Pogoji za zbiranje uplenjene divjadi

Avtor: LD Dramlje

Pogoji za zbiranje uplenjene divjadi

Iz LD Dramlje so nam prijazno posredovali dokument, s katerim imajo urejeno zbiranje in način dela v zbiralnici divjadi.

Dokument je bil pripravljen za interno rabo,  ker pa lahko pripomore k učinkovitejšem delu na tem področju, ga z njihovim dovoljenjem z veseljem objavljamo.

 

Lovska družina :DRAMLJE, Jazbine 18/a, 3222 Dramlje          

 

 

 

NOTRANJI NADZOR V ZBIRALNICI

UPLENJENE DIVJADIVeljavnost dokumenta od: _______________       Potrdil: ____________________

UVOD

 
Lov je opredeljen kot primarna pridelava živil, uplenjena divjad v koži pa kot primarni proizvod. Zbiralnica uplenjene divjadi je obrat na področju primarne pridelave živil.

 
Zbiralnica divjadi je higiensko urejen zaprt prostor, kjer je mogoče ohladiti in skladiščiti divjačino pred prevozom v obrat za obdelavo divjačine. Pogoje za zbiranje uplenjene divjadi določa Uredba 852/2004/ES; in Uredba 853/2004/ES in Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/2006 in 66/2007). Določena so pravila ravnanja z divjadjo od uplenitve, zbiranja in veterinarskega pregleda do priprave mesa divjadi za oddajo v promet z namenom zaščite zdravja ljudi in živali.

  

1.      SPLOŠNA PRAVILA ZA ODDAJO DIVJAČINE V ZBIRALNICO:

 
Divjačino je dovoljeno oddati v zbiralnico, samo če:

-
     je bila uplenjena v lovišču s sredstvi in na način v skladu s predpisi o lovstvu;

-   ne izvira iz lovišč na območjih, na katerih so v veljavi ukrepi omejitve ali prepovedi   prometa zaradi pojava živalskih kužnih bolezni;

-
     da ni morebitnih anomalij na trupih.

-          da je smrt živali dejansko nastopila zaradi lova in ne zaradi drugih vzrokov;

-          na kateri ni bilo ugotovljenih drugih sprememb razen travmatskih poškodb, ki so nastale     med uplenitvijo

-
     mala divjad mora biti takoj po uplenitvi eviscerirana (iztrebljena)

 
 
2.      RAVNANJE Z DIVJADJO PO ODSTRELU:


Takoj po odstrelu je treba divjad poiskati in očistiti na naslednji način:


a)   odstraniti vse notranje organe, in sicer:

-    pri veliki divjadi izprazniti trebušno ter prsno votlino in notranjost dobro očistiti s papirnato  brisačo, medenično kost presekati, prerezati vrat do prsnega koša in izvleči požiralnik ter sapnik; jelenjadi in divjim prašičem je treba v poletnem času, ob visokih temperaturah zraka zarezati pazduhi;

-           živalim moškega spola odstraniti spolovila;

-        pernati divjadi odstraniti črevesje, tako da se prereže in sprosti požiralnik ter odpre trebušna votlina;

b)  ali pustiti notranje organe (pljuča, srce, jetra, ledvica in vranico) v naravni zvezi s trupom, spolovila in čreva pa odstraniti.

 
Divjadi ni dovoljeno odirati v lovišču in je razkosati na kraju odstrela.


 
Označevanje divjadi:
 

(1)    Lovec/uplenitelj označi uplenjeno divjad od uplenitve do prevzema v zbiralnici na način, ki ga določi upravljalec lovišča (označi trup, notranje organe, zabeleži osnovne podatke itd.)

 

(2)    Takoj po prevzemu usposobljena (pooblaščena) oseba za prevzem divjačine v zbiralnici divjačine na trup divjadi na zanesljiv način pritrditi etiketo - napotnico, tako da ostane divjad označena do končne obdelave trupa (odiranje, razsek).

 

(3)    Z etiketo - napotnico je dovoljeno označiti samo en trup velike divjadi oziroma več trupov male divjadi, če je bila divjad uplenjena v istem lovišču. Malo divjad je treba označiti po končanem lovu ločeno po vrstah.

 

Hlajenje in prevoz divjadi:

 

(1) Trupe divjadi je treba najpozneje 12 ur po odstrelu spraviti direktno v zbiralnico divjadi, opremljeno s hladilno komoro ali omaro oziroma direktno v obrat za obdelavo divjadi. Čimprej po odstrelu je treba trupe velike divjadi ohladiti na temperaturo do +7 °C, male divjadi pa do +4 °C. Kadar so zunanje temperature višje kot +15 °C, je treba trupe divjadi po odstrelu brez odlašanja prepeljati v navedene obrate.

-          Trupov divjadi, ki niso označeni ni dovoljeno shranjevati v zbiralnici divjadi, temveč jih je treba neškodljivo odstraniti.

-          Prevoz divjačine iz lovišča do zbiralnice divjadi je dovoljen v osebnem avtomobilu

-     Med ali pred prevažanjem ni dovoljeno zapirati divjačino za daljši čas v prtljažnike vozil in s tem onemogočiti zračenje in hlajenje. Med prevozom ni dovoljeno nalagati trupe enega vrh drugega. Trupe divjadi je treba zaščititi pred snovmi, ki lahko povzročijo nenormalen vonj mesa; pred zunanjimi vplivi (sonce, prah, blato), mrčesom in drugimi živalmi (psi, mačke, glodalci) in ostalimi dejavniki iz okolja (npr. plesni v kleteh itd.).

 

 
3.      HIGIENSKO -TEHNIČNI POGOJI ZA ZBIRALNICO DIVJAČINE:


Upravljalec lovišča mora izvajati vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo zdravstveno ustreznost divjačine v vseh fazah proizvodnje. Upravljalec lovišča je glede na navedeno odgovoren za zdravstveno ustreznost mesa - divjačine v fazi zbiranja pred oddajo v promet oziroma nosilcu dejavnosti obrata za obdelavo divjačine.

 

Pogoji za zbiralnico divjačine:

 

-          V zbiralnici divjačine mora biti zagotovljeno hlajenje trupov divjadi na temperaturo do + 4°C za malo divjad in do +7°za veliko divjad.

-          Zbiralnice divjačine morajo biti locirane tako, da je do njih možen dostop tudi pozimi. Okolica zbiralnice divjačine mora biti utrjena tako, da se preprečuje dviganje prahu ali raznašanje blata.

-          V zbiralnici divjačine ali v njeni neposredni bližini mora biti tekoča pitna voda za vzdrževanje osebne higiene in higiene prostorov. Odplake morajo biti speljane v kanalizacijo ali greznico.

-          Stene in tla morajo biti iz materiala, ki se lahko čisti. Prostor mora biti zavarovan pred insekti in glodalci. V hladilniku ali hladilnici morajo biti kavlji za obešanje divjačine.

-          V zbiralnici divjačine je dovoljeno odirati divjad za lastno domačo porabo lovcev ali za tuje lovce. Zbiralnica divjadi, v kateri se to delo opravlja, mora imeti v ta namen poseben prostor, da se prepreči stik odrtih trupov in trupov v koži. Navedeni prostor je lahko od ostalega dela ločen s predelno steno, opremljen pa mora biti z ustreznimi obešali za odiranje v visečem položaju.

-          Zbiralnica divjačine mora biti prijavljena območnim uradom VURS, ki jih vpišejo v svoje registre. Vlogo LD vloži pri pristojnem OU VURS na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora Uradni list RS, št. 51/2006 in 66/2007.

 

Upravljalec lovišča zagotovi in lahko določi podrobnejše pogoje za prodajo divjačine in sicer za: osebni odkup lovcev za lastno uporabo; končnemu potrošniku; obratom prodaje na drobno ter v odobrene obrate za predelavo divjačine. V morebitni pogodbi o medsebojnem sodelovanju določijo način, cenik in pogostnost odvoza divjačine.

Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/2006 in 66/2007)
dovoljuje, da lahko zbiralnice uplenjene divjadi dobavijo končnemu potrošniku (zadnji porabnik živila, ki živila ne bo uporabil v okviru živilske dejavnosti) ali drugim obratom prodaje na drobno (mesnice, menze, restavracije, trgovine, ...) manjše količine uplenjene divjadi oziroma mesa divjadi, seveda pod določenimi pogoji.

 

Za manjšo količina uplenjene divjadi se šteje, če zbiralnica uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, dobavi največ 20 odstotkov planiranega letnega odvzema divjadi iz narave, določenega za posamezno lovsko organizacijo. Lovska organizacija mora do 1. maja v tekočem letu na OU VURS v vednost posredovati podatke o letnem načrtu odvzema divjadi iz narave (število in vrste divjadi).

Zbiralnica uplenjene divjadi mora za dobavo manjše količine uplenjene divjadi oziroma mesa divjadi končnemu potrošniku ali obratom prodaje na drobno (mesnice, menze, restavracije, trgovine, ...) zagotoviti, da:

a) usposobljena oseba opravi pregled trupa in pripadajočih notranjih organov;
b)   se trupi divjadi, v primeru oddaje obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pred oddajo izkožijo. V ta namen morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:


-    prostor ali ločeno mesto za izkoževanje divjadi;

-        oprema za odiranje v visečem položaju;

-        umivalnik s hladno in vročo vodo ter sterilizator ročnega orodja;

-        ločeno skladiščenje izkoženih trupov od neizkoženih, če se takšno skladiščenje v zbiralnici uplenjene divjadi izvaja;

-        veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi skladno z Uredbo (ES) 854/2004

-        da se trupe divjadi razkosa na največ šest osnovnih kosov; vsak kos mora biti označen s podatki, ki zagotavljajo sledljivost

      -  so trupi ali meso divjih prašičev in drugih dovzetnih vrst divjadi, namenjenih oddaji končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pregledani na trihinelozo v skladu z Uredbo (ES) 2075/2005 Evropskega parlamenta in Sveta

 

Za oddajo trupa v koži končnemu potrošniku (zadnji porabnik živila, ki živila ne bo uporabil v okviru živilske dejavnosti) zadostuje pregled trupa in pripadajočih notranjih organov s strani usposobljene osebe lovske organizacije, ki izpolni in podpiše izjavo.


c) se vodi evidenca o oddanih trupih ali mesu divjadi, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: osebno ime končnega potrošnika oziroma firmo obrata prodaje na drobno, datum dobave in količina.

 

Z odpadki - stranskimi živalskimi proizvodi, ki pri tem nastanejo, pa je potrebno ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo to področje in sicer v skladu z Uredbo (ES) 1774/2002. Odpadke je potrebno oddati pristojni službi in potrdila o oddaji hraniti kot je predvideno, najmanj dve leti.

 

V primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev upravljalec lovišča določi podrobnejši način prodaje manjše količine uplenjene divjadi oziroma mesa divjadi končnemu potrošniku in obratom prodaje na drobno (kdo, kako, koliko, cena, evidence itd.).

 

Izjavo usposobljene osebe o opravljenem pregledu mora končni potrošnik oziroma obrat prodaje na drobno hraniti najmanj 2 leti od njene izdaje.

 

 

4.      PREVZEM DIVJAČINE V ZBIRALNICO DIVJAČINE

 

V zbiralnico divjačine odda divjačino lovec/uplenitelj, sprejme pa jo usposobljena (pooblaščena) oseba za prevzem divjačine. Dovoljeno je prejeti samo trupe divjadi s pripadajočimi organi, če so v naravni zvezi s trupom ali ločeni. To divjačino pooblaščena oseba pregleda in zanjo izpolni ter podpiše napotnico. Upravljalec lovišča določi pooblaščene osebe za prevzem  divjačine in objavi razpored dežurstev za posamezne pooblaščene osebe na vidnem mestu v skladu z običajnim načinom obveščanja lovcev. Prav tako upravljalec lovišča določi način označevanja divjačine od mesta uplenitve do oddaje v zbiralnico divjačine (npr. list odstrela, napotnica ipd.). Lovec/uplenitelj je dolžan pravočasno obvestiti pooblaščeno osebo za prevzem divjačine o dostavi divjačine v zbiralnico.

 

Strokovna usposobljenost pooblaščenih oseb za prevzem divjačine

 

Pooblaščene osebe za prevzem divjačine se usposabljajo na tečajih v skladu s Pravilnikom o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi (Uradni list RS, št. 94/2007). Status usposobljene osebe pridobi lovec, če opravi usposabljanje in izpit v skladu z določbami prej navedenega pravilnika. Status usposobljene osebe imajo tudi lovci, ki so doktorji veterinarske medicine. Usposabljanje in izpite organizira lovska organizacija, ki zagotovi predavatelje in program v skladu z določbami tega pravilnika. Udeležencem, ki izpit uspešno opravijo, izda lovska organizacija potrdilo, da so usposobljeni za opravljanje prvega pregleda uplenjene divjadi v skladu z Uredbo 853/2004/ES. Lovska organizacija po končanem usposabljanju na glavni urad VURS posreduje seznam usposobljenih oseb z navedbo datumov opravljanja usposabljanja in opravljenega izpita. Usposobljene osebe morajo vsakih pet let obnavljati znanje obnovitvenem tečaju, ki ga organizira lovska organizacija. O udeležbi na usposabljanju izda lovska organizacija udeležencem potrdila, seznam udeležencev pa posreduje na glavni urad VURS. Osebam, ki so pridobile status pooblaščene osebe po Pravilniku o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo uplenjene divjadi v promet (Uradni list RS, št. 81/02), se prizna status usposobljene osebe po tem pravilniku. Upravljalec lovišča vodi evidenco o usposabljanju pooblaščenih oseb.

 

Obrazec 1: Primer obrazca za evidenco o usposabljanju preglednikov

 

 

Delo usposobljene osebe za prevzem divjačine:

 

-          Opravi osnovno oceno trupa divjadi in organov v lovišču ali v zbiralnici divjadi. Če pri pregledu ne ugotovi nobenih sprememb na trupu in organih divjadi, izpolni podatke in se podpiše na napotnici.

-          Z napotnico potrdi, da je bila žival uplenjena v lovišču, v katerem ni prepovedan promet zaradi ugotovitve kužne bolezni, oziroma da ni ugotovljen sum bolezni, ter dovoli prevoz v zbiralnico divjadi ali objekt za obdelavo.

-          Če se divjad pred odstrelom obnaša nenormalno ali če pooblaščena oseba pri pregledu ugotovi morebitne patoanatomske spremembe ali podvomi v zdravstveno ustreznost mesa, mora sumljivi trup in notranje organe spraviti v ustrezno vrečo, da se prepreči stik z zdravstveno ustreznimi trupi, ter o tem obvestiti uradnega veterinarja. Enako mora ravnati z vso uplenjeno divjadjo, če je bila na območju lovišča ali upravne enote ugotovljena kužna bolezen, ki se lahko prenese z divjadjo in s trupi divjadi, ubite na drug način, razen s strelom (npr. povožene v prometu).

-          Če pooblaščena oseba ugotovi, da so trupi divjadi do takšne mere spremenjeni, da niso primerni za oddajo v promet (npr. povsem raztrgani od strela ali drugih vzrokov, obgrizeni od živali, povsem shujšani, povoz  itd.) ne sme izdati napotnice in dovoliti oddaje takšnih trupov v zbiralnico divjadi.

5.      LASTNA NOTRANJA KONTROLA HIGIENSKIH POGOJEV:

 

Upravljalec lovišča zagotovi v obratu za zbiranje divjačine lastno notranjo kontrolo higienskih pogojev procesa zbiranja, za kar pripravi program notranjih kontrol in v okviru tega programa pripravi naslednje programe ukrepov za zagotovitev uspešnega notranjega nadzora higiene v obratu:

 

-        program postopkov čiščenja in razkuževanja v obratu;
-
   program umerjanja (kalibracije) naprav za kontrolo temperature in tehtanje;
-
   program spremljanja delovanja hladilnice oz. hladilne omare za zbiranje divjačine.

 

5.1. ČIŠČENJE:

 

Vsak obrat za zbiranje divjačine ima izdelan načrt čiščenja in vodi evidenco o izvajanju načrta čiščenja. Upravljalec lovišča izdela načrt čiščenja na obrazcu št. 2, ki ga potrdi odgovorna oseba.

 

Dejavniki tveganja/tveganje

-          Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

-          Onesnaženje živil zaradi neustreznega čiščenja in uporabe neustrezne opreme za čiščenje ter ostankov čistil.

 

Splošne zahteve

-          Zbiralnica mora biti čista in dobro vzdrževana.

-          V objektu mora biti zagotovljena možnost izvajanja higiene rok (umivalnik za roke, hladna in topla tekoča voda, tekoče milo, brisače za enkratno uporabo, posoda za odpadke)

-          Zasnova, velikost, razporeditev, izvedba in oprema mora omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje.

-          Predmeti, pripomočki, pribor in oprema, s katerimi je divjačina v stiku, morajo biti čisti.

-          Oprema in pripomočki za čiščenje morajo biti shranjeni ločeno od divjačine.

-          Oprema in pripomočki za čiščenje se morajo uporabljati ločeno glede na namen.

-          Oprema in pripomočki, ki se uporabljajo za čiščenje sanitarij, se ne smejo uporabljati za  čiščenje prostorov in delov zbiralnice.

-          Pri uporabi čistil je potrebno upoštevati navodila proizvajalca, ki so natisnjena na oznaki.

 

Načrt postopkov čiščenja in razkuževanja v obratu vsebuje:


a) dnevne postopke čiščenja, ki bodo zagotovljeni pred sprejemom in med sprejemom, za preprečevanje kontaminacije divjačine. V programu mora biti opredeljena tudi pogostnost posameznih postopkov (frekvenca čiščenja). V zbiralnici mora biti na vidnem mestu obešen obrazec o izvedenih postopkih čiščenja. Ti obrazci se arhivirajo za dobo najmanj dveh let;

b) ostale periodične postopke čiščenja (tedenske, mesečne, polletne itd.), ki jih bo zagotovil nosilec dejavnosti za preprečevanje kontaminacije divjačine; v programu mora biti opredeljena tudi pogostnost posameznih postopkov (frekvenca čiščenja);

c) podpis odgovorne osebe ter datum uveljavitve programa;

d) odgovorne osebe, zadolžene za izvajanje vseh aktivnosti čiščenja in razkuževanja, ter osebe, ki bodo zadolžene za nadzor nad izvajanjem čiščenja

e) predvidene ukrepe v primerih ugotovljenih slabih rezultatov čiščenja in razkuževanja.

 
O izvajanju programa in o izvedenih ukrepih v primerih ugotovljenih slabih rezultatov čiščenja in razkuževanja mora nosilec dejavnosti voditi ustrezno dokumentacijo. Izvajalci čiščenja so dolžni opravljeno delo vpisati v evidenčni list čiščenja (Obrazec št. 3).

 
Obrazec 2: Primer obrazca za načrt čiščenja

Obrazec 3: Primer obrazca za evidence čiščenja

5.2. UMERJANJA NAPRAV ZA KONTROLO TEMPERATURE

 

Program umerjanja (kalibracije) merilnih naprav mora zagotavljati redno umerjanje, skladno z navodili proizvajalca naprav, kot so npr. termometri.

 

Nadzor nad delovanjem termometrov:

 

Za spremljanje in zagotavljanje hladne verige shranjevanja divjačine je potrebno vzpostaviti tudi nadzor nad delovanjem termometrov, s katerimi spremljamo temperature. Termometre uporabljamo za merjenje temperature zraka v prostorih, kjer se divjačina nahaja (v hladilnih komorah - hladilnici oz. omari).

 

Delovanje termometrov je potrebno preverjati. Preverjanje pravilnosti delovanja termometra lahko izvajamo na več načinov.

 

Priporočamo:

1. Termometre v hladilni komori ali omari oziroma vgrajene termometre preverjamo z umerjenim (kalibriranim) termometrom. S tako umerjenim termometrom preverjamo tudi vse druge termometre. Treba je voditi zapise, katere termometre smo preverili in kdaj. Preverjanje termometrov naj se opravi vsaj enkrat letno, v primeru poškodbe, suma o nepravilnem delovanju ali pri nabavi novega termometra pa takoj.

 

2. Delovanje termometrov lahko preverjamo tudi na enostavnejši način  tako, da jih postavimo v kozarec z vodo, v katerega smo dodali zdrobljen led. Vodo in led občasno premešamo in počakamo, da se temperatura ustali. Po tem mora termometer pokazati temperaturo 0 +/- 1°C. (V primeru odstopanja za več kot 2°C zamenjamo termometer). Tak način preverjanja opravljamo pogosto in vedno ob sumu na nepravilno delovanje. Rezultate evidentiramo na obrazcu št. 4. Priporočamo, da se nadzor nad termometri izvaja vsaj enkrat letno in vedno ob sumu, da ne delujejo pravilno.

 

3.  Poleg vgrajenih termometrov na hladilnici oz. hladilni omari priporočamo še dodaten termometer v notranjosti hladilnice oz. hladilne omare. Občasno primerjamo oba termometra in v primeru nenadnih odstopanj preverimo delovanje hladilnice oz. hladilne omare oziroma termometrov -  izvedemo korektivni ukrep.

 

Odgovorna oseba za preverjanje delovanja termometrov je lahko gospodar LD, oskrbnik zbiralnice, usposobljena oseba po razporedu ali druga oseba, ki jo določi upravljalec lovišča (vpiše v obrazec št. 4).

 

Obrazec 4: Primer obrazca za preverjanje delovanja termometrov hladilnici oz. hladilni omari

 

 

5.3.  SKLADIŠČENJE DIVJAČINE  V HLADILNICI OZ.  HLADILNI OMARI

 

Dejavniki tveganja/tveganje

 

-          Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

-          Kvarjenje divjačine zaradi neprimernih temperatur v skladiščih.

-          Navzkrižno onesnaženje.

 

Splošne zahteve

 

Surovine - divjačina, ki zahtevajo hladno verigo, moramo shranjevati pri ustreznih  temperaturah na temperaturi do + 4°C za malo divjad in do +7° za veliko divjad. Z odkupovalcem divjačine določimo način in pogostnost odvoza divjačine.

Zahtevana temperaturna veriga mora biti praviloma neprekinjena z izjemo kratkotrajnih obdobij prekinitev, ko temperatura ni nadzorovana zaradi izvajanja potrebnih postopkov rokovanja z divjačino.

 

Divjačina, ki jo shranjujemo na hladnem, moramo shranjevati tako, da je omogočeno kroženje zraka med trupi.

 

Meritve temperatur zraka v hladilnici oz. hladilni omara, ki se opravijo v eni uri po odpiranju ali avtomatskem odtajevanju hladilnika niso merodajne.

 

 

Spremljanje temperature zraka v hladilnici oz. hladilni omari za shranjevane divjačine:

 

Temperaturo hladilnice oz. hladilne omare, v katerih shranjujemo divjačino, moramo nadzorovati in zapisovati ob vsakem sprejemu divjačine (če je dnevno več sprejemov, je dovolj le enkrat; izven lovne sezone ni potrebno). Izmerjene temperature in izvedene korekcijske postopke moramo dokumentirati. Način spremljanja temperature zraka v hladilnici oz. hladilni omari za shranjevanje divjačine in korekcijske postopke v primeru ugotovljenih odstopanj določi upravljalec lovišča.

 

Korekcijski postopki:

 

V primeru odstopanja odčitane temperature v hladilnici oz. hladilni omari od postavljene limita izvajamo enega ali več naslednjih korektivnih ukrepov:

 

a)      Znižamo nastavljeno temperaturo  hladilnice oz. hladilne omare

b)      preložimo divjačino v drugo ustrezno hladilnico oz. hladilno omaro, v kolikor je le ta na voljo

c)      v primeru neustreznega delovanja hladilnice oz. hladilne omare pokličemo odkupovalca divjačine in zaprosimo za čimprejšnji odvoz

d)      pokličemo serviserja ali zamenjamo hladilno omaro

 

Po opravljenem korekcijskem postopku ponovno preverimo temperaturo v hladilnici oz. hladilni omari in jo zabeležimo na obrazcu.!

 

Odgovorna oseba za nadzor temperature v hladilnici oz. hladilni omari je preglednik in gospodar LD oziroma druga oseba, ki jo določi upravljalec lovišča.

 

Obrazec 5: Primer obrazca za nadzor temperature v hladilnici oz. hladilni omari

 

 

6.      PROGRAM SLEDLJIVOSTI:

 

Sledljivost živil je sistem, ki v vseh stopnjah prometa zagotavlja izsleditev živil od začetka do konca prehranske verige. Sledljivosti - označevanja trupov divjadi ali osnovnih kosov mora omogočati ugotovitev izvora divjadi in mesa do končnega porabnika. Upravljalec lovišča vodi evidenco porabe serijsko oštevilčenih napotnic in prodajo divjačine. Sledljivost je razvidna iz evidenčnih knjig odstrela, izdanih napotnic in računov za odkup divjačine. Dokumentacijo je potrebo shranjevati najmanj eno leto.

 

 

 

 

 

 

Obrazec 1: OBRAZEC ZA EVIDENCO USPOSABLJANJ  PREGLEDNIKOV

 

 

 

Zap.

štev.

Ime in priimek

Reg.

številka

Osnovni

Obnovitveni

Obnovitveni

Obnovitveni

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba: __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec 2: OBRAZEC ZA NAČRT ČIŠČENJA

Polje z besedilom: 			hladilnica oz. hladilna omara	hladilnica oz. hladilna omara	Hladilne naprave-lovilni podstavek	Tla, stene, oprema ipd.	Tla, stene, oprema ipd.	Tla, stene, oprema ipd.	Naprava ali površina	KajPo končanem prevzemu oz. oddaji		/	Po končanem prevzemu oz. oddaji	Dnevno	Frekvenca čiščenja1x v časubrez divjačine			1x		Tedensko	2x			2x		/	Letno	Topla voda in detergent+ razkužilo (vroča voda ali kemično)	Topla voda in detergent	Topla voda in detergent	Topla voda in detergent	Topla voda in detergent	Topla voda in detergent	Ime čistila	SredstvoOdstranitev grobe umazanije. Uporaba tople vode in detergenta. Razkuževanje z vročo vodo nad 80°C ali s kemičnim po navodilih proizvajalca.	Odstranitev grobe umazanije.Uporaba tople vode in detergenta.	Odstranitev grobe umazanije.Uporaba tople vode in detergenta.	Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta. Po potrebi higiensko beljenje:	Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta.	Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta.	Suho ali mokro	KakoOstali člani LD na skupni akciji	Preglednik	Uplenitelj	Ostali člani LD na skupni akciji	Preglednik	Uplenitelj 	Preglednik/uplenitelj/hišnik/ostali	Kdo izvajagospodar	gospodar	preglednik	gospodar	Gospodar 	preglednik	Preglednik/gospodar/ostali	Kdo nadziraPonovno čiščenje	Ponovno čiščenje	Ponovno čiščenje	Ponovno čiščenje ali hig. beljenje	Ponovno čiščenje	Ponovno čiščenje	A=Ponovno čiščenjeB= higiensko  beljenje	Korekcijski ukrep

      hladilnica oz. hladilna omara hladilnica oz. hladilna omara Hladilne naprave

-lovilni podstavek
Tla, stene, oprema ipd. Tla, stene, oprema ipd. Tla, stene, oprema ipd. Naprava ali površina Kaj
          Po končanem prevzemu oz. oddaji   / Po končanem prevzemu oz. oddaji Dnevno Frekvenca čiščenja
        1x v času

 brez

divjačine
    1x   Tedensko
      2x     2x   / Letno
      Topla voda in detergent

+ razkužilo (vroča voda ali kemično)
Topla voda in detergent Topla voda in detergent Topla voda in detergent Topla voda in detergent Topla voda in detergent Ime čistila Sredstvo
      Odstranitev grobe umazanije.

Uporaba tople vode in detergenta. Razkuževanje z vročo vodo nad 80°C ali s kemičnim po navodilih proizvajalca.
Odstranitev grobe umazanije.

Uporaba tople vode in detergenta.
Odstranitev grobe umazanije.

Uporaba tople vode in detergenta.
Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta. Po potrebi higiensko beljenje: Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta. Odstranitev grobe umazanije s pometanjem. Uporaba tople vode in detergenta. Suho ali mokro
Kako
      Ostali člani LD na skupni akciji Preglednik Uplenitelj Ostali člani LD na skupni akciji Preglednik Uplenitelj
Preglednik/
uplenitelj/

hišnik/ostali
Kdo izvaja
      gospodar gospodar preglednik gospodar Gospodar preglednik Preglednik/gospodar/

 ostali
Kdo nadzira
      Ponovno čiščenje Ponovno čiščenje Ponovno čiščenje Ponovno čiščenje ali hig. beljenje Ponovno čiščenje Ponovno čiščenje A=Ponovno čiščenje

B= higiensko    beljenje
Korekcijski ukrep


Odobril:_______________________   Datum:___________________

Obrazec 3: OBRAZEC ZA EVIDENCO ČIŠČENJA

 

 

Mesec: ________________Leto: _____________Čiščenje prostora: ___________________

 

 

Datum:

Kaj je bilo očiščeno

Podpis izvajalca čiščenja

Korekcijski ukrepi

1.       

 

 

 

2.       

 

 

 

3.       

 

 

 

4.       

 

 

 

5.       

 

 

 

6.       

 

 

 

7.       

 

 

 

8.       

 

 

 

9.       

 

 

 

10.   

 

 

 

11.   

 

 

 

12.   

 

 

 

13.   

 

 

 

14.   

 

 

 

15.   

 

 

 

16.   

 

 

 

17.   

 

 

 

18.   

 

 

 

19.   

 

 

 

20.   

 

 

 

21.   

 

 

 

22.   

 

 

 

23.   

 

 

 

24.   

 

 

 

25.   

 

 

 

26.   

 

 

 

27.   

 

 

 

28.   

 

 

 

29.   

 

 

 

30.   

 

 

 

31.   

 

 

 

 

Korekcijski postopek:             T= tla; S=stene; O= oprema; H= hladilnica oz. hladilna omara

a - ponovno čiščenje

b -  higiensko beljenje

 

 

Odgovorna oseba: ________________________

 

Opombe:__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

Obrazec 4:  OBRAZEC ZA PREVERJANJE DELOVANJA TERMOMETROV V HLADILNICI   OZ.  HLADILNI OMARI

 

Leto:___________________________

 

Oznaka

termometra

Datum

T °C preverjenega

termometra

 

T °C referenčnega

termometra

 

Korektivni ukrep

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korektivni ukrep:

a - zamenjava termometra

b - popravilo termometra

 

 

Odgovorna oseba:___________________________________________________________

 

 

Opombe:__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Obrazec 5: OBRAZEC ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNICI /HLADILNI OMARI

 

Oznaka hladilnice oz. hladilne omare: _____________________________________

 

Mesec: __________________  Leto: ________________

 

Datum:

Temperatura v °C

Korektivni ukrep

 

Podpis

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

 1.  
 

 

 

(LIMIT = do + 4°C za malo divjad in do +7°za veliko divjad)

 

Korektivni ukrepi:

a)       znižamo nastavljeno temperaturo  hladilnice oz. hladilne omare

b)       preložimo divjačino v drugo ustrezno hladilnico oz. hladilno omaro, v kolikor je le ta na voljo

c)       v primeru neustreznega delovanja hladilnice oz. hladilne omare pokličemo odkupovalca divjačine in zaprosimo za čimprejšnji odvoz

d)       pokličemo serviserja ali zamenjamo  hladilno omaro

 

Odgovorna oseba: ____________________ Datum pregleda: ___________________

 

Opombe:__________________________________________________________________

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube