mandat danes izvoljenim organom bo potekel z izvolitvijo novih organov v skladu z novimi Pravili.
Delegati so pristopili k volitvam. Delavci strokovnih služb LZS so pod nadzorom I. Žižka, predsednika volilne komisije izročili volilne listke delegatom. Volitve so bile tajne, potekale so v preddverju predavalnice Fakultete za strojništvo, kjer so bili na voljo volilni zasloni (separeji) za izpolnjevanje volilnih listkov in volilne skrinjice. Potek volitev so nadzorovaličlani volilne komisije, ki so po končanih volitvah pristopili k preštevanju glasov.


Ad. 8
Predsednik volilne komisije I. Žižek je podal poročilo o poteku volitev.
Glasovnice so bile žigosane z žigom LZS in dostavljene v zapečatenih ovojnicah. Volilne skrinjice so bile zaprte, prazne in nepoškodovane. Volilo je 90 delegatov.
Rezultati volitev:

1. Za predsednika je volilo 90 delegatov.
83 delegatov je volilo Bogdana Mahneta
7 glasovnic je bilo neveljavnih
Sklep: Za zastopnika oz. skladno s pravili predsednika LZS je bil izvoljen Bogdan Mahne.
.

2. Za člane častnega razsodišča je volilo 90 delegatov.
84 glasovnic je bilo veljavnih, 6 glasovnic je bilo neveljavnih.

1. Aleksander Dekleva  Post. Bistriška
2. Slavko Dragovan     Bela Krajina
3. Andrej Ferlinc         Gorica
4. Matjaž Hrovatin      Obalno-Kraška
5. Alojz Hvala            Gorica
6. Evgen Ivanc          Kočevje
7. Boris Kočevar         Ptuj-Ormož
8. Janez Konrad         Prlekija
9. Bojan Križman        Obalno-Kraška
10. Joško Leskovec    Idrija
11. Marjan Malek       Maribor
12. Jožef Drago Mazij Notranjska
13. Miloš Medved      Posavje
14. Franc Musar       Zasavje
15. Marjan Rupnik     Idrija
16. Viktor Seitl         Koroška
17. Jožef Seršen      Prekmurje

Sklep: Za člane častnega razsodišča so bili izvoljeni vsi predlagani kandidati.
3.
Za upravni odbor je volilo 90 delegatov.


-v volilni enoti ZLD
Bela Krajina:
1. Anton Vrščaj        74 glasov
2.Janez Videtič         15 glasov
Voli se 1 kandidat
-v volilni enoti
ZLD Gorica:
1. Jakob čeferin            9 glasov
2. Dušan Jug               33 glasov
3. Aleksander Petrič       7 glasov
4. Bogdan Krivec          40 glasov
Voli se 1 kandidat
1.Franc Ličer               80 glasov
Voli se 1 kandidat
-v volilni enoti ZLD
Gorenjska:
NI KANDIDATOV
- v volilni enoti
LZ Idrija:
1. Bojan Breitenberger   73 glasov
2. Jože Rupnik             10 glasov
3. Marjan Brus             4 glasovi
Voli se 1 kandidat
- v volilni enoti ZLD
Kočevje:
1. Štefan Vesel        89 glasov
Voli se 1 kandidat
- v volilni enoti
Koroške ZLD:
1. Dušan Leskovec86 glasov
2. Anton Navodnik87 glasov
Voli se 2 kandidata
-v volilni enoti ZLD
 Ljubljana:
NI KANDIDATOV
- v volilni enoti
LZ Maribor:
1. Brane Kurnik            75 glasov
2. Marjan Gselman        73 glasov
3. Dušan Poštrak          29 glasov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti ZLD
 Novo Mesto:
1. Franc Jarc            86 glasov
2. Vincenc Opalk       90 glasov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti
ZLD Notranjske:
1. Edvard Lenarčič       71 glasov
2. Vincenc Otoničar      15 glasov
Voli se 1 kandidat
- v volilni enoti
OBALNO-KRAŠKE ZLD, Koper:
1. Andrej Sila           87 glasov
2. Alojz Rožman        88 glasov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti
ZLD Posavje:
1. Aleš Ilc89 glasov
2. Miha Molan87 glasov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti
Postojnsko-Bistriške ZLD:
1. Franc Keš            88 glasov
Voli se 1 kandidat.
-v volilni enoti
ZLD Prekmurje:
1. Arpad Köveš            88 glasov
Voli se 1 kandidata
- v volilni enoti
ZLD Prlekija:
1. Janez Kralj73 glasov
2. Stanislav Lihtenvalner14 glasov
Voli se 1 kandidata
- v volilni enoti
ZLD Ptuj-Ormož:
1. Emilijan Trafela         85 glasov
2. Vlado Kovačič          88 članov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti
Savinjsko-kozjanske ZLD, Celje:
1. Maksimiljan Arlič     79 glasov
2. Janez Pavel Marin   22 glasov
3. Rudi Janežič           4 glasovi
4. Avgust Reberšak    61 glasov
5. Leopold Drame       14 glasov
Voli se 2 kandidata
- v volilni enoti
ZLD Zasavje:
1. Ivan Malešič            87 glasov
2. Franc Trebušak        87 glasov
Voli se 2 kandidata

Sklep: člani upravnega odbora LZS so: Anton Vrščaj, Štefan Vesel, Franc Jarc, Vincenc Opalk, Andrej Sila, Alojz Rožman, Franc Keš, Janez Kralj, Maksimilijan Arlič, Avgust Reberšak, Bogdan Krivec, Franc Ličer, Bojan Breitenberger, Dušan Leskovec, Anton Navodnik, Brane Kurnik, Marijan Gselman, Edvard Lenarčič, Aleš Ilc, Miha Molan, Arpad Köveš, Emilijan Trafela, Vlado Kovačič, Ivan Malešič, Franc Trebušak.


Za nadzorni odbor je volilo 90 delegatov.

1. Alojz Bavdek
Kočevje
7
2. Danijel Dobršek
Celje
2
3. Andrej Eršte
Novo Mesto
6
4. Mario Fojan
Obalno-Kraška
9
5. Peter Habjan
Celje
23
6. Iztok Hafner
Zasavje
4
7. Franc Jakljevič
Bela Krajina
9
8. Zvonimir Kelher
Gorica
7
9. Štefan Makoter
Prekmurje
8
10. Milan Emil Masten
Ptuj-Ormož
9
11. Aljoša Mozetič
Gorica
7
12. Stane Petar
Maribor
51
13. Ciril Petrič
Idrija
5
14. Anton Podgoršek
Posavje
41
15. Miha Pogačar
Obalno-Kraška
9
16. Jože Potočnik
Koroška
16
17. Dušan Simšič
Post.Bistriška
14
18. Silvij Straus
Idrija
4
19. Mirko Urbas
Notranjska
6

Sklep: člani nadzornega odbora so:
Stane Petar                        51 glasov
Anton Podgoršek              41 glasov
Peter Habjan                     23 glasov

N. Šuštarič je prebral sklep, ki so ga predlagale sklicateljice v zahtevi za ta sklic: Glede na določbo osme alinee 18. člena Pravil LZS pripravi novoizvoljeni upravni odbor LZS predlog novih Pravil LZS in jih predloži v sprejem naslednjemu občnemu zboru LZS najkasneje v roku 3 mesecev. V novih pravilih morajo biti upoštevane tudi določbe 66. člena ZDLov-1.
Nova pravila morajo v prehodnih določbah določiti izvedbo volitev predsednika in vseh organov LZS, v čim krajšem času ter prenehanje mandatov predsedniku in organom LZS, izvoljenih na tem izrednem občnem zboru LZS .
Sklep je bil soglasno (90 glasov za) sprejet.

Sklep: Današnji občni zbor zavezuje UO in predsednika, da čimprej ugotovijo odgovornost za nastalo situacijo v LZS in finančne odgovornosti pri plačevanju izdelave lovskih izkaznic. Sklep je bil z 87 glasovi za in 3 glasovi proti sprejet.


Ad. 9


Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo in organizacijo praznovanja 100 letnice LZS.
- Bogdan Mahne
- Marko Petretič
- Marijan Toš
- Boris Leskovic
- Romana Erhatič Širnik
- predsednik odbora za kulturo


Imenovani odbor predstavlja strokovno jedro, ki bo glede na potrebe pritegnil k sodelovanju tudi druge strokovnjake.
Predlagani člani organizacijskega odbora za pripravo in organizacijo praznovanja 100 letnice LZS so bili soglasno (90 glasov za) potrjeni.
Novoizvoljeni predsednik LZS Bogdan Mahne se je zahvalil za izkazano zaupanje, ki hkrati pomeni tudi odgovornost.
Občni zbor je bil zaključen ob 13:40.
Priloga: Poročilo predsednika kandidacijske komisije

Zapisnikar:Predsednik delovnega predsedstva:
Gregor BolčinaNiko Šuštarič

Overitelja:
Stane Gabrijel
Marko Veselič


Vir: Lovska Zveza Slovenije

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube