PDA

View Full Version : Štirikolesniki za lovGanges
21. December 2007, 11:36
Tema iz starega foruma


Tako kot terenski avtomobili se po svetu pa tudi že pri nas uporabljajo tudi štirikolesniki. Seveda tisti delovni ATV in ne športni Quadi.
Z njimi lahko peljemo tovor na prtljažnikih in tudi vlečemo prikolico. Z njimi se enakovredno kot s ternskimi avtomobili pripeljemo na področje od koder nadaljujemo peš.

Seveda pri tem lovci upoštevamo predpise o vožnji v naravnem okolju , lovski in offroad etični kodeks!

Sedaj pa me zanima kakšne ATVje uporabljate, za kaj jih uporabljate in seveda vaše izkušnje in mnenja o njih.

LP


kakšna je cena ATV? :shock:


Ali res obstaja offroad etični kodeks???


Moj mentor ga ima 400 kubično zadevico z štirikolesnim pogonom in prikolico. Možakar je star 60 let in se z njim vozi od godnje pomladi do pozne jeseni. Zadeva je res fantastična in verjame da ko bom imel kak višek si ga nabavim za jago. Prideš povsod pa če imaš še prikolico lahko prepelješ celga vraga in še pol.

Meni se zdi to fajn zadeva.Ali res obstaja offroad etični kodeks???
Da, obstaja. Pri nas os ga lepo prevedli člani off road kluba Land Roverjev. Povzeli so ga tudi drugi klubi.Kluba Land Rover Slovenije,

ki je bil sprejet na Občnem zboru Kluba Land Rover Slovenije ( v nadaljevanju: KLRS) v Ljubljani, dne 5. februarja 2003 in dopolnjen ter spremenjen na Izrednem občnem zboru 2.junija 2004.

S tem Kodeksom člani KLRS določamo:

- Način obnašanja in uporabe motornega vozila;

- Odškodninsko odgovornost v primeru, da s svojo vožnjo povzroči škodo na zemljišču,

favni ali flori;

- Način uveljavitve;

- Krog zavezancev.

1. Član KLRS je dolžan ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju, izkoriščanje gozdov in druge predpise s področja varstva narave ter urejanja prometa, spoštovati Kodeks in storiti vse, da tako ravna čimveč voznikov.

2. Član KLRS s svojim vozilom uporablja poti in druge površine, po katerih vožnja z motornimi vozili z veljavnimi predpisi ni prepovedana.

3. Član KLRS spoštuje naravo ter favno in floro. S svojo vožnjo in ravnanjem naravi ne povzroča škode. Prav tako ne preganja divjih živali in ne pušča svojih živali brez nadzora. Ne zapušča utrjenih poti in ne vozi po posekah, travnikih, poljih, njivah in ostalih nevoznih površinah, razen kadar ima zato izrecno dovoljenje oz. sodeluje v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudi pomoč drugim osebam in podobno. V primeru, da na naštetih nevoznih površinah samo obrača svoje vozilo in nima druge možnosti, vozilo obrne tako, da ne povzroči nobene škode.

4. Kadar je cesta ali pot zaprta (znak, prepreka, zapornica, obvestilo o zasebnem zemljišču, ipd), član KLRS zaporo spoštuje in vozilo obrne. Jasnih oznak ali preprek ni dovoljeno obiti ali prevoziti, ali jih celo umikati zaradi nadaljevanja vožnje.

Izjemoma je v primerih iz prvega odstavka dovoljeno nadaljevanje vožnje, če ima član KLRS za to predhodno pridobljeno soglasje lastnika oziroma upravitelja zemljišča, po katerem pot poteka oz. kadar sodeluje v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudi pomoč drugim osebam in v podobnih nujnih primerih.

5. Po neutrjenih poteh, v javnih peskokopih, glinokopih, separacijah peska, gramoznicah ipd., član KLRS lahko vozi le pod pogojem, da s svojimi dejanji ne povzroči škode ter da ima (za avtokros proge, motokros proge, markirane off-road proge, ipd.) pridobljeno soglasje lastnika oziroma upravitelja proge.

6. V primeru, da član KLRS kljub veliki pazljivosti povzroči škodo na zemljišču, stori vse potrebno, da jo sanira oziroma povrne škodo lastniku ali upravitelju zemljišča, kjer je bila škoda povzročena.

Obveznost iz prvega odstavka pa ne velja za primere, ko je član KLRS povzročil takšno škodo, ko je sodeloval v reševalni akciji ljudi, premoženja in vozil, nudil pomoč drugim osebam in v podobnih primerih.

7. Član KLRS vedno vozi v svojem imenu in na svoj račun ter je odgovoren za vse posledice, ki jih s svojo vožnjo in ravnanjem, ne glede na dogovor oziroma soglasje z lastnikom ali upraviteljem zemljišča, povzroči na zemljišču oziroma poteh.

8. KLRS v nobenem primeru ni odgovoren za ravnanje (storitev ali opustitev) in ne nosi nobenih škodnih posledic.

9. V primeru, kadar član KLRS krši določbe tega kodeksa, kršitev obravnava pristojna komisija KLRS, v skladu s statutom kluba.

10. Z včlanitvijo v KLRS, član avtomatično sprejme tudi določila tega kodeksa.

11. Kodeks stopi v veljavo osmi dan po njegovi objavi. Šteje se, da je bil Kodeks objavljen na dan, ko je bil objavljen na spletni strani KLRS.

V Ljubljani, 06.06.2004kakšna je cena ATV? :shock:
Visoka!
Kolikor toliko uporabne in zanesljive zadeve se prično pri 5.000€.
Kvaliteta in znamka npr. Polaris, Arctic Cat ipd. pa dosegajo cene preko 10.000€.
Temu je potrebno prišteti še dodatno opremo. Razne prtljažnike, kovčke, nosilce za puške in orodje, kljuke in prikolico ter seveda pride prav tudi vitla za kakšnega prašička potegnit iz grape. :lol:
Seveda pri tem lovci upoštevamo predpise o vožnji v naravnem okolju , lovski in offroad etični kodeks!LP

joj, pazi kaj pises. Predpis o voznji v naravnem okolju (off road) pise da je to PREPOVEDANO! Sam sem gorski kolesar, pa ti povem da te zajebavajo tudi z kolesom na ta isti zakon, ki seveda omejuje tudi kolesarje. Ce se ne motim nekje v tistem zakonu pise da niti parkirati ne smes vec kot 4 m od javne ceste. Lepo da je tudi off road kodeks - pohvalno vendar se bo policaj z tem kodeksom samo pod nosom obrisal pa te zacarinil. Zal v to kategorijo spadajo tudi vse gozdne poti katere lovci uporabljamo.

Toliko o predpisu, kar se pa ATV-ja tice je stvar zelo uporabna in sem jo sam ze veckrat probal. Dobra plat je da je ATV ozek in relativno nizek tako da po vsaki vlaki kam prides seveda z ustreznim gumam. Slaba plat ATV jev je poleg previsoke cene to da je hudo nestabilen v ovinku in se dokaj rad prevrne (pri ne nevem kako visoki hitrosti) ker pa nima rollbara to zna biti najmanj zelo bolece. Poleg tega bi tak ATV prisel nam jagrom prav bolj jeseni in pozimi ker pa je to ene sorte kross motor na 4 kolesih je tudi mrzlo na njem za znort.
Sem mnenja da je za po nasih hostah bolj primeren kak samurai, jimmny ali kak podobem mini terenec. Ravno tako je toliko majhen da vsepovsod zleze pa kljub temu ima vse prednosti avtomobila.

Sem pa 2x zalagal krmisce z motornim sankam... to je se bolj lustno ce nic drugega ima ogrevane sedeze izpust toplega zraka v noge in ogrevane rocke. Cena pa... tudi katastrofalna.

Seveda pri tem lovci upoštevamo predpise o vožnji v naravnem okolju , lovski in offroad etični kodeks!LP

joj, pazi kaj pises. Predpis o voznji v naravnem okolju (off road) pise da je to PREPOVEDANO! Sam sem gorski kolesar,...

No, pa malo razdelajmo to temo. Res je, predpis velja tudi za kolesarje.

Najprej predpis:

Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, stran 1233.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

1. člen

Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi.
Naravno okolje iz prejšnjega odstavka so vsa območja zunaj ureditvenih območij mest, vasi in drugih naselij, infrastrukturnih objektov republiškega ali lokalnega pomena in rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o urejanju prostora, in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.

2. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

3. člen

Prepoved iz 1. člena te uredbe ne velja za:
1. službene vožnje pri opravljanju lovske in ribiške čuvajske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, vojske, policije ter gasilcev,
2. gospodarjenje z gozdovi,
3. opravljanje kmetijskih del,
4. opravljanje geodetskih del,
5. opravljanje geoloških del,
6. urejanje vodotokov in hudourniških območij,
7. vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
8. pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč,
9. pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini.

4. člen

Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

5. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji za varstvo okolja in policija, na gozdnih in kmetijskih površinah tudi inšpektorji za gozdarstvo in kmetijstvo in na zavarovanih območjih tudi pooblaščeni nadzorniki za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.

6. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon ali s kolesi v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
2. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

7. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
2. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.

8. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 220-11/94-2/3-8

Ljubljana, dne 9. marca 1995.

P.S.:
Novele predpisa le še preračunavajo kazni v € in natančneje definirajo vsa vozila, hitrejša od pešca.


In mogoče tisto, kar je posebej zanimivo:

Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

Torej tu, na cestah v gozdnem prostoru, torej javnih površinah v naših loviščuh, se lahko vozimo. Prepovedano je tekmovanje, organiziranje tekmovanja ipd.
Od cest naprej pa seveda peš. In ker vemo v kakšnem stanju so pri nas ceste (hvala bogu), je prostora za koristno uporabo še vedno dovolj. Ko bo povsod asfalt, bo bolj kriza.

Tudi za izvajanje čuvajske službe je izjema.


Admin a te lahko mal, majčkeno, čist mal.

Pacaš temo ki si jo sam načel.

Tuki ATV-ji ne zakoni.

Mal me je strah ampak mi je odleglo :D :D :D :D 8) 8) 8) 8) :D :D 8) 8)Admin a te lahko mal, majčkeno, čist mal.

Pacaš temo ki si jo sam načel.

Tuki ATV-ji ne zakoni.

Mal me je strah ampak mi je odleglo :D :D :D :D 8) 8) 8) 8) :D :D 8) 8)

Saj gre za to kje lahko vozimo z ATV-ji. :shock:
Tole te bo stalo najmanj golaž pa pir! :twisted:


No, torej kje in kako se lahko trajbamo s terenci je sedaj evidentno.
Naj dodam, da pod dopustne izjeme po mojem mnenju spada tudi vzdrževanje lovskih objektov (vzdrževanje infrastrukture) in obdelava krmnih njiv (kmetijska dejavnost)

Kakšne ATV-je še uporabljate? Sploh kdo?


No tukole je: meu sm yamaho 250, športn model - precej uredu zadevšna, prideš povsod, prepeleš kšno koruzo al pa peleš ksno prikolco. K pa sneg pade pa rata problem. In sicer problem je v tem, da če je več k 15 cm snega, nasedeš spredej pa zadej na podvozje (zadej je zaščita za ketnco pa bremze pa takle - tuko da se tm spodej nabaše sneg). Pa še medosna razdalja je precej mejhna, tko da za pozim se ga more pospravt :P .
Jesen za prepelat ksno koruzo al pa kej podobnga (do 50kg) je pa to to.

Ma pa kolega bombandierja, 4x4, ni da ni... zadeva laufa - vleče kamot prikolco (pa kej konkretnga gor), pride pa tut povsod - ga uporabla za v planino. Pa še večji je, tko da res lohk velik peleš. Vrjetn pa tut rata problem v snegu - bi blo treba probat.


Jest pa veliko koruze peš znosim, pozimi, ko pade sneg pa nataknem turne smuči, pa spet gremo. :D :D :D Ni glih 4x4, je pa meni v zadovoljstvo, pa še narava mi je hvaležna!!!!


Veliko lovev po svetu že kar precej časa uspešno uporablja ATV-je za pripomoček pri lovu. V nekaterih predelih sveta si je lov brez njih zelo težko zamisliti (mogoče kot bi kot nadomestek lahko bili konji). Recimo prostranstva Kanade kjer cest sploh ni pa je potrebno prepeljati plen, prtljago,... Kolikor vem veliko uporabljajo Bombardier ATV-je. Ti so res dobri, ampak tudi precej dragi. Prodajajo se tudi v Sloveniji, so pa cene precej zasoljene, kolikor vem tam preko 3 milijone starih Tolarjev. Ampak so za razliko od teh vseh mogočih precej razširjenih večji, prenesejeo več tovora, imajo 4x4, vitlo,....... Za naše lovišče kjer po takih zadevah ni neke potrebe vsekakor prevelika investicija, za kaka druga lovišča, še posebej pa za kake poklicne lovce pa pomoje odlična zadeva.

http://club.kingsoutdoorworld.com/magazine/fall2002/quest_650.shtml


lp

daco
6. November 2008, 13:39
http://www.forum-lov.org/index.php?option=com_content&task=view&id=482&Itemid=74

Ko sem prebral tale članek se mi je začelo porajati eno vprašanje. Kako prevažaš orožje na štirikolesniku? Vemo, da v avtu mora bit puška v prtljažniku ali na zadnjem sedežu v fotroli. Kako pa je s tem pri štirikolesniku?

Lp

dolgin
6. November 2008, 13:58
Maš tak "kuferček" pa jo not porineš!

lp

ZR7
6. November 2008, 14:26
Jaz sem do sedaj futrolo vezal na prtljažnik. Nakar sem montiral še spredaj en kovček in bokarca se je že peljala v njem.
Dobiš pa tudi prav namenske futrole-kovčke za na ATV-je.
Kar se tiče zakonodaje ni nobenih razlik. Orožje mora biti v zaprto v futroli in ločeno od municije. Ali je futrola (zaprta seveda) na rami, na sedežu ali prtljažniku pa nikogar ne briga nič!

Je pa seveda pametno, da je čim bolje pospravljeno in izven dosega oči, ker je tudi kakšnemu policaju malo dolgčas včasih.

Več o tem v članku: http://www.forum-lov.org/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=73

janez valentic
6. November 2008, 17:15
Ali ima kdo kakšne izkušnje s štirikolesniki - ATV -utiliy vehicle?
Predvsem me zanima kaj je na taki zverini nujno kaj pa ne.
Ali je 4x4 nujen
kakšno nosilnost mora imeti
odmaknenost od tal
kakšne so še praktične mere (da ni prevelik) in da ga vtakneš v vsako ...
a je vitel potreben
servo krmilo
Posamične obese

ZR7
6. November 2008, 19:57
Ali ima kdo kakšne izkušnje s štirikolesniki - ATV -utiliy vehicle?
...

Najprej poglej v tošelj, koliko boš odštel. In premisli ali mora biti homologiran za enega ali tudi za sopotnika.
Nekaj se dobi tam okoli 5500 €. Npr. tistega, ki sem ga opisal v testu na straneh.
Ne priporočam CF Moto, ker se fantom kar dosti kvari.
Če pa si pripravljen odšteti tam okoli 8.000€ pa se že dobi poštene mrcine. Meni je najbolj všeč Suzukijev KingQuad. A po izkušnji z mojim 300cc ATVjem, menim, da bi zadoščal vsak ATV s kubaturo okoli 450 - 650 ccm. Večji so sicer mo?nejši in hitrejši a tudi pozrešnejši.
Priporočal bi Japonske proizvode in eventuelno Taivanske. Od Kitajskih lahko zaupaš le Linhai-ju, ki je kooperant Yamahe. Dela za njih agregate že dolgo vrsto let. Cenejše robe se izogibaj kot hudič križa.

Za jago je 4X4 nujen. Ne rabiš ga pogosto, a ko ga, brez ne gre.
Nosilnosti so običajno okoli 180kg, boljši in dražji modeli pa še več.
Mere so običajno okoli 2m dolžine. Izpod je premajhen, razen res samo za enega. Dolge verzije posebej prirejene za udobno vožnnjo v dva so cca 20 do 30 cm daljše. In dražje. In predvidevam da v kakšni "vukojebini" nerodnejše.
Vitel ni nikoli odveč. Nikoli ne veš kdaj pride prav za potegniti pujsa ali se sam rešiti iz zagate. ATVja brez vitla si ne predstavljam. Pametno je nabaviti kvalitetnega.
Servo krmilo boš težko našel, razen pri najdražjih modelih. jaz ga prav nič ne pogrešam.
Posamične obese zadaj so bolj stvar okusa in trenda. Moje osebno mnenje je, da je pri vožnji čez kakšne korenine in skale bolj predvidljiva vožnja s togo zadnjo premo kot s posamičnimi obesami, ko nikoli ne veš kako te bo prevagalo. Seveda pa je vožnja udobnejša.

Če kupuješ za nekaj več denarja, ne pozabi pogledati Arctic cat modelov. Mašine zanje dela Suzuki in veljajo za najbolj vzdržljive in sposobne ATV-je.
In pomisli na servis. Če kupiš Polarisa, se pripravi na odiranje pri zlatarjih.

ZR7
6. November 2008, 20:02
Janez, nekaj informacij je tu http://www.atv-quad.si/ in na pripadajočem forumu. Ostalo preveri na Slovenskih spletnih straneh Yamahe, Kawasakija in Suzukija, ter seveda na http://www.editrade.si/ .

Največ informacij je seveda o Quad-ih, ki jih fura mularija, a tudi o ATV-jih boš marsikaj izvedel.
Ko ti bo kak model všeč pa vključi iskalnik na YouTube, kjer je obilica video, med njimi tudi nekaj ameriških testov.

LP

janez valentic
7. November 2008, 08:10
Hvala za informacije.
Kaj pa homologacija pa stroški registracije?

ZR7
7. November 2008, 09:30
Hvala za informacije.
Kaj pa homologacija pa stroški registracije?

V glavnem se dobi že vse homologirano. Ali pa ti prodajalec na podlagi COC dokumenta, ki je nujen, uredi homologacijo.
Registracija in zavarovanje so majhen strošek, ker so vsi homologirani štirikolesniki omejeni na zakonsko določeno moč za štirikolesnike pri nas. Mislim, da sem za mojega polno plačal 175€.

denis jež
7. November 2008, 09:49
Živjo
Sej pomoje se bomo na jago kmalu vozili z helikopterji. Na jago se gre peš in ne z ATV in terenci. Sam se peljem z avtom do konca ceste in potem peš ne kot nekateri k se pripeljejo z ?ipom pod prežo in potem ustrelijo prašiča ga vržejo v prtljažnik in se hvalijio v gostilni kakšni lovci so, zame so to en k...c ne lovci. Sam odobravam ATV in ?ip za krmljenje in za nič drugega,ker že tako divjad nima dovolj miru potem se bi pa še z ATV ji gonilili po vseh možnih nedostopnih predelih. Že tako je dovolj italijanov in raznik ostalih kretenov,ki se vozijo po vseh možnih gozdnih potem kjer še sam nisem prepričan če sem kdaj bil. Kaj pa če se lotimo o še lovci,potem bomo pa kričali na italijane ,če ga bomo videli s kros motorji po lovišču,ne vem kako bo to zgledalo da se boš propeljal z Atv jem in videl nekoga z motokrosom in boš kričal nanj da je to prepovedano.:icon_confused::icon_confused: Pri nas je nekaj lovcev ki se vozijo z ?ipi do vsake preže pa zanje vem da so "posranci",ker si peš ne upajo,jih lahko kosmatinec po rami potraplja potem so pa polne hlače.

Uribobo
7. November 2008, 09:49
Jaz mam CF-a. Ma cca 7000 km in zaenkrat sm menjal samo jarmen. Tok da nimam problemov in bo zaenkrat še pr hiši. Drugače maš pa kako Yamaho Grizzly sam mislim, da je manši od CF-a tok da za dva je bol mal placa. Če hočeš pa orng stroj vzemi pa Can-AM Outlanderja z 800 kubiki. To pa je orng zadeva in temu primerna je tudi cena seveda.

http://shrani.si/?cimg1138re140lc.jpg
http://shrani.si/?cimg1141re140lf.jpg
http://shrani.si/?cimg1140re140le.jpg
http://shrani.si/?cimg1139re140ld.jpg

LAKL
31. March 2009, 19:33
Za delo v lovišču in ne za jago-atv na krmišču.