Stran 1 od 5 12345 ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 47

Tema: Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

 1. #1
  ZR7 Guest

  Privzeto Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

  Objavljen je osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

  http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop....oads/dokumenti
  /prepoved_voznje_narava.doc

 2. #2
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Besedilo:

  Ime predpisa:
  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

  Št. zadeve:
  35601-6/2007

  Datum objave:
  9.6.2010

  Rok za sprejem mnenj in pripomb:
  12.7.2010

  Ime odgovorne osebe in e-naslov:
  Jelka Kremesec Jevšenak, jelka.kremesec-jevsenak@gov.si


  OBRAZLOŽITEV

  Pravna podlaga

  Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 56/99 – ZON in 35/01; v nadaljnjem besedilu: Uredba) je bila izdana na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), katerega je razveljavil 177. člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 s spremembami), pri čemer je krati tudi podaljšal nadaljnjo uporabo Uredbe.


  Ocena stanja in razlogi za spremembo predpisa

  Ministrstvo za okolje in prostor je v obdobju 2008-2009 pripravilo oceno stanja na področju izvajanja Uredbe. Pri pripravi gradiva so sodelovale številne nevladne organizacije in posamezniki tako iz sfere ljubiteljev narave kot voznikov. Njihovi predlogi so delno ostajali v okviru vsebine veljavne Uredbe, del predlogov pa je njen okvir presegal. Ministrstvo je pripravilo tudi pregled drugih predpisov, ki posegajo na to področje oziroma so za to področje pomembni, in pravne ureditve nekaterih sosednjih oziroma bližnjih držav. Gradivo je objavljeno na spletni strani Ministrstva Vožnja v naravi .

  Za sedanje stanje na področju, ki ga ureja Uredba, je značilno predvsem:
  1. voženj v naravi je vedno več,
  2. višja je osveščenost ljubiteljev narave,
  3. drugi predpisi so z zakonsko ureditvijo posegli na področje urejanja Uredbe,
  4. nadzor nad izvajanjem Uredbe je nezadosten, zlasti zaradi kadrovske podhranjenosti.

  Ad1
  V zadnjem desetletju se je zelo povečalo število ljubiteljev oblik športa in rekreacije z motornimi vozili, ki omogočajo tudi vožnjo izven cest. Z tehnološkim napredkom in dostopnostjo teh vozil širšemu krogu ljudi se je število voženj povečalo, temu pa ni sledila ureditev infrastrukture za take vožnje. Po naših podatkih ni bilo urejeno niti eno območje za te športe, ki bi imelo tudi ustrezno dokumentacijo oz. dovoljenja. Posledica tega je, da se število voženj izven cest, v naravi, stalno povečuje.

  Ad 2
  Z vse večjo osveščenostjo planincev, lovcev in ljubiteljev neokrnjene narave toleranca vse večjega dela javnosti do motoriziranih voženj v naravi zelo upada. Nasprotovanja med obema skupinama so vse večja. Obe skupini zahtevata čim prejšnjo spremembo stanja.

  Ad 3
  V preteklih letih so vožnjo v naravi pričeli urejati tudi drugi predpisi, bistvena sta Zakon o gozdovih in Zakon o planinskih poteh Zakon o gozdovih po eni strani omogoča širjenje mreže kolesarskih poti tudi na nekatere vlake, hkrati pa omogoča vzpostavitev ustreznih režimov na gozdnih cestah zaradi interesov npr. naravovarstva. Zakon o planinskih poteh prav tako omogoča širjenje mreže kolesarskih poti na nekatere planinske poti. Širše praktične izvedbe zakonske določbe obeh zakonov še niso zaživele, kar zlasti med kolesarji povzroča nezadovoljstvo. Spremembe je doživel tudi zakon o varnosti cestnega prometa zlasti na področju vožnje z motornimi sanmi. Posledica sprejema novih predpisov je bila, da so si posamezni udeleženci različno tolmačili pravno ureditev tega področja.

  Ad4
  Povečanemu pritisku zlasti motoriziranih voznikov v naravi ni sledila kadrovska okrepitev služb inšpekcijskega nadzora kot tudi ne možne oblike naravovarstvenega nadzora z naravovarstvenimi nadzorniki. Problem je zagotovitev zadostnih finančnih sredstev.


  Povzetek predlaganih sprememb z obrazložitvijo

  Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da zaradi nujnosti v prvi fazi predlaga spremembo veljavne uredbe. Če se bo izkazalo za potrebno, bi čez dve leti pripravili nov predpis, ki bi urejal to področje.

  Predlagane spremembe se nanašajo na naslednje rešitve:
  • vožnja je dovoljena, kadar tako določajo drugi predpisi (npr. zakon o gozdovih, zakon o planinskih poteh) (sprememba 1. člena veljavne uredbe). Sprememba je potrebna zaradi predpisov, ki so bili sprejeti po sprejemu uredbe, zlasti s področja gozdov in planinskih poti.
  • natančnejšo opredelitev pojmov v uredbi (dopolnitev 1. člena veljavne uredbe). Zaradi jasnosti predpisa so nekategorizirane ceste taksativno naštete, kar bo javnosti olajšalo razumevanje. Ker je izvajanje veljavne uredbe v delu, ki prepoveduje organiziranje voženj, težko nadzorovati, je določeno je tudi, kaj je vožnja v skupini.
  • možnost ureditve poligonov oz. območij za vožnjo z motornimi vozili in kolesi – umestitev v prostor (dopolnjen 1. člen veljavne uredbe). To možnost dopuščajo že veljavni prostorski predpisi, jo pa dodatno vključujemo tudi v spremembo uredbe. Omejevanje voženj v naravi bo namreč učinkovito, če bodo voznikom na voljo tudi poligoni. Poligone bodo v svoje prostorske akte vključile zainteresirane občine, v prostor pa jih bodo umestile tako, da bodo pri tem upoštevani tudi okoljski in naravovarstveni predpisi. Upravljanje s poligoni bo lahko postala tržno zanimiva gospodarska dejavnost.
  • parkiranje koles v naravnem okolju ni več prepovedano (sprememba 2. člena veljavne uredbe). Zaradi parkiranja koles v naravi, stran od ceste, ne prihaja do ogrožanja narave, zato to ni več kršitev predpisa. Vožnja kolesa v naravnem okolju izven poti pa ostaja prepovedana.
  • vožnja v naravnem okolju je dovoljena za potrebe službenih voženj občinskih redarskih služb in javne gozdarske službe ter ta gospodarjenja z divjadjo in ribami (sprememba 3. člena veljavne uredbe). Veljavna uredba teh voženj ni izvzela iz prepovedi, čeprav smiselno sodijo med izjeme.
  • izjeme za službene in podobne vožnje veljajo le, če dostop ni možen po cestah (dopolnitev 3. člena sedanje uredbe). Če je dostop možen po obstoječih nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, se tudi službene in podobne vožnje opravljajo izven naravnega okolja – ni torej dovoljeno, da bi vozili v naravnem okolju po bližnjicah.
  • vožnja po gozdnih prometnicah z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki in drugimi neregistriranimi vozili na motorni pogon je prepovedana (dopolnitev 4. člena veljavne uredbe). Gozdne prometnice so gozdne ceste in vlake. Gozdni prostor je zaradi višje stopnje ohranjenosti narave praviloma tudi bolj ranljiv. V zadnjih letih se prav tu povečuje pritisk, ki je z razvojem novih vozil (sani, štirikolesniki) prisoten vse leto, tudi pozimi. Tu prihaja do izrazitih konfliktov med ljubitelji narave in vozniki, dogodili so se že tudi ekscesi.
  • bistveno zvišanje kazni, zlasti za voznike motornih vozil (sprememba 6.-8. člena veljavne uredbe). Kazni za kršitve so bile zdaj neproporcionalno nizke in kršiteljev niso odvračale.


 3. #3
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Osnutek!

  Za izvajanje 14. in v zvezi s 177. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije  UREDBO
  o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
  1. člen

  V Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95 , 56/99 – ZON in 35/01) se 1. člen spremeni, tako da se glasi:
  »Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati, organizirati vožnje ali voziti se v skupini z vozili na motorni pogon in voziti, ustavljati, organizirati vožnje ali voziti se v skupini s kolesi.

  Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je:
   vožnja, ustavljanje in organiziranje vožnje ali vožnja v skupini z gorskim kolesom po planinskih poteh, ki so na podlagi te uredbe opredeljene kot naravno okolje, dovoljena v skladu z zakonom, ki ureja planinske poti,
   vožnja in ustavljanje s kolesom brez motorja dovoljena na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh v gozdu, ki so na podlagi te uredbe opredeljene kot naravno okolje, dovoljena v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.«.


  2. člen

  Za 1. členom se doda novi 1.a člen, ki se glasi:

  »1.a člen

  Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
  1. Gozdne prometnice so gozdne prometnice v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
  2. Gozdne ceste so gozdne ceste v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
  3. Naravno okolje zajema območje zunaj:
   območij naselij;
   območij, ki so z občinskimi prostorskimi akti, določena kot površine za rekreacijo in šport, in ki vključujejo rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, v skladu s predpisi o načrtovanju prostora;
   objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in območij rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o načrtovanju prostora in o rudarstvu;
   nekategoriziranih cest (gozdne ceste, poljske poti in kolovozi);
   prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
  4. Vozila na motorni pogon so motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti.
  5. Vožnja v skupini je skupinska vožnja treh ali več vozil na motorni pogon ali koles.«.


  3. člen

  V 2. členu se za besedo »odstavka« doda besedilo «1. člena te uredbe«, pred besedo »koles« pa se doda beseda »ustavljanje«.


  4. člen

  V 3. členu se spremeni napovedni stavek tako, da se glasi:
  »Prepovedi iz 1. in drugega odstavka 4. člena te uredbe ne veljajo za:«.

  1. točka se spremeni tako, da se glasi:
  »1. službene vožnje pri opravljanju občinske redarske službe, javne gozdarske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, obrambe, zaščite in reševanja, policije, gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri opravljanju lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe,«;

  V 2. točki se na koncu vrstice doda besedilo, ki se glasi: »divjadjo in ribami,«;

  Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
  »Izjeme iz prejšnjega odstavka, razen 8. točke, ne veljajo, če je kraj dogodka oziroma območje opravljanja dejavnosti ali posega v primerljivem času dostopen po nekategoriziranih cestah ali prometnih površinah iz 1.a člena te uredbe.«.


  5. člen

  V 4. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
  »Na gozdnih prometnicah je prepovedano voziti, ustavljati, parkirati, organizirati vožnje in voziti se v skupini z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki in drugimi neregistriranimi motornimi vozili.«.


  6. člen

  5. člen se spremeni tako, da se glasi:
  »Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, ribištvo ter divjad in lovstvo, gozdarski in kmetijski inšpektorji, inšpektorji, pristojni za varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja ter policija.

  Neposredni nadzor v naravi nad izvajanjem določb te uredbe zagotavljajo upravljavci zavarovanih območij in Zavod za gozdove Slovenije v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

  Neposredni nadzor v naravi izvajajo naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

  Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo tudi občinske redarske službe in medobčinske inšpekcijske službe.«.

  7. člen

  6. člen se spremeni tako, da se glasi:
  »Z globo od 40 do 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. ustavlja kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
  2. ustavlja kolo v nasprotju z 2. členom te uredbe.

  Z globo od 100 do 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če vozi kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.

  Z globo od 200 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če vozi kolo v skupini v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.«.


  8. člen

  7. člen se spremeni tako, da se glasi:
  »Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
  2. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe;
  3. vozi, ustavlja ali parkira neregistrirano vozilo na motorni pogon v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.

  Z globo od 200 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe.

  Z globo od 1.000 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. vozi motorno vozilo v skupini v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
  2. vozi neregistrirano vozilo na motorni pogon v skupini v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.».


  9. člen

  Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
  »7.a člen
  Z globo od 4.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
  1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
  2. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe;
  3. organizira vožnje z neregistriranimi vozili na motorni pogon v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.

  Z globo od 1.200 do 4.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

  Z globo od 500 do 4.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
  10. člen

  Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  Št. 35601-6/2007
  Ljubljana, dne
  EVA 2010-2511-0069  Vlada Republike Slovenije
  Borut Pahor, l.r.
  Predsednik

  Last edited by ZR7; 10. June 2010 at 08:31.

 4. #4
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Še neuradno prečiščeno besedilo:

  OPOZORILO

  Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček.

  Uredba
  o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
  (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

  1. člen

  Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati, organizirati vožnje ali voziti se v skupini z vozili na motorni pogon in voziti, ustavljati, organizirati vožnje ali voziti se v skupini s kolesi.

  Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je:
   vožnja, ustavljanje in organiziranje vožnje ali vožnja v skupini z gorskim kolesom po planinskih poteh, ki so na podlagi te uredbe opredeljene kot naravno okolje, dovoljena v skladu z zakonom, ki ureja planinske poti,
   vožnja in ustavljanje s kolesom brez motorja dovoljena na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh v gozdu, ki so na podlagi te uredbe opredeljene kot naravno okolje, dovoljena v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.


  1.a člen

  Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
  1. Gozdne prometnice so gozdne prometnice v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
  2. Gozdne ceste so gozdne ceste v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.
  3. Naravno okolje zajema območje zunaj:
   območij naselij;
   območij, ki so z občinskimi prostorskimi akti, določena kot površine za rekreacijo in šport, in ki vključujejo rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, v skladu s predpisi o načrtovanju prostora;
   objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in območij rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o načrtovanju prostora in o rudarstvu;
   nekategoriziranih cest (gozdne ceste, poljske poti in kolovozi);
   prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
  4. Vozila na motorni pogon so motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cesti.
  5. Vožnja v skupini je skupinska vožnja treh ali več vozil na motorni pogon ali koles.

  2. člen

  Ne glede na določbo prvega odstavka 1. člena te uredbe je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in ustavljanje koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.
  3. člen

  Prepovedi iz 1. in drugega odstavka 4. člena te uredbe ne veljajo za:
  1. službene vožnje pri opravljanju občinske redarske službe, javne gozdarske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, obrambe, zaščite in reševanja, policije, gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri opravljanju lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe,
  2. gospodarjenje z gozdovi, divjadjo in ribami,
  3. opravljanje kmetijskih del,
  4. opravljanje geodetskih del,
  5. opravljanje geoloških del,
  6. urejanje vodotokov in hudourniških območij,
  7. vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
  8. pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč,
  9. pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini.

  Izjeme iz prejšnjega odstavka, razen 8. točke, ne veljajo, če je kraj dogodka oziroma območje opravljanja dejavnosti ali posega v primerljivem času dostopen po nekategoriziranih cestah ali prometnih površinah iz 1.a člena te uredbe.

  4. člen

  Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

  Na gozdnih prometnicah je prepovedano voziti, ustavljati, parkirati, organizirati vožnje in voziti se v skupini z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki in drugimi neregistriranimi motornimi vozili.

  5. člen

  Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, ribištvo ter divjad in lovstvo, gozdarski in kmetijski inšpektorji, inšpektorji, pristojni za varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja ter policija.

  Neposredni nadzor v naravi nad izvajanjem določb te uredbe zagotavljajo upravljavci zavarovanih območij in Zavod za gozdove Slovenije v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

  Neposredni nadzor v naravi izvajajo naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

  Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo tudi občinske redarske službe in medobčinske inšpekcijske službe.


  6. člen

  Z globo od 40 do 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. ustavlja kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
  2. ustavlja kolo v nasprotju z 2. členom te uredbe.

  Z globo od 100 do 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če vozi kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.

  Z globo od 200 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če vozi kolo v skupini v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.


  7. člen

  Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
  2. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe;
  3. vozi, ustavlja ali parkira neregistrirano vozilo na motorni pogon v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.

  Z globo od 200 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe.

  Z globo od 1.000 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. vozi motorno vozilo v skupini v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
  2. vozi neregistrirano vozilo na motorni pogon v skupini v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.


  7.a člen

  Z globo od 4.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
  1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
  2. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena te uredbe;
  3. organizira vožnje z neregistriranimi vozili na motorni pogon v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe.

  Z globo od 1.200 do 4.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

  Z globo od 500 do 4.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.


  8. člen

  Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 5. #5
  ZR7 Guest

  Thumbs up

  Torej kaj te spremembe prinesejo lovcem?

  Predvsem je meni dobrodošla jasna opredelitev

  3. Naravno okolje zajema območje zunaj:
  .
  .
  .
  nekategoriziranih cest (gozdne ceste, poljske poti in kolovozi);  To sedaj jasno določa, kje se smemo peljati npr. pri zalaganju krmišč, odvozu plena, izdelavi objektov ipd.

  Po tej noveli nam bo dovoljeno tudi zapeljati v naravno okolje za namene gospodarjenja z divjadjo, vendar le tam, kjer ne bi bilo možno na mesto priti po cesti. Kategorizirani ali nekategorizirani. Bližnice niso dovoljene.

  Bo pa seveda prišlo do nesporazumov in preklanj, kaj vse spada v gospodarjenje z divjadjo.

  Kar se tiče drugih uporabnikov prostora je sedaj tudi jasno, da se nimamo več kaj hudovati in mogoče celo mahati z orožjem, če se nekdo pripelje po kolovozu.

  Seveda bo sedaj ocena v lovskih vrstah, da so te spremembe slabe za divjad.
  Odvisno od gledišča. Spremembe uvajajo red in drugim uporabnikom dajo nekaj več prostora, a uvajajo mnogo strožje sankcije, če tega kršijo.
  Če bo sedaj lovska organizacija hotela na določenih področjih uvesti strožji režim, bo morala to urejati z lokalno skupnostjo, ki lahko take režime uvede.

  No to bi sicer lahko že sedaj, pa so malokje to naredili. Me zanima. če se bo to sedaj kaj spremenilo?!

 6. #6
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,489

  Privzeto

  Zame je tole zelo pozitivna zadeva.Končno so vsaj kazni za objestenže na krosih in motornih saneh približno primerne.

  Citat ZR7 je objavil: Pokaži objave
  Po tej noveli nam bo dovoljeno tudi zapeljati v naravno okolje za namene gospodarjenja z divjadjo, vendar le tam, kjer ne bi bilo možno na mesto priti po cesti. Kategorizirani ali nekategorizirani. Bližnice niso dovoljene.

  Bo pa seveda prišlo do nesporazumov in preklanj, kaj vse spada v gospodarjenje z divjadjo.
  Mislim da je to super rešeno. kaj je gospodarjenje z divjadjo nam pove ZDLov: (2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov.

  Kar pa se bližnjic tiče, pa mislim da to ni bistvena zadeva, takih primerov ni prav dosti, pa če se že deklariramo za naravovarstvenike, se tako tudi obnašajmo. Tudi z volanom ali balanco v roki.  Citat ZR7 je objavil: Pokaži objave
  Kar se tiče drugih uporabnikov prostora je sedaj tudi jasno, da se nimamo več kaj hudovati in mogoče celo mahati z orožjem, če se nekdo pripelje po kolovozu.
  No mahanje z orožjem ni pride v poštev v nobenem primeru... Kar se pa kolovozev tiče, v gozdu prometnic te vrste zakon ne pozna, edino na negozdnih površinah se lahko pogovarjamo o kolovozih. V gozdu je jasno: gozdna cesta je javna prometnica, vse ostalo so vlake, pa najsi bodo v takšnem ali drugačnem stanju in niso namenjene javnemu prometu.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 7. #7
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Citat mugo je objavil: Pokaži objave
  ... Kar se pa kolovozev tiče, v gozdu prometnic te vrste zakon ne pozna, edino na negozdnih površinah se lahko pogovarjamo o kolovozih. V gozdu je jasno: gozdna cesta je javna prometnica, vse ostalo so vlake, pa najsi bodo v takšnem ali drugačnem stanju in niso namenjene javnemu prometu.
  Lahko podaš zakonske osnove za to trditev?
  V naravi v gozdu obstajajo kolovozi in poti. To so po mojem laičnem znanju parcele, ki so vrisane kot javna pot. Gozdne ceste pa to niso, ker obstaja register gozdnih cest in te poti niso tam vključene.

  Kaj so torej po tvojem mneju te parcele - javne poti in kje jih prepoznam v citiranem osnutku?

 8. #8
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,489

  Privzeto

  O prometnicah v gozdu in njihovi uporabi govori zakon o gozdovih:


  38. člen

  (1) Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter so sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so javnega značaja. Zavod vodi evidenco o gozdnih cestah in oceni površino neodmerjenih gozdnih cest, ki se odšteje pri osnovi katastrskega dohodka za odmero davka in drugih dajatev.
  .
  .
  .
  39. člen

  (1) Gozdne ceste praviloma lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

  (2) Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod v sodelovanju z lastniki gozdov.

  (3) Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi gozdne ceste in režim njihove uporabe z opozorilnimi tablami oziroma drugimi znaki.

  (4) Za gozdne ceste v varovalnih gozdovih in v gozdovih s posebnim namenom, v požarno ogroženih gozdovih in v gozdovih, ki so v prostorskih delih gozdnogospodarskih načrtov določeni kot območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, oziroma v drugih podobnih primerih, Zavod določi poseben režim prometa.

  40. člen

  (1) Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.

  (2) Ob veliki razmočenosti gozdnih cest je vožnja z vozili nad določeno težo prepovedana. Največjo dovoljeno težo vozil in trajanje prepovedi določi in ju na opozorilnih tablah označi Zavod.

  (3) Ne glede na določbo prvega odstavek tega člena sta ježa in vožnja s kolesom brez motorja dovoljeni na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem delu območnega načrta.

  (4) Poti iz prejšnjega odstavka in pogoje njihove rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi o gozdnih prometnicah označijo lastniki, Zavod in lokalna skupnost.


  Kot sem napisal že prej, kar ni gozdna cesta je vlaka , na glede na stanje (urejenost). In ni javna prometnica. Ne glede na to, kaj je v katastru.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 9. #9
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Citat mugo je objavil: Pokaži objave
  ...
  Kot sem napisal že prej, kar ni gozdna cesta je vlaka , na glede na stanje (urejenost). In ni javna prometnica. Ne glede na to, kaj je v katastru.
  Če te potem prav razumem, je v splošnem povsod v gozdu kjer ni kategorizirana ali gozdna cesta, prepovedana vožnja z vozili?

  Seveda če pustiva ob kraju izjeme, med katerimi je tudi gospodarjenje z divjadjo.

 10. #10
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,489

  Privzeto

  Citat ZR7 je objavil: Pokaži objave
  Če te potem prav razumem, je v splošnem povsod v gozdu kjer ni kategorizirana ali gozdna cesta, prepovedana vožnja z vozili?

  Seveda če pustiva ob kraju izjeme, med katerimi je tudi gospodarjenje z divjadjo.
  Točno tako.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

Stran 1 od 5 12345 ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •