Stran 1 od 2 12 ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 14

Tema: Zapisnik OZ LZS dne 30.09.2008

 1. #1
  ZR7 Guest

  Privzeto Zapisnik OZ LZS dne 30.09.2008

  Z A P I S N I K OBČNEGA ¬¬¬¬¬¬ZBORA LZS
  ki je bil v Dvorani Gozdarskega inštituta, Večna pot 2,
  dne 30.09.2008, ob 18. uri v Ljubljani

  Ad1
  Predsednik mag. Srečko Felix Krope je uvodoma pozdravil vse prisotne ter pojasnil, da občni zbor v skladu z določbami 15. člena Pravil LZS sestavljajo na vsakih začetih 200 članov članic v volilnem okolišu po en predstavnik. V nadaljevanju je pojasnil, da ima vsak predstavnik en glas. Občni zbor odloča z večino oddanih glasov navzočih predstavnikov članic. Povedal je, da so gradivo za občni zbor in predlog poslovnika o delu občnega zbora prejeli vsi predstavniki članic skupaj z vabilom na občni zbor.

  Ad2

  1. S K L E P

  V verifikacijsko komisijo so izvoljeni:Franc JAKLJEVIČ (LD Metlika) predsednik, Anton KOPRIVŠEK (LD Dobrepolje) in Dušan LESKOVEC (LD Slovenj Gradec).
  Predsednik verifikacijske komisije, je podal poročilo.
  Na občnem zboru je od skupnega števila 112 predstavnikov članic, ki sestavljajo delni občni zbor, prisotnih 111 predstavnikov, s čemer je zagotovljena sklepčnost občnega zbora.

  Predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope je razglasil, da je občni zbor sklepčen, zato lahko veljavno odloča.

  Ad3
  V skladu s podanimi predlogi za organe občnega zbora so bili na predlog predlagatelja sprejeti naslednji sklepi:

  2. S K L E P :

  V delovno predsedstvo so izvoljeni: Ivan MALEŠIČ (LD Laze) za predsednika,
  Miloš MEDVED (LD Krško) za člana in Marjan GSELMAN (LD Pobrežje- Miklavž) za člana.

  3. S K L E P :

  1. Za zapisnikarja je izvoljen Štefan VESEL (LD Banja loka-Kostel)

  2. Za overitelja zapisnika sta izvoljena: Milan VELKOVRH (LD Dobrova) in Anton LUKANČIČ (LD Rovte)

  Po izvolitvi organov občnega zbora je prevzelo vodenje občnega zbora LZS delovno predsedstvo.

  Ad4

  Predsedujoči je dal v razpravo predlog dnevnega reda.

  4. S K L E P:
  Po razpravi / brez razprave je bil sprejet naslednji dnevni red:
  Predlog dnevnega reda:
  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev verifikacijske komisije
  3. Izvolitev delavnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
  4. Sprejem dnevnega reda
  5. Sprejem poslovnika OZ LZS
  6. Poročila o delu LZS v letu 2007
  7. Sprejem novih članic v LZS.
  8. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin LZS
  9. Predlog programa dela za leto 2008
  10. Osnutek vizije LZS za obdobje 2008-2012
  11. Razno

  Ad5
  Predsedujoči je dal v razpravo predlog poslovnika občnega zbora LZS

  5. S K L E P:

  Sprejme se poslovnik o delu občnega zbora v predloženi obliki.

  Sprejeto soglasno – z večino glasov.

  Ad6

  Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da so vse članice prejele z vabilom za sklic občnega zbora LZS zbrano gradivo k točki dnevnega reda v kateri naj bi se obravnavalo Poročilo o delu LZS v letu 2007. Ob razpravi so sodelovali:
  Predstavnik volilnega območja Gorenjske, S. Gabriel, P. M. Habjan, S. F. Krope, M. Fortin. Bili so enotni pri ugotovitvi, da bo potrebno pravočasno določiti višino članarine za leto 2009, tako, da bo le ta zbrana najkasneje do začetka decembra 2008, sicer bi se lahko utegnilo zaplesti pri razdelitvi nalepk. Podana je bila misel, da članom lovskih družin nimamo pravice posledično omejiti pravice do izvajanja lova od 1.1.2009 dalje.

  6. S K L E P:
  Poročilo o delu LZS v letu 2007 se sprejme in potrdi soglasno.

  Ad7

  Vloge lovskih družin: Vitomarci, Dornava Polenšak, Krvavec, Preddvor, Kokra, Strelovec, Kompas Peskovci in Stari trg ob Kolpi je obravnaval UO LZS na svoji 6. seji dne 22.6.2008 in skladno z določili 3. točke 4. člena Pravil LZS pripravil naslednji predlog občnemu zboru LZS:

  A.) Upravni odbor LZS predlaga Občnemu zboru LZS, da v članstvo LZS sprejme naslednje lovske družine:
  1. Lovska družina Vitomarci, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci;
  2. Lovska družina Dornava Polenšak, Slomi 5, 2257 Polenšak;
  3. Lovska družina Krvavec, Slovenska cesta 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem;
  4. Lovska družina Preddvor, Breška pot 4, 4205 Preddvor;
  5. Lovska družina Kokra, Kokra 42, 4205 Preddvor;
  6. Lovska družina Strelovec, Logarska dolina 13, 3335 Solčava;
  7. Lovska družina Kompas Peskovci, Peskovci 22, 9204 Šalovci,
  naštete lovske družine od 1 – 7 izpolnjujejo pogoje za sprejem v članstvo LZS po drugem odstavku 4. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, saj njihovo dosedanje delovanje in njihov temeljni akt nista v nasprotju s cilji in nalogami LZS.

  B.) Vloga lovske družine Stari trg ob Kolpi upravnega odbora LZS ni prepričala, da bi sprejem sledil ciljem in nalogam LZS, tako upravni odbor LZS ne podpre prizadevanj Lovske družine Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 37, 8342 Stari trg ob Kolpi, za vstop v članstvo LZS in predlaga Občnemu zboru LZS, da se omenjena lovska družina Stari trg ob Kolpi ne sprejme v članstvo LZS.
  V razpravi so sodelovali:
  T. Lah: je podal kar nekaj podatkov v smislu obrazložitve nestrinjanja s predlogom UO LZS, ki predlaga občnemu zboru LZS, da se med kandidatkami za sprejem v članstvo v LZS omenjata dve lovski družini ( Vitomarci in Polenšak). V omenjenem primeru naj bi šlo za očitno neskladje z določili drugega odstavka 4. člena Pravil LZS, saj pobudniki lovskih družin Polenšak in Vitomarci že vsaj 10 let vztrajno delujejo proti ciljem lovskih družin članic LZS ( LD Desternik, LD Juršinci in LD Jože Lacko), ki sicer uspešno upravljajo z lovišči, kako po tem pričakovati, da bo po sprejemu v članstvo LZS drugače. Opravičeno se bojijo, da bo po morebitni potrditvi predloga UO LZS samo še slabše. Pobudnikom so predlagali celo naj se jim pridružijo s članstvom v okviru že obstoječih lovskih družin, vendar predlog zavračajo. Torej očitno peljejo svojo pot s ciljem posegati po že obstoječih loviščih v katerih se primerno upravlja. Predlaga, da Občni zbor LZS zavrne sprejem v članstvo LZS.
  T. Vrščaj in M. Arlič predlagata, da se predlog umakne z dnevnega reda do naslednje seje.
  P. Belhar predlaga, da se OZ LZS odloča pri glasovanju ločeno, primer za primerom, saj je med kandidatkami tudi nekaj lovskih družin, ki pa pred tem omenjenih problemov nimajo, nasprotno, omenjena društva prav dobro sodelujejo zs sedanjimi upravljavcem lovišč( LPN Kozorog).
  F. Jakljevič in B. Brajtenberger obrazložita tolmačenje in ugotovitve predstavnika LZS na delnem občnem zboru, češ da s sprejemom kandidatk ne gre za poseganje v pravice že obstoječih lovišč. Iz razprave se žal v omenjenih primerih ugotavlja nasprotno.
  I. Malešič še enkrat opozori, da ob morebitnem sprejemu v članstvo v LZS kandidatke ne pridobijo hkratno tudi pravice do lovišča oz. da se jim s tem omogoča podelitev koncesije, pač pa so le članice LZS s pravicami in dolžnostmi v obsegu, kot jih predvidevajo določila Pravil LZS. Komisija je ob vlogi sledila ugotovitvi, da je dejavnost društva povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave ter da predstavljeni cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS.
  A. Križ meni, da v kolikor gre v predlaganih primerih za poseganje v pravice dosedanjih upravljavk lovišč – članic LZS, je potrebno te pravice obstoječih lovskih družin zaščititi z zavrnitvijo za sprejem, če pa gre za primere že dogovorjenih razmerij z LPN- ji, se predlog potrdi.
  E. Trafela predlaga, da se o posameznih vlogah glasuje ločeno. Doda pa tudi dejstvo, da gre v primerih LD Vitomarci in LD Dornava za očitno delovanje proti interesom ter ciljem že obstoječih lovskih družin, celo do te mere, da bi se ob potrditvi kandidatk v članstvo eno od obstoječih LD Bresnica-Podgorci tudi ukinila.
  A. Reberšak in B. Maček predlagata, da odločitev preložimo na naslednjo sejo. Razmišljanju se pridruži tudi predstavnik Obalno-Kraškega volilnega območja.
  F. Jakljevič ponovno opozori na zmotno razmišljanje glede pravic, ki izhajajo iz članstva skladno z določili drugega odstavka 4. člena Pravil LZS. Zanj je še kako pomembno določilo in ugotovitev, da cilji in delovanje društva niso v nasprotju s cilji LZS. In če je dejavnost društva povezana na kakršni koli način z divjadjo, lovom in varstvom narave, smo dolžni sprejeti prosilce v članstvo.
  I. Malešič: predlaga, da se občni zbor LZS izreče o postopku obravnavanja posameznih vlog za sprejem v članstvo v LZS

  Glasovanje: 94 glasov ZA in 16 glasov PROTI

  7. S K L E P: O vlogah za sprejem v članstvo LZS se bo glasovalo posamično – primer za primerom:

  A.) Upravni odbor LZS predlaga Občnemu zboru LZS, da v članstvo LZS sprejme lovsko družino:

  1. Lovska družina Vitomarci, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci

  Glasovanje: 4 glasov ZA in 96 glasov PROTI

  8. S K L E P:
  Občni zbor ne potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Vitomarci

  2. Lovska družina Dornava Polenšak, Slomi 5, 2257 Polenšak

  Glasovanje: 4 glasov ZA in 95 glasov PROTI

  9. S K L E P:
  Občni zbor ne potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Dornava Polenšak
  3. Lovska družina Krvavec, Slovenska cesta 1, 4207 Cerklje na Gorenjskem

  Glasovanje: 61 glasov ZA in 36 glasov PROTI

  10. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Krvavec

  4. Lovska družina Preddvor, Breška pot 4, 4205 Preddvor

  Glasovanje: 59 glasov ZA in 37 glasov PROTI

  11. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Preddvor

  5. Lovska družina Kokra, Kokra 42, 4205 Preddvor

  Glasovanje: 57 glasov ZA in 36 glasov PROTI

  12. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Kokra

  6. Lovska družina Strelovec, Logarska dolina 13, 3335 Solčava

  Glasovanje: 8 glasov ZA in 82 glasov PROTI

  13. S K L E P:
  Občni zbor ne potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Strelovec

  7. Lovska družina Kompas Peskovci, Peskovci 22, 9204 Šalovci

  Glasovanje: 70 glasov ZA in 25 glasov PROTI

  14. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Kompas Peskovci

  B.) Upravni odbor LZS predlaga Občnemu zboru LZS, da se Lovske družine Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 37, 8342 Stari trg ob Kolpi, ne sprejme v članstvo LZS.

  Glasovanje: 84 glasov ZA in 1 glas PROTI

  15. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se ne sprejme v članstvo LZS LD Stari trg ob Kolpi.

  Ad8
  Upravni odbor LZS skladno z določili 9. točke 14. člena Pravil LZS pripravi naslednji predlog občnemu zboru LZS:

  UO LZS na podlagi sklepa 4. redne seje z dne 16.04.2008 pod točko 2,2 in 2,3 predlaga občnemu zboru LZS, da potrdi prodajo po cenilnem poročilu lovsko hišo, kot stavba in funkcionalno zemljišče par.št. 2699 k.o. Vrhnika, locirana na Pokojišču 9, Borovnica in lovska koča, kot stavba in funkcionalno zemljišče par.štev. 47 s.k.o. Polom, locirana na Seč-u, Žvirče. Oba objekta se prodata na dražbi ali po zbiranju zaprtih kuvert »KDO DA VEČ«. Ponudbena cena LZS za kupce je: LOVSKA HIŠA POKOJIŠČE 120.000 €, LOVSKA KOČA SEČ pa 80.000 €.
  Ob razpravi so sodelovali:
  R. Grah, F. Jakljevič, S. Gabriel, A. Koprivšek Opozarjajo na preglednost in gospodarnost izpeljanega posla.

  Glasovanje: 94 glasov ZA in 10 glasov PROTI

  16. S K L E P:
  Občni zbor LZS potrjuje predlog UO LZS o prodaji nepremičnin v lasti LZS, lovske hiše Pokojišče in lovske koče Seč.

  Ad9
  mag. Srečko Felix Krope predlog programa dela za leto 2008, ki ga je UO LZS sprejel na svoji redni seji, je bil priložen gradivu ob sklicu občnega zbora. Skladno z določili 2. točke 22. člena Pravil LZS letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo sprejme upravni odbor LZS. Občni zbor LZS pa mora biti seznanjen o vsebini s primerno obrazložitvijo.
  Predsedujoči je predlagal, da naj poteka razprava o vseh vprašanjih, o katerih odloča občni zbor združeno z naslednjo točko dnevnega reda, po razpravi pa naj občni zbor v skladu s poslovnikom o svojem delu potrdi, da je seznanjen s programom. Predsednik delovnega predsedstva je odprl razpravo.
  V razpravi so sodelovali:
  T.Lah prizna, da so si organi LZS zastavili zelo ambiciozne cilje in prizadevanja pozdravlja, po 4 letih nas čaka analiza opravljenega. Razmišljanju se pridružuje tudi T.Vrščaj.
  A. Lukančič opozori prisotne na nerazumen poseg investitorjev cestne baze pri Logatcu, ki bo prekinila dolgoletne migracijske poti prostoživečim živalim in dokončno zatrla dolgoletna prizadevanja, da se na tem mestu omogoči divjadi varnejši prehod preko avtocestne ovire.

  Glasovanje: soglasno ZA

  17. S K L E P: Občni zbor LZS sprejema program dela za leto 2008.

  Ad10
  Občni zbor LZS skladno z določili 2. točke 14. člena Pravil LZS sprejema programske usmeritve. Predsednik LZS predstavi osnutek vizije LZS za obdobje 2008/2012 in odpre razpravo.
  Gradivo je bilo posredovano z razpisom občnega zbora. V razpravi so sodelovali:

  J. Rus je opozoril na nerealno željo po avtonomnem delovanju LKD društev na področju mednarodne kinološke ureditve, saj je iz vsake države lahko le en predstavnik. Soglaša pa odločitvi, da je potrebno na nivoju KZS zagotoviti več moči pri odločanju preko statuta.
  V razpravo sta se vključila tudi F. Jakljevič, Kavčič v povezavi na idejo o poskusu pridobitve lovišča v upravljanje, M. Molan pa na temo Vizija 2008-2012. Boji se, da na nivoju LZS primanjkuje kadrov, ki bi lahko program izvedli.

  Glasovanje: soglasno ZA

  18. S K L E P: Občni zbor LZS sprejema »Vizijo za obdobje 2008 – 2012« kot podlago programske usmeritve LZS.  Ad11
  Razno:
  V razpravo so se vključili naslednji razpravljavci:
  1. A. Lukančič še enkrat opozori na problematiko gradnje cestne baze ob avtocest in prenaša zahtevo lokalnih lovcev, da občni zbor LZS preko strokovne službe LZS z ustreznim zahtevkom pri pristojnih inštitucijah zaustavi začetek gradnje.

  Glasovanje: soglasno ZA

  19. S K L E P: Občni zbor LZS podpira aktivnosti strokovnih služb LZS za zaustavitev pričetka gradnje cestne baze pri Logatcu.

  2. J. Rus predlaga, da se ustanovi na nivoju LZS sklad namensko zbranih sredstev za pomoč pri povračilu izjemno visokih škodnih primerov za povračilo škode po divjadi.

  3. M. Arlič opozori na domnevne nepravilnosti pri izvedbi veteranskega strelskega tekmovanja na nivoju LZS. Pravila za izvedbo tekmovanja bi morala biti enaka na celotnem območju R Slovenije, ne pa, da se le ta vsebinsko spreminjajo iz tekmovanja na tekmovanje.

  4. Urankar in F. Jakljevič opozarjata na nerazumno ugotovitev, da imamo v članstvu LZS primere lovcev, ki so neposredno včlanjeni v LZS, do lovskih družin nimajo nikakršnih obveznosti sicer pa veselo lovijo po celotnem območju R Slovenije.

  Odgovor: direktor strokovnih služb LZS S. Žerjav ugotovitev potrdi in obrazloži, da je v postopku sprememba Pravilnika o lovski izkaznici. Predlagani akt bo odpravil ugotovljene nepravilnosti.

  Zaključeno ob 2030

  Zapisnikar: Predsednik delovnega predsedstva:

  Mag. Štefan VESEL Ivan MALEŠIČ

  Overitelja:

  Milan VELKOVRH


  Anton LUKANČIČ

 2. #2
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Zgoraj sem objavil zapisnik, zato da še na forumu rečemo kakšno o naših vtisih na dogajanje na OZ.

  Takoj naj ponovno poudarim moje nestrinjanje s tem sistemom, ko na seji OZ sejejo in odločajo "delegati" in ne direktni predstavniki članic zveze.
  Če že imamo volilna področja, bi morali delni OZ poteketi tako, da bi se na glavni OZ samo preneslo odločitve iz delnih. A kot vidimo to ne funkcionira na ta način. Predvsem to sklepam iz kar nekaj zapisanih stavkov, kjer ugotavljam bolj lovsko folšijo kot resno delo in poznavanje predpisov.

  Kasneje, če utegnem, se lotim svoje analize po točkah. Prispevajte tudi ostali!
  Last edited by ZR7; 3. November 2008 at 11:01.

 3. #3

  Privzeto

  10. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Krvavec

  4. Lovska družina Preddvor, Breška pot 4, 4205 Preddvor

  Glasovanje: 59 glasov ZA in 37 glasov PROTI

  11. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Preddvor

  5. Lovska družina Kokra, Kokra 42, 4205 Preddvor

  Glasovanje: 57 glasov ZA in 36 glasov PROTI

  12. S K L E P:
  Občni zbor potrdi predlog UO LZS, da se sprejme v članstvo LZS LD Kokra
  Nimam drugrga kot
  Kdor misli,da je dober človek, ker hodi v cerkev je tako kot bi stal sredi garaže in si predstavljal da je avto!

 4. #4
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Jaz pa za tiste lovce, ki so se na OZ pojavljali kot predstavniki ZLD-ja, v zapisniku pa je poleg njihovega imena napisano LD!
  In če so poleg tega še overovitelji zapisnika in tega ne popravijo

 5. #5
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Najprej ena drobtinica:

  Iz tega zapisnika se prav lepo vidi, kako se večina istih "predstavnikov" lovcev, ki so bili tako neaktivni ali pa so zastopali zastarela stališča pri sprejemanju zadnjih pravil v "virtualnem" obdobju, sedaj upirajo sprejemanju lovskih družin brez lovišč. A obenem A. Križ odobrava sprejem tistih prosilk, kateri so se v LPN domenili.

  Ne morem, da me ne grabi sveta jeza. Kaj je to? Elitizem, korupcija ali kaj???
  Vse, samo enakopravnost ne!

  Pravilna pot, ki bi bila, da se v Pravila LZS zapiše, da so njene članice lahko le LD, in to le tiste, ki upravljajo z loviščem, je bila zgrešena. Čeprav smo nekateri opozarjali, da bodo zato težave.
  In sedaj bi taisti radi na subjektivnih občutkih presojali koga pa bi vendarle spustili v LZS in koga ne. In za povrhu dajejo prednost tistim, ki so se preko raznoraznih vezah in postopkih po desnem pasu izmuznili v najboljša lovišča Slovenije, o katerih namenih bo potrebno v bodoče še pošteno in zelo glasno podebatirati.

  Vse drugo, samo čistih namenov in dobre konkurence ne!
  Tovariši lovci, dobro veste za katere gre, sami ste to zakuhali in sami še naprej mešate. Meni je ta golaž prav gnusen. Koliko imam prav, se bo dokaj kmalu videlo. A na veliko žalost, prepozno. Do takrat pa le hitro še kakšno medaljo na prsa!

  In da ne pozabim čestitati F. Jakljeviču, ki se je očitno edino trudil pojasniti kaj je red in prav.

  In če si prav tolmačim določila ZDru, ki naj bi veljal tudi za zveze, OZ sploh nima kaj glasovati o sprejemu novih članic. Pa me popravite, če se motim!

  Marijan Likar

  P.S.:
  Podpisujem se kot lovec posameznik in ne kot predstavnik LD, ki me ni delegirala!
  Last edited by ZR7; 3. November 2008 at 13:06.

 6. #6

  Privzeto

  Ad10
  Občni zbor LZS skladno z določili 2. točke 14. člena Pravil LZS sprejema programske usmeritve. Predsednik LZS predstavi osnutek vizije LZS za obdobje 2008/2012 in odpre razpravo.
  Gradivo je bilo posredovano z razpisom občnega zbora. V razpravi so sodelovali:

  J. Rus je opozoril na nerealno željo po avtonomnem delovanju LKD društev na področju mednarodne kinološke ureditve, saj je iz vsake države lahko le en predstavnik. Soglaša pa odločitvi, da je potrebno na nivoju KZS zagotoviti več moči pri odločanju preko statuta.
  _______________

  Teh "nerealnih želja" že dolgo ni več, razen mogoče še pri kakšnem neosveščenem in nepodučenem posamezniku. Za kakšno "moč" v okviru KZS, ki bi si jo dodatno zagotovili s pomočjo statuta pa naj bi tukaj šlo ???
  Saj nam pustijo, da delamo kar hočemo in zaradi tega tudi smo kjer s svojo lovsko kinologijo pač smo. Pravzaprav so "športniki" v KZS prav presrečni, če kar najmanj slišijo o nas in če bi si kdo želel, da bi bilo mogoče obe kinologiji ločiti, so to prav športni kinologi. Zrasli smo jim že krepko čez glavo.

  Prav nič "več moči" ni potrebno lovski kinologiji v okviru KZS, temveč je skrajni čas, da se sami zresnimo in začnemo delovati v korist lovske kinologije. Tu pa bi lahko LZS veliko pomagala in bi tudi morala.
  Pričeti bi bilo potrebno zadeve "na pravo mesto" postaviti najprej v Lovskih družinah in potem še v LKD-jih. Tukaj nam v nekaterih področjih vlada prava anarhija, ki je ne more razrešiti KZS, temveč bi jo nujno morala LZS s pomočjo svojih Območnih lovskih zvez. Vendar se vsi lovske kinologije otepajo in jo odrivajo vstran, kot da bi to bila neka vsiljena dejavnost, nekaj česar nihče ne rabi, neka zastarela navlaka in ena sama zgaga v naši, sicer bleščeči, lovski dejavnosti.
  In dokler bo temu tako, lovski kinologiji ni rešitve. V LD bi morala lovska kinologija zavzemati drugo mesto za varstvom narave in ohranjanjem živalskih vrst v, nam v varstvo zaupanem, naravnem prostoru. Pa je na zadnjem in v nekaterih LD kot, da lovska kinologija sploh ne obstaja.

  In potem zgornji veleumni stavek našega dragega delegata, s katerim je oplemenitil razpravo na OZ LZS in tako tudi lovski kinologiji "dal mesto, ki ji gre" - problem elegantno potisnil v naročje KZS. Bravo, čestitam!

 7. #7

  Privzeto

  Pa gre spet vse po starem.
  Ne vem, če se vodilni na LZS zavedajo, da bo potrebno nekaj spremeniti v osnovi, drugače bo ta naša ljuba krovna organizacija pristala na obrobju družbenega dogajanja. In kmalu se ne bo vedelo, zakaj sploh obstaja in kaj naj sploh počne.
  Prvi korak bi moral biti sprememba Pravil LZS, ki bi temeljila na popolnoma drugačnih osnovah. Takoj bi bilo potrebno ukiniti sedanji delegatski sistem in institut "delni Občni zbor". OZ lahko predstavljajo le LD oz. njeni zastopniki, tako pa se dogaja, da nas zastopajo delegati, ki sploh ne vedo po kaj so prišli na OZ in kakšna stališča naj zastopajo. Zgoraj objavljeni zapisnik OZ LZS samo potrjuje navedeno.
  Tudi v primeru sprejemanja novih članic LZS se vidijo velike slabosti "delegatskega sistema". Me prav zanima, kakšna bi bila mnenja sosednjih LD in njihove informacije, če bi bile lahko prisotne. Tako se nam spet dogaja ena velika "kuhinja". Škoda!

 8. #8
  Član od
  Dec 2007
  Prispevki
  348

  Privzeto

  Seveda!
  problem je v tem, da zelo malo delegatov ve o čem sploh gre ali pa se jim ne zdi potrebno razpravljati na OZ LZS.
  UO LZS tu pa je po moje večji problem. V UO LZS je 2/3 ostalo starih prekaljenih mačkov, ostala 1/3 pa si ne more dosti kaj pomagati - na koncu začne delati enako kod večina (drugače ga boli glava - jih pač dobi po njej).
  Izredno veliko smo pričakovali od novega UO LZS, vendar stvar je po moje obstala ali pa caplja na mestu - nekih pravih rezultato ni čutiti.
  Ne zdi pa se mi dobro, da so začeli razprodajati premoženje LZS.

  Sraka z tvojim komentarjem se v celoti strinjam in ga bi bilo mogoče poslati na organe LZS.

  Pozdrav!

 9. #9
  Član od
  Oct 2007
  Lokacija
  Loški potok
  Prispevki
  2,301

  Privzeto

  Počasi dobivam občutek,da smo bili žejni prepeljani čez veliko pitne vode,ki jo z veseljem pijejo tisti ,zaradi katerih je bilo največ problemov in nesoglasij. Za božjo voljo ljudje pa saj nismo bebci ali pač????
  Skerl Miha -VEPER
  Loški potok

 10. #10

  Privzeto

  Včeraj sem prebiral lovca ( sprememba pravil o lovski izkaznici) in sem med drugim opazil, da je na LZS predsednik Pravno-statutarne komisije še vedno G. Niko Šuštarič. Torej stari virtualni kader in verjetno avtor "veljavnih" Pravil LZS.
  S tem je ugasnilo moje upanje, da se bo na zvezi karkoli premaknilo naprej in spremenilo na bolje.
  Škoda je izgubljati besede na temo LZS!!!!

Stran 1 od 2 12 ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •