Zapisnik 1. izr. OZ ZLD Ljubljana

ZLD Ljubljana se ne bo udeležila Izrednega OZ LZS dne 25.11.2006 v kolikor dnevni red ne bo v skladu z odločbo MNZ...

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN
L J U B L J A N A

ŽUPANčIčEVA 9/II
1 0 0 0 LJUBLJANA
Tel. 251 49 00
e.mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. izredni O b č n i z b o r


Z A P I S N I K


1. IZREDNEGA OBčNEGA ZBORA ZLD LJUBLJANA , ki je bil dne 9. novembra 2006 z začetkom ob 17. uri v sejni dvorani občine Škofljica.


PRISOTNOST :

Prisotni : starešine in pooblaščenci lovskih družin : Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova, Domžale, Grosuplje, Hotedršica, Ivančna gorica, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Motnik - Špitalič

Pšata, Rakitna, Rovte, Stahovica, Suha krajina, Šentvid pri Stični, Škofljica, Šmarna gora, Tomišelj, Vodice (skupaj 23) ;


Odsotni zastopniki LD : Ig, Horjul, Krka, Logatec, Medvode, Mokrc, Moravče, Polhov Gradec, Rakovnik, Taborska jama, Sela, Šentjošt, Trojane Ožbolt, Toško čelo, Tuhinj, Višnja gora, Vrhnika (skupaj 17),


opravičil se je starešina LD Medvode. Pooblastila so priloga originala zapisnika 2x


Ostali prisotni : Bojan Lepičnik, Silvo Anžin, Milan Velkovrh,člani UO ZLD Ljubljana

Bogdan Mahne pooblaščenec 1/3 Oobmočnih zvez, ki so že podale zahtevo za sklic Izrednega občnega zbora LZS.


DNEVNI RED :


1. Otvoritev in pozdrav navzočih.

2. Izvolitev delovnega predsedstva,zapisnikarja verifikacijske komisije in dveh overovateljev zapisnika.

3. Obrazložitev razlogov za sklic Izrednega občnega zbora (predsednik ZLD-predstavnik LZS)
4. Sprejem sklepa o zahtevi za sklic Izrednega občnega zbora LZS

5. Sprejem sklepa za dnevni red Izrednega občnega zbora LZS

6. Sprejem sklepa o pooblastilu predsednika za sodelovanje v koordinaciji predsednikov območnih lovskih zvez


Ad.1.

Z delom Izrednega občnega zbora je začel predsednik UO Vojko Šemrov, ki je v uvodu pozdravil prisotne ter se zahvalil za udeležbo. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 23 zastopnikov družin in je Zbor tako sklepčen.

Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad.2.

Občni zbor je SOGLASNO IZVOLIL sledeče delovne organe :

- delovni predsednik : Vojko Šemrov - LD Hotedršica, predsednik UO ZLD Ljubljana;

- člana delovnega predsedstva : Martin Hočevar- LD Suha krajina, Božo Pavčič-LD Borovnica.

- verifikacijska komisija: Šivic Marjan, Lukančič Tone, Milan Velkovrh

- zapisnikar: Milan Velkovrh


Ad.3.

.Predsedujoči V.Šemrov je podal obrazložitev zakaj je bil sklican 1. izredni občni zbor ZLD Ljubljana.Prisotni so bili seznanjeni z dopisom Lovske zveze Slovenije in s predlogom za sklic Izrednega občnega zbora Lovske zveze Slovenije. Pojasnjeno je bilo, da je UO ugotovil, da zahtevo za sklic v primeru ZLD Ljubljana lahko v skladu s Pravili poda le Občni zbor ZLD Ljubljana, saj v naših pravilih to pooblastilo ni prenešeno na UO.

V.Šemrov je pojasnil tudi specifično situacijo v ZLD saj je več lovskih družin tekom leta podalo pismeno izjavo,

z navedbo datuma sprejema sklepa na občnih zborih posameznih LD, da izstopajo iz ZLD Ljubljana.

Pojasnil je tudi stališča, ki jih je zavzel Upravni odbor na svoji 21.seji dne 24.10.2006. Postavlja se vprašanje ali je pravilno, da se družine, ki so izstopile iz ZLD, prisili, da še naprej sodelujejo v postopkih, ki se nanašajo na LZS, v okviru ZLD Ljubljana, saj imajo v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, obveznost članstva v LZS in ne v ZLD. Enako vprašljivo je dejstvo, da se za Izredni občni zbor LZS predvideva izvedba volitev organov, tudi zaradi navedenih ugotovitev in da se ne predvideva sprejem Pravil LZS, ki bi bila v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji, torej v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu in Zakonom o društvih.

Predsedujoči je predal besedo Bodanu Mahnetu, da še on pojasni razloge za sklic Izrednega občnega zbora LZS .


Bogdan Mahne je v uvodu pozdravil vse navzoče v nadaljevanju pa povedal, da je več kot 1/3 območnih zvez že podalo zahtevo za sklic Izrednega občnega zbora LZS in da je že predviden datum sklica in sicer 25.11.2006. Iz strani vseh zvez, ki so podale zahtevo za sklic je predlagan enak dnevni red, ki ne predvideva sprejema Pravil LZS, predvideva pa volitve organov LZS.

Obrazložil je, da so volitve organov potrebne, saj je v skladu z veljavnimi pravili samo UO LZS tisti, ki lahko pripravi in predlaga sprejem pravil. Obveznost priprave predloga pravil je za novi UO časovno omejena in sicer na rok treh mesecev, mandat izvoljenim organom pa naj bi bil čimkrajši vendar časovno ni omejen.

Glede družin, ki niso članice ZLD Ljubljana, pa je povedal, da družine v skladu s Pravili ZLD Ljubljana ne morejo izstopiti iz članstva in je bila dužinam s tem, ko so bile vabljene na Izredni občni zbor ZLD Ljubljana dana možnost, da svoje interese uveljavljajo v tem okviru. Pojasnil je tudi, da je predlog Pravil LZS že pripravljen vendar so še nekatere dileme.


K razpravi sta se priglasila B. Lepičnik in L. Bradač, ki sta bila enotnega mnenja, da je potrebno pripraviti predlog dnevnega reda tako, da ponovno ne pride do pritožbe katerekoli strani. Lepičnik poda predlog, da se da v proceduro predlog pravil, ki jih je pripravil še stari, legitimni upravni odbor LZS. Trditev, da moramo izvoliti organe LZS, predvsem upravni odbor, da bi lahko občnemu zboru LZS predlagal Pravila LZS, je nevarna manipulacija. Upravni odbor LZS je namreč takšen predlog novih pravil LZS že pripravil in glede na razveljavitve občnih zborov takšen predlog še ni obravnaval veljavno sklican občni zbor. Predlog so obravnavali tudi v lovskih družinah, potrebno ga bi bilo dopolniti z zaključki iz razprave ter preveriti njegovo uskladitev z Zakonom o društvih in Zakonom o divjadi in lovstvu ter ga posredovati v obravnavo in sprejem občnem zboru LZS.

L. Bradač je Mahneta vprašal, kako si predstavlja hierarhijo pravnih aktov in odnos med pravili LZS in zakonom,

B.Mahne je odgovoril, da so pravila LZS veljavna.

Nato je Lepičnik prosil Mahneta za pojasnilo, kateri organ LZS je pristojen za sprejem letnega finančnega poročila LZS glede na določilo 18. člena 2. alineja veljavnih Pravil LZS, katerega tudi prebere.

B.Mahne pojasni, da so pravila LZS in tudi ta člen veljavna, zato je upravni odbor tisti, ki sklepa o letnem finančnem poročilu.

B. Lepičnik prebere komentar iz knjige Zakon o društvih s komentarjem, ki ga je napisala državna sekretarka na MNZ Vida Kokalj (GV, Ljubljana, 2006), iz katerega je razvidno, da se v primeru, ko je določilo društvenih pravil v nasprotju z zakonom, uporablja neposredno zakon. Nadalje prebere 7. točko 26. člena Zakona o društvih, iz katerega je razvidno, da zakon zahteva, da se letna poročila obravnavajo vsako leto na občnem zboru. S tem je vsem navzočim dokazal, da Mahne zavestno zavaja lovce, saj bi kot pravnik to načelo moral poznati, še posebno, ker ga za to še posebej plačuje LZS. Pri tem je tudi vprašal, kdo je in za kakšen znesek sklenil z njim pogodbo in kdo je o tem sklepal, saj iz zapisnika začasnega organa ni razvidno, kdo je imel pooblastilo za sklenitev takšne pogodbe, niti ni naveden znesek, ne obdobje za katero je sklenjena, prav tako pa ne naloge, ki naj bi jih opravil niti kdo nadzira opravljene naloge.

B. Mahne glede prvega vprašanja ne odgovori, glede svoje pogodbe z LZS pa pojasni, da je pogodbo sklenil z Gregorjem Bolčino, kot v.d. direktorjem strokovne službe, za znesek, ki ustreza polovici plače direktorja strokovne službe. V tem času je napisal nekaj pravnih mnenj in rešil vpis lovskih koč in domov za 92 lovskih družin. Povedal je tudi,da se je iskalo nadomestilo za direktorja strokovnih služb vendar neuspešno.

B. Lepičnik je postavil vprašanje ali je bil objavljen razpis za direktorja strokovnih služb, kot je bil sklep začasnega organa.

B Mahne je odgovoril, da razpisa sicer ni bilo in pozval Šemrova, da potrdi, da se je zamenjava za direktorja iskala.

V. Šemrov je pojasnil, da se je z B. Mahnetom res pogovarjal o kadrovskih zadevah vendar le o možnosti delne zaposlitve takratnega tajnika na ZLD Ljubljana Rista Verbiča, skladno z zadolžitvami ki mu jih je podal UO in Občni zbor ZLD Ljubljana, vendar mu je bilo takrat pojasnjeno, da ni možnosti za zaposlitev, saj začasni organ nima pooblastil za novo zaposlovanje. Povedal je da je tako tolmačenje sprejel z razumevanjem.

L.Bradačgaje zatemvprašal s kom ima Bolčina sklenjeno pogodbo.

B.Mahne je odgovoril, da z začasnim organom LZS.

L.Bradač pove, da začasni organ LZS po pravilih LZS ne obstaja, zato pogodba ne more veljati.

B. Mahne na to ni odgovoril ampakje razpravo preusmeril na temoo lovskih izkaznicah kjer je navedel, da je bila pogodba s Herletom za izdelavo izkaznic podpisana za znesek 5,6 mio sit, izplačanih pa mu je bilo 32 mio sit. Ker Herle zahteva še dodatna plačila, so poiskali novega izdelovalca, katerega so že našli in bo kmalu začel izdelovati izkaznice.


Martin Hočevar -LD Suha krajina je najprej pozdravil simpatičen in moralno - etičen predlog B. Lepičnika, naveden v gradivu, ki so ga prejele vse LD, da vpleteni v spor, ki so po odločbi MNZ nesporno zmagovalci, ne kandidirajo za novo vodstvo LZS in je

B. Mahneta vprašal, ali velja taka zaveza tudi za sedanje »začasno vodstvo«.

B. Mahne takega zagotovila ni dal ne za sebe, ne za člane začasnega organa.

Sklic izrednega občnega LZS je smiseln le, če se na tem zboru sprejemajo nova – usklajena Pravila LZS. Glede na časovni okvir sklica je lažje pripraviti predlog novih pravil ( že pripravljena pravila starega UO, ali pa nov predlog, ki ga pripravi sklicatelj izrednega občnega zbora - to je koordinacija 1/3 področnih zvez!!!), kot pa veljavno in zakonito izpeljati kandidacijski postopek za organe LZS, ki se po nekaterih področnih zvezah, taka zanesljivo je ZLD Ljubljana, sploh ne more zakonito in pravilno izpeljati. V nadaljevanju je M. Hočevar analiziral sedanjo zelo zapleteno situacijo, ki je nastala v lovskih vrstah po občnem zboru v hotelu Mons v Ljubljani, kar nesporno potrjuje tudi odločba MNZ, ter na koncu podal svoje videnje o nadaljnjem delu vodstva in lovstva v Sloveniji na splošno.


K temu predlogu se je pridružil tudi starešina LD Borovnica B. Pavčič, ki je posebej cit. tudi stališče novega pred. ZLD Kočevje Vesel Štefana, da se mora sedanje vodstvo LZS umakniti v »karanteno«.

L.Bradač je še povedal, da bi moral iskati kompromisno rešitev, ki bi vodila v rešitev situacije v skladu z odločitvijo starešin v hotelu Mons. Odločitve izglasovanje na tej skupščini odražajo legitimno voljo slovenskih lovcev. Delegatski sistem je preživeta oblika odločanja in slovenski lovci imamo pravico sami izvoliti svoje vodstvo, ki nam bo odgovorno za svoja ravnanja. če pa menite, da starešine niso sposobne voliti, potem takšnega vodstva ne potrebujemo.Marjan Osolnik-LD Kamnik je predlagal predsedujočemu, da sklepe da na glasovanje.


Ad.4

1. Sklep: SOGLASNO

Zahteva se sklic Izrednega občnega zbora Lovske zveze Slovenije skladno z odločbo MNZ

 

Ad.5.

2. Sklep: SOGLASNO

Predlaga se sledeč dnevni red:

1.Otvoritev občnega zbora
2.Izvolitev delovnega predsedstva in overovateljev
3.Izvolitev verifikacijske komisije
4.Predstavitev kandidatov za predsednika LZS
5.Volitve predsednika LZS
6.Predstavitev predloga Pravil LZS
7.Sprejem Pravil LZS
8.Poročilo volilne komisije
9.Imenovanje organizacijskega odbora za pripravo in organizacijo praznovanja 100 letnice Lovske zveze Slovenije
10.Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2007


3. sklep: SOGLASNO

Zveza lovskih družin Ljubljana se ne udeleži Izrednega občnega zbora LZS dne 25.11.2006 v kolikor dnevni red ne bo v skladu s sklepom 1.in 2.


4. sklep: SOGLASNO

Zveza Lovskih družin Ljubljana za Izredni občni zbor LZS 25.11.2006 ne bo predlagala kandidatov za člane organov LZS.


Ad.6.

5. sklep: SOGLASNO

Predsednik ZLD Ljubljana ima pooblastilo za sodelovanje v koordinaciji predsednikov območnih lovskih Zvez kjer zastopa stališče in sklepe organov ZLD Ljubljana. V kolikor odločba MNZ pri sklicu Izrednega občnega zbora LZS ne bo upoštevana se na ustrezen način o tem obvesti pristojne državne organe.


ZLD Ljubljana naj od LZS zahteva seznam 92 lovskih družinah, za katere je LZS opravila brezplačni vpis njihove lastnine – lovskih domov in koč, v zemljiško knjigo in seznam lovskih družin, katerim je LZS v letu 2006 izdala brezplačno pravno mnenje oziroma nasvet.

V Šemrov se je zahvalil za udeležbo in ob 19.50 uri zaključil sejo.


Zapisal : Milan Velkovrh

Delovni predsednik 1. izredenega Občnega zbora :

Vojko Šemrovčlana delovnega predsedstva-overovatelja :


Martin HočevarBožo Pavčič

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube