Stran 1 od 2 12 ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 19

Tema: Zapiranje strelišč, sprememba ZORO...

 1. #1

  Privzeto Zapiranje strelišč, sprememba ZORO...

  http://www.strelec.si/forum/forum-62.html


  Debate in informacije glede aktivnosti športnih strelcev in predlogi MNZ, ki naj bi se obravnavali na delovni skupini oz. na kateri naj bi SZS LZS in predstavniki nekaterih športnih zvez podali svoje pripombe na skropucala IRSZN. Vem, da ste tudi vi imeli težave na vaših tekmovanjih s strani nesposobnih inšpektorjev zato tudi vas pozivam, da se odzovete podobno kot športni strelci in ne dopustimo, da se tako pometa z nami.

 2. #2

  Privzeto

  Na http://www.strelec.si/forum/thread-1...html#pid105997
  mr.T piše tole:

  Danes sem bil na sestanku na LZS (skupaj z Maretom) in Biatloncih(skupaj z Tomažem) , oboji nič ne vedo, nihče jih ne obvešča ,oboje je resno zaskrbelo čeprav so zadeve kar precej bizarne.

  Pri lovcih zelo skeptično gledajo na šefa, ki je v delovni skupini in ne vedo v kateri vlogi je tam (kot elemet represivnega aparata?)bojijo se, da ne zastopa njhovih interesov ampak ......
  Vse se jim je zdelo, da tako pe že ne bo šlo naprej a to so utvare , zaskrbelo jih je šele ko smo jim našteli koliko bo to povprečno LD in lovca koštalo . Tudi oni so bili v utvari, da njih pa ne bodo gledali, pa sem jim razložil kako so prav oni (LD Žančani) prvi dobil batine.

  LZS ima lastno pravno službo oz pomoč za svoje člane tako ,da smo sveda opzorili kaj le ta služba počne in zakaj LD ne ugovarjajo na Inšpekcijske odločbe,da naj pošlejo članom obvestilo,da je pravna služba na voljo prav za take primere.
  Ne pa dosedanja praksa kjer se prepognejo naprej in malo vazelina...

  Pri biatloncih , ti fantje so že po aktualnem ZORO vsak dan hodijo po rdeči črti ,raje na pišem kaj vse je narobe.

  A fantje se bodo obrnil dalje ,poslali bodo poizvedbo na MNZ in dalje tako da se bo začelo dogajati tudi iz njihove smeri mi pa nadaljujemo dalje po 'chain of command' naprej na Smučarsko zvezo, ki je lastnik orožja in strelišča . Potem pa seveda dalje na OKS ,pa naprej.... končna postajo aktualni ministri.

  Zgleda da bo moment in masa pritiska proti tej delovni skupih kmalu precej večja.

  Na žalost so vse zveze, ki imajo kaj z orožjem razen naših amaterskih zvez (tudi tu so ponekod vodilni ex-policisti in vojaki, ki si napačno domišljajo, da njih pa ne bodo gledal) pod vodstvom policijskih oz vojaških 'big wigs' ,ki so najprej policaji in vojaki šele nato vodje teh zvez , tako da se ob primerni avtoriteti vse preveč hitro postavijo na stran represivnega aparata.
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 3. #3

  Privzeto

  Sem slisal, da ce spremejo ta zakon, nimamo vsega skupaj 10 strelisc v sloveniji, ki bi dosegali te standarde. Posledicno naj bi morali lovci opraviti nastrelitev na urejenih streliscih, tekme katere LD organizera pred svojo koco (na trenutnem registreranem streliscu) bodo izginile.
  Baje je problem tudi v omarah za hranjenje orozja, saj vecina jih nima nekega standarda katerega je inspektor predlagal, tako da bo treba menjat.

 4. #4

  Privzeto

  Najbolj je žalostno to, da ima tema na tem forumu kjer denimo nekdo sprašuje o primernosti nekega kalibra 150 odgovorov, tukja kejer se gre pa za bistveno bolj pomembno stvar pa ni en teden sploh nobenega odgovora, šele potem admin ( pa tukaj ne blatim njega, ampak samo hočem povedat kakšno je stanje).

  Kje so odgovorni? Ali je kej kakšno obvestilo iz strani LZS? Ali se bomo potuhnili in upali da ostale zveze, katerih dejavnost tudi zajema orožje, postorijo vse namesto nas? Ali pa bomo spet potem ko bo že prepozno javkali?

 5. #5

  Privzeto

  Ostale zveze bojo tezko postorile vse, ker je lovcev dosti vec kot strelcev. Se bo treba kar angazirat in zacet postavljat vprasanja, tudi tista neprijetna.
  Casa ni vec veliko.

 6. #6

  Privzeto

  To je analiza strelišč, ki jo je izdelal glavni inšpektor MNZ:

  Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 58 70
  F: 01 428 58 71
  E: gp.mnz@gov.si
  www.mnz.gov.si
  Številka: 020-332/2014/7 (4-01)
  Datum: 10. 3. 2015
  Zadeva: Problematika na podrocju inšpekcijskega nadzora strelišc v RS –
  analiza stanja

  1. Uvodna metodološka pojasnila
  Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) izvaja inšpekcijsko nadzorstvo na podrocju
  delovanja strelišc v državi. Osnovna in temeljna naloga na tem podrocju, je zagotavljanje
  javnega interesa v odnosu do življenja, zdravja in premoženja ljudi. Poleg podrocja nadzora
  orožja in strelišc, IRSZN izvaja inšpekcijsko nadzorstvo še na petih podrocjih in sicer na
  podrocju zasebnega varovanja, pirotehnike, varnosti in reda na smucišcu, detektivske
  dejavnosti in tajnih podatkov. Skladno s tem, mora IRSNZ pri izvajanju nadzorov postavljati
  prioritete dela skladno z organizacijskimi in kadrovskimi zmožnosti. To v praksi pomeni, da bi
  bilo potrebno na dolocenem podrocju opraviti še vec nadzorov, vendar jih zaradi omejenih
  kadrovskih resursov in širokega spektra nadzora po vseh podrocjih, preprosto ni možno.
  Navedeno dejstvo je pomembno in ga je potrebno tudi upoštevati pri nadzoru strelišc, saj ni
  mogoce izvesti vecje število nadzorov na tem podrocju, niti ni možno slediti vsaki pobudi za
  nadzor, temvec je potrebno upoštevati gornje omejitve.
  V obdobje analize so zajete aktivnosti in ukrepi v zadnjih štirih letih in sicer od 2010 do 2014.

  Omejitev analize izhajajo tudi iz pristojnosti za nadzor, saj so za dolocene aktivnosti oziroma
  nadzor dolocb na podrocju delovanja strelišc, pristojni tudi drugi organi, predvsem policija in
  lovska inšpekcija. Analiza tako zajema zgolj, ukrepe iz pristojnosti IRSNZ.
  Pri koncni oceni stanja problematike na podrocju strelišc in v povezavi s tem strelskih aktivnosti,so zelo pomembne tudi ugotovitve Policije pri obravnavi zadev na lokalnih nivojih, torej število prijav, ukrepov in problemov, ki so jih reševale pristojne policijske postaje.
  2. Statisticni podatki IRSNZ
  Statisticni podatki zajemajo vse prijave, ukrepe, aktivnosti, nepravilnosti in kršitve, ki jih je
  IRSNZ prejel in obravnaval oz. ugotovil v analiziranem obdobju. Kot izhaja iz metodoloških
  pojasnil, se podatki nanašajo izkljucno na aktivnosti in ukrepe IRSNZ, ter kot take še ne
  odražajo celotne slike in problematike na tem podrocju. Statisticni podatki so razvidni iz spodnje preglednice:

  Preglednica 1: Statisticni podatki

  UKREPI – PRIJAVE 2010 2011 2012 2013 2014 SKUPAJ
  Število prijav – pritožb 5 4 3 4 7 23
  Število izvedenih nadzorov 18 5 6 12 25 66
  Število ugotovljenih nepravilnosti 9 2 10 11 7 39
  Število izrecenih prepovedi 4 2 3 3 1 13
  Število uvedenih prekrškovnih postopkov 1 0 15 1 1 18

  Iz števila podanih prijav je razvidno, da je bilo v zadnjih štirih letih skupno podanih 23 pisnih prijav oziroma pritožb. Vse prijave je IRSNZ tudi preveril v okviru možnosti in siceršnjih prioritet dela. Dolocene prijave pa je preveril že v okviru odprtih inšpekcijskih nadzorov.

  Na podlagi podanih prijav, kakor tudi po uradni dolžnosti, je IRSNZ v tem obdobju skupaj
  izvedel 66 inšpekcijskih nadzorov, pri cemer so bili nekateri redni (vnaprej nacrtovani), drugi pa izredni, praviloma nenapovedani. Skupno število ugotovljenih nepravilnosti je bilo relativno
  veliko, saj so inšpektorji ugotovili skupaj 39 nepravilnosti, prav tako pa so v 13 primerih uporabili in izrekli najhujši ukrep – prepoved streljanja oz. uporabe strelišca. Prepovedi so bile dejansko izrecene v situacijah, kjer je po oceni inšpektorja dejansko obstajala nevarnost za življenje, zdravje in premoženje ljudi.

  Skladno z ugotovljenimi nepravilnostmi, so bili uvedeni tudi prekrškovni postopki. Skupno je bilo uvedenih 18 prekrškovnih postopkov, pri cemer je potrebno poudariti, da so inšpektorji uvedli prekrškovne postopke predvsem za hujše nepravilnosti. Velikokrat so bile namrec posamezne
  nepravilnosti odpravljene že takoj na kraju, v casu nadzora, ali pa so bile te manjše in so v takih primerih inšpektorji izrekli opozorilo.

  3. Analiza vsebine prijav oz. pritožb
  Uvodoma je potrebno pojasniti, da so evidentirane in predstavljene zgolj tiste pisne prijave, ki so bile uradno naslovljene in obravnavane na IRSNZ. V analizi niso pa niso zajete tiste pritožbe, kritike, vprašanja in pobude obcanov ter drugih subjektov, ki so se telefonsko obrnili na IRSNZ za pomoc, in so jim ob tem inšpektorji podali ustrezna pojasnila, ki so jim v tistem trenutku kot taka zadostovala. Velikokrat so se namrec klicatelj želeli dobiti zgolj nasvet kako naprej in kam oz. na koga se lahko obrnejo za razreševanje problemov.
  Izpostaviti je potrebno tudi dejstvo, da so se krajani oziroma obcani ob zaznavi problemov
  povezanih s streljanjem, najprej obrnili na pristojne policijske postaje. Tudi na ta nacin, se je po oceni IRSNZ razrešilo mnogo težav oziroma so obcani prejeli ustrezna pojasnila, kaj je
  dovoljeno in kaj ne, ter kakšne so pristojnosti. Zato posamezne prijave kot take tudi niso prišel
  do IRSNZ. Kot namrec izhaja iz številnih pritožb podanih na IRSNZ, so se obcani obrnili na
  IRSNZ, ker so bili do sedaj neuspešni in nemocni pri reševanju problemov v lokalni skupnosti in
  v dialogu z razlicnimi strelskimi društvi, lovskimi družinami oz. posamezniki.
  IRSNZ je v obravnavanem obdobju prejel 23 pisnih prijav oziroma pritožb. V nadaljevanju so
  predstavljeni bistveni povzetki podanih prijav oziroma pritožb.
  3
  Povzetek bistvenih vsebin podanih pisnih prijav – pritožb na IRSNZ
  - obcan zahteva ukrepanje IRSNZ, ker je našel zarito kroglo v napušcu hiše v bližini strelišca
  (izveden nadzor – izrecena prepoved streljanja);
  - krajevna skupnosti podaja prijavo za strelišce, ker se strelja mimo gozdnih poti in
  sprehajalnih poti in se obcani pocutijo ogroženi (izveden nadzor, ki je ugotovil možnost izleta
  krogel - izrecena prepoved);
  - krajevna skupnost podala prijavo zoper strelišce v gramoznici, iz katerega se dnevno sliši
  pok, obcani pa se pocutijo ogrožene, ker ne vedo od kje bo priletel izstrelek in so na lokalno
  skupnost veckrat naslovili zahtevo, da preko ustreznih organov prepreci tako dejavnost
  (izveden nadzor, inšpektor na podlagi veljavnih dolocb ni mogel ocitati nepravilnosti).
  Krajevna skupnost je v nadaljevanju še veckrat "urgirala" in zahtevala ukrepanje IRSNZ;
  - prijave o vabljenju na razlicne strelske tekme, pri cemer je šlo za javne prireditve, le te pa
  niso bile prijavljene, izpostavljena pa so bila vprašanja tudi glede zagotavljanja varnosti pri
  tem (po posredovanju inšpektorja je so bile tekme še pred izvedbo odpovedane);
  - oglaševanje streljanja, prodaja streliva na prireditvi, pri cemer so bili podani ocitki IRSNZ, da
  ne ukrepa za vse enako, društva kaznuje, policijsko veteranskih združenj pa ne;
  - prijava cez lovsko družino, ki je izvajala streljanje na nacin, ki sodi v dejavnost civilnih
  strelišc in naj bi šlo za zlorabo dolocil, ki izvzemajo lovce iz dolocb Zakona o orožju
  (inšpektor posredoval pisno opozorilo lovski družini, nazaj pa je bil podan zelo oster
  odgovor, da oni to pac lahko pocnejo, ker za njih ne veljajo te zakonske dolocbe);
  - še ena prijava, ki je kazala na sume kršitve s strani lovske družine in sicer dolocb, ki urejajo
  izvajanje dejavnosti civilnega strelišca in dolocb, ki urejajo vodenje orožnih evidenc;
  - ena prijava se je nanašala na nepravilno uporabo strelnega orožja na lovu, kar je imelo za
  posledico vec hudih poškodb udeležencev lova – odstopljeno Lovskemu razsodišcu Lovske
  zveze Slovenije, saj je šlo za sume kršitve lovskih predpisov pri vec lovskih organizacijah;
  - prijava, da se bo na strelišcu odvijal strelski piknik za katerega pa strelišce in lastnik nimata
  ustrezne dokumentacije, prav tako se bo s tem ogrožalo obcane – (izveden nadzor,
  ugotovljene nepravilnosti in izrecena prepoved);
  - prijava, da je strelsko društvo izvaja nedovoljeno dejavnost civilnega strelišca in nedovoljeno
  prodajo doma polnjenega streliva, strelja pa lahko vsakdo s "placilom na roko" (izveden
  nadzor, v postopku pa ni bilo najdenih dokazov, da bi se lahko društvu to ocitalo);
  - pritožbe obcanov glede urejanja strelišca v strnjenem naselju v bivši tovarni, pri cemer
  prihajajo poki iz pištol in pušk, to pa zelo vpliva na okolje in se ga sliši dalec na okoli, prav
  tako je zaskrbljujoce vprašanje varnosti, ker se smer streljanja izvaja proti bližnjimi hišami
  (oddaljenost zgolj 50 m) (izveden nadzor, pri cemer se društvu in posamezniku ni moglo
  ocitati nepravilnosti glede na trenutno veljavno zakonsko ureditev);
  - pritožbe obcana, da strelišce ogroža obcane, pri poseku letnih pridelkov in ob obdelavi
  kmetijskih površin, saj se streljanje izvaja neposredno ob njihovih parcelah in ne vedo od kje
  lahko prileti izstrelek;
  - pritožbe obcanov glede ogroženosti zaradi izvajanja strelskih aktivnost na strelišcu, kjer že
  vec let rešujejo to problematiko, strelci pa so celo agresivni in arogantni do bližnjih
  stanovalcev – podana so bila tudi novinarska vprašanja na to temo (izveden nadzor, pri
  cemer glede na veljavno zakonsko ureditev, ni bilo mogoce ocitati nepravilnosti);
  4
  4. Bistvene ugotovitve inšpekcijskih nadzorov
  Inšpektorji so v obdobju 2010 – 2014 izvedli skupaj 66 rednih in izrednih inšpekcijskih nadzorov,
  v katerih je bilo skupaj ugotovljenih 39 nepravilnosti, v 13 primerih pa je bil uporabljen najstrožji
  ukrep – prepoved streljanja oziroma uporabe strelišca. Najpogostejše nepravilnosti in
  posledicno kršitve, ki so jih ugotovili inšpektorji v nadzorih so predvsem naslednje;
  - v najmanj desetih primerih je bilo ugotovljeno, da lahko izstreljene krogle letijo izven
  obmocja strelišca, zaradi cesar so inšpektorji tudi takoj tudi izrekli prepoved streljanja. Šlo je
  za razlicne primere od najetih zemljišc, parcel, civilnih strelišc do lovskih strelišc. Na teh
  strelišcih se je streljalo s kratkocevnim orožjem, kot tudi dolgocevnim risanim orožjem.
  Konfiguracija strelišc in zacetna tocka streljanja je omogocala, da je možno direktno ustreliti
  preko nasipov oziroma drugih ovir strelišca, zaradi cesar je oziroma bi lahko prišlo do
  ogrožanja varnosti ljudi in njihovega premoženja v okolici teh strelišc. Ob neposrednih
  ogledih bližnje okolice so bili najdeni izstrelki krogel v lubju dreves, najdene so bile krogle v
  fasadah stanovanjskih hiš, v enem primeru pa je krogla priletela tudi v roleto okna
  stanovanjske hiše. Prav tako je bilo ugotovljeno, da v nekaterih primerih krogle letijo nad in
  pod blendo na strelišcu, pri ogledu vrha koncnega nasipa pa so bile v drevju opažene
  prestreline in koncne ustreline, pri cemer je bila v drevju tudi najdena krogla v globini 6 cm.
  V teh primerih je šlo za zahtevno problematiko, saj je bilo v osnovi doloceno strelišce
  urejeno skladno s predpisanimi pogoje, šele podrobni ogled neposredne bližnje okolice pa je
  pokazal, da krogle dejansko letijo izven "zavarovanega" obmocja;
  - ugotovljeni so bili primeri, da je strelsko društvo na svojem internem strelišcu dovoljevalo
  posojanja orožja v nasprotju z dolocbo 44. clena Zakona o orožju, torej osebam, ki nimajo
  orožne listine za tako orožje, pri cemer je inšpektor izrekel prepoved takega ravnanja, v
  nadaljevanju pa je tudi skozi pritožbe upravno sodišce potrdilo odlocitev inšpektorja. Pri
  spremljanju tega primera, ki se je reševal vec let, se je tudi ugotovilo, kako se zlorablja
  veljavne dolocbe, saj je to isto društvo v nadaljevanju spremenilo ime in pod drugim imenom
  ponovno nadaljevalo z nedovoljeno dejavnostjo;
  - zaznani so bili primeri, da so strelska društva oziroma lovske družine, nameravala
  organizirati javno prireditev strelskega tekmovanja, ceprav niso pridobila predpisanega
  dovoljenja upravne enote. Inšpektorji so pravocasno zaznali namero in opozorili
  organizatorje še pred izvedbo, ki so v nadaljevanju odpovedali tekmo;
  - ugotovljen je bil primer, da je lovska družina nameravala organizirati tekmovanje na travniku,
  ki je del lovišca, ki naj bi se ga udeležile tudi osebe, ki niso lovci – inšpektor je še
  pravocasno opozoril na tako ravnanje in se je tekma odpovedala;
  - ugotovljen je bil primer, da je lovska družina organizirala strelska tekmovanja in pri tem ni
  vodila ustreznih orožnih evidenc. Tudi sicer je bilo ugotovljenih vec nepravilnosti v nadzorih
  povezanih z evidencami.
  - odkrit je bil primer, ko je samostojni podjetnik izvajal dejavnost civilnega strelišca, za
  katerega bi moral imeti dovoljenje, vendar ga ni imel. Inšpektor mu je v postopku izrekel
  prepoved izvajanja te dejavnosti do pridobitve dovoljenja, kar je v nadaljevanju tudi pridobil.
  - veckrat so bile skupni imenovalec orožne evidence, ki jih morajo voditi pri izvajanju
  dejavnosti civilnega strelišca in niso bile vodene oz. so bile vodene nepravilno, nepopolno,
  neažurno. To je bilo ugotovljeno tako pri lovskih družinah, ki so organizirala strelska
  tekmovanja, kot tudi pri društvih, ki so izvajal dejavnost civilnega strelišca;
  - ugotovljeni so bili primeri nepravilnega in neustreznega hranjena orožja in streliva.
  Predvsem orožje in strelivo ni bilo hranjeno v predpisano tehnicno varovanih prostorih po 4.
  5
  clenu Pravilnika o tehnicnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na
  strelišcu in pogojih za izvajanje streljanja;
  - ugotovljen je bil primer izvajanja streljanja na zemljišcu, ki je kot tak kategoriziran za
  kmetijsko dejavnost. Inšpektor IRSNZ je na tem delu sicer prepovedal streljanje z vidika
  zagotavljanja varnostnih pogojev do izpolnitve le teh. Zavezanec je sicer v nadaljevanju
  "izpolnil" varnostne pogoje, vendar pri tem prihaja do kolizije, saj je Inšpektorat za kmetijstvo
  in okolje na tem zemljišcu prepovedal katerokoli drugo dejavnost in zahteval vzpostavitev
  stanja v prvotno stanje. Prav tako pa je bilo v zvezi s tem podanih vec pritožb krajanov,
  uporabnik strelišca pa sta bila tako strelsko društvo, kot tudi lovska družina;
  - ugotovljeni so bili primeri, da ni bilo reda na strelišcu in ni bilo ustrezno oznaceno. To je bilo
  pa tudi veckrat ocitano v razlicnih pritožbah in novinarskih vprašanjih, da strelišca kot taka
  niso ustrezno ali pa zadostno oznacena in da se obcani pocutijo ogrožene. Zaznani so bili
  tudi primeri, da je bil trak namešcen, potem pa se je skozi cas strgal in ni vec služil namenu
  oziroma oznacevanju zavarovanja;
  - posebej problematicen je bil tudi ugotovljen primer samostojnega podjetnika, ki je izvajal
  usposabljanje in streljanje za razlicne skupine oseb, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.
  Prijave na streljanje so potekale tako neposredno kot tudi po spletu, za izvedbo pa je
  organizator prejemal nakazila na osebni racun. Šlo je za tipicno zlorabo in izogibanje
  trenutno ohlapnih dolocil Zakona o orožju, pri cemer se dejansko organizatorju sprva ni
  moglo dokazati takega ravnanja. Šele na podlagi pregleda financnega poslovanja
  posameznika, je bilo ugotovljeno, da je le ta prijemal visoke honorarje na svoj racun
  (nakazila so bila tudi iz tujine) za tako imenovani "shooting course".
  5. Druga zaznana problematika
  Poleg neposrednih ugotovitev v inšpekcijskih nadzorov, je IRSNZ pri svojem delu zaznal še
  doloceno drugo problematiko, ki je neposredno povezana z delovanjem strelišc in subjektov, ki
  se ukvarjajo s tem in sicer:
  Pristojnost za nadzor:
  Inšpektorji so se pri nadzoru srecali z vrsto težav glede pristojnosti za ukrepanje, predvsem
  nasprotovanju zavezancev, da inšpektorji IRSNZ niso pristojni za ukrepanje proti lovcem in
  izvajanju lovskih aktivnosti, kakor tudi ne proti posameznim društvom, ki nimajo v posesti
  lastnega orožja. Zato je bilo v teh postopkih vloženih vec pritožb zoper postopanje inšpektorjev,
  v nadaljevanju pa je bilo tudi v sodnih in upravnih postopkih pravnomocno potrjeno, da so
  inšpektorji IRSNZ dejansko pristojni. Še vec, sodišca so v obrazložitvah svojih aktov ocenila, da
  se dejansko tudi pricakuje od inšpektorjev, da bodo s posebno skrbnostjo in odgovornostjo, po
  uradni dolžnosti ukrepali vedno, ko ocenijo, da obstaja nevarnost za življenje za zdravje,
  premoženje in življenje ljudi. Sodišce je namrec ocenilo, da je ta skrb in odgovornost še toliko
  bolj pomembna, ker gre za specificno podrocje, kjer se uporablja strelno orožje. Seveda pa so
  bili postopki dolgotrajni in kot taki manj ucinkoviti, saj je bila ves ta cas dolocena problematika
  prisotna. Prav tako je potrebno vedeti, da se ocena, kaj kdo dejansko pocne v praksi in ali je
  zavezanec IRSNZ ali ne, ne da izvesti iz pisarne ali pa po telefonu, temvec je potrebno oditi na
  teren in dejansko izvesti inšpekcijski nadzor, saj se le na ta nacin lahko ugotavlja in preprecuje
  zlorabe normativnih dolocb.
  Ukrep – prepoved streljanja na dolocenem strelišcu:
  Zaradi ohlapnih kriterijev, kaj mora doloceno strelišce zagotavljati z vidika varnosti in predvsem,
  ker se strelišca delijo po statusu strelcev, se vedno znova postavlja vprašanje, kakšne zašcite,
  prepreke oz. ovire naj bi strelišca pravzaprav imela za zagotavljanje varnosti. Ker teh pogojev
  oziroma kriterijev ni dolocenih v trenutni zakonodaji, je inšpektor svojo odlocitev sprejel na
  6
  podlagi presoje okolišcin posameznega strelišca in nenazadnje tudi na podlagi lastnega
  subjektivnega zaznavanja stanja. Zato je bila njegova odlocitev velikokrat predmet strokovne in
  sodne presoje, vendar se je potrebno zavedati, da inšpektor nosi posebno odgovornost in da se
  mora na terenu hipoma odlocati za nek ukrep. Inšpektorjem je bilo velikokrat tudi ocitano, da
  nimajo pravice zahtevati postavitve neke ovire oziroma neke blende, ker za to nimajo podlage v
  trenutno veljavnem predpisu. Dejansko je moral inšpektor v postopku na podlagi lastne presoje
  "zapolniti odsotnost kriterijev". Skozi sodno prakso se je tudi potrdilo, da so bile odlocitve
  inšpektorjev pravilne, zlasti v primerih, ko so obstajale možnosti izleta krogel iz obmocja
  strelišca.
  Strelišca razlicnih društev, drugih subjektov in posameznikov:
  Isto strelišce lahko uporablja vec strelskih društev oz. imajo iste osebe registriranih vec strelskih
  društev, ki uporabljajo isto strelišce kot clani razlicnih strelskih društev. Zaradi navedenega
  prihaja oz. lahko prihaja do situacij, ko inšpektor v inšpekcijskem nadzoru zavezancu
  (strelskemu društvu) na strelišcu prepove izvajanje streljanja. Po odhodu inšpektorja pa iste
  osebe (kot clani drugega strelskega društva), ki ni bil preverjen, še naprej izvajajo streljanje na
  tem strelišcu, saj jim to kot clanom drugega strelskega društva streljanje na strelišcu ni bilo
  prepovedano. Zato bi bilo potrebno zagotovitvi enotni kriterij in da ne bi prihajalo do anomalij in
  sicer po sistemu: en upravljavec strelišca, ki je odgovoren za izvajanje streljanja na strelišcu ne
  glede na to, kdo na strelišcu izvaja streljanje. Podobno oziroma enako velja za strelišca
  posameznikov, kjer morajo biti varnostni pogoji oz. tehnicni pogoji o urejenosti strelišca na
  strelišcih posameznikov morajo biti izenaceni z vsemi ostalimi strelišci.
  6. Zakljucek
  Analiza, ki ima sicer nekatere metodološke omejitve, je pokazala, da je na podrocju delovanja
  strelišc in strelskih aktivnosti v državi, dejansko prisotna problematika. Število podanih prijav
  oziroma pritožb, predvsem pa ugotovljene nepravilnosti v inšpekcijskih nadzorih in ukrepi
  inšpektorjev, izkazujejo, da v praksi prihaja do ogrožanja življenja, zdravja in premoženja ljudi.
  Zato je potrebno resno in odgovorno preuciti vse vidike in na podlagi tega oceniti, kako in na
  kakšen nacin vzpostaviti enotne pogoje in kriterije delovanja strelišc in strelskih aktivnosti v
  državi.
  mag. Mitja Perko
  glavni inšpektor
  inšpektor višji svetnik
  Poslano:
  - vodji medresorske delovne
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 7. #7
  Član od
  Aug 2012
  Lokacija
  Posavje
  Prispevki
  413

  Privzeto razorožena Slovenija

  Očitno je kratkoročni končni cilj oblastnikov ukiniti kakršenkoli strelski šport v tej državi, dolgoročni pa legalnim imetnikom orožja (tudi zbirateljem) le-to zapleniti ali prisiliti v uničenje, saj ne bo več razloga zaradi katerega bi imetniki to orožje še imeli v posesti in tudi pogojev ne. In iz tega poročila je razvidno, da to že nekaj let pripravljajo. Namesto, da bi kaznovali posameznike, ki so kršili varnost na streliščih, bodo raje pobrali vso orožje športnim strelcem.

  V istem paketu bodo še lovcem praktično onemogočili obvezni letni pristrel pušk risanic ali pristrel lovske puške npr. ob menjavi daljnogleda ali nakupu nove puške in jim s tem onemogočili izvajanje odstrela po koncesijskih pogodbah. Koncesijske pogodbe bo država tako "upravičeno" odpovedala in bo lovišča oddala v najem bogatim posameznikom iz Slovenije in tujine, kar so oblastniki poskušali narediti pred nekaj leti, pa jim ni uspelo. In če imajo lovci lahko v posesti orožje iz razloga "izvajanje lova", potem pa tega razloga ni več, kaj sledi? Glej zgornji odstavek.

  S postavitvijo nemogočih oz. praktično neizvedljivih pogojev za obstoj kakršnegakoli strelišča v republiki Sloveniji bodo tako ubili 2 muhi na en mah. V parlamentu bodo pa itak glasovali glede na to, kdo predlaga zakonsko spremembo. Saj vsebine itak ne berejo in argumentov ne poslušajo.
  Last edited by Robert91922; 7. November 2015 at 21:37.

 8. #8

  Privzeto

  Ga lomijo nekateri. To je dejstvo. Zato naj tisti nosijo posledice.
  To je nekako tako kot bi vsem vzeli vozniške, ker nekateri stalno kršijo prometne predpise.
  Prestreljeni prometni znaki in kakšno okno na dolenjskem je tudi vzrok za poostreno zakonodajo. Pa se bo to še kar nadaljevalo z orožjem, ki sploh ni legalizirano.

 9. #9

  Privzeto zbirka nekaterih dokumentov.

  nekateri sledijo in tu je mala zbirka nekaj dokumentov na to temo:
  http://biolitika.si/orozje/sprememba_zakonodaje_2015/
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 10. #10

  Privzeto

  Kako se je dogajalo na strelišču v Žančanih in kaj lahko pričakujemo v nadalje.
  Po mojem gre za zaton športnega strelstva s tem pa seveda tudi lovsko športnega in nabiranje za pravičen lov potrebnih spretnosti.
  Click image for larger version. 

Name:	Zancani1.jpg 
Views:	128 
Size:	298.9 KB 
ID:	15710Name: Zancani2.jpg
Views: 545
Size: 129.0 KB
  Pripete datoteke Pripete datoteke
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


Stran 1 od 2 12 ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •