PDA

View Full Version : ZLD da ali ne?!ZR7
13. December 2007, 21:06
http://lov.mojforum.si/lov-about11.html

Ali je kdo, sploh tisti na ZLDjih, kdaj pomislil, da ni nujno, da prevzamemo obstoječe ZLDje. Da se lahko določene LD dogovorijo in ustanovijo novo ZLD in se z njo zavežejo za določene naloge.
Ali je kdo pomislil, da sploh ni nujno, da isti ljudje, kot so sedaj vodili ZLDje, sploh ostanejo na položajih. Sploh če članstvo z njihovim delovanjem ni zadovoljno.
Mislim, da tako razmišljanje odpira pot k obliki združevanja, na osnovi katerega bi te zveze delovale v prid in po navodilih LDjev. In tako seveda tudi v njihovo zadovoljstvo.

Sedaj, ko naj bi strokovni del lova in gojitve po zakonu prevzele OZUL, je pametno premisliti kaj bodo ZLDji sploh še počeli in v kolikšni meri jih potrebujemo.
Jaz osebno mislim, da potrebujemo jih, vendar ne take, kot so se izkazale v preteklosti! In nikakor ne kot tiste, ki bodo namesto in mimo nas odločali v LZS!!!

Seveda so pomislili oziroma smo pomislili in tudi javkali v to smer, vendar zaenkrat še nismo našli pravega načina za ureditev zadeve. Verjamem ,da bomo sčasoma sposobni tudi s pomočjo forumov ustvariti lovcem prijazno okolje v katerem bo veselje delati in se povezovati po svojih željah in zmožnostih. :roll:

ZLD so proizvod zakonskega določila da se LD organizirajo v območne zveze, kar je določal Zakon o gojitvi, varstvu in lovu divjadi in upravljanju lovišč, ki ne velja več. Način organiziranja LD v ZLD je pa določal Zakon o društvih.
OZUL so pa proizvod Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa da se LD in drugi upravljalci lovišč v okviru enega LUO združiti.
Oba zakona sta določala oz. določajo financiranje teh organizacijskih oblik in sicer s prispevki članov (iz članarin), s prispevki sponzorjev in drugimi prispevki. Ponavadi to pomeni, samo s prispevki članov.
Obstoječe ZLD vodijo ljudje, ki so se naučili delati, so pa spoznali tudi kaj pomeni oblast, pozicije, ki imajo svoje ideje kako naprej in jih ne želijo spremeniti. Obstaja sicer elegantna rešitev trenutnega stanja v obliki lovskih pisarn, ki bi lahko ostale na lokacijah ZLD in bi tam delali ljudje. To bi bila racionalizacija in usklajevanje obstoječega z zakonski določenim. Tudi javna uprava v državi se bo reformirala na 14 regij, na lokacijah UE bodo pa izpostave regij. In bodo nove rešitve, ki bodo lažje ali težje zaživele.
Na žalost Zakon o DL določa da LZS sestavljajo LD (med LD in LZS ne obstajajo ZLD ampak OZUL) in da občni zbor LZS predstavljajo predsedniki oz. delegati vseh LD, ki izbirajo UO in druge organe. Jaz mislim, da Zakon DL ni spoštovan pri volitvah 04.03.2006, ker so volitve izvedene po stari organizacijski shemi - občni zbor je bil sestavljen iz delegatov ZLD, ki so volili nekatere organe. No, manjkajo informacije s tega občnega zbora. Zdi se, kot da je vse zavito v tančico skrivnosti. Mi se tukaj lahko menimo o tem ali rabimo ZLD ali ne, argumentiramo in dokazujemo, da so ali niso potrebne. Celo lahko rečemo da so za nekatere stvari koristne. Zakon o DL pravi da jih ni in če pravilno razumem, da se, na njihovi podlagi, ne morejo izbirati organi LZS.

Mogoče jaz ne razumem zadev pravilno, vendar mislim da sem pravilno prebral in razumel stari in novi zakon. Vsekakor sem pripravljen poslušati tudi druga mnenja in se dati poučiti o tistem kar ne vem.

Menim, da so ZLD izven zakona in nepotrebni. V kolikor meniš, da so
potrebni me prepričaj.

Pričakujem zanimivo debato.


Slavnik

ZLD niso "izven zakona", če pa so potrebni ali ne pa je seveda že drugo vprašanje. Ker sem o tem že obširno pisal na onem forumu, sedaj nima smisla ponavljati že povedanega in zapisanega. Lovski zakon jih ne zapoveduje in tudi ne prepoveduje. Po zakonu o društvih pa lahko obstajajo. Kako pa sedaj urediti nekatere relacije v celotni organizacijski strukturi slovenske lovske organizacije, pa je seveda že drug problem. Domnevam, da se je z uskladitvijo splošnih aktov v LD, ZLD in LZS namerno zavlačevalo, da bi se lahko stara kadrovska nomenklarura obdržala na površju. Zaslutilo se je, da je v velikem številu LD prišlo med članstvom do prepričanja, da ZLD več ne rabijo. Vsaj takšnih kot so bile do sprejema nove zakonodaje in kot so na žalost še danes.
Sam se za njihovo ukinitev ne bi zavzemal, bi pa jih bilo potrebno temeljito reformirati ter jim dodeliti le tiste naloge in pristojnosti za katere bi se vanje vključene LD na novo dogovorile ( lovsko strelstvo, lovsko kulturno delovanje, lovske prireditve, solidarnostni sklad za pokrivanje škod po divjadi, področje izobraževanja in raznih usposabljanj ter predavanj, razne oblike medsebojnih pomoči, informiranja, skupni nastopi pred državo in lokalno skupnostjo, skupni nastopi in sodelovanja z raznimi drugimi društvi in nevladnimi organizacijami .............. ).
V nobenem primeru pa se nanje ne bi smelo prenesti suverenosti, ki gredo LD, kot so recimo drugostopenjski disciplinski organ, skupni delegati v skupščini ali organih LZS, skupna politika do LZS in podobno. To bi moralo nujno ostati v pristojnosti posameznih LD, kar pa seveda ne pomeni, da se o posameznih skupnih stališčih v ZLD vključene LD ne bi tudi dogovarjale in jih vsklajevale, če obstaja za kaj takega potreba. In kar se mi pri vsem zdi najpomembnejše, je da bi se v celotni slovenski lovski organizaciji morali obligatorno dogovoriti za tajne volitve na vseh nivojih in v vseh primerih. V nasprotnem se bomo še vrsto let srečevali z raznimi kadrovsko organizacijskimi in kvazi pravnimi telovadbami ter manipulacijami in nas bodo od zunaj prej ukinili kot se bomo sami v stanju primerno organizirati ter sanirati nastale razmere, konflikte in antagonizme. In da končam, v celotni slovenski lovski organizaciji rabimo korenito organizacijsko in kadrovsko reformo.

Lep pozdrav Dihue!
Jaz ne bi razmišljal in delal vse v smeri ohranjanja starega, Kaj bodo delali OZUL-i? Saj bodo skoraj nepotrebni če bodo naštete aktivnosti ostale v ZLD. Njih je potrebno organizirati tako, da bodo uresničile namere zakonodajlca, ki jih je določil. To pomeni, da jim je terba dati področja dela in organe, da bodo svoje poslanstvo do LD in LUO opravljali. Solidarnostni sklad - da ali ne in kje je veliko vprašanje! Za kaj? Če misliš za plačila škod se ne strinjam s teboj. Zakon določa kaj in kako mora LD narediti da se škode preprečijo in koga povabiti na pomoč če izvedeni ukrepi ne zaležejo. Zakon je določil veliko več odgovornosti pred LD in njene organe, kot je le-ti znajo prenašati. Potrebno bo usposabljanje za vodenje organizacije in za voditeljstvo (leadership). Prepričanje, da smo pametni in znamo je napačno. Voditi druge ljudi ni lahko in ne deluje, če je zasnovano le na represiji.
Lovsko strelstvo - Menim, da v večini LD izdvajamo premalo sredstev ta razvoj lovskega strelstva in da imamo premalo tekem, ki so lokalne (organizira LD ali ZLD). OZUL bi pa lahko organiziral tekmo večjega pomena, t nagradnim skladom in izbral ekipo za državno lovsko strelsko tekmo. Tudi tukaj bi OZUL lahko bolje in lažje delal kot ZLD.
Lovsko usposabljanje in izpiti - Koliko bomo jutri imeli pripravnikov če bo šlo tako naprej? Strokovnost, racionalnost in kakovost usposabljanja bo dosežena veliko lažje in boljše če bo to organiziral OZUL. V nekaterih ZLD so težave s številom tečajnikov (jih je premalo - do 15), v drugih pa preveč (čez 60). In se izvaja uspešno, stroški so različni. Lažje dobimo najboljše predavatelje za manjše število tečajev. Vloga mentorjev iz LD mora ostati na ustrezni ravni...
Kinologija - Mislim, da se lahko prenese na OZUL-e, saj obstajajo LKD, društva ljubiteljev pasem in še kaj, ki organizirajo kinologe in v nekaterih delih so prevzela vlogo ZLD.
Mislim, da je treba razvijati nove organizacijske oblike in racionalizirati stroške, ne pa zadrževati staro in podvajati stroške. Saj bodo vodilni, strokovni in pomembni poskrbeli, da bodo tudi v novi organizacijski shemi tam kjer je treba!

Dragi kolega Medvedar1, potrebno je ločiti pristojnosti in naloge, ki jih je zakon postavil pod okrilje OZUL-ov in pristojnosti ter naloge, ki so v pristojnosti LD. Del teh pa LD lahko prenesejo na neko višjo organizacijsko obliko, če se tako dogovorijo.
Ali bi bilo formiranje solidarnostnega sklada pametno ali ne, je stvar razprave in prostovoljne odločitve vsake posamezne LD.
Kinologije in lovskega strelstva ni mogoče tlačiti v OZUL-e, kes se ti s tem ne bodo in ne morejo ukvarjati, kakor tudi z nobenim od naštetih področij. Tu je bil pa zakonodajalec zelo jasen.
Vprašanje lovskih izpitov je rešeno in ni v pristojnosti ne OZUL-ov in ne ZLD, tako da o tem nima smisla več razpredati.

Moje razmišljanje o ZLD bom poiskusil prikazati iz luči, kaj nam je zakonsko določeno in kaj moramo izvajati.

Zakon jasno postavlja odnos LD LZS. Vmes nič! Menim, da je to kar se tiče odločanja in odgovornosti popolnoma dovolj in pravilno.
V prid temu govori način volitev, ki ga podpiramo; da lovci direktno volijo svoje vodstvo.
V zvezi vidim poleg vodenja še strokovno delo profesionalne službe. Slovenija je majhna, raznorazne raziskave divjadi in njenega prostora samo na področju območnih zvez pa nesmiselne!
In seveda skupno politika lovcev napram državi, mednarodno sodelovanje ipd.

OZUL je od države postavljeno obvezno združevanje z namenom gojitve divjadi. In nič drugega! Združenje, ki mora v sodelovanju z zavodom za gozdove planirati odstrel in voditi evidence o tem. Torej del tistega, kar so delali ZLD-ji. Česa drugega ne bodo počeli in z vidika stroškov je tako prav. ne potrebujejo ne svojih pisarn, niti profesionalnih delavcev. Potrebno jim je le povračati stroške delovanja.

ZLDjem pa ostane vse ostalo na nek način potrebno a neobvezno delovanje. Kinologijo, strelstvo, kulturo se lahko gre tudi posamična LD, oziroma na tem področju sama sodeluje z drugimi, brez da bi tu neka vmesan organizacija diktirala svoj prav.
Zato mislim, da je združevanje v ZLD, najsi bodo obstoječe ali na novo formirane, svobodna volja LDjev pri uresničevanju društvenih delovanj. Ponavljam društvenih, torej tistih, ki nimajo z gojitvijo divjadi nobene zveze. Nobene zveze s tistim, kar moramo opravljati za državo in za kar smo postavljeni!

Izven tega konteksta ostane le ena sama a pomembna zadeva. Izobraževanje.
Za izobraževanje je po zakonu zadolžena zveza. Le ta se tega otepa, do česar nima nobene pravice!!! Jasnega namena, kako naj bi to potekalo ni nikoli izrazila in tako letos vse poteka po starem. To so kot argument za svoj obstoj izrabile tudi ZLD. LD so bile prisiljene ostati v ZLD, če so hoteli brez težav priti do šolanja za svoje pripravnike, preglednike ipd.
Tu je za vnaprej še vse odprto. Ali bo na zvezi potrebno povečati kapacitete s človekom, ki bo skrbel za izobraževanje po različnih področjih slovenije, ali pa bomo to zaupali neki obliki vmesne društvene organizacije, pa naj bodo to ZLDji ali pa se jim reče kakorkoli drugače.
Nikakor pa ta stopnja ne sme nikoli več imeti moči odločanja v imenu LDjev!
Ostati mora na društvenem nivoju in ji lahko pogodbeno zaupamo izdelavo vseh tistih stvari, katere bi za LDje lahko počela. Seznanjanje strokovne in laične javnosti, strelsko, kulturno pa še kakšno delovanje. In seveda stvari, ki jih v marsikateri LD niso sposobni sami peljati. Računalniško izpolnjevanje vsega kar je danes potrebno, pisarniško poslovanje, izdelava analiz ipd.
Tu seveda pride v ospredje lastnina ZLD-jev. Ni sprejemljivo, da se obnašajo kot organizacija sama zase. Vse kar imajo, je kupljeno s sredstvi lovcev in njim mora to ostati!

Zato bi glede na vse našteto bilo smiselno iz obstoječih ZLDjev formirati nekakšne območne pisarne, ki bi služile svojim LDjem. Služile, ne pa vodile in dirigirale! Skratka morale bi biti naša plačana (članarina) strokovna služba, brez kakršnekoli moči odločanja!

Nekaterim se pojavljajo pomisleki glede dveh članarin OZUIL-u in ZLD-ju. Obe skupaj ne bi smele presegati oz mogoče le malenkostno tite, ki jo plačujemo danes ZLD-ju! Tako kot se je razdelilo delo, se razdeli tudi članarina. S tem da bi se z odvzemom odločanja na ZLDjih ukinila marsikatera "sejnina" in reprezentanca.

Na ta način, bi odgovornost in odločanje, ki ga je imela ZLD padla na posamezne LD. In prav je tako. Sami krojimo svojo usodo in sami odločajmo o njej!


1) ...Kinologije in lovskega strelstva ni mogoče tlačiti v OZUL-e, kes se ti s tem ne bodo in ne morejo ukvarjati, kakor tudi z nobenim od naštetih področij. Tu je bil pa zakonodajalec zelo jasen....

2) Vprašanje lovskih izpitov je rešeno in ni v pristojnosti ne OZUL-ov in ne ZLD, tako da o tem nima smisla več razpredati.

1) Tako je! To spada pod društveno dejavnost!

2) Kako je rešeno? Kolikor vem, trenutno teče vse po starem. Od zveze pa še nisem slišal jasne besede, kako naj bi bilo. Sem kaj spregledal?

Samo zakonsko določilo, da za to skrbi zveza ni dovolj. Kako misli to izvajati, me zanima.


Dodam naj le še repliko na lovsko kinologijo.
Že sedaj so LKD ji združeni v slovensko kinološko zvezo. In deluje! S podrejanjem katerikoli lovski organizaciji ne bomo nič izboljšali. Tako ali tako v LKDjih delujejo lovci - kinologi. Kako pa bo kinologija živela, je odvisno od družin samih. Če v njih ni posluha za pse, tega tudi lovska organizacija na kateremkoli nivoju ne more rešiti!

Nisem spregledal ne! Pravilnik mi je poznan.

Vendar zakaj potem letos poteka izobraževanje v organizaciji ZLDja? Zakaj lovske družine, ki so izstopile iz ZLD niso dobile niti poziva k vpisu pripravnikov? V praksi izobraževanje poteka še vedno preko ZLDjev. Vsaj jaz to tako vidim.

Se pa absolutno strinjam, da bi bilo tako, kot je zapisano najbolje. Naj zveza poskrbi za to! Pa bo? Kako jo lahko do tega pripravimo?
Zaenkrat smo bili deležni le "groženj" kaj vse bomo izgubili in koliko nas bo koštalo za vse to, če bomo izstopili. Zato smo se odločili za 6 mesečno podaljšanje, pred podpisom pogodbe o nadaljnem sodelovanju bomo pa na podlagi "rezultatov" njihovega delovanja še pošteno premislili!

Danes si pač ne moremo privoščiti, da bi ostali brez usposobljenih preglednikov in da pripravniki ne bi mogli obiskovati tečaja! :cry:

Podpišem se pod pisanja ZR7!
Pri nam je LKD združeno v ZLD. To zanesljivo ni prav!!!
Izpite organizira ZLD, kar tudi ni prav. Je pa edino možno, ko se prepočasi prilagajamo!!!
Ali je kdor prepovedal da OZUL-u članice določijo še kakšno nalogo, ki je potrebna pa jo zakonodajalec ni določil?
Ali je OZUL društvo? Če ni zakaj so ZLD in LZS registrirani kot društvo?
Zakaj ni možno OZUL registrirati kot društvo in mu določiti še dodatne naloge? Kje piše? Če je ZLD nekaj dovoljeno (jemlje si pristojnosti) ne more biti OZUL (ima zakonski določene in nedoločene pristojnosti) prepovedano!!!
Dihur, hvala za pojasnila!!! Razumeva se in ne bova polemizirala naprej. OK? Vseeno mislim, da je treba biti ustvarjalen (Vid Pečjak, dr. psihologije pojasnjuje kaj pomeni biti ustvarjalen!!!) na področju novega organiziranja. Še posebej za staro pravdo.

Medvedar, ravno okoli OZUL-ov je v zadnjem lovcu zanimivo razglabljanje. Sprejemljivo se mi zdi razmišljanje, da OZUL-u sploh ni potrebno biti pravna oseba, ker ga določa že zakon o lovu. Kot tak je pač ekipa posameznikov - predstavnikov iz lovskih družin in zavoda za gozdove.
Dejstvo je, da je bil OZUL po zakonu postavljen za točno določene naloge. Da skupaj z zavodom za gozdove skrbi za tisti strokovni lovsko gojitveni del. In če nočemo ponovno zbrke, kot smo jo imeli v preteklosti z ZLD-ji, je po mojem mnenju nujno, da je ta strokovni - lovski del ločen od društvenega. In vse kar je mimo planiranja in odstrela je društveno.

Na ta način tudi ne more več priti do vpliva istih ljudi, ki bi imeli komando, ker so postavljeni za opravljanje obveznih nalog gojitve, na stvari ki so poljubne društvene narave.
OZUL, kot predstavnik države mi bo zapovedal kaj in koliko bom odlovil, o tem ali bom šel na strelsko tekmo, priredil koncert rogistov ipd, pa se bom odločal na prostovoljni bazi v sklopu eventuelne zveze na društveni osnovi.
Kinologija kot smo že predebatirali, pa ima spet čisto svojo organiziranost.

Izvleček iz zapisnika skupščine LZS:
M. Hernaus je opozoril, da je nekaj LD izstopilo iz svojih ZLD/LZ in predlagal spremembo 14. in 15. člena Pravil LZS, da bi tudi te članice LZS lahko nastopale na volitvah.
A. Podgoršek je pripomnil, da se bo s to umestno pripombo moralo spopasti novo vodstvo.
T. Lah je pripomnil, da LD izstopajo iz ZLD/LZ preuranjeno, ko nova organiziranost še ni dorečena.
M. Malek je menil, da popravek Pravil v korist LD nečlanicam ZLD/LZ ni smiseln saj z tem podpiramo izstopanje iz ZLD/LZ in tako zopet drsimo v preteklost.
_______________
če tega ne bi osebno prebral ne bi verjel. Gospodoma Lahu in Maleku naj nekdo takoj pošlje nov lovski zakon in pa Zakon o društvih. In k temu naj doda da še Ustavo R Slovenije. Sedaj mi je tudi jasno zakaj je v naši ljubi lovski organizaciji stanje takšno kot je. Če v našem imenu odloča veliko takih kot sta ta dva gospoda, potem nam niti dobri gospod Bog ne more več pomagati. In ta dva gospoda bi LD podeljevala ali ne bi podeljevala pravice, ki jih LD-jem dajejo vsi pozitivni predpisi v državi na čelu s kraljico vseh pravnih norm te države, Ustavo.

Popolnoma soglašam in podpiram stališče ZR7 do ZLD.

Slavnik

Medvedar, ravno okoli OZUL-ov je v zadnjem lovcu zanimivo razglabljanje. Sprejemljivo se mi zdi razmišljanje, da OZUL-u sploh ni potrebno biti pravna oseba, ker ga določa že zakon o lovu. Kot tak je pač ekipa posameznikov - predstavnikov iz lovskih družin in zavoda za gozdove.
___________________
Na žalost ta trditev ne drži popolnoma. Potrebno si je zelo dobro prebrati prispevek g. Gorana Šulerja z naslovom "Območna združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnim namenom - opredelitev njihovega pravnega statusa". Avtor je zelo dobro in strokovno odprl dileme, ki jih nedefinirani pravni status OZUL-ov povzroča. Nakazal je tudi nekaj rešitev, kako pa se bo v praksi zadeva izpeljala, pa je že drugo vprašanje. Zakonodajalec je v resnici sparil pravno osebo zasebnega prava s pravno osebo javnega prava, ne da bi se zavedal, da bo otročiček imel takoj po rojstvu cel kup težav. Prve se že pojavljajo in jih bo v bodoče še veliko več. Naj pri tem opozorim le na en problem, na katerega opozarja tudi avtor, to je izvajanje javnih pooblastil. In ta problem bomo lahko v njegovi celotni dimenziji spoznali ob prvem morebitnem sodnem sporu, če bo in ko bo do njega prišlo.

ZR7
13. December 2007, 21:09
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-15.html

Dihur, verjetno imaš ti jasnejšo predstavo, kako bi naj sedaj to funkcioniralo, da bi bilo neproblematično z vidika teh pravnih zapletov? Ali pa so že v osnovi tako zapletli, da ni videti dobre rešitve? :shock:
Laiki bi prav radi slišali eno jasno razlago, kakšna bi bila "čista" rešitev...


Dihur, verjetno imaš ti jasnejšo predstavo, kako bi naj sedaj to funkcioniralo, da bi bilo neproblematično z vidika teh pravnih zapletov? Ali pa so že v osnovi tako zapletli, da ni videti dobre rešitve? :shock:
Laiki bi prav radi slišali eno jasno razlago, kakšna bi bila "čista" rešitev...
O, da bi vsaj imel to "jasnejšo predstavo". Pa je na želost nimam. Na nekaj nejasnosti je že opozoril avtor citiranega članka v Lovcu, nekateri problemi pa bi se lahko pojavili v primeru kakšnega spora pred sodiščem. Bojim se, da bi se na koncu lahko dogodilo, da bo OZUL-e pod svoje okrilje vzel kar Zavod za gozdove, s tem seveda MKGP in s tem seveda država. Pa to niti ne bi bilo tako slabo. Saj nekdo bo pa moral prevzeti nadzor nad tem kako se izvajajo določila koncesijskih pogodb. Tega nobena resna država ne bi prepustila stihiji in dobri volji koncesionarjev. Bomo videli kaj bo prinesel čas. Smo v novem obdobju in vsa primerjanja s starimi institucijami, ki so v preteklosti na teh področjih obstajala in imela besedo, so nepotreba in nekoristna. S tem, ko sta LD in LZS dobili status obvezne organizacije po zakonu, sta postali neke vrste paradržavni organizaciji. (Pa ne vzet v popolnem pomenu besede.)To še posebej velja za LZS. To pa so seveda nove okoliščine, ki se jim je treba prilagoditi. In prav tukaj nam gre najslabše. OZUL je dejstvo, je tu, je zakonsko predpisan, treba ga je sprejeti in vanj se ne da tlačiti tega kar bi nekateri radi. OZLD pa lako so ali pa jih tudi ni. Ni pa jih možno primerjati z OZUL-i, ker obe organizaciji nimata nič skupnega. In namesto, da bi se posvetili OZUL-om, jih primerno organizirali ter zagotovili vse pogoje za njihovo čimprejšnje in kvalitetno delovanje, smo se usmerili v reševanje OZLD ki jih nekateri, takšne kot so, želijo rešiti za vsako ceno. Saj jih je lahko razumeti, ker z reformo pristojnosti OZLD ali njihovo ukinitvijo, bi nekateri "večni funkcionarji" izgubili svoje močno orožje s pomočjo katerega so držali svoje pozicije v organizaciji.

Lep pozdrav vsem še od mene na tem forumu!

Zanimiv podatek o potrebnosti ZLD-jev sem zvedel iz občnega zbora gorenjske ZLD.
Sprejeli so finančni plan (kaj drugega jih itak ne zanima) ki je sledeč (okvirno, čisto do tolarja natančno ne vem): Od cca 2,5mio sit proračuna gre cca 50 000sit za rogiste, 100 000sit za strelstvo in 50 000za lovske pevske zbore. Ostalo pa so stroški strokovnega tajnika in sprotni upravni stroški.

Pa se vprašajmo, zakaj naj bi že rabili ZLD-je :?: :?: :?: :!:

Mugo, s tem ni nič narobe, če se ve, kaj bo ta tajnik delal!
Zato, da bo samo obstajal, ga seveda nihče ne rabi. Če pa bo s svojim delom olajšal tisto, s čemer bi se morale ukvarjati LD, je slika verjetno drugačna. Pa pri ZLD-jih ni vprašljivo to delovanje strokovnih tajnikov. Vprašljivo, ma kaj vprašljivo, nedopustno je njihovo vrivanje na področje glasovanja in odločanja med LD in LZS!

Finta je v tem, da v naši zvezi ta ne naredi nič za nas. Izobraževanja, ki jih organizira, se plačajo posebej. Vem, da v nekaterih zvezah te prevzamejo veliko dela LD-jem in jim s tem dobro koristijo. Pri nas pa nič. Za ta denar samo obstajajo in sestankujejo, od njih pa nimamo nič. Zato pa LD-ji izstopajo iz zveze.

Točno tako je tudi pri nas in obstaja da se vodstvo uveljavlja z našim denarjem v pozicije funkcionarjev na nivo LZS.

Nekateri pa bodo zaradi takih ZLD isključeni iz članstva LD!


BOBER

Že lahko,da bodo izključeni,samo bodo tisti,ki jih bodo izključili lahko še fino klečeplazili za njimi!!!!

Mugo,kar se tiče tvojih trditev se popolnoma strinjam s tabo! ZLD gorenjske je ena velika natega in pobiranje denarja! Poglej samo primer,pravijo da plačamo rogiste,ok,mi jih plačamo,ko jih poskusiš dobiti(primer izpred 14 dni) za pogreb lovca,jih enostavno ne dobiš,ker se gospoda ne more zbrati na sredo popoldne........,ko pa se le nekako najdejo,odtrobijo svoje(kvaliteta pa tudi :x ) in še MASTNO ZARAČUNAJO,na vprašanje ZLD-ju,zakaj jih je potrebno plačevati potem že v osnovi,je bil odgovor,da zato da so nam vedno na razpolago :x :evil: !
Kar se tiče izobraževanja pa tudi! Zanima me zakaj je ZLD gorenjske tistim družinam,ki niso članice ZLD-ja zaračunala 16 kovačev po pripravniku za lovski izpit,ko pa že vse stroške pokrijejo pripravniki sami!?!?

V glavnem za moje pojme je to ena velika natega!


Potrebno si je zelo dobro prebrati prispevek g. Gorana Šulerja z naslovom "Območna združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnim namenom - opredelitev njihovega pravnega statusa". Avtor je zelo dobro in strokovno odprl dileme, ki jih nedefinirani pravni status OZUL-ov povzroča. Nakazal je tudi nekaj rešitev, kako pa se bo v praksi zadeva izpeljala, pa je že drugo vprašanje. Zakonodajalec je v resnici sparil pravno osebo zasebnega prava s pravno osebo javnega prava, ne da bi se zavedal, da bo otročiček imel takoj po rojstvu cel kup težav. Prve se že pojavljajo in jih bo v bodoče še veliko več. Naj pri tem opozorim le na en problem, na katerega opozarja tudi avtor, to je izvajanje javnih pooblastil. In ta problem bomo lahko v njegovi celotni dimenziji spoznali ob prvem morebitnem sodnem sporu, če bo in ko bo do njega prišlo.

Strinjam se, da je zakon pomankljivo uredil OZUL-le. Po mojem mnenju manjka v zakonu opredelitev pravnega statusa OZUl-la, ki mora postati pravna oseba na kar sicer nakazuje že sedanja ureditev v zakonu in tudi osnutek "nove verzije zakona iz MKGP" gre v to smer. Ne nazadnje pa ni velike razlike med obveznim združevanjem LD v LZS oziroma v OZUL. Tako LZS kot OZUL imata javna pooblastila, izvajata naloge v javnem interesu, člani pa morajo zagotavljati sredstva za njihovo delo. LZS je registriran po zakonu o društvih ker jo sestavljajo samo društva (torej osebe civilnega prava). OZUL se na tej osnovi ne more registrirati ker ga sestavljajo poleg oseb civilnega prava (LD) tudi osebe javnega prava (ZGS oz. LPN). Glede na pričakovano spremembo zakona o društvih pa bodo članice društva (torej tudi zveze društev) lahko tudi zavodi. S tem bo dana pravna podlaga, da se OZUL registrira po zakonu o društvih.

Pri naših razmišljanjih okoli društev in drugih pravno teoretičnih vprašanjih svobode združevanja in podobno pa moramo paziti na posebni položaj nekaterih društev in njihovo zakonsko ureditev. Tu mislim predvsem na društva, ki opravljajo naloge v javnem interesu in imajo javna pooblastila kot so Rdeči križ, gasilci, lovci, ribiči...

Osebno pa mislim, da ima glede na navedeno članek Šulerja nekaj napak čeprav je teoretično dobro izpeljan. Nikakor pa ni ne korekten niti pravno utemeljen zaključek. Zaključek je čisto "lovsko političen" in avtor z njim podere vse, kar je korektno predhodno ugovoril.

Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????

Pa sedaj preberi!

Uradni list RS 3/2006 z dne 10. 1. 2006

P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
________________
Zopet eden od mojih "pravniških" štosov, samo, da bi izničil dobre in plemenite namene nekih lobijev v LZS.


Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????

Mater smo brihtni! Kako,zakaj pa bi jih morali mi organizirat? Kdo jih mora organizirat po zakonu? LZS! Enkrat naj se zmigajo in naj naredijo nekaj tako kot je prav,ne pa da samo lobirajo in jamrajo! Plačujemo jih med drugim tudi za to da DELAJO ZA ČLANE,KATERIH VODSTVO SO!!!!
CENEJŠI?
A ni že zadosti,da si pripravnik plača izpit sam,pa saj dajo po 50000 sit( po tamalem)! Kaj pa bi še radi? Predavatelji bi lahko bili zastonj-ker se jih že plača ( saj imamo strokovne službe,mar ne ) ,enkrat naj si pa le zaslužijo plačo!

Na forumu LZS je Soja napisal:


Pozdravljeni!

Novi "predsednik ??!!" LZS je pravnik in tako njemu kot ostalim zagovornikom starega in preživelega ter nedemokratičnega v razmislek podajam njim zelo znano načelo:
» lex posteriori derogat legi priori« - novejša norma izraža bolj svežo voljo zakonodajalca
In ob tem je zanimivo, ne da bi to pomembno načelo poznali, ga spoštujejo, zagovarjajo ter želijo uresničiti pravni laiki, tisti, ki pa bi ga morali poznati in ga spoštovati, pa ga skrivajo, tlačijo pod tepih ali celo grobo izkrivljajo. Tukaj je nekaj hudo narobe.
_____________________________________________
To načelo je zelo pomembno v obravnavi in razpravi teme, ki se nanaša na ZLD-je, njihov obstoj, vsebino njihovega dela in pristojnosti ter na volitve organov LZS. Mimo njega enostavno ni mogoče. In tudi ignorirati ga ni mogoče. In iz pravne teorije ga ni mogoče izločiti. Treba ga je enostavno SPOŠTOVATI !!!


Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????

Na zboru starešin, edinem pravem občnem zboru LZS in na sejah UO LZS pred "pučem", je bilo jasno povedano, da bi LZS organizirala nekakšne informacijske pisarne, katere bi prevzele nekatere osnovne stvari, ki jih je prej izvajala ZLD, med njimi izobraževanje. Dalj kot do predlogov očitno ni prišlo, ker so ljudje, ki so kasneje na znani način prevzeli vodstvo zadevo blokirali in onemogočili vse, kar bi ogrozilo obstoj ZLD-jev! Bile pa so pripravljene rešitve in bi bile tudi izpeljane. Tako pa je ravno izobraževanje bilo izsiljevalsko orodje v rokah sedanje "lovske oblasti", da si marsikatera lovska družina ni upala izstopiti iz ZLD.
Vendar sedaj, ko imajo naši pregledniki divjačine "podaljšano" dovoljenje, bomo tudi v naši družini ponovno preučili situacijo in se ponovno odločali o nadaljnem članstvu v ZLD. Prepričanje in jasno izražen glas, da ZLD, ne sme in ne more odločati v imenu lovske družine, pa je trden in jasen! ZLD, je lahko le po naši volji in naših navodilih, nekakšna pisarna, katera ureja zadeve, ki jim jih mi naložimo. Nič drugega!

Kaludernik, pa četudi, bi organizacija izobraževanja na nek način na podlagi nekakšne pogodbe ostala v organizaciji ZLD, ji to ne daje pravico odločanja v imenu LD! ODLOČANJE V IMENU LD, to Kaludernik je rdeča nit in temeljni kamen spora v celotni zadevi!

Sedaj pa še vprašanje zate. Kaj je ZLD naredila pri tem izobraževanju? Plačali so pripravniki svoja predavanja in izpite sami. Ostala izobraževanja pa lovske družine.
Kaj pa je naredila ZLD? Prosim, naštej, pa bova o tem naprej podebatirala.

ZR7
13. December 2007, 21:13
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-30.html

ZR7!

Moje vprašanje je bilo nedvoumno, če ga še enkrat ponovim:
-Kdo bo organiziral izobraževanja za lovske pripravnike?
-Ali bo centralistično izpeljano (vodeno ali organizirano v Ljubljani) izobraževanje cenejše za PRIPRAVNIKE, kot je sedaj na OZLD?

Vedeti je namreč potrebno, da so komisije za izobraževanje pri OZLD naverile VELIKO, za sprejemljivejše in pripravniku prijaznejše opravljanje predavanj in lovskih izpitov. OZLD organizirajo predavateljski tim, prostore za izobraževanje, usmerjajo pripravnike med predavanji in izpiti, usklajujejo termine predavanj, izpitne roke med slušatelji in predavatelji in ostale zadeve.

Najbrž ste pozbili dragi kolegi, kako se počutiš kot mlad novopečeni pripravnik, ko si neizkušen, neorganiziran, ko na enkrat prejmeš kup informacij, navodil in literature.... Mislim, da brez pomoči mentorjev in referentov za izobraževanje v LD in ZLD, bi se marsikateremu novopečenemu kandidatu zagnusila nadaljna pot v lovske vrste. Zagotovo si upam trditi, da bi s ukinitvijo ZLD najbolj trpelo izobraževanje pripravnikov, saj bi LD in pripravniki sami morali na svoja pleča prevzeti še vso zgoraj navedeno logistiko in tako bi se zagotovo nekajkratno podvojil prispevek pripravnikov za lovski izpit in stroški LD-ja, katere ima s pripravniki (potni stroški, prireditve....). V PB ZLD je opravljanje tečaja za lovski izpit organizirano skrajno profesionalno in racionalno, predvsem v korist pripravnikov. O tem lahko vprašate pripravnike vseh LD, kateri so opravljali lovski izpit v zadnjih nekaj letih!!!

Moje skromno mnenje je da te bolj skrbi tvoj status in pozicija v vaši
OZLD, kot pa pripravniki.

Od takšnih kot si ti, drugačnega odgovora ne moreš pričakovati. Nima smisla debatirati! Spominjate me na fuhrerjeve čase in SA.


Od takšnih kot si ti, drugačnega odgovora ne moreš pričakovati. Nima smisla debatirati! Spominjate me na fuhrerjeve čase in SA.
Vi pa se nekako tako obnašate in ravnate.
Pa brez zamere in lep lovski pozdrav!

Kaludernik, čeprav nisem rosnih let, sem v jagi še relativno zelen.
Izpit sem opravljal leta 2002, čeprav sem se že prej nekaj z jagri po hosti sprehajal.

Torej lahko iz prve roke povem, kaj sem pri izobraževanju imel od ZLD.

Obvestilo o kraju tečaja in položnico.

Vse ostalo, je bilo odvisno od mene. Nihče mi ni nič k riti prinesel in sam sem se pripravljal in učil.

Dobro, pa reciva, da je tudi kraj in prostor tečaja in predavatelje potrebno organizirati. Poglejva dejstva okoli tega:
- Prostori so danes mala malica. Predavalnico za 30-40 ljudi dobiš že skoraj v vsakem gasilskem domu. Denarja se ne otepajo.
- Vse stroške tečaja in izpitov plačajo slušatelji sami.
- Predavatelji so plačani. Nihče od njih ne dela zastonj. Če je poleg še dobra volja, toliko bolje. A to ni odvisno od ZLD-jev!

Kaludernik, res ne vidim nič takega, da izobraževanj ne bi mogla organizirati zveza sama ali preko svojih informacijskih pisarn, katere so imeli namen postaviti.

Po drugi strani pa bi lahko te logistične zadeve okoli izobraževanj seveda izpeljale tudi ZLD. Če bi se tako domenile LD, ki bi posamično ZLD sestavljale in bi ji tako naročile. To sploh ni sporno.
Sporno pa je izsiljevati svoj obstoj s pretirano in za lase privlečeno trditvijo, da so edino ZLD sposobne izpeljati izobraževanje pripravnikov in članov.

In da že 100tič ponovim, še bolj sporno je jemati pravico odločanja v svoje roke in pri tem namenoma prezreti voljo članic, lovskih družin.
To je popolnoma evidentno iz zapisnikov. Upam da se vam bo ta ošabnost maščevala in boste predstavniki ZLD-jev, ki ste tako ravnali morali oditi s pozicij na katerih odločate o Slovenskem lovstvu!
In tako ste ravnali, kljub temu, da so vam predstavniki lovskih družin omogočili obstoj in mesto v UO LZS. Samo ne, vam ta možnost obstoja ni bila dovolj. Nujno se vam je zdelo lovske družine popolnoma izločiti in odločanje obdražati zgolj v svojih vsevednih in vsemogočih rokah.
Srčno upam, da se bodo nekateri od vas ovedli kaj ste storili, kaj ste omogočili in da se bo situacija obrnila!

Kaludernik, sprašuješ, ali bo izobraževanje za pripravnike cenejše.

Pod prvo, kot svež jager s svežim spominom kako je bilo na začetku, naj povem, da cena tečaja in izpita ni bila in tudi še danes ni pretirana. Je celo zelooo poceni v primerjavi z večino izpitov, ki jih danes opravljamo, recimo vozniški ipd.
Zato menim, da pri tem izpitu ne bi smeli operirati z minimalno ceno, ampak z maksimalno kvaliteto znanja, ki bi se podajalo in absorbiralo! In če bi to zahtevalo večje plačilo, potem temu bodi tako!

Pod drugo pa taki "argumenti" delujejo smešno in kažejo pravo podobo tistih, ki jih uporabljajo, če poznamo izjave ljudi, ki so si danes privzeli vodstvo LZS. Namreč da jaga ni za tiste, ki nimajo denarja, da je jaga šport, ki ga je treba plačati in da se pogajajmo o zakonu, katerega pripravljajo in skušajo zriniti naprej politične skupine, katere lovcem ne priznavajo niti fizičnega dela v lovišču. Da se pogajajmo s skupinami, katere zahtevajo da se koncesije podeljujejo za dve leti, nakar bi po njihovem predlogu zakona imel odločilno vlogo denar!
Tukaj farbati članstvo s tremi jurji tolarjev pri izpitih, obenem pa jim ne povedati, da peljete Slovensko lovstvo tja, kjer bodo jagali samo še milijonarji, je milo rečeno neokusno!
Kaj bo to pomenilo za divjad, pa vsak pravi lovec dobro ve! Razen tistih seveda, ki v Lovcu javno razglašajo, da je lov šport! Na Slovenskem, do sedaj ni bil in zato tudi je imel dober glas po celem svetu.

Še ena poteza funkcionarjev ZLD ki so na osnovi in utemeljitve dopisa poslanega strani LZS na ZLD.V moji LD so neizdali nalepke tistim članom kateri niso poravnali obveznosti do ZLD.Čeprav je plačan prispevek za LZS.

V mojem pogledu je to še eden od pritiskov in diskriminacije lovcev, ki so drugače misleči in pošteni.

BOBER

Na moji lovski izkaznici piše ,da je izdajatelj LZS in s tem edina odgovorna za izdajo nalepk, na katerih piše SLD (Slovensko lovsko društvo). NIKJER pa ne piše ,da nalepke oziroma izkaznice izdaja ZLD ,in iz tega vsaj po mojem mnenju izhaja ,da je LZS odgovorna za izdajo dokumenta in nalepk. Torej vsi ki nalepk niste dobili jih zahtevajte direktno od izdajatelja ,to pa je LZS. Ali pa ...........
Moje vprašanje je bilo nedvoumno, če ga še enkrat ponovim:
-Kdo bo organiziral izobraževanja za lovske pripravnike?
-Ali bo centralistično izpeljano (vodeno ali organizirano v Ljubljani) izobraževanje cenejše za PRIPRAVNIKE, kot je sedaj na OZLD?

Vedeti je namreč potrebno, da so komisije za izobraževanje pri OZLD naverile VELIKO, za sprejemljivejše in pripravniku prijaznejše opravljanje predavanj in lovskih izpitov. OZLD organizirajo predavateljski tim, prostore za izobraževanje, usmerjajo pripravnike med predavanji in izpiti, usklajujejo termine predavanj, izpitne roke med slušatelji in predavatelji in ostale zadeve.
Poskusil ti bom odgovoriti na tvoja dva vprašanja:

1. Noben problem ne bo dobiti organizatorja izobraževanja za pripravnike. Lahko so to LD (naša se takoj prijavi in jaz se bom potrudil, da bom kot vodja tečaja tečaj izpeljal brezhibno - pa saj ne bo zastonj) lahko je to ZGS, lahko je to katerakoli šolska organizacija (zasebne šole iščejo tržne niše) skratka ne bo problemov, bodi brez skrbi. Samo stavim sicer na LD in menim, da bi lahko bile LD nosilke izobraževanja. LZS mora samo razpisati zbiranje ponudb za nosilce izobraževanja in določiti pogoje npr. kraj, kjer naj se izobraževanje izvaja, tehnične pogoje, najnižjo oz. najvišjo ceno itd...

2. Pa saj je zakon samo LZSju prepustil pravico vodenja izobraževanja. In tako je prav četudi je to zate centralistično, pa saj je tudi osnovna šola v sloveniji centralistična ker imajo vse predpisane enak program izobraževanja. Vendar LZS ni nora, da bi izobraževanje potekalo samo v Ljubljani kajti LZS je po celi Sloveniji (vsi mi smo LZS na nek način) torej bo LZS organizirala predavanja in izpite po vsej Sloveniji in zato definitivno ne potrebujemo ZLDja temveč se lahko organizacija predavanj opravi na že zoraj omenjen način. ob tem ne spreglej dejstvo, da je predavateljski kader kakor tudi izpitne komisije določen s strani LZS oz. s strani ministra in jih k sodelovanju lahko povabi vsak organizator izobraževanja.

Vse stroške pa je že do sedaj plačal v celoti pripravnik, vsaj v naši ZLD je bilo tako. Tako bi tudi ostalo.


Vsa dela, ki si jih opisal v drugem odstavku, ki ga tudi citiram, pa je na ZLD opravljal tajnik ZLD, v naši ZLD je dobil za to dodatno plačilo (na breme šolnine) saj je bilo to delo praviloma popoldan in ob sobotah, ne pa med rednim delovnim časom. No, v vsakem primeru za opravljanje tega dela, ki ga omenjaš, rabimo samo enega človeka (lahko je to član katerekoli LD) ki mu pravimo vodja tečaja. Sicer pa res ne vem, kaj je zame naredila ZLD, da me pripravi kot predavatelja. edino kar so zame naredili je to, da so me prijavili na LZS na posebno pedagoško usposabljanje, ki je pogoj za opravljanje predavateljskega dela.
In na koncu koncev mi je čisto vseeno iz kje me pokličejo (ali tajnik ZLD ali pa neki član neke LD-organizatorja izpitov) za uskladitev termina za predavanje in izpite.

In po vsej tej razlagi, bi se lahko vprašali: In zakaj že rabimo ZLD???

Pa dober pogled!

Rock&Roll

Kvasiš popolne neumnosti! Kaj ima ZGS s izobraževanjem lovskih pripravnikov??????? Na vse naslednje bedarije ti bom odgovoril pozneje.


Rock&Roll

Kvasiš popolne neumnosti! Kaj ima ZGS s izobraževanjem lovskih pripravnikov??????? Na vse naslednje bedarije ti bom odgovoril pozneje.

Če preskočim tvoj nivo diskreditacije sogovornika te vprašam ali res ne veš ali nočeš vedeti ali je kaj dugega, da postavljaš vprašanje, kaj ima ZGS z izobraževanjem lovcev. Svoje trdtive bom argumentiral in tako počni tudi ti v svojih razpravah.

1. V 61.členu 2 odstavek ZDLov med drugim piše: ... ter obiskoval tečaj usposabljanja, za katerega so program skupaj pripravili Zveza, Zavod in pedagoške ustanove.
V 4. odstavku 4. člena pojasnuje, da se uporsablja v zakonu beseda Zavod, ki se nanaša na Zavod za gozdove Slovenije.

2. V 61. členu 2 odstavek med drugim tudi piše: Kandidati ....... ki so pod vodstvom mentorja ..... v lovišču ali lovišču s posebnim namenom opravili pripravniško dobo .....
Na podlagi 7. člena ZDLov je Vlada RS določila upravljalce lovišč s posebnim namenom in je to prvestveno Zavod za gozdove Slovenije, poleg njega pa še Zavod TNP in Brdo.

3. V Pravilniku o lovskih izpitih pa 1.odstavek 4. člena glasi:

Tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del izpita
organizira Zveza, ki skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in
pedagoškimi ustanovami določi predavatelje za posamezne vsebine
in vodjo tečaja.

4. V 7. členu Pravilnika je tudi zapisano:
"Podrobnejša navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega
dela lovskega izpita in vodenje evidenc predpiše Zveza v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, v okviru javnega
pooblastila za organiziranje lovskih izpitov."


Sedaj sem ti naštel štiri področja, kjer pri izpitih sodeluje tudi ZGS.
Naštel sem ti pravno veljavne predpise. Če jih ti negiraš je to tvoj osebni problem vendar je dejstvo, da obstojajo.
Sedaj veš, kaj ima ZGS z izpiti.

Naj pa še enkrat pojasnim, da sem v predhodnem tekstu pred besedo ZGS napisal besedo "lahko" kar pomeni, da bi se o tej opciji morala dogovoriti Zveza in ZGS. vsekakor pa je takšen dogovor dopusten in bi torej ZGS "lahko" pripravila teoretične tečaje za lovske izpite.

No, vsekakor ti predlagam da se natančno poučiš o veljavnih predpisih s tega področja preden druge obsojaš, da "kvasijo neumnosti".

Pa dober pogled!

Ups Kaludernik in kaj sedaj ? R&R ove trditve sem preveril in držijo sto odstotno. Se pa že veselim prebiranja tvojega argumentiranega odgovora. :roll:

Kaludernik ne more najti argumentov za svoje trditve, ker jih ni zato
je prekinil razpravo.

R&R ima prav, vendar ne zavajaj javnosti, da bodo člani LD opravljali izpite preko ZGS. Saj vendar veš, da to v praksi ni mogoče (povej primere) in ne manipuliraj s javnostjo in ne nakladaj.

Kot je meni znano je manipuliranje z javnostjo oziroma poskus manipuliranja lepo viden pri načinu sklica volitev vodstva LZS . Vendar kot prebiram na forumu in med pogovori z lovci je stvar zelo zelo vprašljiva. Moje mnenje je pa tako in tako razvidno iz mojih postov.
Kaludernik je pa res ,da ti ni treba priznati prešuštva pa četudi te potegnejo z "babe" :oops: Po drugi strani je pa lepo priznati svoje napake,ampak to je druga zgodba ,iz nekega drugega časa- za nekatere. :oops:

ZR7
13. December 2007, 21:16
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-45.html

Hvala Kaludernik za tvoje spodbudne besede. Sicer pa res ne vem koga zavajam, še manj pa v kakšnem smislu nakladam.

Res pa počasi tudi jaz obupujem, tako kot drugi na tem forumu. Človek bi rekel, da ti ni pomoči. Napišeš neumnost in jo potem še enkrat še v bolj grobi obliki ponoviš čeprav ti zadevo pojasnimo.
O čem govorim?

O tem, da nikjer nisem zapisal, da bodo člani LD opravljali izpite predko ZGS. Zapisal pa sem, in nato še pojasnil, da ZGS sodeluje pri izpitih in, da bi ZGS lahko tudi "organiziral tečaj", če bi se tako dogovoril z LZS.

Res pišeš neumnosti kot npr. "Saj veš da to v praksi nimogoče, povej primere..... " Kot da ne veš, da se pogovarjamo o prihodnosti in o bodočem opravljanju izpitova po novem. Letos pa so izpiti še po starem, tega verjetno sploh ne veš. In kako bi ti potem navajal neke primere, za nakaj kar sploh ne trdim in za nekaj, kar se še ni začelo dogajati (izpiti po novem)?

In na koncu mi očitaš, da manipuliram z javnostjo, ko navajam citate iz zakona in pravilnika?
Si pa res patron, da ga je treba iskati. Kaj pa je potem zate korektna informacija, ki ne manipulira?? Moigoče pa zate ni manipulacija le tisto, kar ti naznanjaš na raznih občnih zborih in drugih sestankih organov tudi če je v nasprotju z zakonom.


PS:
Poznam pa iz preteklosti primer, ko je kar nekaj pripravnikov opravilo izpit pri ZGS in je dolga leteta tlel spor glede tega. Na vso srečo je zadeva, tudi z mojo pomočjo, sedaj, s popuščanjem na obeh straneh, ustrezno rešena in zaključena.

Po objavi kronologije dogajanj na sejah ZAČASNIH sem še bolj prepričan
v svoj prav.

ZLD so nepotrebni.

Ali sploh še kdo dvomi? Morda tisti, ki nepretrgoma le sprašuje. Odgovor o dejstvu ali ZLD še pravno velja, bi kazalo poiskati v nedavno objavljeni odločbi v zvezi s polemikami kaj je trenutno na LZS. Torej gre tu za pravni judikat. Moja trditev zagotovo velja za ZLD Gorica. Mandati vodstvenim ter drugim funkcionarjem in organom so petekli že ped približno dvema letoma, do danes pa razen puhlih obljub samooklicanega predsednika, nič in še enkrat nič.

Še več od tega. Del LD se je tačas "odcepilo" in ustanovilo svojo zvezo (po Zakonu o društvih je to brez problema), peostali del pa stopica na mestu in se starešine teh LD priklanjajo zdaj temu, zdaj onemu.

Bil bi že čas. da bi generalno pogledali v pravna in siceršnja razmerja na območnih LZ. Dokler to ni dorečeno in ni pretrgan gordijski vozel, ki velja že leta, pa bi veljalo zamrzniti vsakršna financiranja takih zvez, ki očitno služijo le sebi (predsedniku ter bližnjim). Morda bi takrat, ko bi tam usahnil finančni vir, usahnila tudi pregretost predsednikov zvez (povdarjam s petečenim mandatom), da se tako močno oklepajo funkcije in priegajo na koristi za lovsko organizacijo.

"PA RECI, DA PRAVNA DRŽAVA V LOVSTVU KAJ POMENI ALI VELJA!"

Moje mnenj je da LZ so in tudi v prihodnje naj bodo.
Moramo pa dobro vedeti, da take LZ, kot so sedaj so nepotrebne. Tu izstopajo nekatere LZ, ki si se reorganizirali in speljlale postopke tako kot je treba. Tu bi predvsem pohvali na našem območju novo ustanovljeno LZ Gornje Posočje.
Zveza se trudi, da bi prebolela te otroške bolezn in mislim, da ji bo to tudi uspelo. Do sedja ni bilo nobenih pripomb, saj so v tej zvezi zastopane vse LD, ki jo sestavljajo.
LZ Gornje Posočje, je tudi registrirana po novem zakonu o društvih in tudi njena pravila so usklajena z zakonom o Lovu in Divjadi.
Če bi bile vse take zveze in tako delovale, potem nimam nič proti. Če pa bi našo LZS sestavljale take Zveze kot je npr. Nogogoriška, potem pa ojjoj.

Gebirgsjeager, vse čestitke vaši novi zvezi! Upam da bo doprimogla k boljšemu stanju v Slovenskem lovstvu.
Vendar te moram vseeno vprašati:
Kakšna je razlika, če sporočate svoje glasove, odločitve na LZS preko te vaše zveze ali pa če bi to bile nekakšne območne izpostave LZS, v katerih bi bile po nekem ključu v ta namen združene lovske družine?
V vašem primeru, ko ste uspeli stvari vzeti v svoje roke, je rezultat identičen. V ZLD-jih, kjer pa so se na stolčkih usidrali nezmotljivi, vsevedni in nepogrešljivi, pa lovske družine svojega glasu ne morejo izraziti. Zato je edino prav, da tako kot pravi zakon, imajo lovske družine poleg pravice plačila članarine tudi pravico glasovanja in soodločanja.

S tem za ZLD-je še vedno ostane dovolj dela na društvenem področju! A v službi lovskih družin in ne kot njihovi nadrejeni lakaji v službi LZS!

Spoštovani kolega ZR7.

Ko takole vse to prebiram na račun ZLD-jev, LZS-ja in LD-jev, si mogoče nehote ustvarjam predstavo o "Komediji zmešnjav". Zakaj pravzaprav gre?

Mislim, da se vsi strinjamo, da lovska organizacija potrebuje temeljito organizacijsko in konceptualno prenovo. Pri tej prenovi, bo hočemo ali nočemo potrebno slediti črki zakona, pa kakršen koli že bo. Vendar ne razumem, zakaj je potrebno nekatere stvari na enkrat kar duplirat ali celo potencirat. Neprestano se govori, da ZLD-ja ne potrebujemo več, da je neskladen s trenutno veljavnim zakonom, ipd. Po drugi strani pa govorimo o območnih izpostavah ZLD, katere naj bi imele določene naloge na področju izobraževanja, izdaje lovskih izkaznic in ostalega. Istočasno zopet govorimo, da ZLD-ji naj kar ostanejo in naj opravljajo društvene dejavnosti, kot je lovska kultura, turizem???. Pojavljajo se tudi ideje o Zvezi OZUL-ov, katera naj bi postala alternativa obstoječi LZS. Na tak način, sem prepričan, da bomo razvili razbohoten in drag sistem zvez, podzvez, območnih in ostalih enot, katere bodo še bolj finančno bremenile njihove članice LD in na koncu posameznega lovca.

Prepričan sem, da je vse skupaj nekakšno ribarjenje v kalni vodi, katero na koncu ne bo imelo nobenega učinka, temveč več škode kot koristi za posameznega člana teh zvez. Na tak način se bo razbohotila lovska birokracija, katera bo delovala enako ali še slabše kot nekateri dosedanji "večni Tajniki" po nekaterih ZLD-jih. Moje osebno mnenje je, da je pri prenovi oragnizacijske sheme ZLD nujno potrebno upoštevati pozitivne izkušnje, katere so ZLD-ji zagotovo prinesli slovenskemu lovstvu v smislu decentralizacije slovenskega lovstva in krepitve vpliva lokalnih zančilnosti in posebnosti, katere posamezna območja, ki se združujejo v ZLD-je gotovo imajo. Potrebno bo vsekakor upoštevati, da bo reformiran sistem omogočal, da se v Ljubljani sliši in upošteva tudi glas slovenskega podeželja, ne pa samo suhoparnost takšne ali drugačne birokracije.

Predlagam, da se k problemu pristopi v smislu reformacije, ne pa destrukcije in ponovne graditve ne preizkušenega in verjetno predragega sistema.

Lep pozdrav

Kaludernik

Seveda Kaludernik, res je polno različnih idej in tolmačenj. Razumljivo. V času in to ne kratkem, ko LZS od sebe ni dala ničesar, da bi rešila zaplet, so lovci sami začeli razmišljati o možnih rešitvah. In vse rešitve, ki upoštevajo osnovno vodilo, da je potrebno lovskim družinam zagotoviti polnopravno, direktno in enakopravno zastopanje v zvezi, so vredne razmisleka.

Pri tej prenovi smo dolžni slediti zakonu kakršen JE in ne kakršen bo, če bo! Odločba ustavnega sodišča se ni prav nikjer obregnila v zadeve o katerih govoriva. Nobenih zakonskih ovir ni in ni bilo, da bi bila ta prenova že zdavnaj končana!

Ta tema se usodno povezuje z ono o LZS in sklicu izrednega občnega zbora 25.11.2006. A delegati, ki bodo tam prisotni, se morajo zavedati, da bo kakršnakoli odločitev, ki bo v neskladju z navodili MNZ, takoj naletela na pritožbo. To je bilo napovedano že iz večih virov in se bo nedvomno zgodlo! Prepričan sem, da se "vodstvo" LZS tega zaveda in namenoma pelje v te vode, da lahko zavlačuje in pripravlja teren za sprejetje novega zakona o lovstvu! A žal bi tudi nevložitev pritožb pripeljalo na isti cilj. Zato pritožbe bodo!
Edina zakonita možnost, ki jo delegati imajo je, da striktno spoštujejo odločbo in na občnem zboru izvolijo zastopnika LZS ter sprejmejo Pravila, ki v vlogo članic postavijo lovske družine. Skratka, da elegantno sestopijo in pustijo da se rodi nova organiziranost lovske zveze Slovenije! Na podlagi teh pravil kasneje članice - lovske družine šele lahko volijo organe določene v teh Pravilih!

Z OZUL-i, morebitnimi ZLD-ji in območnimi izpostavami LZS se ničesar ne duplicira! Se le razdeljuje, razmejuje in razjasnuje kompetence, zadolžitve!

Zveza OZULov kot alternativa LZS sploh ni slaba ideja v smislu, da bi kaj premaknila, če se že LZS ne zmiga. Je pa v osnovi brezpredmetna, če ne upošteva osnovnega članstva lovskih družin. Saj drugače je le neposrečen klon dosedanje ureditve, ki ni zdržala presoje MNZ!

Kaludernik, sprašuješ zakaj pravzaprav gre.
Kakor jaz vidim stvari, gre za dve stvari, dve nasprotujoči opciji.
- Ena, ki želi pripeljati Slovensko lovstvo v zakonite vode in ga še naprej voditi v skladu z usmeritvami sprejetimi ob 90 letnici in ni prisotna v "vodstvu" LZS in
- drugo, ki želi v slovensko lovstvo pripeljati nov lovski zakon, ki je v nasprotju z prej omenjenimi usmeritvami in je uspela zasesti "vodstvo" LZS. Pri tem se ta druga opcija poslužuje struktur v ZLD-jih, ki težko prenesejo, da so izgubile svojo vlogo in se soočajo z nasprotovanjem prve opcije, ki želi spremembe v skladu z zakonom in jasno ter neposredno članstvo plačnic - lovskih družin.
Po mojem gre za to!

O predragem sistemu pa tole: Marsikje so se odločali o članstvih v enem ali drugem ZLD na podlagi članarin, ki so jih ponujali. In se je cincalo zaradi 200 Sit (z besedo dvesto Slovenskih tolarjev) na lovca. Ni bil važen program, važna je bila retorika, obenem pa je vsak spil vsaj za 5x toliko piva!
Varčevalo se bo tako, da se bo transparentno delalo! Če pa razmišljamo, ali bo to veljalo posamičnega lovca za dve pivi več ali manj, namesto da bi nas zanimal program, nas je lahko pa le sram!

Menim, da je nekorektno in lahko tudi zavajajoče komentirati dejstva tako enostransko. Prepričan sem, da je resnica nekje v sredi in, da bi bilo potrebno pred odgovorom na vprašanje ugotoviti tudi ali niso imeli morda anketiranci v glavah še vedno obliko ZLD-jev z vsebino, ki jo je določal še stari zakon? Težko verjamem, da je danes ob poplavi informacij slehernemu lovcu še sploh kaj jasno. Meni žal ni. Tu vsi lahko le ugibamo in modrujemo. Tudi sam sem se podobnih člankov že kar prenajedel, zato pozivam Vse, ki so pripravljeni Slovenskemu lovstvu dobro, da skupaj stopimo korak nazaj, zamere in slabe skušnjave ARHIVIRAJMO IN ZAPEČATIMO, MOČ ZA RAZKAZOVANJE MIŠIC PA KORISTNEJE UPORABIMO ZA POT V PRIHODNJOST.
ZLD-je si bomo ali pa ne (odvisno od naših interesov) prikrojili našim potrebam.
Osebno menim, da je prenovljen način združevanja lovskih družin prek neke oblike združenj še kako koristne in potreben, tisti ki to negira, na lov gleda drugače kot so nas učili naši dedje, katerim gre zahvala za vse kar danes uživamo.
Tistega, ki ugotavlja, da omenjen način združevanja ni potreben, vprašam:
Kako uveljavljati interese in pravice lovcev brez močnih ter trdnih pogajalskih izhodišč?
Kako si predstavlja ohranjati lovske šege in navade, lovsko kulturo in še in še...?
Kako skrbeti za naš podmladek in izobraževanje?

Bojim se, da je za negacijo prikrit interes tretjega, ki že dalj časa koristno izrablja naše slabosti sebi v prid in le še korak mu manjka, da nas bo "pohopsal"
Lovski zdravo

Čisto konkreten odgovor ZLD da ali ne : NE.

To je dejstvo, saj j eveč kot ena LD že izstopila. ZLD ne morejo biti predmet prisile ampak prostovoljnega včlanjevanja.

LD ni prostovoljno združena v ZLD če o tem niso glasovali na občnem zboru LD.

Gre za samoupravne tozde ozde sozde. S samoupravljanjem smo zakljčili leta 1991.

Gre samo za to kaj hočemo - potrebujemo in koliko smo zato pripravljeni plačati.

Fantak pozdravljen v debati in na forumu LOV.

To pa kar predlagaš je praktično neizvedljivo veš. Če bomo korakali nazaj ne bomo nikoli prišli do cilja. In korak nazaj je korak v že zdavnaj videno veš. Veleposestniki so že imeli lov samo zase ,ravno tako vsi ostali mogotci in zopet ga želijo. Zveze res niso slaba stvarca,vendar je bilo že večkrat tukaj in tudi drugje omenjeno ,pravzaprav povdarjeno ,da naj bi zveze sicer obstajale le kot servis večih družin,nikakor pa ne kot nekakšna vodstveno usmerjena zadeva ki bo vladala tem družinam. Sicer pa si preberi nekaj postov nazaj in boš videl,da smo toplo vodo že odkrili,sedaj jo moramo samo še ustekleničiti in poslati na pravi naslov. :D

Fantak, zelo malo je postov, ki bi zahtevali ukinitev ZLD-jev!
Še tisti, ki to zahtevajo, priznavajo, da je pa le potrebna neka oblika združevanja.
Tako da smo tudi na vprašanja, ki jih postavljaš že odgovarjali.

Edino vprašanje in z njim povezane zahteve so okoli tega, kje je mesto ZLD-jev. Vmes med lovsko družino in LZS v organizacijskem smislu sigurno ne! Kot servis in pomoč pa je seveda dobrodošla vsaka prganiziranost o kateri se bodo lovske družine dogovorile!

Fantak, napisal si dobronameren poziv in imaš verjetno tudi zamišljeno neko pot k rešitvi. A teh poti je lahko 20 tisoč, toliko kot nas je lovcev. saj veš, "to ljudi, sto čudi"pravijo na jugu.
In kako se potem odločiti katero pot ubrati. Sigurne ne tisto, za katero nam je že država jasno pokazala, da je napačna. Če hočemo izhod iz te krize, smo hočeš nočeš dolžni začrtano pot upoštevati. Ne pa spet loviti svoja stranpota, kakor nakazujejo dnevni redi za občni zbor LZS 25.11. 2006!
Bolj kot pozivi za ponovna in spet in spet ponovna razmišljanja in pametovanja ter pomiritve, bi zalegel poziv, da naj se vendar že enkrat delegati iz ZD-jev držijo zakonsko določenih smernic in naredijo tako, kot nam zapoveduje odločba MNZ!

To je temelj in le na podlagi takega zdravega temelja bomo gradili naprej! Druge poti ni, oziroma je, a vodi samo še v prepad!

Občni zbor 25.11.2006 bo ponovno nezakonit in tako bodo tudi sprejete odločitve delile enako usodo. Lovske družine so ponovno popolnoma izključene iz dogajanja in v njihovem imenu bodo odločali ljudje, ki za to nimajo ne pooblastil in ne napotil kako naj odločajo. Zanimivo.
Sedaj se mi res zastavlja le še eno samo vprašanje, ali z mano ni vse v redu ali pa ime kdo drug težave. S sivimi celicami seveda !

25.11. je dan za protestni zbor vseh lovcev. Za staro pravdo.

V nasprotnem pa bolje, da prekinemo z debato.

Dihur podpiram tvoje razmišlanje in imaš prav ;kar v kontekstu tvojega predloga sem razmišljal pred tem toda nisem bil prepričan da sem na pravi stezi.

Predlog imam ,da v vso zadevo poseže MNZ ;da izpelje volitve zakonitega zastopnika LZS v skladu pravnim redom Republike Slovenije. Osebno nevem zakaj se izogibajo ZDLOV-1 kateri je bil sprejet in vsi smo ga podprli,kateri jasno opredeljuje organiziranost in delovanje lovstva. .Včasu delovanja in usklajevanja pri opravljanju nalog in povezovanju pa se zadeve lahko dopolnujejo z dejansko ugotovljenimi potrebami z terena za boljše povezovanje in delovanje .Zato je smotrno ,da je lov in lovstvo dostopno vsem slojem kot je bilo do sedaj ,da ne povečujemo finančnih izdatkov brez potrebe in nesmotrno porabo kot do sedaj
(nelegalni OZ -LZS)
Bober se je ponovno vklopil v razprave po daljši odsotnosti.

BOBER

ZR7
13. December 2007, 21:28
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-60.html

Po vsem, kar sem prebral iz prispevkov v zvezi z vprašanjem ZLD Da ali Ne, ne morem mimo ugotovitve, da se pri večini sodelujočih v omenjenem forumu razlog PROTI skriva nekje drugje, nikakor pa ne v vsebini pomena ZLD-ja.
Bojim se, da je resnica v dejstvu nemoči posameznikov, ki so želeli, pa niso imeli toliko poguma in moči argumentov, da bi neboleče odstavili ( v večini primerov morda tudi opravičeno ) lokalne (okorelih) veljake, katere je morda tudi že čas povozil. Verjamem in soglašam k temu, da je bila lovska organizacija potrebna prenove tako vsebinsko kot tudi kadrovsko, vendar ne razumem, zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov na način kot ga ponuja prenovljena oblika organiziranosti v ZLD.
V prispevkih je večkrat zaslediti besedo "vodstveno usmerjena,... vladanje družinam itd." Gospodom, ki uporabljajo omenjene besede tudi v dejanju, po mojem prepričanju ni mesta med slovenskimi lovci. Morda ravno v tem grmu tiči zajec.
Sam prihajam s področja, na katerem pišemo besedo LOVSTVO z velikimi črkami in se trudimo, da ima sleherni lovec enake pravice kot dolžnosti.
Ne znam si predstavljati, kako bi lovec posameznik uveljavljal svoje interese drugače, kot da se zružuje in preko združenja uveljavi kar je želel doseči, seveda ob pogoju, da bo podobnih zahtev več kot nasprotnih. Demokracija po mojem prepričanju ne pomeni le uveljavljanje nekih pravic, pač pa nam nalaga veliko več dolžnosti. Potrebo po združevanju vidim in se sama ponuja na več področjih. Kakšna razmerja vladajo znotraj organiziranosti je pa odvisno od nas samih. S primerno zrelostjo in razumom najbrž ni težko vspostaviti željenega dialoga in vsakršno drugačno razmerje, kot da je neposredno vodstvo le prvo med enakimi, vodi v razpad sistema.
Bojim se , da smo tu!
Zatorej g. Veper, v tem kontekstu je bil mišljen moj "korak nazaj". Ni korektno kazati le s prstom na druge, skupaj naredimo nekaj, da bo jutri boljše.
Rušiti sistem, samo zato, ker ugotavljamo, da nam na posameznih odgovornih mestih ne ustrezajo "veljaki", pa ne najti sporazuma, da se moteče osebe umaknejo, je preprosto noro.
Trdim, da ni daleč trenutek, ko bo tudi tistih cca. 20 lovskih družin (od 400) z zavedenimi lovci, spoznalo zmoto in da bodo ponovno želele pridružiti se nazaj matični ZLD. Zakj pa ne!! Tudi to bo že prvi korak naprej, medtem ko pa bo dosedanje vodstvo LD zagotovo moralo stopiti korak nazaj g. Veper!!

Naj mi bo oproščeno, če me prepričate v nasprotno, Vam bom hvaležen.

Lovski zdravo

Hudo mi je, ko berem take poste, iz katerih veje želja po ureditvi teh naših kriznih zadeva a se obenem vidi tudi, da marsikdo enostavno ne prepoznava več katera smer je prava! Hudo mi je, ko vidim, da marsikateri lovec naseda demagogiji v smislu oni so grdi in hočejo zlo, brez da bi se poglobil v materiale in sam ali s pomočjo drugih poskušal izluščiti resnico.
Hudo mi je, ker vidim, da marsikateri lovec, ki mu je vse to težko pregledati enostavno ne dojame, da je pač pot, ki nam jo nakaže ministrstvo, pravno urejena pot, ostale, v nasprotju s temi navodili pa peljejo v nezakonite vode!

Fantak, iz tvojega pisanja sklepam, da si eden tistih, ki mu ni vseeno kam gremo. Zato bom poskušal po delih odgovoriti na tvoje pisanje.
Res, tudi jaz sem lahko v zmoti, a s pogovorom lahko vseeno marsikaj razčistiva.


..., ne morem mimo ugotovitve, da se pri večini sodelujočih v omenjenem forumu razlog PROTI skriva nekje drugje, nikakor pa ne v vsebini pomena ZLD-ja.
No, to je pač tvoje osebno občutenje. Moje je namreč nasprotno. Pa o tem več nižje pri konkretnih rečeh.
Bojim se, da je resnica v dejstvu nemoči posameznikov, ...
Verjamem in soglašam k temu, da je bila lovska organizacija potrebna prenove tako vsebinsko kot tudi kadrovsko, vendar ne razumem, zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov na način kot ga ponuja prenovljena oblika organiziranosti v ZLD.

To o nemoči posameznikov, kot tudi nezainteresiranosti dobršnega dela lovske javnosti je žalostna resnica in priložnost za marsikatero manipulacijo.
To ali je bila lovska organizacija potrebna prenove prepuščam demokratični volji večine. Glede vsebinske prenove, ki se je s sprejetimi usmeritvami pred dobrim desetletjem zgodila, upam da se strinjava da je dobra in moderna, predvsem pa naravovarstveno usmerjena.
Za kadrovsko prenovo moramo poskrbeti sami. Vsi! Ne le posvečeni večni delegati!
In tu je odločilen preobrat prinesel zakon ZDLov-1. Tak kakršen je, je bil sprejet s strani parlamenta, demokratično izvoljenih predstavnikov vseh nas! Torej ga moramo upoštevati, kajne?!
In ta zakon nam je določil, kako bomo te kadrovske prenove in organizacijske spremembe speljali. In tu je odgovor na tvoje vprašanje "zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov?". Ker niso več zakoniti!


V prispevkih je večkrat zaslediti besedo "vodstveno usmerjena,... vladanje družinam itd." Gospodom, ki uporabljajo omenjene besede tudi v dejanju, po mojem prepričanju ni mesta med slovenskimi lovci. Morda ravno v tem grmu tiči zajec.
Sam prihajam s področja, na katerem pišemo besedo LOVSTVO z velikimi črkami in se trudimo, da ima sleherni lovec enake pravice kot dolžnosti.

Prvega stavka tega odstavka preprosto ne razumem. :? Glede vašega truda za enake pravice vseh lovcev pa samo čestitke. Tako je prav!


Ne znam si predstavljati, kako bi lovec posameznik uveljavljal svoje interese drugače, kot da se zružuje in preko združenja uveljavi kar je želel doseči,... Potrebo po združevanju vidim in se sama ponuja na več področjih. Kakšna razmerja vladajo znotraj organiziranosti je pa odvisno od nas samih. S primerno zrelostjo in razumom najbrž ni težko vspostaviti željenega dialoga in vsakršno drugačno razmerje, kot da je neposredno vodstvo le prvo med enakimi, vodi v razpad sistema.
Bojim se , da smo tu!

Absolutno se strinjam, da se lovci, kot posamezniki ali kot družine morajo imeti možnost združevati v razna združenja. Tako v smislu lažjega in enotnega nastopanja v lovsko gojitvenih rečeh, strogo organizacijskih, napram zvezi, državi, javnosti itd., itd.. In tudi se strinjam, da so notranja razmerja v teh združevanjih odvisna od članov samih. Seveda dokler so v skladu z zakonodajo!
A ne pozabi Fantak, da so združevanja zapovedana po zakonu in so združevanja po zakonu o društvih. Tega vsega tlačiti v isto vrečo pač ni mogoče!
In seveda se povsem strinjam s tvojimi besedami, da je "vodstvo le prvo med enakimi". A trenutno "vodstvo" LZS pač meni drugače. Vsaj sodeč na podlagi njihovega pisanja in omalovaževanja vseh, ki upajo izreči kritiko proti njim!... Ni korektno kazati le s prstom na druge, skupaj naredimo nekaj, da bo jutri boljše.


Tako je. In zato se že lep čas na tem forumu in prej še na onem "Lovstvo.net" trudimo v dialog povabiti vse vpletene. Še prav posebej smo vabili in želeli odgovore tistih, ki kot praviš bi morali biti "prvi med enakimi". A smo od njih deležni le pavšalnih diskreditacij!


...Rušiti sistem, samo zato, ker ugotavljamo, da nam na posameznih odgovornih mestih ne ustrezajo "veljaki", pa ne najti sporazuma, da se moteče osebe umaknejo, je preprosto noro.
Trdim, da ni daleč trenutek, ko bo tudi tistih cca. 20 lovskih družin (od 400) z zavedenimi lovci, spoznalo zmoto in da bodo ponovno želele pridružiti se nazaj matični ZLD. Zakj pa ne!! ...


Predočenje čim več gradiva in različnih mnenj zame ni "rušenje". Zame to pomeni dati ljudem možnost da se sami poučijo in sami odločajo o bodočnosti. V nasprotju jaz vidim rušenje v skrivanju informacij, tajnih in izrednih sestankih, namenskem neupoštevanju zakona, preziranju dobronamernih opozoril izrekanju in celo pisanju groženj o odgovornosti brez zakonskih podlag ipd, ipd.
V teh dveh različnih vrstah ravnanj na eni strani vidim demokracijo, na drugi pa krepko zanikanje nje. Jo vidiva na isti strani?

Okoli cca "20 LD", ki so izstopile uz ZLD pa tole. Mislim, da jih je kar nekaj več. Ampak številka ni pomembna. Četudi bi bila ena sama!
Četudi bi bili kot praviš "zavedeni". Izstop je njihova pravica in nihče jim jo nima pravice oporekati in jim žugati!
Tudi njihovo ponovno združevanje v druge, po lastni volji zgrajene zveze je njihova po zakonu o društvih zagotovljena pravica! In verjamem, da bodo delovale take zveze mnogo bolje, kot tiste iz katerih so izstopili. Nihče ne izstopi zato ker bi mu bilo tam luštno!


Naj mi bo oproščeno, če me prepričate v nasprotno, Vam bom hvaležen.
Lovski zdravo

Fantak, opravičevanja so nepotrebna, tu se pač pogovarjamo. Skušamo pa to početi kulturno in z močjo argumentov.
No, ne bom rekel, Fantak, da upam da sem te že prepričal v svoj prav. To bi bila žalitev tvojega intelekta. A upam, da se bodo s pogovori naša stališča zbližala in bomo skupaj potegnili naprej ta naš polomljen voz. A po zakoniti poti seveda!

Fantak, predlagam, da se lovci med seboj ne naslavljamo z gospodi. Imamo lep izraz "lovski tovariš", pa ga uporabljajmo.

In pa seveda en lep lovski pozdrav in dober pogled ti želim!
ZR7

ZR7
13. December 2007, 21:28
b b b


Ker je ZR7 obširno odgovoril na prispevek Fantaka želim njegov prispevek dopolniti le v tistem delu, ko je govora o "rušenju sistema" kot to imenuje kolega Fantak.
Dragi kolega Fantak !
Najprej morava doreči kakšen je najin odnos do pravnega reda države v kateri živiva. Imava le dve možnosti in sicer prvo, da se zavzemava, da je najina država pravna ali drugo, da je anarhična v kateri velja pravo le takrat, ko nama to slučajno odgovarja in ne velja, ko nama to ne odgovarja. Verjetno se bova tu hitro našla in oba v ves glas zavpila, da najina država MORA biti pravna, ker se nam bo v nasprotnem vsem zelo hudo pisalo. Tukaj , vsaj predvidevam, sva si enotna.
In sedaj k temu kdo kaj ali naj bi kaj rušil. In ponovno morava izhajati iz najinega doseženega ( vsaj upam, da je tako ) prejšnjega soglasja. Kdo torej ruši "sistem slovenske lovske organizacije" ? Je to tisti, ki se zavzema za veljavo prava v naših medsebojnih odnosih v najini ljubi organizaciji ali je morda to tisti, ki trmasto vztraja na svojem in želi v nasprotju z veljavnim pravnim redom uveljaviti svoj prav ?? In kako bova pa sedaj odgovorila na to vprašanje ter pri tem še dosegla soglasje ?? Glede na vsebino tvojega prispevka, pa tokrat ne upam ponuditi odgovora, da sva tudi tokrat soglasna. Kaj pa sedaj ??
In še nekaj je zanimivo v tvojem prispevku, dragi lovski kolega, Fantak. Zavzemaš se za LZS kot krovno in z zakonom določeno organizacijsko obliko združevanja slovenskih lovcev in tukaj se ti pridružujem. Zavzemaš se za območne ZLD ( ki pa jih lovski zakon ne pozna ) in za njihove stare in preživele pravice, ne da bi ponudil v razmislek vizijo njihove nove in sprejemljive vsebine zasnovane na zakonu o društvih in ne na lovskem zakonu. To dvoje moramo ločiti. Saj razumem, da je to ločevanje mnogokrat težko in zahteva nekaj intelektualnega truda ter poznavanja temeljnih predpisov, ki obe področji urejajo. Vendar predpostaviva, da tudi tukaj nisva popolnoma bosa in da se trudiva tudi nekaj od tega razumeti. Če najina predpostavka drži, potem sva že bliže dejstvu, da eden od naju zgodbe ne razume prav.
In sedaj k tistemu kar v tvojem prispevku najbolj pogrešam. Nič se ne zavzemaš za pravice temeljnih celic najine lovske organizacije brez katerih tudi LZS ne more biti. to so Lovske družine, ki pa jih za spremembo od ZLD-jev, zakon ponovno pozna in določa in iz njih izhaja celotna organizacijska struktura najine slovenske lovske organizacije. V najini lovski organizaciji so Lovske družine temelj brez katerega ni nič.
Sedaj pa zopet nisem več prepričan, da se strinjava, čeprav si močno želim, da bi se.
In za konec spoštovani kolega Fantak, dovoli še vprašanje. Kako ocenjuješ zbiranje informacij na terenu o najinih lovskih tovariših širom po Sloveniji, ki so si drznili nasprotovati nezakonitim dejanjem in ki se zavzemajo za zakonitost in demokratičnost v slovenski lovski organizaciji ?? Kako ocenjuješ informacije, ki curljajo, da se delajo spiski "lovskih disidentov" s katerimi naj bi se po "veliki zmagi" obračunalo ?? Tudi ti nekaj namiguješ o tem, da naj nekaterim ne bi bilo mesta med slovenskimi lovci. Kdo so ti, za katere si prepričan, da bi se jih morali po kratkem postopku znebiti ?? In kako ocenjuješ trditve nekaterih funkcionarjev ZLD, da se bo takšen občni zbor LZS, kot je sklican za 25.11.2006 skliceval in ponavljal vse tako dolgo dokler se nasprotniki ne bodo naveličali pisati pritožb in ministrstvo prenehalo pošiljati razveljavitvenih odločb ???
Pa lep lovski pozdrav lovski kolega Fantak ! Zaenkrat ti še lahko tako zapišem, ker naj bi bil tudi sam na enem od teh tajnih seznamov za "odstrel".
In dober pogled, seveda !

Pozdravljen lovski tovariš Fantak.

Veseli me,da se v krajih od koder prihajaš o LOVSTVU piše z veliko začetnico,ravno tako kot v naših krajih in verjetno v vseh slovenskih krajih kjer obstojajo lovske družine. Skratka slovenski lovci smo zelo ponosni ljudje in tega se zavedamo in taki tudi hočemo ostati kajne. In zato vidiš ravno zato ker smo ponosni ne dovolimo,da bi postali hlapci in gonjači,kar pa bi vsekakor postali če bi eni korakali naprej eni pa nazaj. Sam dobro veš in tudi pišeš ,da je združevanje potrebo in te v tej trditvi podpiram vendar kot sem že omenil se ne morem sprijazniti z dejstvom,da je v mojem imenu nekdo odločal mimo moje volje in brez vprašanja. To se je dogajalo in se poskuša dogajati na željo tistih ,ki jih lov ne zanima iz tiste najine ponosne strani ampak iz popolnoma drugih vzrokov,ki pa so tudi že vsi bili omenjeni. In da ne pozabim jasno povedati da moje prste vodijo možgančki in kot sem že večkrat povedal zeleno srce,vse pa je argumentirano in upam da pravično,zakonito kar pač ne moremo trditi prav za vse upletene v zmedo .

Sicer pa sva na isti barki samo verjetno jaz veslam na levi ,ti pa na desni strani kar pa ni nič narobe če sva pod kožo zelena - kajne :wink:

Ali ima vsak lovec enake pravice in dolžnosti o odločanju na področju lovstva po svoji vesti ;ali mora sprejemati stališča "POSAMEZNIKA"ali ožje skupine kateri POSAMEZNIK pripada?

Ali so lovci ,kateri mislijo drugače in podpirajo organiziranost na temeljih in načelih pravnega reda RS s sprejeto zakonodajo rušitelji LOVSTVA?

Ali si zaslužim etiketo rušitelja če mislim drugače kakor ti ?

Kako potem opredeliti oziroma boš opredelil lovske kolege kateri sodeljujejo
in so sodelovali do sedaj nelegalnih OZ-LZ?

Tudi jaz sem predviden za odstrel iz LOVSTVA ,ker pa spadam v vrsto divjadi katera je zaščitena BOBER se ne bojim.

Lovski pozdrav BOBER

Koliko jih (nas) je predvidenih za "odstrel"? 21?


Koliko jih (nas) je predvidenih za "odstrel"? 21?

Brane Kurnik je zapisal:"..., da bo ugotavljanje te odgovornosti bistveno bolj široko kot si to predstavlja lovski tovariš Bojan Lepičnik. "

Bog si ga vedi kakšno številko imajo v mislih?! :roll: :P
Glede na to, da je že Lepičnik bolj "širok", zna zajeti kar znatno število. :wink: :lol: :lol:

Kakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....


Kakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....

Tako lahko nekdo ali skupina počne, če se ji pustil in dokler se jim pusti.
Zato pa je tako pomembna transparentnost, kultura dialoga in demokracija odločanja. Poleg nepogrešljive svobode govora seveda!

LP

ZLD da ali ne drugič!
Zahvaljujem se vsem, ki so se vključili v polemiko in priznam, da sem prejel kar nekaj informacij, katerih vsebino si ne bi privoščil niti ne sanjati. Torej sem cilj donekle dosegel.
O kakšnem odstrelu pa govorimo? Morda sem res tudi sam na seznamu, vendar se prav nič ne bojim. Imamo lep pregovor za ta primer:
NE OBSOJAJ, DA NE BOŠ OBSOJEN!
Prepričan sem, da se 25.11. mora !!? zgoditi tako ali drugače. Potrpežljivega čakanja na to, da se bodo tovariši (beri gospodje) dogovorili za izpeljavo postopkov, ki bi pripeljali do tako željenega cilja, ja konec. Nisem pravnik, vendar sem prepričan, da je v tako zavoženi situaciji nemogoče jo izvoziti povsem brezhibno, da ti nihče več ne more kaj oporekati. Zato si želim, da bi se strasti končno pomirile in da vpleteni sprejmejo kompromis, ki bi privedel, do uskladitve vsebine novih Pravil..., v kar pa težko verjamem, saj se preveč trmoglavo stoji na enem in drugem bregu. Razkazovanje mišic do te mere, da se pogojuje dobesedno v takšnem smislu: "če se Mahne odpove kandidaturi, se ne bom več pritožil!" , je preprosto že kar smešno. Kako naj potem razmišljam drugače, kot da je razloge iskati v nekaj užaljenih posameznikov, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da smo tudi drugače misleči.
Predlagal bi, da naj se seveda izvoli zakonitega zastopnika, ki bi s primerno ekipo pripravil gradivo pravilnika za javno obravnavo, šele po uskladitvi pa bi bilo možno odločati se o vsebini. Za tem bi bili najbrž sposobni speljati legalne volitve v organe LZS.
Kar se pa tiče ZLD-jev pa prosim, da mi nekdo predstavi alternativo, ki bo omogočila enakovredno zastopanje posamezne LD v povezavi na nivoju LZS, saj si sam ne znam predstavljati, kako bi usklajevali odločitve na občnem zboru LZS, če bo v dvorani sedelo 418 članov.

Verjamem, da ne odkrivam tople vode, saj se le pogovarjamo.

Lovski zdravoKakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....

Tako lahko nekdo ali skupina počne, če se ji pustil in dokler se jim pusti.
Zato pa je tako pomembna transparentnost, kultura dialoga in demokracija odločanja. Poleg nepogrešljive svobode govora seveda!

LP

Lepo si napisal. Zdaj me zanima naslednje, a misliš da bo ta "skupina" upoštevala transparentnost, demokracijo, svobodo govora. Ko pa počne vse te svinjarije in udarce pod pasom ter v hrbet...

Med zeleno bratovščino se že širi strah in trepet :oops:Lepo si napisal. Zdaj me zanima naslednje, a misliš da bo ta "skupina" upoštevala transparentnost, demokracijo, svobodo govora. Ko pa počne vse te svinjarije in udarce pod pasom ter v hrbet...

Med zeleno bratovščino se že širi strah in trepet :oops:

No, ko že konkretno sprašuješ, ti odgovorim, da jaz osebno mislim da svojega načina ravnanja ne bodo spremenili. Saj poznamo tisti pregovor o volku in njegovi dlaki!

Kar se pa tiče tega, da bi se med zeleno bratovščino širil strah in trepet, se lahko le zasmejem.

Nekje je približno tako napisal Veper, da je Slovenski Lovec z zelenim srcem ponosna, samozavestna in poštena oseba in se po mojem mnenju nima česa bati. Predsem tistih ne, katerim ne bi mogli reči Slovenski Lovec, še sploh pa ne z veliko začetnico spoštovanja napisano!
Kajti kot tak se bo Slovenski Lovec vedno lahko upravičil s poštenjem, čisto vestjo in odprtim srcem!

Madonca, včasih pa res kaj ganljivo napišem, kajne? :wink: :lol: :lol:
Mislim pa čisto resno! 8)

Fantak je zapisal:
Kar se pa tiče ZLD-jev pa prosim, da mi nekdo predstavi alternativo, ki bo omogočila enakovredno zastopanje posamezne LD v povezavi na nivoju LZS, saj si sam ne znam predstavljati, kako bi usklajevali odločitve na občnem zboru LZS, če bo v dvorani sedelo 418 članov.

Fantak, a si prebral predlog pravil LZS, ki je objavljen na forumu? Preberi si, notri je navedena dobra alternativa za ZLD - Območne enote LZS s svojimi organi so več kot dobra alternativa ZLD. A res misliš, da 418 starešin ne more enkrat na štiri leta sprejemati strateške dokumente in voliti svoje predstavnike v organe LZS? V vmesnem obdobju pa bi bilo mogoče sklicati občne zbore, kjer bi na tri LD prišel po en predstavnik (v treh letih bi se izmejali predstavniki vseh treh LD). Ti trije bi se pred sejo sestali, dogovorili kdo bo šel na sej OZ LZS in se dogovorili kako bo glasoval ter mu podelili pooblastilo. vse skupaj je dosti enostavno in najboolj približano neposredni demokraciji (sedaj imamo posredno). Ne vem zakaj se bojimo, v času sodobnih tehnologij, zbora 418 oseb? Seveda pa je veliko odvisno od predhodnih priprav, predhodnih razprav po LD in usklajevanj stališč in samega vodenja takšnega zbora, ki je sigurno bolj zahtevno kot vodenje majšega in vnaprej zlobiranega zbora.

Mimogrede pa v razmislek in kot primer. Če ima delniška družba delnice, npr. izda 1000 delnic in da ima vsaka od teh delnic drugega lastnika, kdo misliš, da ima pravico sodelovanja na skupščini delničarjev? Jasno, vsi delničarji. In tako je povsod po svetu, ne samo pri nas. In misliš, da takšno skupščino, ki odloča o finančno ter tudi sicer pomembnejših zadevah kot LZS ne izpeljejo?

R&R zapiše:
Ti trije bi se pred sejo sestali, dogovorili kdo bo šel na sej OZ LZS in se dogovorili kako bo glasoval ter mu podelili pooblastilo. vse skupaj je dosti enostavno in najboolj približano neposredni demokraciji
______________
Če bi bila zgodba tako zastavljena, potem kakega velikega napredka od sedanjega načina ne bi dosegli.

Ti trije bi se sestali, ko bi dobili pisna mnenja in stališča posamičnih LD, ugotovili večinsko voljo ter glasovali potem tako, da bi bilo njihovo glasovanje obvezno skladno z ugotovljeno večinsko voljo baze ( Lovskih družin ), ki jo na skupščini LZS zastopajo. Morali pa bi v posameznih primerih in za posamezna področja imeti usklajevalno pravico ter možnost glasovati tudi drugače, vendar le v zelo omejenih primerih. Ti primeri pa bi bili določeni v splošnem aktu.

Ker v nasprotnem bi imeli le spremenjeno formo, vsebina pa bi ostala praktično enaka. Seveda pa ta tema zahteva več pogovora in razjasnjevanja in usklajevanja ter zelo natančno normativno ureditev.

Da tovariš rock&roll, če se ne motim ste imeli škarje in platno, pa Vas z vsem spoštovanjem sprašujem, zakaj potem gradiva Pravilnika... niste spravili skozi proceduro, potem ko ste imeli priložnost za to. Predlogu, vsaj kar se mene tiče, vendarle ni kaj dosti očitati. Zagotovo se strinjam s ponujeno možnostjo glede pisarn na lokalnem nivoju, ob tem, da bi bilo potrebno le te malo bolj realno in pošteno določiti. Vidite tu tudi tiči moja trditev, da je noro rušiti Zveze, saj v njih vidim bodoči zametek nove organiziranosti, vsaj kar se lokacije tiče, je pa tudi res, da bi bilo potem potrebno pošteno rešiti lastniška razmerja.

citat:
"A res misliš, da 418 starešin ne more enkrat na štiri leta sprejemati strateške dokumente in voliti svoje predstavnike v organe LZS"

Komentar:
Oprostite, samo v smislu glasovalnega stroja DA,sicer
NE, NE,...žal sem že nekaj podobnega skusil v MONS hotelu , če ne ponudite idealnejše variante pa četudi je v smislu delegatskega sistema, bo boljša. Oziral pa sem se tudi že na sistem volitev po večinskem sistemu za državnozborske volitve.

Kar se tiče primerjave z delniško družbo, pa tako:
Bojim se, da smo se prehitro pričeli ozirati proti njim. Divjad je vendarle državna last, nepremičnine, ki smo jih s prostovoljnim delom in lastnimi finančnimi sredstvi zgradili tudi niso predmet privatne lastnine, pač pa so v lasti društva. Pa mi potem odgovorite, kdo bo postal lastnik omenjenih nepremičnin ob morebitni ukinitvi ZLD ali pa tudi LD?

In ob koncu, priznam, da ste zanimiv sogovornik.

Upam, da se kdaj srečava.

Lovski zdravo

ZR7
13. December 2007, 21:32
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-75.html


Da tovariš rock&roll, če se ne motim ste imeli škarje in platno, pa Vas z vsem spoštovanjem sprašujem, ...

... nepremičnine, ki smo jih s prostovoljnim delom in lastnimi finančnimi sredstvi zgradili tudi niso predmet privatne lastnine, pač pa so v lasti društva. Pa mi potem odgovorite, kdo bo postal lastnik omenjenih nepremičnin ob morebitni ukinitvi ZLD ali pa tudi LD?

In ob koncu, priznam, da ste zanimiv sogovornik.

Upam, da se kdaj srečava.

Lovski zdravo

Predvidevam, da bo Rock&Roll na postavljeno vprašanje odgovoril in z zanimanjem odgovor pričakujem.

Kar se pa tiče lastnine nepremičnin bi pa poskusil komentirati.
Namreč zdi se mi, da po zakonu o društvih in najnovejši ustavni odločbi območna zveza, kot združenju društev ne preneha obstajati. Tudi za LD-je ob izgubi koncesije to velja. In kar je last društva, ostane društveno in last članov društva ali zveze, dokler ta ne preneha iz kakršnega koli drugega vzroka.
Ali razmišljam v pravo smer, bodo pa tisti, ki se bolj spoznajo napisali.

LP

Spoštovani Fantak

Če bi bila pripravljenost funkcionarjev ZLD na pogovor o novih rešitvah, na način, kot se znamo tu pogovarjati o teh temah, potem nebi bilo nobenega problema in sigurno bi našli prave rešitve. Vendar ti moram odkrito povedati, da takšne pripravljenosti ni bilo. To se lahko vidi tudi iz zapisnikov UO LZS, ko je deloval še popolnoma legitimno. Vendar je kljub temu UO LZS pripravil in potrdil predlog novih pravil, z dvemi tremi neusklajenimi členi. To se je videlo tudi v Monsu. Vendar kakor koli že o tistih pravilih se je veliko razpravljalo in rešiti bi bilo potrebno samo še ta odprta vprašanja. In kot si videl v Monsu, je bilo mnenje deljeno. Sicer pa o škarjah in platnu le toliko. Predsednik LZS nima, poudarjam, nima skoraj nobenih posebnih pooblastil , kar je zapisano v Pravilih LZS, vsa pomembna pooblastila so na UO LZS. Če UO LZS spremeni dnevni red, ki ga je predlagal predsednik, potem lahko zaključimo, da to res drži. In ker se strinjava oba, da je na lokalnem nivoju potrebna nekakšna organiziranost potem ti moram pojasniti, zakaj to ne more biti ZLD. ZLD je samostojna pravna oseba in lahko za ustanoviteljice opravlja le naloge društvene narave, za katere se dogovorijo. Ne more pa opravljati lovskih nalog, ki izhajajo iz veljavnih predpisov. Če pa ustanovimo Območne enote LZS, kot del LZS, potem se v njih lahko opravlja vse naloge, ki so z zakonom prenešene na LZS (izobraževanje, izdajanje izkaznic ....itd). Enotna strokovna služba zagotavlja tudi enotno delo in uveljavljanje skupnih nalog po celi državi. Da pa je zagotovljena lokalna samouprava si v okviru teh OE lovske družine izberejo svoj Svet OE in komisije za posamezna področja dela. Razlika med ZLD in OE je torej v tem, da je OE legitini predstavnik tako LZS kot tudi LD, medtem ko je ZLD samo predstavnik LD brez pooblastil na lovskem področju - na področju, ki ga urejajo predpisi s področja lovstva. LZS tudi ne more zavezati ZLD k izvajanju skupno dogovorjenih nalog, medtem ko bi OE oziroma strokovni tajnik, te naloge moral izvajati, saj je del LZS-ja.
Prednosti OE so tudi v večji kvaliteti dela. Kot prvič, vsi strokovni tajniki bi morali imeti ustrezna znanja in izpit iz upravnega postopka, da bi lahko izvajali javna pooblastila LZS-ja. Vse OE bi morale biti ustrezno tehnično opremljene. Več znanja in boljša tehnična opremljenost bi zagotavljala tudi učinkovitejše delo. Odsotnega tajnika bi npr. delno zamenjal kolega iz druge OE, delo nebi trpelo. Skratka vsem lovcem oz. LD v državi se bi ponujala približno enako kvalitetna storitev. Sedaj pa v ZLD, predvsem v manjših, ko gre tajnik na dopust ali je na bolniški, nihče ne najde nobenega dokumenta, lovske družine so pozno ali sploh ne obveščene o posameznih zadevah, nivo storitve za LD zelo niha, od zelo dobrega pa do , lahko tako rečemo, zelo slabega. Da pa bo mera polna, se še kar ustanavljajo nove in nove ZLD, kar je sicer avtonomna pravica LD vendar pa je vprašanje kakšno storitev bodo lahko nudile, ne samo zaradi pristojnosti, tudi zaradi razdrobljenih finančnih sredstev. Negativno za obstoj ZLD je tudi dejstvo, da LD, ki ne želijo v ZLD, nihče v to ne more prisiliti. V LZS jih je "prisilil" zakon, torej tudi pri OE ne bodo mogle izbirati, ker so OE sestavni del LZS. Danes je lovcem najtežje odgovoriti, kaj mu sploh še lahko nudijo ZLD, glede na veljavne predpise. Kljub vsemu pa se nam spet odpra vprašanje, koliko OE sploh organizirati. Kot izhodišče je po mojem potrebno vzeti eno od teritorialnih razdelitev, ki jih je ali bo predpisala država. Lahko so to LUO, lahko pa tudi bodoče pokrajine. Tretje variante zaenkrat ne vidim. Ni pa nujno, da bi imeli za vsak LUO ali pokrajino svojo OE, kar je vse povezano z obsegom predvidenega dela in racionalnim poslovanjem.
Mogoče sem bil malo dolg, obenem pa še premalo jasen v posameznih točkah. Kljub vsemu upam, da sem ti odgovoril na bistvo tvojega vprašanja. Lahko pa še dodatno pojasnim, če bo treba.

Nepremičnine so najmanjši problem, prvič jih ni veliko in ne v vseh ZLD in drugič, te nepremičnine lahko ostanejo last LD. Ali tako, da postanejo neposredni lastniki sorazmernega deleža nepremičnine (prenos s pogodbo pred ukinitvijo ZLD je možen torej ne govorim o delitvi po zakonu o društvih) ali pa tako, da te nepremičnine prenesejo na LZS, katero tako ali tako sestavljajo vse LD in nepremičnina ostane v uporabi tistim LD, na katerem območju leži. Praviloma pa gre za pisarne, pa mogoče še za kakšno stelišče ali fazanerijo, katere pa je tako ali tako bolje organizirati na tržni osnovi, da bodo učinkovite. Skratka, lastništvo ostane v lovskih vrstah, nihče ga ne bo vzel. Tudi to smo ne nazadnje dosegli pri pripravi nove zakonodaje, upam da nisi pozabil poizkuse, da bi podržavili vse premoženje lovskih družin?

Glede velikega OZ enkrat na štiri leta pa le toliko. Mislim, da sprejem strategije in programskih usmeritev ne poteka samo na OZ temveč se priprava dokumenta in razprava o njem vrši že mnogo prej, po LD. Ko je predlog večinsko usklajen gre na OZ, ki o njem formalno odloča, saj sicer ne vemo ali ima predlog večinsko podporo. Podobno velja za volitve, tudi te je možno opraviti z odločanjem 418 starešin, v to sem prepričam, postopki evidentiranja in kandidiranja pa potekajo pred tem. Kaj bi pa sicer rekel na predloge nekaterih, ki pravijo, da bi morali organe in predsednika voliti vsi lovci, po vseh LD (čista neposredna demokracija)? To bi bil šele zahteven projekt. Pa, mimogrede, z razvojem tehnologije, tudi to kmalu ne bo več tako nemogoče.

Moram pa te ugovarjati tvojem komentarju, ki si ga dal v zvezi s primerjavo z delniško družbo. Ponovno poudarjam, da je primerjava narejena zgolj v tehničnem smislu zato, da sem odgovoril na možno količino oseb, ki so na nekem sestanku, skupščini, občnem zboru, in o nekem vprašanju odločajo. Samo sistem je potrebno imeti izdelan. Vsebinske primerjave tu izključujem. Vsebinsko moramo v lovstvu opraviti razpravo preden gre predlog v sprejem najvišjem organu. Tam se , tudi po sedanjem sistemu, vlagajo le "amandmaji", na OZ se tudi do sedaj ni vodila vsebinska razprava saj bi že 110 razpravljalcev lahko blokiralo delo OZ, zato 418 razpravljalcev. stvar ne spremni. Razprave in usklajevanja pa se vodijo na UO LZS, ki je predlagatel gradiva in nosilec razprave po LD. Če tako pogledamo na stvari, potem se zadeva izide.

Hvala za tvojo potrpežljivost.

Za božjo voljo tovariš rock&roll , če se ne motim, si tudi na videz drugačemisleča stran v Slovenskem lovstvu v grobem ne zamišlja drugačne organiziranosti. Kako to, da potem ne pridemo skupaj.
Kar se tiče ZLD vidim v njih še kako pomembno ohranitev vloge za povezovanje društvenih dejavnosti, sicer utegnemo pozabiti na dejavnosti: lovske kulture, športa, šeg in navad ter v celoti etike, kar se potihem že pojavlja. Samo poglejmo, kako hitro pozabljamo na pravilno nošenje in uporabo lovskega kroja. Ne vem, morda pa se zaradi sramu pred občani ne oblačimo več v lovski kroj.
V ohranitvi ZLD vidim tudi zametke bodočih OE ZLD, ki bi v prihodnje le še ob pravnoformalni preobrazbi nadaljevala z delom. Žal pa poznam tudi primer, ko je bilo zaradi naporov kako se znebiti tajnika, treba ukiniti celo zvezo.
Več kot prebiram in poslušam debato vpletenih, bolje mi postaja jasno dejstvo, da si želimo vsi priti do istega cilja. Tudi tovariš Mahne v zadnji številki Lovca o tem govori. Vidim pa drugi problem, namreč kdo si bo pripisal "avtorske" pravice izbrane poti ter za rešitev problema. Bojim se, da je prav slednje srž spora zaradi katerega krizi še daleč ni videti konca, pa čeprav trdite drugače v zvezi s "škarjami in platnom".
Vsaj kolikor Vas poznam tovariš rock&roll in somišljeniki, verjamem, da ste toliko plemenitega lovskega srca, postanite moralni zmagovalec ter ponudite roko koordinaciji sklica OZ dne 25.11.2006. Verjemite mi, da s tem dejanjem, kot nas uči Kristus "če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levega", ne tvegate nič, pač pa pomagate lovstvu priti iz deročih voda vsaj na splav. Od tod pa bomo skupaj pripluli na varno. Prepričan sem, da si varen pristanek tudi želimo.
V nadaljevanju pri izbiri novega predsednika in organov LZS pa bomo imeli priložnost pokazati mišice, članstvo pa bo odločilo kateri ima močnejše.

Lovski zdravo


Vsaj kolikor Vas poznam tovariš rock&roll in somišljeniki, verjamem, da ste toliko plemenitega lovskega srca, postanite moralni zmagovalec ter ponudite roko koordinaciji sklica OZ dne 25.11.2006.

Fantak, kaj si pozabil tablete vzet zjutraj :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Pozdravljen lovski kolega Fantak.
Verjetno ti bo R&R odgovoril, ker si nanj naslovil prispevek. Sam bi želel le malo pokomentirati tisto o nastavljanju lica in Kristusovem učenju. V tej zgodbi je še najmanj pomembno kaj naj bi Kristus učil in koga, temveč kaj nas uči in nam zapoveduje Pravo. In kakor koli se bo zgodba že razpletla, na koncu ne bo ne moralnih in ne kakršnih koli drugih zmagovalcev. V najslabšem primeru pa bo lahko izgubila le slovenska lovska organizacija. In nekaj v tvojem pisanju vendarle ne razumem. Zakaj bi se morali umakniti, obmolkniti ter popustiti in lica nastavljati tisti, ki se zavzemajo za zakonitost in demokratičnost v slovenski lovski organizaciji ?? Tistim, ki pa ravnajo v nasprotni smeri pa tega ne bi bilo treba. Si mislil tako ?? Zapisal si ! Dragi kolega Fantak, če bi ljudje ravnali v zgodovini v skladu z načeli, ki jih ti tukaj ponujaš, potem bi danes živeli v zelo hudi diktaturi. Na srečo pa je človeški duh uporen in zelo senzibilen na vse nepravičnosti in krivice, pa naj te prihajajo s katere koli strani. Sveta na bolje nikoli v zgodovini niso spreminjali tisti, ki so venomer nastavljali lica in ves čas mirno trpeli ter prenašali, da so vsi udrihali po njih in jih izkoriščali do zadnje kaplje krvi, temveč so ga ves čas zgodovine človeka, spreminjali tisti, ki so se upali in vedeli upreti tako fizičnim kot duševnim in intelektualnim nasiljem. Nekoč so ta upor izvrševali z vilami in cepci, danes pa z znanjem ter civilnim pogumom.
Pa lep lovski pozdrav!

R&R, naj te ne prepričajo razni špekulanti, kajti oni želijo samo uresničiti svoje cilje - zopet bloditi v mutnem.
Odločba je jasna in v skladu z njo se je potrebno tudi po novem organizirati.
Predsedniki raznoraznih ZLD in LZ, ki še večinoma ŽELIJO po svoje odločati in voditi glavno kandidacijsko politiko. NAJ JIM BO ŽE ENKRAT JASNO -
pot oziroma ZAKON pozna samo LD - OZUL - LZS.
Pa zaboga, kakšni ste vi strokovnjaki in pravniki na LZS.

LP!

Že z izbiro imena "fantak" sem se želel predstaviti, kot naivnež in si ga nisem nadel slučajno. Po vsem vidim, da sem resnično.
Imam samo eno željo, gospodje, Tisti, ki so godljo zakuhali naj jo še pojedo, zakaj jo ponujajo sedaj nam. Prepričujejo že prepričane, tako eni kot drugi.
Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi vprid.

Lovski zdravo


... Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi v prid.

Lovski zdravo

Žal ni tu stvar kdo se ponudi, ampak kdo nobeni pobudi ne pusti blizu in vztrajno goni svoje naprej. A ker je taisti pač na poziciji moči, bi z malo preudarnosti moral zadeve speljati vsaj v zakonit izhodiščni položaj.
Pa že na podlagi dnevnega reda sklicanega izrednega OZ LZS lahko sklepamo, da tega namena žal nima!

Menim tudi, da je Lepičnik s svojimi predlogi podal zdravo osnovo, o kateri bi bilo potrebno razmisliti in na njej graditi naprej.

O poudbah še to.
Že kar nekaj jih je bilo, s poštenimi in odkritimi nameni, brez kakršnekoli želje po "stolčkih", samo z namenom ureditve stanja. Pa so bile vse zavrnjene in širšemu lovskemu občestvu zamolčane!

Mnogo ljudi, mnogo čudi.

Meni se R&R ne zdi načelen. Bil je na čelu, na svet je spravil otroka (spačka), do konca je odsedel mandat, zdaj bo pa flancal o zakonitosti.

Zdaj se gre pa Mesijo, velikega odrešenika - mene ne bo prepričal, pa če se še tako trudi šarmirati.

Pozdravljen kolega Janez !
Pravico imaš do svojega mnenja, nimaš pa pravice biti žaljiv.
In videti je, da so se ti malo zatresle hlače. Pa se ne sekiraj, to je ?loveško. In nisi edini.
Pa lep lovski pozdrav!


Mnogo ljudi, mnogo čudi.

Meni se R&R ne zdi načelen. Bil je na čelu, na svet je spravil otroka (spačka), do konca je odsedel mandat, zdaj bo pa flancal o zakonitosti.

Zdaj se gre pa Mesijo, velikega odrešenika - mene ne bo prepričal, pa če se še tako trudi šarmirati.

Pri tem spačku velja "več babic, kilavo dete"!
Kaj ko bi še druge "babice", ki sedaj sedijo v vodstvu in okoli njega, povprašali, zakaj je dete kilavo!

Sicer pa je bistvo drugje! Ne poslušajmo ne Rock&Rolla, niti kogarkoli drugega zato ker tako pač on pravi. Poslušajmo kaj vsi ti, ki nam žele kaj povedati, govore, ločimo seme od plev in pri tem ne pozabimo poslušati države, njihovih odločb in zakonov. Poslušajmo tudi česar nam nekateri nočejo povedati!
Potem pa se odločimo na podlagi teh vsebin, ne pa zato, ker so besede prišle iz določenih ust!

ZR7 točno tako je ,da te babice še obstajajo in to kilavo dete vodijo mimo
vrtca in prikrivajo resnico pred vzgojitelcami. Ne bodo mogle v nedogled.
Napočil bo trenutek resnice in tudi "kristus " nebo pomagal.

BOBER


Že z izbiro imena "fantak" sem se želel predstaviti, kot naivnež in si ga nisem nadel slučajno. Po vsem vidim, da sem resnično.
Imam samo eno željo, gospodje, Tisti, ki so godljo zakuhali naj jo še pojedo, zakaj jo ponujajo sedaj nam. Prepričujejo že prepričane, tako eni kot drugi.
Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi vprid.

Lovski zdravo

Žal fantek, godljo je zakuhala večina v UO LZS v "našem" imenu, za svoje koristi :twisted: :twisted: . To so funkcionarji v LZS, ki smo jih mi zaupali mandat, zato nam vsem godljo ponujajo, saj veš, da takšni niso sposobni in pripravljeni prevzeti kakšne odgovornosti. V zadnjem primeru so zakuhali res veliko svinjarijo, kar potrjuje tudi odločba, na srečo pa sami tega ne morejo popraviti - sanirati. Kolikor slišim še vedno govorijo in nakladajo, da imajo prav, čeprav je odločba jasna. V celoti podpiram predsednika Lepičnika, on pa je tudi edini, ki lahko v tej situaciji slovensko lovstvo potegne iz te "svinjarije" v neke normalne pravne tokove.

Kolikor so imeli nekateri "ob zamenjavi" povedati o sedaj zopet aktualnem predsedniku, čez leta mu bomo še slavo peli, da je "rešil" slovensko lovstvo. Opravičeno. :P Morda je sedaj čas, da s prtom pokažemo na tiste, ki so vse to zakuhali in jih se jih tudi poimensko navede na furumo, morda v glasilu Lovec.

Sprašujem pa se, zakaj smo lovci podpisali Etični kodeks. Ali določila veljajo samo za nas navadne lovce, recimo od starešine navzgor do predsenika LZS pa ne več? Ne vem, ali je UO LZS nedotakljiv? Mislim, da so vsi tisti, ki so spravili LZS v ta položaj kršili temeljna določila kodeksa ter da jih je potrebno obravnavati.
:idea: :?:

Pranger pravilno razmišlanje in ti potrjujem ,da je deloma tako. Kritike za nastalo situacijo nemoremo prenesti na eno osebo (Lepičnika) sebe pa enostavno izločiti pri soodgovornosti za situacijo katera sedaj obstaja.
Zelo negativno in nevem kako lahko negdo kritizira in se ograjuje od odgovornosti saj je bil včasu tega predsednika v organih upravljanja do poteka mandata.Očitno se ne zavedajo odgovornosti in neglede na odločbo MNZ. Ukolikor bi upoštevali kodeks kakor si navedel bi sami podali izjave ,da
sprejemajo soodgovornost in se izločili iz nadaljnih del opravljanja funkcijv lovstvu.Zelo zgledna slika oziroma odraz za nastalo stanje v lovstvu pa je zadnji OZ LZS.

BOBER

Lovska tovariša Fantak in Janez Valentič

Sem upornik, to priznam. To moti tudi nekatere, tipa Janeza Valentiča, on že ve zakaj. Očitno mi je kaj zameril, verjetno je nekaj osebnega zadaj. J.V. sicer vse razume, ve kje je bistvo, žal pa se ne odloča racionalno ampak emocionalno. Vsaj to je razbrati iz njegovih prispevkov. Včasih je to sicer dobro, praviloma pa ne. Pri tebi, Fantak, gre očitno za naivnost, kot si tudi sam priznal. Trojica pritožnikov smo bili pri predstavniku ZLD-jev g. Mahnetu in mu ponudili roko sodelovanja v smislu, izpeljimo (izpeljite) OZ LZS skladno z odločbo in se nato vsi skupaj umaknimo in dajmo prostor novim, s preteklostjo neobremenjenim, organom. Naš predlog je naletel na gluha ušesa. Če si ti, Fantak, sposoben prepričati tiste, ki so vsekakor pravni in moralni poraženci in glavni krvici za nastalo situacijo, da se umaknejo s scene, potem soglašam s tvojim predlogom. Ampak to ne bo dovolj. Nisem jaz edini, ki postavlja določene zahteve, ki temeljijo na spoštovanju pravnega reda naše države. Za takšnimi zahtevami stoji iz dneva v dan več lovcev, ki jim ni vseeno. Počasi se oblikuje lovska pomlad, ruši se berlinski zid. Demokratični odnosi se bodo prej kot slej uveljavili. Saj drugače ne more biti. Če smo ubranili lovstvo od zasebnih interesov bomo znali tudi demokratizirati našo organizacijo. Kljub vsem pritiskom in grožnjam, ki jih vse glasneje izrekajo posamezni predsedniki ZLD in njihov pravni svetovalec. In pika. :D

PS: Janez, pa ja nisi mislil s tvojim kometnarjem, da je novi zakon o dvijadi in lovu spaček? Ali pač misliš na predlog novih pravil? No, ne pri prvem ne pri drugem nisem bil sam, bilo nas je več. Pri prvem celo veliko. Res pa, da se pri obeh vidno pozna tudi moj prispebek. In vsaj na zakon je veliko lovcev ponosnih, a ti nisi?. Mogoče pa bo tebi uspelo kdaj kaj boljšega. Mogoče boš vsaj predlagal pravno korektna Pravila LZS, ki bodo boljša kot sem jih predlagal. Zakaj pa ne? Se že veselim sprememb na boljše. In čakam tvoje predloge. Skupaj bomo močnejši in boljši. Če smo seveda za isto stvar.

ZR7
13. December 2007, 21:36
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-90.html

Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.


Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.

Janez, kulturno lahko poveš karkoli! Zaradi tega te ne bo nihče odstranil s foruma. Dokler sem jaz administrator bo to držalo! Prisotnost tu, je v teh okvirih zgolj tvoja lastna odločitev!

Kar se tiče tega, da namiguješ da je ta forum reklama R&Rollu, si ga pa pošteno mimo pihnil!
Če bi sledil dogajanje na forumu, npr. od časov, ko je živel še pod "Lovstvo.net" pa do danes, bi vedel, da je R&Roll čisto običajen uporabnik, kot toliko ostalih, ki si je zaradi svoje aktivnosti in volje pridobil moderatorsko odgovornost.
In je kot tak le enak med enakimi! Pa saj to veš. Le namig je imel svoj namen, kajne?!
To, da smo se v moderatorski ekipi poenotili v namenih reševanja LZS, to pa drži. Torej je ta forum reklama prizadevanjem reševanja situacije v lovstvu, ne pa nekegemu posamezniku!
Ti nameni pa seveda niso nujno nameni vseh lovcev, npr. tebe. A imaš kljub temu vso legitimno pravico do besede, ker smo se za tak način že na samem začetku odločili in ga jasno deklarirali!


Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.

Mogoče večina debate kaže kot, da bi šlo za neke vrste reklamo za R&R, da se z njim v celoti strinjamo, da mogoče kakšno pisanje celo sugerira itd. To za mene ne drži, saj se z nekaterimi njegovimi odločitvami v času predsedovanja nisem in ne bom strinjal. Ne strinjam pa se tudi z ravnanjem UO LZS pri menjavah predsenikov LZS, saj po mojem mnenju samovoljno in v pot pretvero in našem imenu delajo nezakonito. V tem smislu podpiram B.L., kakor tudi v prizadevanjih za ureditev razmer v LZS, saj sem mnenja, da morajo prevladati pravna načela nad osebnimi interesi. Pri argumentiraju dejstev na to temo pa se žal ne morem/o izogniti imenom akterjev v tej zgodbi, pa še vsa pravna dejstva so na strani R&R in če to hočemo oz. nočemo. Če pišemo o nastali situaciji v lovstvu in omenjamo odločbo MNZ je nedvomna povezava z B.L. in B.M..

Če je tako, potem delamo reklamo obema, če drži izjava znanega Slovenca, da ni pomembno o čem se o nekom govori, pomembno je, da se o njem govori. :twisted:

Upsa ... Oprostite, ker se vmešavam v sicer aktualno debato
Menim, da ste malce zašli z debato v napačno smer glede naslova foruma (ZLD Da ali Ne) kjer se nahajamo, a glede na aktualne zadeve predlagam, da se odpre nov naslov: kaj konkretno je narobe glede sklica izrednega OZ dne 25.11.2006.
Vsaj kolikor zastopim razlage teh in onih ni mogoče najti poti, ki bi bila brzhibna. Torej bo potrebna strpnost ali pa "stečaj" v katerem zagotovo največ pridobi "upravitelj". Ali je vredno?

Lovski zdravo :oops: :evil: :twisted: :shock:

Vsak registrirani uporabnik lahko skoraj povsod po forumu objavi novo temo. Torej ....


Upsa ... Oprostite, ker se vmešavam v sicer aktualno debato: kaj konkretno je narobe glede sklica izrednega OZ dne 25.11.2006.
Vsaj kolikor zastopim razlage teh in onih ni mogoče najti poti, ki bi bila brzhibna. Torej bo potrebna strpnost ali pa "stečaj" v katerem zagotovo največ pridobi "upravitelj". Ali je vredno?

Lovski zdravo :oops: :evil: :twisted: :shock:

Brezhibno pot določa odločba, ki pa jo nekateri, nočejo razumeti, drugi pa je ne razumejo, kar pa lovstvu ne koristi, koristi pa krivcem za nastalo situacijo, ker so dobri spletkarji in manipulatorji in s tem prikrivajo svojo krivdo v tej zadevi. Stečaja ni, je pa ukinitev LZS in na novo ustanovljena zveza z enakimi nalogami, kar bi UO LZS (akterji zamenjav v nasprotju s Statutom LZS) - "poraženci" raje storili, kot pa da bi priznali kršitve Statuta in poraz. Priznati nepravilnosti pomeni, da kršitelji Statuta dobijo ime in priimek, vsi lovci bi izvedeli za kršitelje, posledica pa je, da bi s prstom lahko pokazali na njih.

Brez smisla je, da B.M. sklicuje skupščino, saj vendar ni predsednik LZS, kar lahko ugotovi na UE Ljubljana. Saj vemo kaj sledi, če sklic LZS ne bo v skladu s Statutom LZS.

Če se bo tako nadaljevalo prihajamo v leto skupščin LZS in brezvladja, kot je od avgusta naprej. :twisted:

lp

Mislim, da ne veste, kaj hočete povedati, da lahko na UE Ljubljana ugotovite, da B.M. ni predsednik LZS! Kdo pa je? Ali je mogoče B.L? Pa kaj pravi slavno opevana odločba MNZ? Da je B.L. dne 26. 6. 2005 potekel mandat predsednika LZS in da od takrat dalje nima več nobenega pooblastila, da kakorkoli nastopa v imenu LZS.

Kdo je torej predsednik LZS?

Kaludernik ti mi povej tako, da bo razumljivo.

Lp

Ja ne upravni enoti je kot zastopnik še vedno vpisan B.L. Medtem, ko B.M. ni vpisan nikjer kot kakršen koli zastopnik ali oseba, ki bi lahko kakor koli vodila LZS. Temu je pritrdilo tudi MNZ.

Kar se tiče B.L. in B.M. je jasno tako glede odločbe, še bolj jasen pa je izid žal neregularnega glasovanja (zaradi pravnih formalnosti sklica) na zadnjem OZ. Rad bi videl junaka, ki bi bil sposoben v druščini predsedniških kandidatov, kolikor jih je bilo, prepričati in nagovoriti že v prvem krogu praktično 70 % zastopnikov lovskih družin. Klobuk dol!
Menim, da kandidatu, ki uživa tolikšno zaupanje, pa vendarle ne gre gledati v zobe še preden mu je bila dana možnost, da pokaže kaj zna in kaj je sposoben storiti. Tovariši tudi ta dejstva obravnava demokracija in menim, da se bomo morali s tem sprijazniti, pa četudi samo do naslednje skupščine. Tudi, če se bi kaj zalomilo, skupaj zmoremo več.
Pozabljamo, da je B.M. praktično priskočil iz ozadja, neobremenjen s preteklostjo in po mojem prepričanju nič kriv, da je zadnji OZ razglašen za neregularnega, sedaj pa toliko gnojevke po njem, kje je tu morala?
Sam še vedno stojim ob dejstvu, da je potrebno pomiriti strasti, če želimo iskreno slovenskemu lovstvu dobro.
Stari pregovor pravi: Najprej skoči, pa potem reci hop. Kako naj sodimo o nečem, kar še poiskusili nismo?!
Morda nas pa čaka prijetno presenečenje, saj slabše niti ne more biti!

Hvala za strpnost

fantak ampak če že hoče tako dobro lovski organizaciji zakaj ne izpelje potrebnih postopkov tako kot zahtevajo na ministrstvu? Zakaj še vedno melje v svojo stran mimo odločbe? Saj če bi se držal vseh potrebnih predpisov mu itak ne bi imeli kaj očitati in spodbijati njegovih odločitev. Če pa deluje samovoljno pa očitno ima tudi neke interese ali kaj vem zakaj.

Še vedno ni odgovora kdo je predsednik LZS, če je po odločbi MNZ B.L. 26. 6. 2005 prenehal mandat!

Prepričam sem, da 22185 lovcev v SLO to zanima, saj razen 15 kolegov na tem forumu tega očitno ne ve!

Lp

Pozdravljen kolega Fantak !
Res se nisem imel več namena ponavljati na tem forumu o zadevah, ki so bile že toliko krat pojasnjene in napisane. Pa mi hudič le ne da miru. Še posebej aktiven postane, ko ga požgečkaš ti s svojimi, namerno zastavljenimi, naivnostmi. Tako, da res ne vem ali zgodbe v resnici ne razumeš ali pa namerno provociraš. Občutek imam, da se greš celo malo navijača, pa mi sedaj ni jasno ali to počneš iz resnične naivnosti ali pa, ker bi želel nekomu ugajati ??!!
Potrudi se in loči zakonito izveden postopek izvolitve organov LZS s predsednikom vred od kadrovskih rešitev v kandidacijskem in potem volilnem postopku oziroma izvolitvi.
Saj mi je jasno, da če želiš celotno zgodbo zamegliti, potem si te ločitve enostavno ne smeš privoščiti, ker z njo postanejo zadeve vsakomur veliko jasnejše in razumljivejše.
In naj še enkrat ponovim kar sem že toliko krat zapisal. Če si bodo slovenski lovci v zakonitem in demokratičnem postopku izvolili lovskega tovariša B.M. bo to njihova pravica, ki ji nihče ne bo smel oporekati. Da pa bodo to lahko storili, bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
Ti, dragi moj lovski kolega, pa se ves čas zavzemaš, da jo uberemo tako malo po najkrajši in najlažji poti. Kaj se bomo zafrkavali s pravnimi in drugimi normami, pustimo pravila in procedure, pa saj smo tudi v ( svetem) pismu predsednika mariborske ZLD lahko prebrali, da vse to lahko razumejo le univ. dipl. pravniki, ki pa jih je v lovski organizaciji relativno malo. Vsi ostali bebčki pa tega tako ali tako ne morejo razumeti.
In tako se sedaj tudi sam občasno sprašujem, zakaj se teslo kot naj bi bil, sploh poglabljam v to znanost vseh znanosti, kjer nimam niti najmanjše možnosti, da bi lahko sploh kaj razumel. In, ko se zavem tega, mi po licih stečejo solze žalosti in obupa nad lastno intelektualno nebogljenostjo ter prirojeno in potem še privzgojeno družbeno nepomebnostjo. In si tako rečem, črv mali nepomemben, zavleci se nazaj v dno družbenega blata in tam lepo obmiruj ter pazi, da te ne pohodi okovan čevelj družbenega mogočneža.


Še vedno ni odgovora kdo je predsednik LZS, če je po odločbi MNZ B.L. 26. 6. 2005 prenehal mandat!

Prepričam sem, da 22185 lovcev v SLO to zanima, saj razen 15 kolegov na tem forumu tega očitno ne ve!

Lp

Glede na to, da je B.L. z zgoraj omenjenim datumom prenehal mandat, B.M. pa ni bil legalno izvoljen in ni bil vpisal v uradnih dokumentih kot zastopnik je jasno, da smo v brezvladju. Ni predsednika LZS.

Fantak

Problem ni pri osebah in njih reševanju,temveč pri spoštovanju zakonitih dejanj kot sklica in odločanju z zakonom in pravili pravnega reda.V vednost
ti dajem ,da so bili prisotni trije pravniki kot delegati in celo v delovnem predsedstvu. Očitno je bilo z njihovega stališča vse regularno.Ko negdo spozna ,da je sklic zbora neligitimen in tudi volitve za predsednika ;se oseba pošteno odloči in odstopi kod kandidat za predsednika.

Iz skupine delegatov po kočanem izidu volitev je bil zelo zanimiv izrečen
stavek:"Bomo videli kdo je boljši pravnik"! Rezultat pa je viden!

Tako ,da res nevem kam takšen način pelje ;ali mi lahko poveš?

BOBER

ZR7
13. December 2007, 21:39
http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-105.html

Še enkrat v lažje zapomnenje ponavljam bistvo vsega cirkusa, kot je lepo napisal Dihur:


... bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
...

in na osnovi tega ponavljam svoje prepričanje, da B.L. je imel mandat, ki je potekel, B.M. pa ga nikoli ni imel. A da se ne bomo preklali okoli tega ponovno ponavljam:


... bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
...

In sedaj Kaludernik, bi lepo prosil, da če ti je kaj do Slovenskega lovstva in njene organizacije, začneš razmišljati o njenih zdravih temeljih, ne pa da naprej druge prepričuješ kakšno kritino po svoji volji boš na to zgradbo postavil, še preden se postavijo zidovi.
In konkretneje: Ni pomembno kdo je ali bo predsednik LZS, pomembno je, da ga izvolimo tisti, ki ga plačujemo in to na način, ki mu ne bo moč oporekati! Pa je potem to lahko sam Cefizelj!

Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, tovariši, ki vodijo postopek(pravni strokovnjaki) trdijo, da ni odstopanj od priporočila v obrazložitvi odločbe. Kar se tiče novoizvoljenih organov pa tako: Delovali bodo le do sprejetja novih Pravil..., za tem bodo ponovno volitve in vse naj bi šele od tlej funkcioniralo OK. Torej....??! :oops: :? :roll:

Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?


Kar se tiče B.L. in B.M. je jasno tako glede odločbe, še bolj jasen pa je izid žal neregularnega glasovanja (zaradi pravnih formalnosti sklica) na zadnjem OZ. Rad bi videl junaka, ki bi bil sposoben v druščini predsedniških kandidatov, kolikor jih je bilo, prepričati in nagovoriti že v prvem krogu praktično 70 % zastopnikov lovskih družin. Klobuk dol!
Menim, da kandidatu, ki uživa tolikšno zaupanje, pa vendarle ne gre gledati v zobe še preden mu je bila dana možnost, da pokaže kaj zna in kaj je sposoben storiti. Tovariši tudi ta dejstva obravnava demokracija in menim, da se bomo morali s tem sprijazniti, pa četudi samo do naslednje skupščine. Tudi, če se bi kaj zalomilo, skupaj zmoremo več.
Pozabljamo, da je B.M. praktično priskočil iz ozadja, neobremenjen s preteklostjo in po mojem prepričanju nič kriv, da je zadnji OZ razglašen za neregularnega, sedaj pa toliko gnojevke po njem, kje je tu morala?
Sam še vedno stojim ob dejstvu, da je potrebno pomiriti strasti, če želimo iskreno slovenskemu lovstvu dobro.
Stari pregovor pravi: Najprej skoči, pa potem reci hop. Kako naj sodimo o nečem, kar še poiskusili nismo?!
Morda nas pa čaka prijetno presenečenje, saj slabše niti ne more biti!

Hvala za strpnost

Fantek, saj nihče ne govori, da je za nastalo situacijo krvi B.M., ampak UO LZS, ki ni upošteval Pravil LZS ter Zakona o lovu in divjadi. Te nepravilnosti pa se niso zažele z izvolitvijo B.M., ampak z izvolitvijo začasnega predsednika T.. Zato trdim, da je potrebno ves UO LZS obravnavati zaradi kršitve Etičnega kodeksa in jim izreči kakšno kritiko.
:?

Res pa je, da so sedaj govori in tudi piše o nekih čudnih situacijah na LZS, v katerih nastopa B.M., kar tudi delno piše v Zapisniku ZLD Ljubljana. Če je vse to res, potem pa res slabo luč meče na osebo, ki se ima za predsednika.

lp


Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, tovariši, ki vodijo postopek(pravni strokovnjaki) trdijo, da ni odstopanj od priporočila v obrazložitvi odločbe. Kar se tiče novoizvoljenih organov pa tako: Delovali bodo le do sprejetja novih Pravil..., za tem bodo ponovno volitve in vse naj bi šele od tlej funkcioniralo OK. Torej....??! :oops: :? :roll:

Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?

Ne vem kakšne pravne strokovnjake ima LZS. Iz nastale situacije pa se vidi, da so nepravilno svetovali LZS in če gre za iste strokovnjake, potem gre dvomiti v njihovo strokovnost. :idea: :?:


Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, ...
...Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?

Tu je izsek iz odločbe. Tisti del, ki natančno predpisuje kako je potrebno zadevo izpeljati.
http://www.moj-album.com/slike/3180452/MPc3jXO9_Wr5KrTJ.jpg
Ali je na dnevnem redu izr. OZ LZS sprejemanje z zakonom usklajenih pravil? Ni, kajne?! Ker bi potem ne mogli izpeljati vsiljenih volitev UO na način, kot so si ga zamislili in ki omogoča še nadaljno prevlado nedemokratično in nepravno "izvoljene" manjšine nad večino!

Drugačni postopki, na drug način izpeljan občni zbor kot ga je predpisalo MNZ in njega sklepi bodo takoj naleteli na že napovedane pritožbe!
In kljub temu, da je to napovedano, se dnevni red izrednega OZ ni uskladil! Sklicatelji izrednega občnega zbora gredo zavestno v situacijo ki ni sprejemljiva! Zakaj?

Kdo bi moral sedaj popustiti. če bi jim bilo mar lovstva? Tisti ki žele pravno urejeno pot, ali tisti, ki kljub znanemu in napovedanemu zapletu trmarijo po svoje?


...
Ne vem kakšne pravne strokovnjake ima LZS. Iz nastale situacije pa se vidi, da so nepravilno svetovali LZS in če gre za iste strokovnjake, potem gre dvomiti v njihovo strokovnost. :idea: :?:

Pravni strokovnjaki?
Kot vem so
v torek, 30. 5. 2005, na Mašunu
prisotni: Bogdan Mahne, Jože Sever, Franc Trebušak, Janez Pavel Marin, Danilo Perdec, mag. Emilijan Trafela, Dušan Jug, Štefan Virjent, Edvard Krašna, Stane Petar – član Nadzornega odbora LZS in Gregor Bolčina
na predlog B. Mahneta dodali novo točko dnevnega reda in sicer:

- Kadrovska vprašanja.

pod to točko pa potem sprejeli:
ZO je sprejel sklep, da se z Bogdanom Mahnetom sklene pogodba za opravljanje nalog s področja pravno-organizacijskih zadev Lovske zveze Slovenije. V skladu s pogodbo izstavi izvajalec račun Lovski zvezi Slovenije. Pogodba velja od 1. 6. 2006 dalje do kadrovske reorganizacije in popolnitve kadrov na Strokovni službi LZS.

Pranger, sedaj veš kakšne, na čigavo pobudo in katere pravne strokovnjake ima LZS?

V kakšnih vlogah pa v lovstvu sedaj nastopa B.M.?
Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko je "pokasiral" kot pravni svetovalec LZS, saj je na sestanku ZLD Ljubljana navedel kar precej "pravnih poslov", ki jih je opravil za LD, ali jih je dejansko opravil in kdo mu je potrdil izplačilo?
Mislim, da sta vlogi, ki jih je imel, milo rečeni nezdružljivi. :wink:

Jutri zna biti v Mariboru vroče??!! Pravijo, da B.M. nima protikandidata, ali to pomeni, da smo končno ugledali luč sveta? :roll: :D

Več, ko debatiram z lovci po lovskih družinah, ugotavljam, da si želijo samo eno.....KONEC ZDRAHE.

Pravijo, da zbor podpira tudi sam g.župan Maribora in da nam bo v pomoč pri razrešitvi krize tudi s poslanskih klopi, če bo potrebno.

Upam, da bo vsaj nekaj res od tega! in da se nam lovcem piše boljši jutri!

Pustimo se presenetiti

V Mariboru bo rahlo hladno ,ker pomoč mariborskega župana ni potrebna
lahko bi pomagal tudi ljubljanski župan ,
Politika pa ne sodi med lovce in tudi ni zaželena ,ker ukolikor zadeve ne uredimo samii kot lovci potem resnično nam ne preostane ,da se zamislimo sami nad seboj.
Osebno pa sem proti vmešavanju za razrešitev nastale situacije po poslanski poti in tudi pomoči glede lovstva ,ker za mene nebo več" to kar je bilo in tudi nebo"!.Mislim da so LD nevladne organizacije; temveč društva katera združujejo ljudi kateri imajo posluh do odnosa do narave ,divjadi ostalih živali ohranjanju življenskega prostora le teh in pravico do lova.

BOBER


Jutri zna biti v Mariboru vroče??!! Pravijo, da B.M. nima protikandidata, ali to pomeni, da smo končno ugledali luč sveta? :roll: :D

Več, ko debatiram z lovci po lovskih družinah, ugotavljam, da si želijo samo eno.....KONEC ZDRAHE.

Pravijo, da zbor podpira tudi sam g.župan Maribora in da nam bo v pomoč pri razrešitvi krize tudi s poslanskih klopi, če bo potrebno.

Upam, da bo vsaj nekaj res od tega! in da se nam lovcem piše boljši jutri!

Pustimo se presenetiti

Mislim, da imaš prav, da si vsi želimo konec zdrah, kot navajaš. Sprašujem pa se, ali je ta način razreševanja dober, še posebej če B.M. nima proti kandidata. To ni znak, da "smo ali bomo ugledali luč sveta", ampak prehod iz somraka v temo :oops: , saj to je znak apatičnosti nas večine lovcev do dogajanj v LZS. Če bo ta scenarij uspel, bo pravno formalnim pogojem zadoščeno, kaj pa bo s tistimi, ki so LZS spravili v to situacijo.
Zopet bodo taisti v organih LZS, ki nas res znajo presenetiti v negativnem smislu. Kdo pa lahko da zagotovilo, da tudi z B.M. ne bodo naredili enako kot s predhodnima predsednikoma LZS :idea:.

To, da Mahne Bogdan nima protikandidata na tem OZ, (ne vem zakaj bi tu sedaj pisal samo kratice?), še ne pomeni, da bo sedaj krize konec. To pomeni, da se ostali kandidati na volitve na občnem zboru, ki je zaradi neupoštevanja navodil MNZ obsojen na propad, enostavno niso prijavili!

Če bi želeli rešitev, je scenarij zanj MNZ zelo jasno napisalo! A očitno ni volje za to in zadeve se bodo naprej razvijale tako kot se morajo. Zakonito! Počakajmo!

OZ v Mariboru je za nami, mi lahko kdo posreduje informacijo kako je šlo. Zakoniti zastopnik je najverjetneje B. Mahne, kaj pa člani Upravnega odbora, ali je sploh kaj novih imen?

Hvala za inf.


Izgleda, da imajo prepoved komuniciranja z tem forumom. Ali pa je šlo kaj narobe in se ne oglasijo. Po moje ta prva varijanta :D

Nič ne vem o prepovedi. Vem pa o stalni navadi in omalovaževanju običajnih lovcev. Kot nismo sposobni in vredni brati zakonov, verjetno tudi nismo vredni ene kratke informacije kaj in kako je bilo. Pa je dokaj jasno, da ta forum berejo tudi tisti, ki so bili v Mariboru.

No, karkoli, že glede na dnevni red zelo dvomim, da so uspeli ugoditi zahtevi MNZ.

Mi pa sedaj le štejmo dni, in glejmo kdo nam bo "naklonil" informacijo.

Ne obremenjujte se s tem. Vse ob svojem času. Veste kako pravi stari rek naši južnih bratov: i nad bogom ima boga ! Tako kot so se v Mariboru sestali in modrovali, ne da bi Lovske družine sploh kaj vprašali kakšna stališča naj se tam zastopajo, tako sedaj ravnajo, ko verjetno mislijo, da so odkrili toplo vodo. Najhuje je človeku, ki sam zase meni, da je strašno pomemben. In če se takšnih združi več, potem so s takšnimi združbami sploh težave. Najhuje pa je takrat, ko spoznajo ali pa jim kdo dokaže njihovo nepomembnost. In ta čas prihaja zelo hitro. Vedno hitreje.

Dihur v zadnjem stavku tvojega besedila si točno povedal to kar sledi in tudi tako se bo zgodilo. Očitno ne razmišlajo o vseh nas ;temveč samo o sebi in svoji pomembnosti.

BOBER

Lectograjski
17. December 2009, 12:22
Ker tečejo na forumu debate o delovanju LZS, OZUL-ov, LD, ki predstavljajo zakonite temelje delovanja lovskega sistema, bi rad podal nekaj svojih razmišljanj o delovanju ZLD, kot nekdanjega dela lovske organizacije in sedaj živeče na podlagi Pravil LZS.

Menim, da je obstoj in delovanje ZLD ena od cokel in vzrok slabega delovanja celotnega sistema. Zakaj?

Glavne naloge ZLD po starem zakonu so bile opravljanje raznih servisnih funkcij za LD, pretok nalog in informacij od LZS do LD, ter organizacija lovskega izobraževanja (lovski, čuvajski izpit, ......ipd). Vse naštete in nenaštete naloge je za delovanje lovske organizacije, kot celote, potrebno opravljati tudi danes.

Torej ni problem v nalogah, problem je v organizaciji.

ZLD je društvo v katero se prostovoljno združujejo LD (po starem zakonu je bilo združevanje obvezno) in za njeno delovanje plačujejo prispevek. Večino dela opravlja tajnik. Ker sem bil dolga leta tudi sam član organov ZLD dobro vem, da več kot 80% dela predstavlja ukvarjanje sama s seboj in le 20% opravljanje zgoraj naštetih nalog. Naj pojasnim: sklicevanje občnih zborov, volitve organov, sklicevanje sej organov, finančna poročila in načrti, bilance, najemanje računovodstev in vse ostalo kar predpisuje Zakon o društvih.
Zato sem prepričan, da so ZLD zastarel, nefunkcionalen in potraten način delovanja sistema. Če vzamemo v poštev še dejstvo, da teritorialna pristojnost ne pokriva območij OZUL-ov, je zmešnjava še večja..

Racionalna rešitev je zato le v organizaciji Območnih pisarn LZS, ki delujejo na teritoriju OZUL-a in za LD tega področja opravljajo vse nujne naloge za katere jih pooblasti LZS. Tako delovanje bi bilo zato racionalno in ekonomično.

Toliko v razmislek.

Sraka
17. December 2009, 12:36
Kolega Lectograjski zapiše:

"Racionalna rešitev je zato le v organizaciji Območnih pisarn LZS, ki delujejo na teritoriju OZUL-a in za LD tega področja opravljajo vse nujne naloge za katere jih pooblasti LZS. Tako delovanje je zato racionalno in ekonomično."
_________

Kakšno posebno "pooblastilo" pa bi rabili uslužbenci strokovne službe LZS za opravljanje nalog iz delokroga in pooblastil LZS ? Razlika med temi "na terenu" in onimi na sedežu v Ljubljani je le v tem, da ne sedijo vsi na istem naslovu in v ničemer drugem. V tistem trenutku, ko bi želel nekdo tem delavcem ( na terenu ) strokovne službe LZS umetno ustvariti nek posebni organizacijski ali delovno pravni status, bi šele naredil pravo zbrko in postavil bi nastavke za neke nove bodoče odtujene tehno-birokratske in organizacijske centre. Prosim vas lepo, samo tega ne! Nekaj zdravega razuma pa je menda pri snovalcih nove organizacijske sheme le še ostalo ?????!!!!

ZR7
17. December 2009, 12:57
... Razlika med temi "na terenu" in onimi na sedežu v Ljubljani je le v tem, da ne sedijo vsi na istem naslovu in v ničemer drugem. ...

Razlika je v tem, da so lažje dostopni članicam na terenu, da se preko njih lahko distribuira kakršenkoli material, da se na teh teritorialno lažje dostopnih mestih - pisarnah lahko dobi različna pomoč. Da je "teritorialni delavec" bolje seznanjen s situacijo na svojem področju in lažje izvaja vse aktivnosti LZS. Tako na področju izobraževanja, kot tistih kulturno družabnih dejavnosti, ki spadajo pod domeno LZS.
Nedvomno bi bilo to po mojem mnenju cenejše in efikasneje.
In kar je najpomembneje, da se odpravi vmesna stopnja odločanja med LD in LZS.

ZLD, jem, pa tam kjer so dovolj sposobni, še vedno ostaja celotna paleta delovanja na podlagi zakona o društvih. Če si jih članice seveda žele in so jih pripravljene financirati.

Lectograjski
17. December 2009, 13:20
Ko sem napisal na "podlagi pooblastila LZS" nisem mislil na kakšno posebno pooblastilo. Kot vemo lovski zakon pooblašča LZS npr. za izvedbo in organizacijo lovskega izobraževanja. Prav tako bi LZS s Pravili opredelila dela in naloge take pisarne, torej prenesla oz. jo pooblastila.
Tudi ni bil moj namen, da v taki razpravi debatiramo o potankostih, saj lahko obstajajo tudi drugačne in boljše rešitve. Gre le za načelna mnenja.
Sraka, predlagaj, da nekoga raztrgaš je pa vedno čas.

Sraka
17. December 2009, 16:23
Kolega Lectograjski je zapisal:

" Sraka, predlagaj, da nekoga raztrgaš je pa vedno čas. "
_________

Dragi kolega bolj se trudim to šifrirano sporočilo razvozlati, bolj mi ne uspeva. Pomagaj prosim.

V Pravilih LZS glede teh dislociranih uslužbencev LZS ni potrebno kaj veliko pisati. To morajo urejati notranji delovno pravni in organizacijski splošni akti ki določajo strokovno službo LZS in ki jih sprejme Upravni odbor LZS.

Pa lep pozdrav!

Lectograjski
18. December 2009, 10:04
Kar se tiče statusa uslužbencev takih pisarn se popolnoma strinjam s Srako. Gre samo za to, da se mora v Pravilih LZS opredeliti namen, dela in naloge, ki se opravljajo v teh enotah. Npr. kot je opredeljena Strokovna služba LZS. Če tega ni opredeljeno v ustanovitvenem aktu tudi ne moreš skleniti "delovne pogodbe" z nekom, ki bi opravljal tako delo.
Moj namen je predvsem, da sprožim debato o ideji in ne o podrobnostih izvedbe le te.
Njen smisel je predvsem racionalizacija in pocenitev sistema v katerem na žalost ni več prostora za ZLD.

Sraka
18. December 2009, 10:08
Kolega Lectograjski zapiše trditev:

"Njen smisel je predvsem racionalizacija in pocenitev sistema v katerem na žalost ni več prostora za ZLD. "

____________

V to pa nisem tako trdno prepričan in te organizacijske oblike ne bi kar tako odpisal, ker jo bomo v prihodnosti lahko še nujno potrebovali. Naj vela tudi v tem primeru rek, da hitimo počasi.

Lectograjski
18. December 2009, 10:52
Kolega Sraka je zapisal:

"V to pa nisem tako trdno prepričan in te organizacijske oblike ne bi kar tako odpisal, ker jo bomo v prihodnosti lahko še nujno potrebovali."

Čeprav ta trenutek ne vidim nobenega resnega razloga za obstoj ZLD ne trdim, da ta ne obstaja. Ne smatram se za dobro obveščenega in člani foruma verjetno razpolagate z bistveno več informacij o dogajanjih v ozadju. Sprejemam vsak argument in sem vedno pripravljen priznati, da nisem imel prav. Zato sem tudi ponovno sprožil to debato.

ZR7
18. December 2009, 20:10
...
V to pa nisem tako trdno prepričan in te organizacijske oblike ne bi kar tako odpisal, ker jo bomo v prihodnosti lahko še nujno potrebovali. ...

Mislim, da so lovske družine, ki niso včlanjene v nobeno ZLD čisto pravi poligon za preizkus te trditve. A kot vem, jim gre zaenkrat čisto v redu in b.p..

ostrostrelec.pero
18. December 2009, 21:05
Mislim, da so lovske družine, ki niso včlanjene v nobeno ZLD čisto pravi poligon za preizkus te trditve. A kot vem, jim gre zaenkrat čisto v redu in b.p..

Nam bi šlo še bolj v redu, če ZLD sploh nebi obstajal.

Sraka
19. December 2009, 07:51
S čim nismo zadovoljni ? Z organizacijsko in statusno pravno formo ali s kadrovsko programsko vsebino ??

ostrostrelec.pero
19. December 2009, 08:41
S čim nismo zadovoljni ? Z organizacijsko in statusno pravno formo ali s kadrovsko programsko vsebino ??

To govorim samo v svojem imenu. Ve se kaj zakon govori o ZLD-ju. Ko je naša LD pisno zaprosila področno ZLD kaj nam nudi za ta denar(članarino) nam kljub večkratni prošnji ni odgovorila. Ko smo izstopili, nam je najprej zagrozila z tožbo:icon_lol:. Od takrat naprej se nam zdi, da sploh nimajo drugega dela, kot iskanje kako bi nas je..li.Da ne govorim o mojem področju strelstva. Za glavo grem stavit da si nobena ZLD ne upa to narediti(vsaj tista ne ki da nekaj na svoj ugled). Da gre in naredi izbirno tekmo popolnoma mimo veljavnega pravilnika in to inštitucija ki bi prva (takoj za LZS) morala skrbeti da se izvajajo zakoni in pravilniki. Ko smo se pritožili so nam zopet zagrozili z tožbo.In to za čigav denar. Naj vas spomnim da je to neprofitna organizacija in denar dobi samo od članarine in kar je še veliko bolj sporno, tudi od LZS-ja dobi vrnjeno po številu članov v volilnem okolišu. Popolnoma sem nezadovoljen tako z organizacijsko, kadrovsko kot tudi programsko strukturo. Pa verjemite na našem področju nisem(nismo) edini , ki bi radi da se ta inštitucija ukine ali vsaj preoblikuje, da bo samo servis za usluge ki jih nudi LZS.

Sraka
19. December 2009, 10:20
Torej gre za kadrovsko programski problem funkcioniranja ZLD-jev. Če bi želel biti formalist, bi zapisal, da imate v skladu z določili Zakona, Pravil ZLD in bla..bla..bla.., pravico, dolžnost i možnosti, da sporazumno z drugimi članicami dogovorite oblike, vsebino in kadrovske rešitve v ZLD.

Ker pa sam ne živim na Marsu in dobro poznam probleme odtujenosti ZLD-jev od LD in sem pred, ne tako dolgim časom tudi pisal proti njim, sem pa moral v zadnjem času svoje stališče malo omiliti. Pa ne zaradi tega, ker bi se v ZLD-jih kar koli spremenilo na bolje, temveč izključno zaradi dogodkov, ki se že odvijajo in še bolj zaradi tistih, ki se tiho načrtujejo.

Slovenska lovska organizacija bo v bližnji prihodnosti nujno potrebovala močno in enotno ter medsebojno povezano organizacijsko kadrovsko strukturo od LD-jev do LZS. Če povem z drugimi besedami potrebovali bomo demokratizirano, kadrovsko prečiščeno, učinkovito in funkcionalno piramido organiziranosti. Tega pa ne morejo zagotoviti LD-ji v katerih je večina vodstev zlizanih z vodstvi ZLD-jev zaradi različnih razlogov. Od tistih, da rabijo avtoriteto na katero se doma v LD lahko sklicujejo pri discipliniranju članstva do prav banalnih kot je, da je lažje delati, če ti nekdo večino posla že naredi ali pa, da se je prav luštno predstavljati kot funkcionar neke "višje" organizacije. Pa še pri dodeljevanju odličij ti to zelo prav pride. Po novem pravilniku pa bo tako ali tako le še to pomembno.

Da pa bi se to spremenilo in bi spoznali nujnost te vmesne organizacijske oblike, pa bi morala veliko več narediti prav LZS. S predlogi splošnih aktov, ki jih kot podlage posreduje LD-jem za njihove interne splošne akte, pa se od tega zelo oddaljuje. Ali to počnejo namerno, ali so le dogmatični formalisti, ki se ne zavedajo posledic takšne statusno pravne ureditve v notranji strukturi slovenske lovske organizacije ali so kakšni drugi razlogi, mi ni jasno.

Zavedati se moramo, da ideja funkcioniranja slovenske lovske organizacije od LD do LZS narisana na papirju lahko zgleda zelo lepo, demokratično in učinkovito. V praksi pa ni nujno tako. In v našem primeru zagotovo ni tako. Če bi se ali se mogoče celo bodo uresničile najnovejše ideje notranje organizacijske strukture slovenske lovske organizacije, potem bomo dobili stanje v katerem bo imela LZS popolno moč in se bodo LD-ji spremenili le v čisto navadne dvigovalce rok. Si to želite ???

MC53
19. December 2009, 12:16
Sraka je napisal: "Če bi se ali se mogoče celo bodo uresničile najnovejše ideje notranje organizacijske strukture slovenske lovske organizacije, potem bomo dobili stanje v katerem bo imela LZS popolno moč in se bodo LD-ji spremenili le v čisto navadne dvigovalce rok. Si to želite ???"

To stanje imamo zdaj. Je Kardelj že dobro vedel zakaj delegatski sistem!

Sraka
19. December 2009, 13:27
To stanje imamo zdaj. Je Kardelj že dobro vedel zakaj delegatski sistem!
___________

Z nami mora biti nekaj hudo narobe, ko se še po dvajsetih letih ne moremo znebiti rdečih ali kardeljevskih duhov. Verjetno nas še v sanjah preganjajo in v vsem česar ne razumemo ali nam ni všeč vidimo duhove daljne preteklosti.Tako obremenjeni z nevidnimi duhovi nimamo veliko lepih upov za kako boljšo prihodnost.

MC53
19. December 2009, 14:39
Sraka z nami ni nič narobe, razen to, da v LD neodgovorno, nemočno in nezainteresirano prepuščamo vodenje lovske organizacije po načelih demokratičnega centralizma, ravno tako kot pred dvajsetimi leti. Prav nič se ni spremenilo! In zato ni veliko upanja!
Ne vem in ne razumem zakaj se nekateri tako bojijo občnega zbora vseh članic LZS. Je res neposredno in enakopravno odločanje članic na občnem zboru LZS skregano z demokracijo? In zakaj bi se lovci morali sami bati močne in bolj prepoznavne LZS? Res ne znamo razmišljati brez bremena nočnih duhov?

Sraka
19. December 2009, 15:27
Nima smisla več voditi tovrstnih razprav. Kot da bi se pogovarjali gluhi. Namesto argumentov se iz zgodovinske ropotarnice vlečejo neki duhovi, ki jih v resnici nikjer, razen v nekaterih glavah, sploh več ni in dejstva okrašujejo s pridevniki, ki tja sploh ne spadajo in ne pašejo. Bom v bodoče tovrstne razprave raje vodil tam kjer bo od njih lahko vsaj neka mala korist. Za zaključek pa vam svetujem, da če bo na koncu prevladala ta ideja, da v Pravilih LZS sedanji Občni zbor preimenujete kar v Kongres. In tako vsako leto na Kongres pokličete 420 delegatov ( tokrat pa so to res pravi delegati ), ki bodo najmanj dvakrat dvignili roke in sicer, da bodo formalno potrdili zaključni račun za preteklo leto in potrdili finančni načrt za naslednje leto.

Razpravljati pa ne bodo smeli, ker če bi vsak "delegat " na kongresu skupaj v vseh točkah dnevnega reda razpravljal le 5 minut, bi to pomenilo 2100 minut ali 35 ur. Uspešno delo že danes želim takšnemu kongresu, ki se bo moral začeti v ponedeljek, da bo do sobote lahko končal svoje delo.
Dvigovalcem rok že danes želim uspešno dvigovanje z zaprtimi usti. Možgane pa tudi lahko pustijo kar doma, da se ne bodo po nepotrebnem obremenjevali z nošenjem nepotrebne prtljage. Vsaj to zadnje nekaterim res ne bo delalo težav.

Pa nasvidenje v naslednji lovski vojni!
In seveda lep pozdrav!

ZR7
19. December 2009, 16:28
Nekaj primerov, ko se za državno pomembne zadeve zbira tako ali večje število:

Evropski parlament je edino neposredno izvoljeno telo Evropske unije 736 evropskih poslancev predstavlja vas, državljanke in državljane.
Parlament Italije (italijansko Parlamento Italiano) je zakonodajno telo, ki sprejema zakone, nadzoruje delo Vlade Italije,... Parlament je dvodomni parlament in ga skupaj sestavlja 945 članov (parlamentari). Spodnji dom, Poslanska zbornica ima 630 članov (deputati), medtem ko ima zgornji dom, Senat Italije 315 članov (senatori).
Britanija je razdeljena na 646 zemljepisnih volilnih okrožjih, ki vsako izvoli po enega od poslancev spodnjega doma parlamenta, imenovanega House of commons, na kratko tudi Commons.

ZR7
19. December 2009, 17:00
Z zgornjim primerom želim le pokazati, da se vse da tehnično izpeljati, če se hoče in se tam tudi dela. Seveda obstajajo poslovniki, ki skrbijo za normalne poteke skupščin ali magari kongresov, če temu kdo želi tako reči.
In seveda bi se morala tudi LZS pripraviti na način dela s tolikšnim številom predstavnikov lovcev.
Bistveni predpogoj pa je že predhodna komunikacija in informiranost, kar je sedaj največja pomankljivost. Pa ne več na relaciji LZS - LD, temveč v samih glavah marsikaterega predstavnika LD in večnih funkcionarjev.Kar se tiče samega trajanja in seštevanja minut na cel teden (po Srakino):


Iz zapisnika OZ LZS 27.5.2009 je evidentno, da je le ta za 116 "predstavnikov članic", od tega prisotnih 108, trajal 1 uro in 45 minut, torej 105 minut.
Če to prenesemo na 410, kolikor je zapisanih upravljalk lovišč, znese predviden čas trajanja OZ točno 6 ur in 11 minut.
Torej manj kot opravimo v enem našem delavnem dnevu. Če pa oddelajo delavnik z učnimi urami po 45 minut in 15 minutnimi pavzami, pa bodo odbrenkali točno en šiht s polurnim glavnim odmorom!!!


Ali Slovenski lovci nismo vredni napora enega samega študijskega šihta od naših predstavnikov na občnem zboru?Ali zaradi prenapihnjenih praznih predvidevanj lahko kršimo zakonsko določeno pravico članic do odločanja na občnem zboru?


Povrh vsega, bi tak zbor stal manj kot večje število delnih, ki so tako kot potekajo sedaj NEZAKONITI!

Ker vem, da poleg vseh drugih, ob teh besedah predsednik pravno statutarne komisije, Šušterič, dobi povišan pritisk, (posneto na okrogli mizi na začetku leta) ga pozivam, da mi sedaj argumentirano odgovori na te očitke!

ostrostrelec.pero
19. December 2009, 17:23
Pa še tole me zanima. Recimo, da imamo enega zelo sposobnega člana za eno izmed funkcij na LZS, ali pa samo na področni zvezi. Pa ker nismo člani ZLD-ja, je nemogoče da pride na to funkcijo, ker ga bodo že na prvi inštanci preglasovali, to pa zato ker ima ZLD svojo bazo in rine svoje ljudi naprej. A vsi mu priznavajo kompetence in tudi z srcem bi to opravljal. Zato sem za ukinitev te tvorbe, (pa čeprav se bo sraka zopet bunil) ki izvira še iz starega (Kardeljevega) sistema. Le verjemite da so snovalci zakonov že vedeli, zakaj ZLD-jev niso dali v program.

Sraka
19. December 2009, 18:40
Nekateri nočejo ničesar razumeti, nekateri tega ne zmorejo in verjetno nekateri tudi ne smejo.

Če je v Sloveniji 420 lovskih družin, potem za uresničitev svoje ideje rabite najmanj 211 glasov posameznih LD.

Ostale pa bodo verjetno začele razmišljati o ustanovitvi neke druge LZS v kateri bodo lahko demokratično in svobodno delovale, se povezovale in v prostovoljnih društvenih skupnostih uresničevale skupno dogovorjene naloge in cilje.

Veper
19. December 2009, 21:35
Sraka točno tako kot si zapisal in potrebno bo povprašati vse LDje kako želijo izpeljati recimo enkrat letno občni zbor.Verjamem da bo velika večina hotela sodelovati neposredno kar pomeni 1LD en glas vsaj pri volitvah vse ostalo pa se lahko dogaja zaradi mene tudi na ozulih.

Sraka
19. December 2009, 22:22
Kolega Veper OZUL-ov ne mešaj zraven, ker s področjem društvene dejavnosti slovenske lovske organizacije nimajo nič.

In ker se že oglašam, bom svoje prejšnje pisanje dopolnil, ker mi je ZR7 s svojo manipulacijo in zavajanjem res dvignil pritisk. Primerjati neke parlamente, ki funkcionirajo po strankarskem načelu in imajo posamezni poslanci v večini držav le de jure pravico samostojno odločati kako bodo glasovali, de facto pa ima, če malo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja, vsaka stranka "en glas", ker se glasuje dirigirano in dogovorno, s sistemom odločanja na občnem zboru društvene organizacije, je pa res prvovrstna manipulacija in hudo zavajanje. Po tej logiki, ki nam jo ponuja šef ZR7 bi bila tudi Hitlerjeva Nemčija demokratična država.

Kolega sprašuje kako zagotoviti LD-jem, ki niso člani ZLD-ja pravico odločanja na občnem zboru LZS. Enostavno, da bolj biti ne more. Z malimi korekturami Pravil LZS, se to vprašanje lahko zelo hitro razreši in se jim omogoči odločanje v krovni organizaciji slovenskih lovcev. To je le tehnično vprašanje in sploh ne more predstavljati nobene težave.

Nihče pa nima pravice LD-jem, ki to želijo,preprečevati, da se združujejo v področne zveze in preko njih tudi uresničujejo svoje pravice in obveznosti v LZS. Tega jim ne jemlje niti zakon, da pa bi jim to preprečevale druge članice LZS, je pa prav smešno. Zakon LD-jem zapoveduje samo obvezno članstvo v LZS, ne pa tudi kako bodo ti obvezo v praksi uresničevale in udejanjale. In tudi rešitev te dileme je le tehnično vprašanje, ki ga je potrebno primerno urediti v Pravilih LZS.

V tistem trenutku, ko se bo bo začelo izvajati " demokratično ??" nasilje enih LD nad drugimi, bo to pomenilo začetek konca slovenske lovske organizacije. Kratkovidni in dogmatično zaverovani v svoj prav tega seveda tega še dolgo ne bodo uspeli sprevideti in dojeti in se jim bo verjetno zjasnilo šele takrat, ko bo že prepozno.

Pripravljavcem osnutka sprememb ali dopolnitev Pravil LZS pa kaže sporočiti le to, da naj se zavedajo svoje odgovornosti in tudi posledic. Plamenček, ki ga bodo zaiskrili se hitro lahko razvije v požar, ki ga verjetno ne bo mogoče več pogasiti.

Verjetno pa je takšna pač naša usoda. Če nas niso uspeli uničiti nekateri poslanci v Državnem zboru, neka civilna združenja s podporo RKC, nekateri desni politiki z isto podporo, neki deli tako imenovane strokovne javnosti, nekateri zavrti birokrati v nekaterih ministrstvih in še kdo, se bomo sedaj pač v veselje vseh prej naštetih, ukinili kar sami. Če bodo nameravane spremembe Pravil LZS zasledovale te cilje in nekateri znaki kažejo, da bi lahko tako bilo, potem bo to povzročilo takšne konflikte v celotni slovenski lovski organizaciji, ki jih nihče ne bo mogel več pomiriti in tudi vseh posledic niti ni mogoče že danes predvideti. Star pregovor nas uči, da kdor se z ognjem igra, se tudi opeče.

Ko se bo spustil duh iz steklenice, ga nihče več ne bo uspel stlačiti nazaj. Namesto, da bi se zavzemali za demokratizacijo celotne lovske organizacije se nekateri zatekajo k popolni centralizaciji in odtujevanju krovne organizacije od članic - Lovskih družin. In najhuje je, da se ta prizadevanja ovijajo v lažne demokratične forme, poslužuje se manipulacij, zavajanj in potem verjetno sledijo še laži. Vse s ciljem, da se doseže nekaj o čemer velika večina sploh pojma nima kako bo izpadlo in kaj povzročilo. Nekateri pa so verjetno res naivni in celo verjamejo, da je vse to početje tlakovano s plemenitimi in dobronamernimi cilji ter nameni. Pot v pekel naj bi baje tudi bila tlakovana z dobrimi nameni.

tica
20. December 2009, 00:07
Ko šef in Sraka pišeta barvno in z velikimi črkami, dobiva debata svojo srž, še zdaleč pa ne nakazuje rešitve problema. Res mi ni potrebno uporabljati očal za branje, postajam pa zmeden, iz enega je nastalo vedno več vprašanj, dvomov, …
In kaj sploh želimo. Se je že kdo to zaresno vprašal in poskušal najti tudi odgovor?

Območne lovske zveze so in bodo. Nihče jih ni in ne ukinja, to lahko storijo le njihove članice – ustanoviteljice. Zakaj bi jih sploh ukinjali in zakaj tiste, ki delajo dobro, poceni in le tisto kar je njihovo poslanstvo. Teh je vsaj polovica, tajniki so strokovni, ustrežljivi in članom marsikdaj pomagajo iz zagat. Vse OLZ imajo tudi lepo premoženje, naše in ne igrajmo se kar na pamet njihovih razpustitev. Za to zgodbo bo še čas, le vsebina odločitev naj dozori.

Problem so tiste, ki delajo drugače. Vtikajo prste v delo stroke, se gredo kadrovanja in mešajo meglo. Zakaj ste člani članic takih OLZ tiho na pravih mestih, zakaj že enkrat ne rečete: dost mam!

Tudi popravek ali celo nova Pravila, LZS teh problemov ne bodo rešila. Kot pravilno ugotavlja Sraka, ali je 211 LD že demokracija? Neposredno odločanje na OZ LZS je seveda najbolj demokratična oblika izražanja mnenj, pa na koncu pridemo ponovno do Srakinega izračuna. Vse drugo pred občnim zborom tudi sam imenujem manipulacija in lobiranje.

Ponavljam vprašanje: kaj torej želimo? Edino, kar v tem trenutku velja je preprosta resnica, da moramo najti konsenz danes, za jutri nam že zmanjkuje časa. Decentralizacija strokovnih služb je akt direktorja in vpeljal bi jo lahko že prej kot v letu dni. Ostaja pa problem centralizacije lovstva, tudi o tem problemu smo se že na tem forumu pošteno zagrabili. Če je odgovor demokracija in demokratični postopki odločanja, potem nam diha za ovratnik centralizacija, … in začaran krog je sklenjen.

In pot v pekel je res tlakovana z določenimi nameni.

Sraka
20. December 2009, 09:02
In kaj sploh želimo. Se je že kdo to zaresno vprašal in poskušal najti tudi odgovor?

Vedno modri in umirjeni Tica se oglasi ravno takrat, ko je najbolj potrebno in umiri strasti s svojimi pravimi vprašanji. Hvala kolega in lovski tovariš! Šefovo raznobarvno pisanje sem razumel kot zelo povišan ton v razpravi in sem seveda nanj tudi enako reagiral. Je to sicer lahko razumljiva reakcija, se pa strinjam in sprejemam ukor Tice, da pa preveč modro takšno reagiranje le ni. S šefom sva kot vse kaže pač malo bolj eksplozivne sorte in potem se kaj rado dogodi, da čustva nadvladajo razum. od tega pa je potem edina korist v tem, da kolega Tica pri branju najinih umotvorov ne rabi očal.

Pa se vrnimo k vprašanju, ki ga je zastavil Tica. Sam bi vprašanje postavil malo drugače in se vprašal kaj v danem trenutku in v danih okoliščinah sploh zmoremo, da ne ogrozimo tega kar danes že ( še ) imamo?

Prepričan sem, da zmoremo s primernimi pravno tehničnimi rešitvami v Pravilih LZS zagotoviti LD-jem, ki niso članice ZLD- jev enakopravno in nediskriminatorno vključitev v odločanje na nivoju LZS. Za to potrebujemo le nekaj pravnega znanja, ki ga je dovolj in malo več strpnosti in razumevanja ter demokratičnega duha v organih LZS.

Ne zmoremo pa si privoščiti nove organizacijske revolucije v slovenski lovski organizaciji.

Območne lovske zveze so in bodo. Nihče jih ni in ne ukinja, to lahko storijo le njihove članice – ustanoviteljice.

To je seveda res. Vendar morajo ostati sestavni del organizacijske strukture slovenske lovske organizacije. Strinjam pa se, da bi kazalo njihovo vlogo in vpliv omejiti. In to na način, da se demokratizira odločanje v njih samih na področjih, ki zadevajo notranjo strukturo LZS. Od določitve načina sprejemanja odločitev, do evidentiranja, kandidiranja in volitev v organe LZS.

Problem so tiste, ki delajo drugače. Vtikajo prste v delo stroke, se gredo kadrovanja in mešajo meglo. Zakaj ste člani članic takih OLZ tiho na pravih mestih, zakaj že enkrat ne rečete: dost mam!

No, pa smo prišli do pravega vprašanja. In odgovor je lahko le eden in ta je "z določili najvišjega pravnega akta LZS zaukazana demokratizacija" sistema odločanja v ZLD-jih na področjih, ki zadevajo funkcioniranje slovenske lovske organizacije kot celote. To pa je naloga organov LZS in pravno tehničnih rešitev v Pravilih LZS. Res, da to zahteva nekaj več dela, strpnosti, razuma, nekaj pravnega znanja in predvsem veliko dobrih in iskrenih želja, da se problem primerno uredi. Če v sedanji strukturi organov LZS vsega tega ni dovolj "na zalogi", pa se ozrite malo naokrog po članstvu in našli boste kar nekaj dobro mislečih in tudi dovolj umnih ljudi, ki so in bodo v stanju najti odgovore na ta in še druga pravno statusne vprašanja. Naj v to nihče ne dvomi. Kjer je volja je tudi pot.


Tudi popravek ali celo nova Pravila, LZS teh problemov ne bodo rešila. Kot pravilno ugotavlja Sraka, ali je 211 LD že demokracija? Neposredno odločanje na OZ LZS je seveda najbolj demokratična oblika izražanja mnenj, pa na koncu pridemo ponovno do Srakinega izračuna. Vse drugo pred občnim zborom tudi sam imenujem manipulacija in lobiranje.

Se seveda strinjam s tabo in sam s sabo.:icon_lol:

Ponavljam vprašanje: kaj torej želimo? Edino, kar v tem trenutku velja je preprosta resnica, da moramo najti konsenz danes, za jutri nam že zmanjkuje časa. Decentralizacija strokovnih služb je akt direktorja in vpeljal bi jo lahko že prej kot v letu dni.

Tej ugotovitvi ni kaj za dodati. Razen mogoče, da želje podredimo danim možnostim, ki jih imamo na razpolago. Teh pa ni tako veliko kot bi se lahko komu zdelo. Dislociranje uslužbencev LZS je res le tehnično delovno pravno in organizacijsko vprašanje in iz tega se neka zgodba ne sme in ne more delati. Močno se pa strinjam z ugotovitvijo, da nam za nekatere pomembne odločitve in rešitve že krepko zmanjkuje časa, ker medtem, ko se mi ukvarjamo sami s sabo in delamo probleme tam kjer jih ne bi rabili in ne želimo najti primernih rešitev zanje, se zunaj nas odvijajo določeni procesi in načrtujejo novi, na katere pa prav zaradi samozaposlenosti izpuščamo možnost vplivanja. To se nam lahko hitro maščuje in nekaterih posledic teh procesov nikoli več ne bomo uspeli popraviti.


Ostaja pa problem centralizacije lovstva, tudi o tem problemu smo se že na tem forumu pošteno zagrabili. Če je odgovor demokracija in demokratični postopki odločanja, potem nam diha za ovratnik centralizacija, … in začaran krog je sklenjen.

Bojim se, da pa tega ne razumem ravno najbolje. Če je tu mišljeno obligatorno določilo Pravil LZS, da občni zbor LZS tvori 420 delegatov LD, potem se seveda strinjam ? V tem primeru bi demokratično vsebino Občnega zbora LZS zaklali z "demokratično" formo. Prava rešitev je torej nekje na sredini, da se ohrani demokratična vsebina in zadovolji načelom demokratične forme. Vse težke odločitve pa so lahko rešljive le z veliko mero zdravega razuma, dobronamernosti ter medsebojnega spoštovanja in iskanju kompromisov med interesi udeležencev.


In pot v pekel je res tlakovana z določenimi nameni.

Velikokrat je žal res tako. Če bo naš tukajšnji špetir vsaj malo pripomogel v iskanju ustreznih rešitev in zdravih kompromisov, potem bomo velike in pobarvane črke hitro pozabili. pozabili bomo tudi kakšne neprimerne besede, ki smo jih v vnesenosti uporabili in mogoče z njimi koga celo užalili. Če bo končni rezultat pravi, in takšen bo, ko bomo vsi ali vsaj velika večina nas
imela občutek, da smo zmagali oziroma istočasno tudi izgubili.

P.S.: Šefu ZR7 predlagam, da najina kričeča posta spremeni v "normalna" in se mu sočasno tudi opravičujem, če se mi je ob moji reakciji na njegov "povišan ton" zapisalo kaj ob čemer bi se lahko počutil prizadetega ali celo užaljenega.

rock&roll
20. December 2009, 19:36
Kaj ste se razpisali, neverjetno. Izrečeno je mnogo zanimivih misli, s katerimi pa se v celoti ne morem strinjati. prepričan sem celo, da ni resnica samo nekje vmes ampak celo na drugi strani (medalje).
Prvo vprašanje: Zakaj smo postali lovci? Vsaj 90 % nas bo odgovorilo nekaj v zvezi z okoljem, divjadjo in lovom. Torej ker imamo radi naravo in radi izvajamo lovske aktovnosti v ožjem, lovskem smislu. Torej govorimo o ukrepih v lovišču, izdelavi prež, krmišč, zalagaju le-teh, o planiranju, izvajanju lova, odstrelu, poročanju, skratka o vsem, kar je vezano na upravljanje lovišč. Gre torej za dejavnost upravljavca lovišč, ki je po našem zakonu lahko le LD oz. Zavod za LPN. Če se motim, navedite svoj odstotek, za katerega menite, da je pravi.
Drugi so postali lovci iz nekih drugih vzgibov, npr, da bodo lahko igrali pri lovskih rogistih, ali da bodo lahko pisali članek v glasilo Lovec, ali pa da bodo .....
Drugo vprašanje: V kateri organizacijski obliki uresničujemo svoje upravljalske naloge in pravice?: Kar ne izvajajmo v LD je Območno združenje upravljallavcev lovišč pravi naslov za vsa ta vprašanja. Poglejte njune naloge v zakonu, jih še bolj natančno razčlenite in vse bo jasno.
Tretje vprašanje: Katere naloge oziroma področja, ki so društvene narave ne moremo urejati krajvno ampak le centralizirano kar pomeni enotno za vse lovce v državi?:
Izdajanje glasila in založniška dejavnost, mednarodno sodelovanje, komuniciranje z državnimi in drugimi inštitucijami na državnem nivoju, izdajanje lovskih izkaznic, enoten lovski kroj, enotna lovska etika - kodeks. Glavne sem naštel, da ne naštevam še ostalih (odlikovanja, itd). Izobraževanje tudi, vendar je deloma pristojnost še na drugih državnih subjektih.
Četrto vprašanje: Ali je možno v tretjem vprašanju naštete naloge reševati, o njih odločati seperatno, torej v manših, recimo jim lokalnih ali regijskih sredinah? Odgovor je NE. Definitivno.
Peto vprašanje: Kaj torej potrebujemo za izvajanje nalog, zaradi katerih smo v glavnem postali lovci in nalog, ki po svoji vsebini pripadajo enotni državni lovski organizaciji? Potrebujemo LD, OZUL in LZS. Definitivno.

Če torej tu nadaljujemo potem lahko ugotovimo, da so zgoraj naštete vsebine (nepopolno), ki so potrebne za namen upravljanja z lovišči. Nekatere od teh vsebin je zakon prenesel na LZS, nekatere vsebine pa ima LZS avtonome kot npr. lovski kroj, kodeks itd. ki pa niso nujno potrebne za izvajanje lova so pa zgodovinsko (tradicionalno) pogojene in splošno sprejete. No, na tej točki je tudi obračun. Za te tri oblike organiziranja oz. povezovanja smo lovci dolžni zgotoviti sredstva (pogoje) za njihovo delovanje. Do tu verjetno ni resnih pomislekov in ne nasprotovanj. In če je enotni lovski kroj ali enotno glasilo ali enotni lovski etični kodeks...... centralizacija, potem sem jaz za centralizacijo, čaprav sam to ne smatram za centralizacijo ampak za potrebo po enotnem urejanju.

Potem pridejo na vrsto aktivnosti, ki jih imenujemo društvene dejavnosti in ki se danes izvajajo deloma na LZS, deloma pa v samih LD ali v okviru ZLD. Te dejavnosti pa zanimajo samo nekatere lovce. Govorimo o strelstvu, o lovski kulturi v obliki lovskih pevskih zborov in rogistov, delu z najmlajšimi, in podobno. Vse to je lahko ali centralizirano ali se izvaja v nekih lokalnih okoljih. Ne verjemem, da je šel nekdo k lovcem zato, da bo lahko pel v lovskem pevskem zboru, ali zato, da bo lahko streljal na lovskih strelskih tekmovanjih. Če pa že, je takšnih zelo malo. Ker pa so te in mogoče še kakšne društvene aktivnosti ključne za potrebo po ZLD (pozor, OZUL ki je lokalno organiziran moramo imeti že po samem zakonu), kot lokalnih organizacijah jih naj plačujejo in z njimi ukvarjajo samo tisti, ki imajo ta interes. Ne pa da se z njimi ukvarjajo vsi lovci, saj te dejavnosti niso del zahtev pri upravljanju z lovišči, zaradi česa smo se večinoma odločali postati lovci (poglejte si svoje prošnje in pročnje madih, ki danes vstopajo k lovcem in potrdili si boste moje navedbe).

Z maričem se sicer strinjam, kar je napisal Tica, pa tudi Sraka, z vsem, kar pa je v nasprotju z zgoraj navedenim pa ne.

Predvsem pa mi ni sedlo v uho tisto o demokraciji. Kaj sedaj, ali bomo razvijali demokracijo ali ne? Če oba ugotavljata da je bolj demokratično, da so vse LD neposredne članice LZS in da imajo kot take pravico odločati na skupnem občnem zboru, kje je potem problem? Lobiranje, manipuliranje? Ti dve besedi sta napisala tako, kot na nebi poznala njih vsebino, oblike in metode, v kar pa dvomim, ker vem da gre za dva intelektualca. Predvsem Sraka je tukaj bolj oster. Le kako ste zmerili, da je posredna demokracija preko delnih občnih zborov (ZLD) manj podvržena manipuliranju in lobiranju kot skupni občni zbor vseh LD? Po mojem to ne vzdrži. Občutek imam, kot da je lobiranje nekaj kriminalnega. Ne nazadnje imamo pri nas v državi celo uradne lobiste, pa še nobenega niso zaprli. Lobiranje torej ni problem in bo obstojalo ne glede na način sklica OZ. Glede manipuliranja pa lahko rečem, da obstoja eno zelo dobro zdravilo, ki pa tudi ni vsemogoče. To zdravilo je javna predstavitev vseh relevantnih informacij in dejstev o delovanju organizacije in znotraj tega posameznikov. Seveda obstojajo posamezniki, ki bodo kljub temu manipulirali ali to vsaj poizkusili, tudi z lažmi. Ampak laž lahko premaga edino javno predstavljena resnica in argument. Zato pa je potrebno dati vsem prostor, da povedo svojo resnico. No, pa smo spet pri notrajen obveščanju in informiranju in pri javnosti dela. Ali veste, da seje UO LZS niso javne? Ne verjamete? Poglejte si Pravila LZS, določbe o javnosti dela. Kako lahko govorimo o javnem delu, ki je skrito pred očmi članic in njihovih članov? Seveda se strinjam, da je tu dovolj prostora za manipulacijo. Trdim pa, da bi lahko tudi te prazne prostore zapolnili in tako zmanjšali možnosti manipulacije na minimum. Poglejmo primer. Na delnem občnem zboru sem kot starešina LD razpravljal o nekem vprašanju, ga podprl, ker nisem poznal argumentov proti, stališče je dobilo večinsko podporo tudi drugih, nato sem izvolil predstavnike za občni zbor LZS, ki lahko na občnem zboru, predvsem ko je tajno glasovanje npr. volitve, glasujejo po svoji vesti in ne po mojih navodilih (pri tajnem glasovanju tega ne morem preveriti). Na občnem zboru pa se pojavijo utemljeni argumenti proti, ki bi spremenili večinsko odločitev našega delnega občnega zbora. Sedaj izvoljeni "predstavniki" glasujejo (ker je javno glasovanje) tako, kot smo jih pooblastili, kar je sicer prav. ni pa prav, da na našem delnem občnem zboru nismo poznali vseh okoliščin in argumentov da bi lahko sprejeli pravilno odločitev.
Zdravilo je edino, da se vsi skupaj vsaj enkrat letno dobimo in da se slišimo. Sicer pa se ne bojim, da bi bilo prav veliko manipulacij, če bodo seje LZS javne, posnete in objavljene na spletu, če bodo lahko starešine LD skupno soodločale o najpomembnejših vprašanjih in predvsem če bodo lahko neposredno volili organe svoje organizacije.

ZR7
21. December 2009, 07:49
Podpiram moder zapis Rock&Rolla. LD - LZS in vmes za upravljavske naloge OZUL je vse kar ustreza zakonu in kar potrebujemo.

In res me od vseh lovskih dejavnosti zanimata zgolj in samo lov v naravovarstveni obliki in strogo proti trofejnemu, ter lovska kinologija.

ZLD je poljubna in tam kjer dobro dela zelo dobrodošla obstranska oblika združevanja in samopomoči.

Komur je ohranitev stare delegatske žal v dobršnji meri tudi manipulativne oblike ljubša od samega namena lovstva, se zlahka najde v kakšni balinarski zvezi!:icon_twisted:


Sraki pa še vprašanje: Od kje številka 211?:icon_confused: netopir?LP

Sraka
21. December 2009, 08:58
rock&roll

Kdaj in kje pa sva Tica ali jaz zapisala kaj o "delnih občnih zborih" ali se mogoče celo zavzemala za njihovo ohranitev ali pa jih mogoče kje celo opravičevala kot dobro in primerno obliko funkcioniranja ?
Pri najboljši volji se ne morem spomniti tega. Delni občni zbori so prav hudo ponesrečena pogruntavščina avtorjev Pravil LZS, ker se jim verjetno ni dalo razdelati ustreznega in demokratičnega modela odločanja v slovenski lovski organizaciji. Sedanji delni občni zbori so enak demokratični spaček kot je ali bo demokratični spaček občni zbor s 420 delegati LD.

Oba instituta sta čista manipulacija nekaterih ljudi v lovski organizaciji, ki si želijo kar največ neomejene oblasti in koncentracijo odločanja. V obeh primerih imamo res pravi "centralni komite", kot je nekdo v tej razpravi želel meni podtakniti. Takšnemu Občnemu zboru s 420 delegati bi zavidali celo ideologi iz najbolj svinčenih časov prejšnjega režima. Enkrat sem že zapisal in bom tokrat ponovil: z zagovarjanjem takšnega modela želite vsebino zaklati s formo! Vse čestitke! Prvovrstna manipulacija.

Spoštovani rock&roll pri naštevanju področij, ki jih ob z zakonom določenih člani še uresničujemo in izvršujemo v LZS pa si jih vsaj polovico zelo pomembnih izpustil in nekatere minimaliziral.

Jeznemu in za dialog nepripravljenemu šefu ZR7 pa ne bom odgovarjal in mu želim veliko uspeha v njegovem balinarskem društvu v katerem lahko po mili volji preizkuša svoje zamisli in razne modele notranjih ustrojev društvenih organizacij.

Pa lep pozdrav!

ZR7
21. December 2009, 10:08
Oh, Sraka, daj no daj ....:icon_confused:
Nič nisem jezen, samo z "argumenti", ki jih navajaš zadnje čase, me ne moreš prepričati.
Vidim, da tudi jaz tebe z mojimi ne.

Pa se vrnem raje k temeljnem vprašanju.

Ali smo lovci dolžni spoštovati zakonodajo?

Sraka
21. December 2009, 10:42
Šef ZR7 mi zastavlja vprašanje: Ali smo lovci dolžni spoštovati zakonodajo?
___________

Seveda spoštovani šef. vendar si vprašanje postavil zelo napačno in ne spravljaj se na spolzki teren.

Pravilno zastavljeno vprašanje v tem našem primeru bi namreč glasilo: ali smo dolžni spoštovati razlago zakonodaje kot jo ponujajo kolegi zbrani okrog ZR7 in rock&rolla ali razlago tiste pišoče manjšine, ki se priklanja naši razlagi ??? Velika večina aktivnih članov foruma namreč modro molči. Kaj si le ti mislijo ? Seveda tisti, ki jih to vprašanje že danes sploh zanima.

rock&roll
21. December 2009, 11:30
Sraka, nisem napisal da vidva s Tico podpirata delne občne zbore samo ko je bilo govora o lobiranju in manipuliranju sem dodal svojo oceno, kako na to gledam oziroma kako vidim razliko med delnimi občnimi zbori in skupnim občnim zborom. Pa brez nestrpnosti do tistih, ki to vidijo drugače. Zadevam dajmo priti do dna racionalno, brez emocij. Tudi pri navajanju nalog nisem hotel minimalizirati vseh ostalih. Hotel pa sem poudariti tiste, ki so nujno povezane z namenom in razlogi mojega in verjetno večinskega razloga, zakaj smo postali lovci. In zakaj danes mladi postajajo lovci? Iz istih razlogov kot smo mi. Verjetno ne iz razloga, da bodo lahko prejeli lovsko odlikovanje (čaprav so tudi ta potrebna) in tudi verjetno ne iz razloga (kot sem že omenil) da bodo peli v lovskem pevskem zboru. Upam, da sem to argumentirano in dovolj obsežno razložil.

Sraka, praviš da je vse, najsi bo delni občni zbor ali enotni občni zbor LZS manipulacija. Istočasno pa ne poveš kaj ni manipulacija niti ne s čim kdo koga manipulira, na kakšen način in podobno. Jaz sem razložil kako vidim možno manipulacijo in predvsem kje, povedal sem tudi, da je nevarnost manipulacije pri delnih občnih zborih večja kot pri enotnem občnem zboru. Kakšno varianto pa predlagaš ti, v kateri teh manipulacij ne bo ali bodo manjše kot v že omenjenih oblikah občnih zborov? Pa menda ne ZLD? Pa menda ne misliš, da bi je bil dosedanji (po prejšnjih pravilih) način z izvolitvijo delegacij ZLD za občne zbore LZS pravi način, kjer ni manipulacij? Upam da ne. No, če pa trdiš, da so manipulacije možne povsod, potem se strinjava. Sedaj pa je potrebno izbrati tisto obliko, kjer so te manipulacije najmanjše. Kakšno predlagaš?

Mimogrede, prisostoval sem že na srečanjih (tudi v okviru EU), kjer je bilo nekaj sto ljudi in ne boš verjel, nisem imel nobenih občutkov manipulacij, so bila pa prisotna lobiranja. Mogoče pa je ravno to fora, da sem bil tako dobro zmanipuliran, da se tega sploh nisem zavedal. Težko pa bi pristal, da so me zmanipulirali, ko je bilo potrebno tajno glasovati za organe, predsednika in podobno. Glasoval sem po svoji vesti in prepričanju. A misliš, da se tudi v tem primeru nisem zavedal, da sem zmanipuliran?

Veper
21. December 2009, 11:35
Ok Sraka pa naj slišimo tvoj predlog napisan tako da ga bo razumela tista večina ki modro molči in se ne vtika v razprtije?? Tisto kar si do sedaj napisal je zelo modro in učeno in ne dvomim da tudi koristno v določenih smereh vendar sem že nekje pred časom zasledil stavek ki ga je pisal nekdo drug in sicer da ljudje ki niso pravno podkovani tako in tako ne razumejo kaj se dogaja z lovsko organizacijo in take cvetke si naj pisec zatakne za uho. Vsekakor je povezava LD,OZUL,LZS in posledično skladno z zakonodajo tudi ZGS zaenkrat kar prava in če so ZLDji potrebni ali ne naj odločijo LDji ki so ali pa tudi ne člani tehZLDjev.

Sraka
21. December 2009, 13:59
Ok Vsekakor je povezava LD,OZUL,LZS in posledično skladno z zakonodajo tudi ZGS zaenkrat kar prava in če so ZLDji potrebni ali ne naj odločijo LDji ki so ali pa tudi ne člani tehZLDjev.
________
Pozdravljen kolega Veper !

Zakaj mešaš OZUL in ZGS tja kjer jima ni mesto ?

Popolnoma pa se strinjam s tistim delom, ki sem ga v tvojem zapisu poudaril.Popolnoma !!!! In to sem v enem od svojih prispevkov tudi že zapisal.Oboji lahko popolnoma normalno delujemo v okviru organov LZS. le volja za to mora obstajati.

Kako, pa bom zapisal takrat, ko bo v javnost prišel osnutek ali predlog sprememb Pravil LZS. Prav nobene tople vode ni potrebno odkrivati, le malo več razumevanja, posluha in pripravljenosti za rešitev tega problema je potrebno pri tistih, ki bodo spremembe pravil pripravljali. Če tega ne bo tam, potem je tudi ves ta naš špetir popolnoma nepotreben. Kdor noče videti, razumeti ali slišati temu pač nekaterih stvari ni mogoče dopovedati.

Veper
21. December 2009, 14:37
Kdor noče videti, razumeti ali slišati temu pač nekaterih stvari ni mogoče dopovedati.

Sraka ta tvoj zadnji stavek velja v vseh smereh in podsmereh kajne? No vsaj jaz ga tako razumem In zakaj mešam jabolka in hruške???? No moje mnenje je da ne mešam nič takega kar nebi sodilo eno k drugemu in to je popolnoma preprosto. Celo ZGS je pač treba pomešati ker nam tako veleva zakon. ZLDji pa kot sam veš niso več uzakonjeni in so servis ki se naj bi znašel sam in s svojim kvalitetnim delom. Vem da je nekaj ZLDjev ki delajo briljantno in cenovno ugodno,vem pa da je veliko takih ki jih v prejšnem stavku ne vidim in ti so tisti ki jih ne rabimo.Kakor koli že več posrednikov pri kateri koli zadevi pomeni več resnic,več zapletov ,in predvsem podraži produkt.

ZR7
21. December 2009, 14:49
...
Pravilno zastavljeno vprašanje v tem našem primeru bi namreč glasilo: ali smo dolžni spoštovati razlago zakonodaje kot jo ponujajo kolegi zbrani okrog ZR7 in rock&rolla ali razlago tiste pišoče manjšine, ki se priklanja naši razlagi ??? ...

Moja razlaga? Je samo citat in povzetek odločbe ministrstva za notranje zadeve in upravnih sodišč, ki pa seveda nimajo teže?! Je pravno statutarna komisija LZS nad njimi?
Sraka, koliko let se že vleče kolobocija virtualne vlade, kakršna je še sedaj?
Zakaj neki, če imajo prav tisti, ki nadvse modro krojijo "pravno obnašanje" LZS in narobe mislimo tisti, ki zahtevamo le osnovno pravico odločanja vsake članice na OZ LZS?!

Lectograjski
21. December 2009, 15:47
Veseli me, da se je debata na to temo tako razvnela. Že to dejstvo kaže, da problem delovanja ZLD obstaja in ni umetno sproduciran za dnevne potrebe par forumašev. V tekstu s katerim sem obnovil to problematiko sem navedel nekaj glavnih argumentov zakaj smatram, da so ZLD kot take nepotrebne. Nobenega dobrega protiargumenta, dejstva ali okoliščine, ki bi napotovali na drugačno razmišljanje ni bilo. Navedba, da jih bomo nekoč lahko še potrebovali in se ne prenaglimo pač ni dovolj. Tudi ni dovolj trditev, da lahko lovska organizacija funkcionira v okviru sedanjih organov.
Nisem član kakega kroga, ki v tajnosti pripravlja nova Pravila in revolucijo na LZS, sem le posameznik, ki razmišlja s svojo glavo in bi si želel, da lovska organizacija funkcionira "po redu". Tudi na okrogli mizi, kjer so sedeli odgovorni za ta področja iz LZS nisem dobil odgovorov, kaj šele argumentov. Tudi poziv predsedniku LZS na modrost in pridobitev mnenja akademske stroke ni bil uspešen. Imam le ta forum in upam da bo še nekaj časa deloval, kjer bom lahko še naprej izpovedoval svoja mnenja, ter hvalil ali kritiziral.

Sraka
21. December 2009, 19:31
Moja razlaga? Je samo citat in povzetek odločbe ministrstva za notranje zadeve in upravnih sodišč, ki pa seveda nimajo teže?! Je pravno statutarna komisija LZS nad njimi?
Sraka, koliko let se že vleče kolobocija virtualne vlade, kakršna je še sedaj?
Zakaj neki, če imajo prav tisti, ki nadvse modro krojijo "pravno obnašanje" LZS in narobe mislimo tisti, ki zahtevamo le osnovno pravico odločanja vsake članice na OZ LZS?!
_________

1.odločbe , ki jih navajaš seveda imajo "težo", in napotek v njih ni edino možen in edino zakonit
2. Ne, pravno statutarna komisija LZS ni ne nad zakonom, ne nad upravnim organom in ne nad sodiščem in zakaj neki naj bi tudi bila. Citirana komisija ni sprejela ne Pravil in ne nobenega drugega statusnega akta LZS. Je pripravila le predloge teh aktov in če nanje ni bilo resnih pripomb ali tehtnih predlogov za drugačne rešitve od predloženih s strani pristojnih organov ali članic, potem so takšni predlogi romali v sprejem pristojnemu organu. In tudi ta je imel na razpolago več možnosti od zavrnitve, do z amandmaji predlaganih sprememb do sprejema. Je mogoče Niko Šoštarič prišel na Občni zbor LZS s puško in prisilil delegate k dvigovanju rok in sprejemu Pravil v takšni vsebini kot je pripravil ???

3. Glede "virtualne vlade ", ki ste ji prav vi nekateri vse od začetka priznavali legalnost in legitimnost se res vleče že nekaj let. Se spomniš dragi šef kako ste me karali, ko sem takoj po volitvah opozarjal na ta problem in sem vam takrat celo očital dvoličnost, ker da je pa sedaj vse v redu, ker je naš na čelu, seveda včeraj, ko je bil na čelu LZS "oni drugi in nam nesimpatičen", pa je bilo vse narobe. Toliko le v osvežitev spomina.

Saj se vsi zavzemamo za "osnovno pravico odločanja članic", le da vsebinsko to vidimo malo različno. Sam se zavzemam za pravico članic, da se same odločijo kako bodo uresničevale svoje pravice in obveznosti v okviru krovne organizacije - LZS. To pa je možno z nekaj pravno tehničnimi rešitvami omogočiti tako tistim, ki o ZLD-jih nočejo nič slišati kot tistim, ki želijo to skozi institut ZLD. Vsiljevati nekaj nekomu pa ni ne demokratično in še te pravice nihče nima, pa še za celotno organizacijo je hudo škodljivo. Vendar ne, vi bi radi odločali kako bi neka LD uresničevala svoje obveznosti in pravice v LZS. Samo v tem je spor med mano in vami nekaterimi. Večkrat to ponavljam, bolj nekateri ne želijo ne slišati, ne videti in ne razumeti teg kar pišem.
In potem se po teh, kot čreva dolgih razpravah, na koncu pojavi kolega in zapiše, da nisem ničesar predlagal in da sploh ne ve kaj bi jaz rad in za kaj se v resnici zavzemam. Kot da sem pisal gluhim in slepim.

4. Res pa je. da predlogov tehničnih rešitev tega problema v Pravilih LZS, tukaj in še sedaj ne bom navajal, ker nisem član nobene formalne skupine ali komisije za pripravo tega splošnega akta, ne dobivam za to nobenih honorarjev, me za kaj takega tudi nihče ne prosil ali pooblastil. Bom pa o tem govoril in pisal, ko bo predlog sprememb Pravil LZS prišel v javno razpravo. Do takrat pa sem bom tega vzdražal in počakal, da bom videl kaj se bo do takrat iz vsega tega izcimilo.

Sraka
21. December 2009, 19:37
Moja razlaga? Je samo citat in povzetek odločbe ministrstva za notranje zadeve in upravnih sodišč, ki pa seveda nimajo teže?! Je pravno statutarna komisija LZS nad njimi?
Sraka, koliko let se že vleče kolobocija virtualne vlade, kakršna je še sedaj?
Zakaj neki, če imajo prav tisti, ki nadvse modro krojijo "pravno obnašanje" LZS in narobe mislimo tisti, ki zahtevamo le osnovno pravico odločanja vsake članice na OZ LZS?!
_________

1.odločbe , ki jih navajaš seveda imajo "težo", in napotek v njih ni edino možen in edino zakonit
2. Ne, pravno statutarna komisija LZS ni ne nad zakonom, ne nad upravnim organom in ne nad sodiščem in zakaj neki naj bi tudi bila. Citirana komisija ni sprejela ne Pravil in ne nobenega drugega statusnega akta LZS. Je pripravila le predloge teh aktov in če nanje ni bilo resnih pripomb ali tehtnih predlogov za drugačne rešitve od predloženih s strani pristojnih organov ali članic, potem so takšni predlogi romali v sprejem pristojnemu organu. In tudi ta je imel na razpolago več možnosti od zavrnitve, do z amandmaji predlaganih sprememb do sprejema. Je mogoče Niko Šoštarič prišel na Občni zbor LZS s puško in prisilil delegate k dvigovanju rok in sprejemu Pravil v takšni vsebini kot je pripravil ???

Glede "virtualne vlade ", ki ste ji prav vi nekateri vse od začetka priznavali legalnost in legitimnost se res vleče že nekaj let. Se spomniš dragi šef kako ste me karali, ko sem takoj po volitvah opozarjal na ta problem in sem vam takrat celo očital dvoličnost, ker da je pa sedaj vse v redu, ker je naš na čelu, seveda včeraj, ko je bil na čelu LZS "oni drugi in nam nesimpatičen", pa je bilo vse narobe. Toliko le v osvežitev spomina.

Saj se vsi zavzemamo za "osnovno pravico odločanja članic", le da vsebinsko to vidimo malo različno. Sam se zavzemam za pravico članic, da se same odločijo kako bodo uresničevale svoje pravice in obveznosti v okviru krovne organizacije - LZS. To pa je možno z nekaj pravno tehničnimi rešitvami omogočiti tako tistim, ki o ZLD-jih nočejo nič slišati kot tistim, ki želijo to skozi institut ZLD. Vsiljevati nekaj nekomu pa ni ne demokratično in še te pravice nihče nima, pa še za celotno organizacijo je hudo škodljivo. Vendar ne, vi bi radi odločali kako bo neka LD uresničevala svoje obveznosti in pravice v LZS. Samo v tem je spor med mano in vami nekaterimi. Večkrat to ponavljam, bolj nekateri ne želijo ne slišati, ne videti in ne razumeti tega kar pišem.
In potem se po teh, kot čreva dolgih razpravah, na koncu pojavi kolega in zapiše, da nisem ničesar predlagal in da sploh ne ve kaj bi jaz rad in za kaj se v resnici zavzemam. Kot da sem pisal gluhim in slepim.

Res pa je. da predlogov tehničnih rešitev tega problema v Pravilih LZS, tukaj in še sedaj ne bom navajal, ker nisem član nobene formalne skupine ali komisije za pripravo tega splošnega akta, ne dobivam za to nobenih honorarjev, me za kaj takega tudi nihče ne prosil ali pooblastil. Bom pa o tem govoril in pisal, ko bo predlog sprememb Pravil LZS prišel v javno razpravo. Do takrat pa sem bom tega vzdražal in počakal, da bom videl kaj se bo do takrat iz vsega tega izcimilo.

ZR7
21. December 2009, 19:57
...
... Je mogoče Niko Šoštarič prišel na Občni zbor LZS s puško in prisilil delegate k dvigovanju rok in sprejemu Pravil v takšni vsebini kot je pripravil ???
...

Delegatov mu ni bilo treba siliti.
Članic, katere so se pred tem v Monsu jasno izrekle, da hočejo svojo pravico do odločanja pa niso vabili.
V tem je ves problem.
In seveda se bomo sedaj, ko taktika z neznosnim številom ur oz. dni za OZ ne vzdrži, preselili na malo drugačno polje...

Osvežitve spomina pa ne rabim. Ne gre za "naš" ali "vaš", temveč le za to, kdo je pokazal več ali sploh kaj volje za vzpostavitev zakonitega stanja v LZS. In sedajšnji virtualec jo je. Ali jo bo uspel uresničiti, je pa še vprašanje.
Če ne bo, bo pa to prej ko slej storila država!

A nekateri tega nočejo spoznati in bodo lahko ob svojih kočah gradili le še balin place. Upss, tudi to ne bo šlo. Lastnina LD brez koncesije gre po zakonu OZUL-u!:icon_twisted:

tica
21. December 2009, 21:34
A nekateri tega nočejo spoznati in bodo lahko ob svojih kočah gradili le še balin place. Upss, tudi to ne bo šlo. Lastnina LD brez koncesije gre po zakonu OZUL-u!:icon_twisted:

??????????????????????????????

rock&roll
22. December 2009, 01:14
ZR7
Lovski dom ne gre nikamor, ostane društvu brez lovišča. drugo pa so lovske naprave v lovišču, kot so preže ipd. V vsakem primeru je lastnina zaščitena. Ne nazadnje so se lovski domovi gradili iz društvene blagajne, kot smo jim včasih rekli.

zober
22. December 2009, 03:30
Tudi preže in ostale stvari nebojo šle nikamor!

Sraka
22. December 2009, 06:53
ZR7
Ne nazadnje so se lovski domovi gradili iz društvene blagajne, kot smo jim včasih rekli.
____________

Kako pa jim danes rečemo ????

ZR7
22. December 2009, 08:59
ZR7
Lovski dom ne gre nikamor, ostane društvu brez lovišča. drugo pa so lovske naprave v lovišču, kot so preže ipd. V vsakem primeru je lastnina zaščitena. Ne nazadnje so se lovski domovi gradili iz društvene blagajne, kot smo jim včasih rekli.

65 člen lovskega zakona:

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave.

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oziroma Zvezi.


Tako pravi zakon. Sicer nima to prav nobene zveze s temo, je pa zelo zanimivo, kako se na lastnini hitro skrene pozornost iz prejšnje debate. :icon_twisted:
Bi človek pomislil, da je tudi krčevito zagovarjanje ZLDjev na isti osnovi...

ZR7
22. December 2009, 09:09
Ker se s Srako preklava čisto brez efekta, bi te, spoštovani Sraka prosil, da se povrneva na temelj problema.

Pravila LZS. Upam, da se strinjaš, da je to temelj naše lovske organizacije.

Kajti tedaj lahko razglabljava, ali upoštevamo zakon o društvih.
Upam, da se tudi tu strinjava, da ga moramo in da velja tako za zveze društev kot društva: 7. člen (uporaba zakona)
(1) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za zveze društev in društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuja društva), če ta zakon ne določa drugače.

In če do tu prideva skupaj, si lahko skupaj tudi prebereva tole:


13. člen

(organi društva)

(1) Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ter druge najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani.

Sraka, če boš pri volji, bova ta temelj predebatirala in izčistila najina mnenja.
Kajti, če tu ne bova našla skupne odločitve, je preklanje naprej čisto brez pomena.

Ostale bi spoštljivo prosil za kakšen dan time out-a, da s Srako tole razčistiva.

LP

Prepelicar
22. December 2009, 10:16
65 člen lovskega zakona:

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave.

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oziroma Zvezi.


Tako pravi zakon. Sicer nima to prav nobene zveze s temo, je pa zelo zanimivo, kako se na lastnini hitro skrene pozornost iz prejšnje debate. :icon_twisted:
Bi človek pomislil, da je tudi krčevito zagovarjanje ZLDjev na isti osnovi...

Imam občutek, da se meša hruške in jabolka v isti žakelj. Eno je ukinitev lovske družine (društva), drugo je odvzem koncesije lovski družini (društvu). V prvem primeru društvo preneha obstajati in gre njegovo premoženje v "stečajno maso" in se z nim poravna obveznosti društva, ostanek pa pripada OZUL-u ali Zvezi. V drugem primeru pa LD izgubi koncesijo (lovišče), društvo pa ostane, tako da ne vem zakaj naj bi se takemu društvu odvzemalo premoženje. Preže in ostale lovsko-tehniške naprave v lovišču lahko tako društvo novemu koncesionarju tudi proda ali drugače odstopi.Tako, da se popolnoma strinjam z R&R.

ZR7
22. December 2009, 10:54
Prepeličar, saj nisem nič mešal. Sem samo citiral člene iz zakona.
Pa mogoče premalo. Bom še enkrat skupaj s predhodnim členom in spet samo citiral zakon brez mešanja jabolk in hrušk. Pa potem še enkrat preberi in pokomentiraj:

(7) Lovska družina preneha obstajati:
– če se ji zaradi kršitev koncesijske pogodbe odvzame koncesija,
– če krši predpise s področja varstva narave, zaščite živali in orožja,
– v drugih z zakonom določenih primerih.

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave.

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oziroma Zvezi.

Prepelicar
22. December 2009, 11:22
(7) Lovska družina preneha obstajati:
– če se ji zaradi kršitev koncesijske pogodbe odvzame koncesija,
– če krši predpise s področja varstva narave, zaščite živali in orožja,
– v drugih z zakonom določenih primerih.

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave.

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse obveznosti, morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oziroma Zvezi.


Ko prebiram člene Zakona, je moč razumeti, da Lovska družina preneha obstajati kot subjekt lovske organizacije, po točkah katere so navedene v Zakonu, seveda tudi če ji je odvzeta koncesija. Nikjer v Zakonu o lovu pa ne piše, da se taka "lovska družina" ne sme ohraniti kot društvo in delovati po določbah Zakona o društvu. Premoženje lovske družine se po prenehanju obstoja porabi za poravavo obveznosti nastalih iz naslova lovske dejavnosti, ne pa društvene, kar pomeni, da če zmanjka denarnih sredstev na računih, se pač proda premično in nepremično premoženje take pravne osebe in s kupnino poravna vse obveznosti in terjatve nastale iz dejavnosti lova, morebitni višek sredstev pa pripada Zvezi ali OZUL-u. Seveda gre v takem primeru za skrajno situacijo ali "stečaj" pa čeprav, kot je meni znano društvo ne more v stečaj. Vprašanje pa je, če lahko pravni naslednik take lovske družine od Zveze ali OZUL-a zahteva povrnitev viška sredstev nastalih iz odprodaje premoženja bivše lovske družine, katera so bila prenešena na Zvezo ali OZUL, za nadaljne opravljanje lovske dejavnosti?!

Poznam kar nekaj lovskih društev, kateri nimajo koncesije in niso člani lovske organizacije, pa imajo svoje premoženje (lovske koče ali domove, strelišča....), delujejo pač po določbah Zakona o društvih in čakajo na prvo priložnost.

Sraka
22. December 2009, 11:56
ZR7 citira zakon:

(organi društva)

(1) Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ter druge najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani.
____________
In o čem naj se tukaj ne bi strinjala? Določilo je jasno. Saj vem kaj tebe muči. V LD res obvezno vsi člani društva ( fizične osebe ), pri zvezah v katere se združujejo članice, ki so pravne osebe ( društva ) pa seveda to načelo tudi velja vendar ni nujno, da eno pravno osebo v zvezi predstavlja le en delegat. Tukaj je več možnosti, odvisno kako se članice v Pravilih dogovorijo in sprejmejo. Članice lahko s pravili določijo tudi, da več članic tvori konferenco ali v našem primeru tudi ZLD ali tudi kakšno drugo obliko z drugačnim imenom za delegiranje delegatov na občni zbor LZS ter seveda tudi za vse volilne postopke. Morajo pa biti vsa tovrstna medsebojna razmerja zelo natančno opredeljena v temeljnih splošnih aktih članic in zvez. To pa seveda ne zadeva "delnih občnih zborov", ki so res pravno zelo vprašljiva pogruntavščina in se zanje ne Tica in ne jaz nisva nikoli zavzemala ali jih zagovarjala. Največkrat je pač tako, da skoraj ni mogoče dokončnega zaključka ali celo pravila oblikovati le na osnovi enega določila enega predpisa, temveč je potrebno upoštevati več predpisov, ki so v medsebojni zvezi in mnogokrat še sodno prakso ali druge pravne vire.
Toliko o tem!

Glede "dedičev" premoženja "umrle" lovske družine pa ga malce lomite, ko med "dediče" prištevate tudi OZUL. Ta pojavna oblika, ki niti institut v pravem pomenu besedi ni, ki pravno ni ne "tič in ne miš" seveda ne more biti "dedič" ne glede, če invalidni zakon tako pravi. Obširneje pa se mi tega res ne da pojasnjevati, ker sem o tem že pisal v prispevkih, ko smo se prekljali okrog OZUL-a in njegovega pravnega statusa. Pravilnik, ki ga je izdal minister je prava karikatura pravnega neznanja in površnosti državnih uslužbencev, ki so to spesnili. Ločiti pa pri premoženju LD morate tudi med lovskimi domovi, ki niso nujno lovski objekti in lovskimi kočami, ki pa so lahko lovski objekti. Tukaj ima kolega R&R še kako prav, ko pojasnjuje kako se lahko ali ne more "dedovati" premoženje "umrle" LD.

Lectograjski
22. December 2009, 12:55
Sraka je napisal:

V LD res obvezno vsi člani društva ( fizične osebe ), pri zvezah v katere se združujejo članice, ki so pravne osebe ( društva ) pa seveda to načelo tudi velja vendar ni nujno, da eno pravno osebo v zvezi predstavlja le en delegat. Tukaj je več možnosti, odvisno kako se članice v Pravilih dogovorijo in sprejmejo. Članice lahko s pravili določijo tudi, da več članic tvori konferenco ali v našem primeru tudi ZLD ali tudi kakšno drugo obliko z drugačnim imenom za delegiranje delegatov na občni zbor LZS ter seveda tudi za vse volilne postopke.

--------------------
Že iz gornjega mnenja kolege Srake se vidi, da tudi sam ni čisto prepričan o tem, kar je napisal. Gre za to, da sta zakon in pravila v očitnem neskladju. Zakon nikjer ne govori o obveznem prenosu pristojnosti LD na neko drugo zvezo (ZLD). Res je, da je lahko ZLD kot zveza društev v katerega se LD prostovoljno združujejo, članica LZS. LD tudi lahko prenesejo pristojnosti, ki jim jo daje zakon na ZLD. Čeprav je oz. bi bil to velik kretenizem.

Nikakor in še enkrat nikakor pa ne more taka ZLD, tudi če ima sto in več članic, imeti več glasov kot enega. Je samo članica LZS s popolnoma enakimi pravicami kot LD. Če pravila določajo drugače je to velika kršitev zakona. Če LZS ne omogoči LD, ki ni članica ZLD sodelovanje pri odločanju krši zakon in taka LD lahko izpodbija vse odločitve sprejete na takem Občnem zboru.
Nimam podatkov koliko ZLD je članic LZS. Ali je sploh kakšna?
Ravno iz tega razloga so virtualni uvedli institut "delni občni zbor" in z njim delegatski sistem, kjer LD nimajo svoj glas, ampak namesto njih odloča delegat.
Po mojem mnenju obstajajo le dve rešitvi:
1.Spremeniti zakon in uvrstiti ZLD v lovski sistem kot je deloval po stari zakonodaji: LD- ZLD-LZS.
2.Spremeniti Pravila LZS, tako da bodo skladna z zakonom s sistemom LD-LZS in seveda vpeljati nove instrumente tako, da bo sistem lahko deloval neposredno brez delegatov.

Prepelicar
22. December 2009, 13:03
Glede "dedičev" premoženja "umrle" lovske družine pa ga malce lomite, ko med "dediče" prištevate tudi OZUL. Ta pojavna oblika, ki niti institut v pravem pomenu besedi ni, ki pravno ni ne "tič in ne miš" seveda ne more biti "dedič" ne glede, če invalidni zakon tako pravi. Obširneje pa se mi tega res ne da pojasnjevati, ker sem o tem že pisal v prispevkih, ko smo se prekljali okrog OZUL-a in njegovega pravnega statusa. Pravilnik, ki ga je izdal minister je prava karikatura pravnega neznanja in površnosti državnih uslužbencev, ki so to spesnili. Ločiti pa pri premoženju LD morate tudi med lovskimi domovi, ki niso nujno lovski objekti in lovskimi kočami, ki pa so lahko lovski objekti. Tukaj ima kolega R&R še kako prav, ko pojasnjuje kako se lahko ali ne more "dedovati" premoženje "umrle" LD.

Spoštovani kolegi!

Ko takole prebiram vse vaše silno pisanje in razno razno "nadmudrivanje" nekako nemorem, da ne pomislim, kam vse to pelje. Razmišljam čisto iz pozicije navadnega lovca, člana LD, ZLD, LKD, OZUL, LZS..in še bi lahko našteval, kateri vsako leto pridno poravna članarino in to celo za naprej za naše silne veljake, katerih so polna usta zakonitosti, demokratičnosti, pravnega reda. In ko takole na preži ob polni luni razmišljam, prihajam do zaključka, da prav ti moralneži in strokovnjaki pravnih aktov in zakonov, veleumi slovenskega lovstva spoštujejo te svoje zakletve samo do točke katera njim paše. Pa prav čisto nič več. Potem pa se poizkuša zakone, pravilnike in razne akte tolmačiti po svoje, za svoj prav in svoj žep. Seveda na račun 22.000 slovenskih lovcev, kateri v veliki večini brez božičnic, 43. plačinega razreda in nevem kaj še pridno plačajo tistih 55 € za to naše lovstvo za eno leto v naprej in se nič ne vprašajo, kaj jim bo Gospoda od tega nekega dne le vrnila. Pa saj ni potrebno v denarju, tudi precenjenih koledarjev konec leta ne potrebujemo, da našega Glasila (kako me spominja na pol preteklo zgodovino) niti ne omenjam. Rabimo samo zaupanje in vizijo za prihodnost, da bomo še lahko lovili, da bodo populacije divjadi v naših loviščih stabilne in da bomo ohranili to našo lovsko dediščino in izročilo tudi za prihodnje rodove. Obračanje besed, branje Zakonov kot komu paše, preklanje v javnosti, razkrajane stroke ter delitve na naše in vaše tega gotovo ne bo zagotovilo.

Zakon je pač tak kakršen je in takega je treba spoštovati, tudi če je invaliden. In v Zakonu, so kot nasledniki odmrle lovske družine navedeni tudi območna združenja upravljavcev. Res ne piše lovišč, vendar če gre za lovski zakon, potem najbrž ta združenja niso Marijine družbe. Enako v Zakonu ni nikjer kot sestavni del slovenske lovske organizacije navedena ZLD ali OZL. Teh organizacij preprosto ni! Vendar še ne dolgo nazaj, so prav tisti, kateri danes zagrizeno branijo pozicije ZLD-OLZ (seve za svojo korist), na ves glas kričali in robantili proti tem organizacijam, se zavzemali za nijhovo ukinitev in uvedbo neposredne demokracije v našo organizacijo, po načelu jedan človek, jedan glas (asociacija na pokojnega vožda). Danes pa seveda drugače, ZLD-je rabimo, da se vtikajo in posegajo v strokovno delo OZUL-ov, v imenu LZS predlagajo razne komisije na ministrstva, vodijo izobraževanja, lovsko kulturo, itd. Predvsem, pa delegirajo delegate v organe LZS, katerim je edino mar za pokasirano dnevnico in zapravljen dan nekje v tisti zakotni oštariji, stran od sitne "babe" ob močni debati, kako bodo rešili slovensko lovstvo, zjebali Zavod in OZUL, pripeljali prave ljudi in končno prevzeli stvar v svoje roke. Potem pa ko pridejo v bazo, pa na vprašanja odgovarjajo, da oni itak nič ne morejo, da je vse že zmenjeno nekaj tam zgoraj. Kratko malo povedano najmanj mešanje megle, če že ne dreka.

In potem seveda ni ustrezno napisanega lovskega zakona, novih Pravil, so pa razna virtualna vodstva, razni pravniki in stokovni direktorji, pa predsedniki in podpredsedniki. Res kako žalostno.

Prepričan sem, da Slovenski Lovci (z veliko začetnico, da ne bo pomote) še vedno premoremo kanček razuma, da se enkrat dokončno upremo manipulacijam in malverzacijam, v katere nas poriva cvet naše lovske in pravniške inteligence, večnih funkcijonarjev in deklic za vse in svašta in temu rečemo NE.

Pa brez zamere za moje razmišljanje, lahko mi res tudi škodi prihajoča polna luna.

Lectograjski
22. December 2009, 13:26
Prepeličar, hvala bogu, da zna nekdo tako slikovito in razumljivo opisati današnje dogajanje v lovstvu. Klobuk dol!

solzica
22. December 2009, 14:24
Prepeličar:
"...Prepričan sem, da Slovenski Lovci (z veliko začetnico, da ne bo pomote) še vedno premoremo kanček razuma, da se enkrat dokončno upremo manipulacijam in malverzacijam, v katere nas poriva cvet naše lovske in pravniške inteligence, večnih funkcijonarjev in deklic za vse in svašta in temu rečemo NE."
- moje misli, vendar jih je napisal Prepeličar in vidim, da nas kar dosti razmišlja približno enako.

Prepeličar kapo dol !!!

pozdrav

Sraka
22. December 2009, 14:49
Pisanje pravljic in pripovedk je eno, razprava o strokovno pravnih vprašanjih in dilemah pa nekaj povsem drugega.

Končno pa zakaj bi se moral tukaj na tem forumu truditi in nekaj nekomu dopovedovati in dokazovati. Vsi ste pismeni, vsi imate internet, vsi ali vsaj velika večina pozna kakšnega pravnika specialista za to področje, ga povpraša kaj on meni o teh dilemah, vsi se lahko kadarkoli obrnete na pravne službe raznih ministrstev in celo na upravno sodišče po odgovore se lahko napotite.Pa še veliko drugih možnosti je, da dobite odgovore na svoja vprašanja.

Obstaja pa tudi možnost, da se še nadalje oklepate svojih prepričanj in jih trosite naokrog v svetem prepričanju v svoj velik prav.

Sam pa nimam namena nikomur več ničesar dopovedovati in dokazovati. Svoje mnenje bom povedal takrat, ko bo za to čas in na tistem mestu kjer bo od tega lahko kaka korist ter v tistem okolju kjer se bomo pripravljeni drug drugega poslušati ter svoj prav dokazovati s tehtnimi strokovnimi argumenti.

Zahvaljujem se vam za dosedanje neargumentirano pričkanje in vas lepo pozdravljam!

Prepelicar
22. December 2009, 15:05
Spoštovani kolega Sraka. Vsekakor te nisem hotel osebno prizadeti tebe in tvojega znanja prava. Najbrž si tudi izven lovskih vrst pravnik, mar ne?

Veš večina lovcev o motanju besed in pravniških špekulacij nima pojma, zato sem tudi svoj prispevek oblikoval v jeziku in besedi večine slovenskih lovcev, da je razumljiv, še bolj pa nam je razumljivo to, da moramo za lasten težko prislužen denar, zato ker želimo biti Lovci in loviti, podpirati razne srenje po ZLD-jih, gospodo na LZS-ju v nevem več katerem plačilnem razredu in razne odvetniške in pravniške oprode, kateri bi za judeževe srebrnike, zatajili tudi lastno mater, kaj šele slovensko lovstvo. In zakaj? Zato da se meša drek in volna ter pozornost strokovne lovske javnosti napeljuje tja kjer ji ni mesto. To pa je Politika.

Spoštovani pravniki! Ali ste se kdaj vprašali, kako je z realizacijo plana odstrela divjadi v vaših lovskih družinah, kaj boste načrtovali v prihodnjem letu? Upam, da niste pozabili, da če se načrt lovišča dvakrat zapored ne izvede, kot je potrebno, potem....? Ja potem bomo pa res rabili pravne svetovalce, da se bo reševalo še tisto revščino, kar je bo ostalo.

Pa brez osebno in brez zamere.

pranger
22. December 2009, 15:20
Pisanje pravljic in pripovedk je eno, razprava o strokovno pravnih vprašanjih in dilemah pa nekaj povsem drugega.

Končno pa zakaj bi se moral tukaj na tem forumu truditi in nekaj nekomu dopovedovati in dokazovati. Vsi ste pismeni, vsi imate internet, vsi ali vsaj velika večina pozna kakšnega pravnika specialista za to področje, ga povpraša kaj on meni o teh dilemah, vsi se lahko kadarkoli obrnete na pravne službe raznih ministrstev in celo na upravno sodišče po odgovore se lahko napotite.Pa še veliko drugih možnosti je, da dobite odgovore na svoja vprašanja.

Obstaja pa tudi možnost, da se še nadalje oklepate svojih prepričanj in jih trosite naokrog v svetem prepričanju v svoj velik prav.

Sam pa nimam namena nikomur več ničesar dopovedovati in dokazovati. Svoje mnenje bom povedal takrat, ko bo za to čas in na tistem mestu kjer bo od tega lahko kaka korist ter v tistem okolju kjer se bomo pripravljeni drug drugega poslušati ter svoj prav dokazovati s tehtnimi strokovnimi argumenti.

Zahvaljujem se vam za dosedanje neargumentirano pričkanje in vas lepo pozdravljam!

Pravne dileme zagotovo so. Vemo kako in koliko časa se rešujejo pravne dileme. Naš sistem je žal takšen, da tudi če bi se obrnil na vse naslove, ki jih je navedel Sraka, zagotovo ne bi dobil jasnega in podobnega odgovora od vseh navedeni, zato bi dileme zopet ostala odprte.
Tisti, ki so "zadolženi" oz. "odgovorni" za razrešitev teh pravnih dilem in problemov so na LZS (strokovne službe, komisije, UO LZS) in ti gospodje bi morali začeti razreševati nastalo situacijo, saj "mi" (tiste LD, ki so članice OZL) smo jim zaupali to nalogo. S predsednikom LZS načelu bodo morali začeti "delati" v smeri realiziranja vizije, ki jo je predstavil.
Se pa strinjam, da je tu pravi prostor, da opozarjamo LZS, da cepetamo na mestu oz. da celo nazadujemo na vitalnih področjih dela, organizacije itd LZS.

Kar pa se tiče OLZ sem bil dolgo časa mnenja, da jih potrebujemo. Ob opazovanju dela naše OLZ v zadnjih štirih letih, sem ugotovil, da so se "naši" funkcionarji OLZ borili samo za stolčke na LZS, drugega konkretnega niso naredili, pa smatram, da OLZ ne potrebujemo. Sprašujem se, kam gredo € od nače članarine. Izjema pri tem je tajnik, ki delo kvaliteno servisira LD, zato pa ne potrebujemo UO OLZ, NO OZL, raznoraznih komisij itd, saj vendar to "stane", ampak samo eno osebo (vmesni člen), ki bo med LZS in LD. To pa tudi ni nujno. Zakonodajalec je že vedel zakaj jih ni vnesel v zakon. :icon_wink:

tica
22. December 2009, 15:53
Prepeličar

Spoštujem tvoje razmišljanje, podobne misli na lovskih prežah, čakanju v mesečini, brakadi, obdajajo veliko večino lovcev. Za te trenutke smo postali lovci, o težavah in zapletih ob vstopu v zeleno bratovščino nismo razmišljali, misleč, da je naše poslanstvo dovolj.
Ampak, ko sestopim s preže in pripeljem v dolino, lovska zgodba dobi druge dimenzije. Če na lovu velja zakon narave, tu v dolini prevlada zakon prava. In politike, pa to priznali ali ne, vpete v Zakon o divjadi in lovstvu, dopolnjen in hvala bogu, da je ostal vsaj takšen kot je. Tudi invaliden, neusklajen vsaj z Zakonom o društvih v 65. členu. Če je LD ustanovljena po zakonu o društvih, je ne more ukinjati drugi zakon, prenos premoženja na OZUL, ki ni pravna oseba, pa je neizvedljivo, saj ni zaveden v register društev in v pravnem prometu ne obstaja. Zato alternativa, da je možen prenos premoženja tudi na LZS, vendar šele po likvidaciji LD, kot društva.

In že stoprvič, ZLD da ali ne. DA, kjer jih želijo sedanje članice – lovske družine in NE, kjer tega članice ne želijo. Samo v tej odločitvi je ključ. Kaj je pristojnost ZLD temelji le na dogovoru s članicami in zapisanim v njihovih Pravilih, njihova pristojnost pa se konča tam, kjer izvajajo svoje naloge in javna pooblastila OZUL-i in LZS. Pristojnosti in javna pooblastila slednjih je jasna, predpisana z Zakonom o divjadi in lovstvu ter podzakonskih predpisih. Kako bo LZS izvajala svoja javna pooblastila pa je stvar organiziranja strokovnih služb in to morajo popravki ali nova Pravila tudi urediti.

Ampak ni vse pravo in logika razmišljanja na preži. Preveč smo prežeti z miselnostjo, da je lovstvo lahko organizirano le tako kot je in da se v času po šestdesetih letih prejšnjega stoletja ni ničesar spremenilo. Ne samo družbeni red, tudi nova spoznanja upravljanja z naravo in njenimi danostmi temeljijo na znanstvenih metodah in temu bi se morali prvi prilagajati lovci, kot eni od varuhov narave in divjadi. OLZ tem izzivom niso bile dorasle, večino svojega dela so namenjale ukvarjanju samih s sabo, sprejemi finančnih načrtov in podeljevanju priznanj in odlikovanj. Vzemite v roke le nekaj zapisnikov sej organov OLZ in jasno vam bo, da je bilo strokovnemu delu namenjeno manj kot petina razprav, da so se le redke ukvarjale z načrtovanjem, če pa že, pa le z planiranim odstrelom in lovnim turizmom. Pa je bilo teh OLZ dvajset, danes jih je na srečo le še 19.

In zakaj bi se država ukvarjala z delovanjem OLZ, ki jim je bilo strokovno delo le hobi. V Zakon o divjadi in lovstvu so vtkali OZUL-e, ki se ukvarjajo le z nalogami, povezanih upravljanju z divjadjo in jim naložila tudi javno pooblastilo opravljanja kategorizacij. In to naj opravljajo in nič več, dela in odgovornosti jim je naloženo preko glave. In zakaj se LD ne bi združevale po teritorialnem principu lovsko upravljavskih območij, kjer bi lahko enotno dihale in odločale tudi o zadevah društvenega delovanja, če že morajo delovati v zvezi društev? Seveda to ne gre, sedanji način povezovanja je v mislih naftalinskih funkcionarjev nenadomestljiv in če nekdo le upa razmišljati svojo glavo takoj dobi predznak razbijača lovstva.

In stodrugič se na to temo ne mislim več oglašati, mogoče le še o predlogih, ki bodo meso in kri novih Pravil LZS. Tudi kolega Sraka se mora o svojih razmišljanjih le še braniti, čeprav velja, po mojem globokem prepričanju, za dobrega teoretika in njegove ideje lahko prenesemo tudi v prakso.

rock&roll
22. December 2009, 16:55
____________

Kako pa jim danes rečemo ????

Samo blagajna, ker ni več delitve na društveno in na blagajno iz lovišča.

CREATIVE
23. June 2010, 08:10
Ali ima kdo mogoče podatek, koliko je takih LD, ki niso članice ZLD-jev?

ZR7
23. June 2010, 08:23
Ali ima kdo mogoče podatek, koliko je takih LD, ki niso članice ZLD-jev?

Vedno manj, ker so žal v Slovenskem lovstvu začeli prevladovati ostareli funkcionarji in pritiskajo na članstvo, ki je vedno bolj brezvoljno.
Vedno manj, ker nekatere ZLD delajo dobro in LD raje koristijo njihove usluge kot pa se potrudijo same.
Žal se tudi tam že pojavljajo tendence ponovnega prevzemanja vajeti v roke, čemur gre zelo na roke tudi aktualni UO LZS.
Skratka bodočnost ni rožnata in povprečna slovenska lovska družina je očitno odraz povprečnega slovenca - hlapca, ki zna delati le pod diktatom, samostojnega gospodarjenja pa ni zmožen.

ostrostrelec.pero
23. June 2010, 08:59
Ali ima kdo mogoče podatek, koliko je takih LD, ki niso članice ZLD-jev?

Zadnji podatek ki sem ga zasledil je 18, samo ne me držat za besedo.

tica
23. June 2010, 11:07
Čisto pravi podatek je 31.

ZR7
23. June 2010, 11:39
Čisto pravi podatek je 31.

Koliko pa je LD? Da izračunamo odstotek.

MilanK
23. June 2010, 13:06
ZR7: "Skratka bodočnost ni rožnata in povprečna slovenska lovska družina je očitno odraz povprečnega slovenca - hlapca, ki zna delati le pod diktatom, samostojnega gospodarjenja pa ni zmožen."
Ena lastovka sicer še ne prenese pomladi, jo pa naznanja. Morda je prav teh 31 LD-jev tista lastovka, ki bo prinesla pomlad v našo lovsko organizacijo. OLZ so servis LZS in vsa pošta, namenjena LD-jem, gre potom njih, enako izobraževanja. LD-ji so premalo seznanjeni z delom teh 31-tih LD-jev kako sedaj delujejo in s kakšnimi težavami ali problemi se srečujejo ali pa teh morda niti nimajo. Če bi se o tem, kako delovati brez članstva OLZ, več pisalo, potem bi teh LD-jev verjetno iz leta v leto bilo več. Ker se o tem ne piše, zato tudi večini LD-jem ni znano, da posamezne LD-ji niso članice OLZ. Zakaj se o tem ne piše pa ne kaže izgubljati besed. Če bi kdo napisal prednosti, slabosti in priložnosti samostojnega vodenja in gospodarjenja LD brez OLZ, potem bi LD-ji pač lahko ocenili kaj je za njih boljše. Zdaj imajo o tem dileme in so rajši hlapci in pod diktatom, kot pa da bi njihovi funkcionarji prevzeli nase osebno odgovornost za samostojno in odgovorno vodenje LD, čeprav se tej odgovornosti tudi sedaj ne morejo izogniti. Poleg tega pa LZS niti ni pripravljena na takšne spremembe. Verjetno tudi njej ustreza zdajšnji način delovanja, saj bi sicer že zdavnaj predstavila drugačno organizacijo lovstva.

Lectograjski
23. June 2010, 13:41
V praksi so torej temeljne pravice LD, ki jim jih daje lovski zakon in zakon o društvih odvzete in s Pravili LZS dodeljene "nekim" združenjem, ki so nekoč bila del lovskega sistema in so kot take preživele. LZS jih je na silo obdržala pri življenju in sedaj tvorijo jedro nezakonitosti in kršenja pravic LD. So anomalija v katero se bo nedvomno zrušil celoten sistem lovske organizacije.
Me prav zanima kako funkcionira teh 31 LD, ter kakšne so njihove težave in problemi.

tica
23. June 2010, 21:30
V praksi so torej temeljne pravice LD, ki jim jih daje lovski zakon in zakon o društvih odvzete in s Pravili LZS dodeljene "nekim" združenjem, ki so nekoč bila del lovskega sistema in so kot take preživele. LZS jih je na silo obdržala pri življenju in sedaj tvorijo jedro nezakonitosti in kršenja pravic LD. So anomalija v katero se bo nedvomno zrušil celoten sistem lovske organizacije.
Me prav zanima kako funkcionira teh 31 LD, ter kakšne so njihove težave in problemi.
Te LD funkcionirajo brez vseh težav in problemov. Razlika je le v tem, da se ne ubadajo z bedarijami, ki jih počenja OLZ.
Pa poglejmo. Izobraževanje je domena in pristojnost LZS, ki jo izvaja na celotnem območju. Prav moduli izobraževanje v Lisjaku je bil izdelan v ta namen. LZS razpiše vsa izobraževanja, za izvajanje kandidirajo usposobljene članice (te so še vedno ZLD) in lovske družine lahko prijavljajo kandidate na vsa razpisana izobraževanja. Za informacijo, v tem trenutku je v procesu izobraževanja preko 2100 članov LD. Torej, OLZ je zgolj in samo izvajalec razpisanih izobraževanj tudi za tiste LD, ki niso njene članice.
Odlikovanja LZS, je stvar le in zgolj LD, kot predlagateljice kandidata za odlikovanje in LZS kot podeljevalke. Nobenega mnenja OLZ, predlog potuje mimo njenih funkcionarjev in organov. In tudi na tem področju je aplikacija v Lisjaku odigrala odločilno vlogo pri nekem normalnem in logičnem potovanju predloga za odlikovanje.
In kaj še ostane OLZ? Strelska dejavnost, z vsemi anomalijami, kot smo jim priča in samovoljo tam zaposlenih tajnikov. Lovska kultura je še ena redkih aktivnosti, kjer ima OLZ svojo priložnost, da jo ohranja in razvija.
Za vse te naloge in samovoljne bedarije pa je OLZ nagrajena z 7,40€ od kolača članskega prispevka za LZS, izračunanega po številu članov članic, ki so v OLZ vključene. Preprost je izračun, da bi tiste OLZ, ki ne delajo v dobro svojih članic, kaj hitro potonile, če bi se za samostojno pot odločila polovica LD. Do napovedi Lectograjskega je le korak, ki pa bi ga morale storiti LD že včeraj.

Veper
23. June 2010, 22:10
Tica podpišem če dovoliš:icon_wink:

MilanK
23. June 2010, 23:08
TICA: "Za vse te naloge in samovoljne bedarije pa je OLZ nagrajena z 7,40€ od kolača članskega prispevka za LZS, izračunanega po številu članov članic, ki so v OLZ vključene. Preprost je izračun, da bi tiste OLZ, ki ne delajo v dobro svojih članic, kaj hitro potonile, če bi se za samostojno pot odločila polovica LD. Do napovedi Lectograjskega je le korak, ki pa bi ga morale storiti LD že včeraj."

1. Kdo je sprejel akt in v njem določil način financiranja OLZ?
2. Zakaj se število LD brez članstva v OLZ zmanjšuje in ne povečuje, če v zvezi s tem ni nobenih težav?
3. Kdo bo LD-jem predstavil prednosti in slabosti članstva v OLZ, bo to LZS ali kakšna druga ekspertna skupina?
4. Zakaj se o teh LD-jih, ki niso članice OLZ ne piše in ali so med njimi tudi ali predvsem take, ki nimajo lovišča v upravljanju?
5. Ali je mogoče ta majhen korak napraviti brez ukinitve delegatskega sistema, ki je steber sedanjega sistema delovanja LZS in njenih usposobljenih članic, ki so bile na ta položaj izbrane brez javnega razpisa, podlago pa imajo v temeljnem aktu LZS?

S tem, kar si napisal se strinjam in na zapisano nimam pripomb.

MilanK
3. July 2010, 22:32
Koliko pa je LD? Da izračunamo odstotek.

Po podatkih MKGP je v Sloveniji 408 lovišč in 12 LSN. Na območju Slovenije deluje 416 LD, k so v veliki večini združene v OLZ, teh je 18.

tica
3. July 2010, 23:28
MilanK, malo bom popravil tvoje številke. Vseh LD v RS je 417, od tega jih upravlja z lovišči 411. Nečlanic OLZ je 31 LD. LPN je 12.

MilanK
4. July 2010, 00:03
MilanK, malo bom popravil tvoje številke. Vseh LD v RS je 417, od tega jih upravlja z lovišči 411. Nečlanic OLZ je 31 LD. LPN je 12.

TICA hvala za popravek podatkov! Jaz sem jih povzel po MKGP.

Zdaj, ko smo prišli do točnih podatkov, pa lahko izračunamo odtopek LD-jev, ki niso članice OLZ.

ZR7
5. July 2010, 10:19
...

Zdaj, ko smo prišli do točnih podatkov, pa lahko izračunamo odstopek LD-jev, ki niso članice OLZ.

7,5% članic je zadovoljno z direktnim odnosom do LZS.

Sraka
5. July 2010, 11:36
7,5% članic je zadovoljno z direktnim odnosom do LZS.
__________

Šef ne tako "preko palca". Kako so lahko te LD zadovoljne, ko pa se jih povsod omejuje in so v resnici še vedno obravnavane kot neke črne ovce? Uradno in formalno se sicer obravnavajo enakopravno v praksi pa je zgodba velikokrat precej drugačna.

ZR7
5. July 2010, 12:04
__________

Šef ne tako "preko palca". Kako so lahko te LD zadovoljne, ko pa se jih povsod omejuje in so v resnici še vedno obravnavane kot neke črne ovce? Uradno in formalno se sicer obravnavajo enakopravno v praksi pa je zgodba velikokrat precej drugačna.

Ok, umikam besedo "zadovoljne".:icon_twisted:
Popravek:
Imajo vzpostavljen direkten odnos z LZS.

Zgodbe, o katerih pišeš, bi bilo pa treba začeti javno objavljati.

Lectograjski
5. July 2010, 13:12
Me prav zanima ali so bile na Občni zbor LZS vabljene LD, ki niso članice OLZ (ZLD).

MilanK
5. July 2010, 14:22
Me prav zanima ali so bile na Občni zbor LZS vabljene LD, ki niso članice OLZ (ZLD).

Bog nedaj da so jih izpustili. Če bi (so) to storili, potem bi izvedba delnih in OZ LZS bila zelo vprašlijiva in bi te "nepovabljene" članice lahko zakonistost sklica in izvedba OZ LZS prekale, zaradi nepravilnosti njegove sklica. Vse članice LZS so enakopravne,in to neglede na to, ali so oz. niso članice OLZ. Upajmo, da so bile povabljene.

MilanK
5. July 2010, 15:03
Ok, umikam besedo "zadovoljne".:icon_twisted:
Popravek:
Imajo vzpostavljen direkten odnos z LZS.

Zgodbe, o katerih pišeš, bi bilo pa treba začeti javno objavljati.

ZR7 ne vem zakaj si umaknil besedo "zadovoljne" in jo nadomestil z besedo "direkten odnos". Da so LD neposredne in ne posredne članice LZS je ja menda jasno po tolikih letih veljavnosti ZDlov. Med zadovoljstvom in nagajanjem je velika razlika. Osebno sklepam, da so nečlanice OLZ zadovoljnje, saj bi se sicer včlanile v OLZ. Ker niso članice OLZ, zato lahko sklepamo, da so s tem svojim nečlanstvom v tej nelovski in usposobljeni članici LZS zadovoljnje, da pa lahko zaradi tega imajo kljub zagotovljeni pravni enakopravnosti težave zato, ker niso članice OLZ, pa je morda prav tako res. TICA je pisal, da zaradi tega nimajo nobenih problemom, če pa jih imajo, potem pa bi o teh konkretnih njihovih težavah in problemih morali pisati in se skupnimi močmi prizadevati, da se čimprej odpravijo. Morda so nečlanice lastovke, ki se zavedajo, da prihaja pomlad in so se nanjo pripravile,druge pa utegne pomlad nepripravljene prebiditi iz zimskega spanja.

ZR7
5. July 2010, 16:45
ZR7 ne vem zakaj si umaknil besedo "zadovoljne" in jo nadomestil z besedo "direkten odnos". ...

Ker se mi ni ljubilo razlagati in tako lepo napisati kot si sedaj storil ti.
Sedaj lahko enostavno samo podpišem.:icon_wink::icon_lol:

JAKAJEŽ
5. July 2010, 21:51
Saj OLZ je serviser LZS tudi za nečlanice,ker dobijo denar od LZS (7,5EUR) po članu neglede na članstvo v OLZ(saj tako je bilo nam tolmačeno na družinskem posvetu).Torej nujne novice dobimo prekoOLZ o ostalih problemih se pa kontaktira direktno z LZS.

LP

MilanK
5. July 2010, 23:42
Saj OLZ je serviser LZS tudi za nečlanice,ker dobijo denar od LZS (7,5EUR) po članu neglede na članstvo v OLZ(saj tako je bilo nam tolmačeno na družinskem posvetu).Torej nujne novice dobimo prekoOLZ o ostalih problemih se pa kontaktira direktno z LZS.

LP

JAKAJEŽ pravilno razmišljaš, le stvari malo obrni. Nujne novice moraš dobiti od LZS. Ta ima od države naloge javnega značaja. Da te naloge, ki ji je država zaupala, tudi dosledno uresničuje, pa morajo LD-ji od nje neposredno zahtevati. Na ta način se bo tudi LZS zavedla, da med njo in LD-ji ni treba nobenega posrednika in da se mora sama organizirati tako, da bo opravičila zaupanje, ki ji je ga dal zakonodajalec, t.j. Državni zbor RS.

Prepelicar
6. July 2010, 17:31
JAKAJEŽ pravilno razmišljaš, le stvari malo obrni. Nujne novice moraš dobiti od LZS. Ta ima od države naloge javnega značaja. Da te naloge, ki ji je država zaupala, tudi dosledno uresničuje, pa morajo LD-ji od nje neposredno zahtevati. Na ta način se bo tudi LZS zavedla, da med njo in LD-ji ni treba nobenega posrednika in da se mora sama organizirati tako, da bo opravičila zaupanje, ki ji je ga dal zakonodajalec, t.j. Državni zbor RS.

Ne razumem ali ste res tako naivni ali pa zasleplejni! Pa tej LZS ni mar do drugega, kot do tega, da dobi do 1.1. prihodnjega leta plačano članarino v naprej.

MilanK
6. July 2010, 23:55
PREPELIČAR: "Ne razumem ali ste res tako naivni ali pa zasleplejni! Pa tej LZS ni mar do drugega, kot do tega, da dobi do 1.1. prihodnjega leta plačano članarino v naprej."

Zaslepljeni tako:

-da ne spregledamo oz. sprevidimo, da imamo pravico od LZS zahtevati dosledno izvajanje nalog, ki jih ima po ZDlov in Pravilih in da z našimi plačanimi prispevki v obliki članarine gospodari kot dober gospodar;
-da menimo, da bo Sveti Peter namesto nas izpeljal nujno potrebno reformo sedanje organiziranosti LZS;
-da pristajamo na vsesplošno institucializacijo lovstva;
-da ne vidimo pravic, ki jih po ZDlov in koncesijski pogodbi ima LD;
-da sprejemamo le dolžnosti in obveznosti ter sankcije
-itd.

Naivni:
- ker pristajamo na usposobljene članice in delegatski sitem;
- ker verjamemo v edino sprejemljivo obstoječo organizacijo delovanja LZS;
-ker upamo, da bo bodo zeleni tajkuni in baroni spremenili in racionalizirali zdajšnje delovanje LZS tako, da bo ta začelo direktni komunicirati z njenimi članicami in ne prek svojih usposobljenih članic.

Prepelicar
7. July 2010, 23:37
Ja Milan res je kar si napisal, vendar mislim, da je že vse zamujeno in je tvoje pisanje samo glas izgubljenega v puščavi.

Vendar te vseeno podpiram in upam, da bo lovcev tvojega mišljenja iz dneva v dan več.

LP

pranger
8. July 2010, 20:19
PREPELIČAR: "Ne razumem ali ste res tako naivni ali pa zasleplejni! Pa tej LZS ni mar do drugega, kot do tega, da dobi do 1.1. prihodnjega leta plačano članarino v naprej."

Zaslepljeni tako:

-da ne spregledamo oz. sprevidimo, da imamo pravico od LZS zahtevati dosledno izvajanje nalog, ki jih ima po ZDlov in Pravilih in da z našimi plačanimi prispevki v obliki članarine gospodari kot dober gospodar;
-da menimo, da bo Sveti Peter namesto nas izpeljal nujno potrebno reformo sedanje organiziranosti LZS;
-da pristajamo na vsesplošno institucializacijo lovstva;
-da ne vidimo pravic, ki jih po ZDlov in koncesijski pogodbi ima LD;
-da sprejemamo le dolžnosti in obveznosti ter sankcije
-itd.

Naivni:
- ker pristajamo na usposobljene članice in delegatski sitem;
- ker verjamemo v edino sprejemljivo obstoječo organizacijo delovanja LZS;
-ker upamo, da bo bodo zeleni tajkuni in baroni spremenili in racionalizirali zdajšnje delovanje LZS tako, da bo ta začelo direktni komunicirati z njenimi članicami in ne prek svojih usposobljenih članic.

Spoštovani MilanK, kar na nekaj problemov si opozoril. Da je stanje takšno, je velika "krivda" tudi od vodstev LD, ker še LD vedno vztrajajo v OLZ in dopuščajo stanje kot je.
Lahko je ugotavljati nepravilnosti, žal pa v LD samo kritiziramo, da so OLZ nepotreben vmesni člen, da je OLZ predraga itd, vodstva (starešina in UO) LD ( od njih pričakujem prve korake - predloge) pa ne predlagajo rešitev problema. MilanK, ali boš v vaši LD predlagal izstop LD iz OLZ? "Ena" lastovka več?:icon_wink:

tica
8. July 2010, 23:55
Bistvo problema ali zablode je ravno v razmišljanju vodstvenih ljudi v LD. Dokler velja pri njih sveto prepričanje, da se lahko spreminja vse razen organiziranost lovstva, smo pač tam kot smo. In res me zanima, kako bo LD MilanaK ravnala v bodoče, na zadnjih volitvah je namreč predsednik OLZ dobil 100% podporo in s tem najbrž tudi potrditev zagaovarjanja sedanje organiziranosti. Govoriti o lastovkah je še ziher prehitro.

JAKAJEŽ
9. July 2010, 09:09
na zadnjih volitvah je namreč predsednik OLZ dobil 100% podporo in s tem najbrž tudi potrditev zagaovarjanja sedanje organiziranosti.

Ako ne uspejo na volitvah v prvem krogu,se pa ponavljajo toliko časa,da "pravi" kandidat dobi večino:icon_exclaim:

lp

solzica
9. July 2010, 09:45
No, nekako moje mnenje pa je, da zelo potrebujemo OLZ. kajti tako laže uresničujemo (bi lahko) svoje potrebe na določenem teritoriju. Potrebe pa so sigurno po slo različne.
Kritiziramo delegatski sistem, tudi meni ni povšeči, vendar iz našega okrožja smo izvolili nove delegate v organe (LZS), pa imamo še MANJ informacij kod prej, čeprav so sedanji delegati poudarjali neinformiranost s strani delegatov, ki so v LZS.:icon_redface:

ZR7
9. July 2010, 09:54
No, nekako moje mnenje pa je, da zelo potrebujemo OLZ. kajti tako laže uresničujemo (bi lahko) svoje potrebe na določenem teritoriju.
...
In katere so te potrebe?... Kritiziramo delegatski sistem, tudi meni ni povšeči, vendar iz našega okrožja smo izvolili nove delegate v organe (LZS), pa imamo še MANJ informacij kod prej, čeprav so sedanji delegati poudarjali neinformiranost s strani delegatov, ki so v LZS.:icon_redface:
Ne vem, kje vidiš razliko med prej in sedaj?! Saj je ves čas isti šmoren. Le da so ga sedaj malo preimenovali in malo preobrnili. LD svojih predstavnikov na nivoju LZS (OZ) nima! To je dejstvo in drži. Tako kot drži, da je bil prej in sedaj delegatski sistem, ki se je izkazal le kot potuha nesposobnim in požrešnim in je vzrok neizogibnega propada Slovenske lovske organizacije.
Isto sr***e, drugo pakovanje!

solzica
9. July 2010, 10:50
zr7
"...Ne vem, kje vidiš razliko med prej in sedaj?! Saj je ves čas isti šmoren...."
- no menim, da je sedaj še slabše, - prej smo imeli saj nekaj informacij, sedaj nič ???

"...LD svojih predstavnikov na nivoju LZS (OZ) nima! To je dejstvo in drži..."

- to ne drži. Pri nas v LD, so se delegati za LZS v organe - volili.

"Tako kot drži, da je bil prej in sedaj delegatski sistem, ki se je izkazal le kot potuha nesposobnim in požrešnim in je vzrok neizogibnega propada Slovenske lovske organizacije. "

- drži, da je delegatski sistem, vendar smo pač izbrali napačne delegate ???
- to, da so nesposobni in požrešni, no s tem pa se ne strinjam s tabo v celoti, nekaj je tudi sposobnih in nepožrešnih.

ZR7
9. July 2010, 11:58
...
...
- to, da so nesposobni in požrešni, no s tem pa se ne strinjam s tabo v celoti, nekaj je tudi sposobnih in nepožrešnih.
Točno tako. Nekaj. Ponavadi celoto ocenjujemo po večini in ne po manjšini, kajne?!...
- to ne drži. Pri nas v LD, so se delegati za LZS v organe - volili.
...
To pa mene, pa verjetno še koga neznansko zanima.
Daj lepo prosim razloži, kako vam je to uspelo narediti!

Lectograjski
12. July 2010, 10:58
LD niso članice ZLD zato, ker bi tako hotele, ampak ker so bile v to prisiljene in jim sploh ni bila dana druga možnost. Če bi se vodstva LD zavedala in bila poučena, da ZLD po zakonu sploh niso del lovskega sistema in v sedanji situaciji predstavljajo nepotreben strošek in veliko oviro pri vzpostavitvi zakonitega stanja, bi bilo danes popolnoma drugače.
"Mahnetova" pravila so tako LD še dodatno nametala pesek v oči, ki so preprosto mislile, da tako pač mora biti. V bistvu pa gre za velik nateg in avtorji tega natega še vedno vedrijo v naši krovni organizaciji.
Napačno je tudi razmišljanje, da se bo brez ZLD lovstvo dodatno centraliziralo in bo vse v rokah peščice ljudi. Je pa zadeva ravno obratna. Sedaj ima vse v rokah nekaj posvečenih in to jim omogoča sedanji sistem z ZLD-ji na čelu. LD kot temeljne celice sistema so edino porok za demokratičen in transparentni sistem.
Pa tudi mišljenje, da 400 LD ni mogoče pripeljati na Občni zbor in ga kompetentno izpeljati je velika traparija in odraža zaostalost in neprilagojenost današnjemu času.
Tako pa pred našimi očmi sistem vidno razpada in se sesuva sam vase.

Sraka
13. July 2010, 08:50
Lectograjski:

1. LD niso članice ZLD zato, ker bi tako hotele, ampak ker so bile v to prisiljene in jim sploh ni bila dana druga možnost.

2. Če bi se vodstva LD zavedala in bila poučena, da ZLD po zakonu sploh niso del lovskega sistema in v sedanji situaciji predstavljajo nepotreben strošek in veliko oviro pri vzpostavitvi zakonitega stanja, bi bilo danes popolnoma drugače.

3. "Mahnetova" pravila so tako LD še dodatno nametala pesek v oči, ki so preprosto mislile, da tako pač mora biti. V bistvu pa gre za velik nateg in avtorji tega natega še vedno vedrijo v naši krovni organizaciji.

4. Napačno je tudi razmišljanje, da se bo brez ZLD lovstvo dodatno centraliziralo in bo vse v rokah peščice ljudi. Je pa zadeva ravno obratna. Sedaj ima vse v rokah nekaj posvečenih in to jim omogoča sedanji sistem z ZLD-ji na čelu. LD kot temeljne celice sistema so edino porok za demokratičen in transparentni sistem.

5. Pa tudi mišljenje, da 400 LD ni mogoče pripeljati na Občni zbor in ga kompetentno izpeljati je velika traparija in odraža zaostalost in neprilagojenost današnjemu času.
Tako pa pred našimi očmi sistem vidno razpada in se sesuva sam vase
__________

Bom v svojem odgovoru res kratek, ker spoznavam, da nekomu ki ne želi razumeti ali pa mogoče ne zmore, je težko kar koli dopovedati. Sem sicer pričakoval, da se bo oglasil MilanK, ker pa je ali na dopustu ali pa je tudi on že obupal, sem pač spisal sam ta odgovor spoštovanemu kolegu Lectograjskemu.

Pa gremo po vrsti:

1. Kdo in na kak način prisiljuje LD, da so članice ZLD-jev ? Izgovarjanje na stare čase in staro prakso seveda danes ne velja več nič, ker imamo sedaj že nov Zakon o društvih in nov lovski zakon in novo prakso, ko del ( sicer mali pa vendar ) LD ni več včlanjen v ZLD-je pa kljub temu v okviru LZS nekako funkcionirajo. Kdo je torej tista »sila«, ki LD-je drži zaprte v ZLD-jih in jih ne spusti na svobodo ?

2. Ta izjava je pa kar krepko podcenjujoča za vodstva in tudi članstvo LD-jev. Reveži nevedni in neosveščeni živijo v temi neznanja in nestrpno čakajo na prihod kakšnega lovskega mesije, da jih osvesti in reši iz okvirov njihove zaostalosti, zaplankanosti ter nevednosti ter popelje v svobodo odrešitve. Uh…uh..uh..!!!

3. Mahne je zgodovina in nemoč ali nepripravljenost sedanje vodstvene garniture LZS v organizacijski strukturi slovenske lovske organizacije karkoli spremeniti in pripisovati njemu je zelo slab in prozoren izgovor. Kaj ima Mahne skupnega s ceremonijami in vsebino sprejema novih Pravil LZS in kaj z novim pravilnikom o volilnih okoliših ter volitvami organov LZS ? Seveda nič in ker pač ni drugih argumentov, je nekomu pač potrebno pripisati krivdo. Kot kaže je Mahne za nekatere še vedno zelo priročen za kaj takega. Mandat te garniture vodstva LZS traja že predolgo, da bi se še vedno dalo izgovarjati na staro
vodstvo. Ta štos enostavno več ne vžge. Bo pa že treba poiskati kaj bolj priročnega in verjetnega.

4. Ta trditev pa bi potrebovala malo več argumentov. Bomo počakali nanje in bomo takrat videli katero razmišljanje bi lahko bilo narobe in katero prav. Sam argumente za svoje trditve imam in upam, da jih ima tudi kolega Lectograjski za svoje.

5. No tukaj pa se je mojemu kolegu Lectograjskemu kar krepko zaletelo. Ker nima argumentov se zateče k žaljenju in vse, ki ne razmišljajo kot on jih kar lepo označi za tepce, zaostale in ljudi, ki jih je čas povozil in so ob tem še nedovzetni za »sodobne« prilagoditve po njegovi podobi. Hm…hm…hm..!! Res smelo in hrabro zapisano. Vsi, ki ne mislite kot mislim sam ste skupina navadnih zaostalih bedakov, pravi oziroma zapiše moj kolega Lectograjski. Prav nikjer v svojem zapisu pa moj kolega Lectograjski ne zapiše na osnovi katerih dejstev se je dokopal do takšnega sklepa in še manj volje pokaže, ko bi bilo potrebno to gomilo zaostalih bedakov osvestiti s kakšnimi tehtnimi argumenti ter dokazi za njegovo oceno našega nesrečnega intelektualnega nivoja.

Nihče ni nikoli in nikjer trdil, da 400 predstavnikov LD ni mogoče spraviti v neko dvorano in tam z njimi zaigrati predstave Občnega zbora ZLD. Je pa tu še mali problem, dragi kolega Lectograjski, ker bo pred tem potrebno spremeniti tudi pravila o volitvah v organe LZS ter sestavi Občnega zbora LZS in takrat ne bo več le 400 ljudi, temveč krepko več. Zakaj ? Ja to boš pa moral kar sam pogruntati. In ne bo ti težko, ker če je to uspelo nam zaostalim tepcem, potem bo zate to prava mala južina.

Pa lep pozdrav dragi moj lovski kolega Lectograjski !

ZR7
13. July 2010, 09:24
V tej vročini se mi res ne da kaj dosti, zato samo malo le k tretji točki:


...
3. ... Kaj ima Mahne skupnega s ceremonijami in vsebino sprejema novih Pravil LZS in kaj z novim pravilnikom o volilnih okoliših ter volitvami organov LZS ? ...
Pravilno vprašanje, ki po mojem mnenju napeljuje k bistveni problematiki naše hitro propadajoče organizacije. K skupini, ki uspešno vedri in oblači v UO in se napaja in povzdiguje iz propadlega delegatskega sistema. To skupino in miselnost je ravno Mahne uporabil in ponovno povzdignil in ji dal zagona za potiskanje našega voza v globlje blato. Toliko ima sedaj Mahne skupnega s tem in ne nič kot praviš
...
. ... Seveda nič in ker pač ni drugih argumentov, je nekomu pač potrebno pripisati krivdo. ...


...
. ... Mandat te garniture vodstva LZS traja že predolgo, da bi se še vedno dalo izgovarjati na staro vodstvo. ...
To pa seveda popolnoma drži.
Če se ne bo in po mojem mnenju se ne bo nič obrnilo na bolje, bo tudi Mahnetov naslednik samo eden tistih, ki so Slovensko lovsko organizacijo po spremembi zakonov o društvih in lovu peljali v zaton. Dvomim, da bo zgodovina ločevala njune namene, ki so po mojem mnenju diametralno nasprotni. A štejejo rezultati in ne nameni in trud, če citiram samega Kropeta.


O ostalem se pa kar sama "preklajta", upam le, da imata dobro senco in hladne napitke.:icon_wink::icon_lol:

Lectograjski
13. July 2010, 17:16
Spoštovani Sraka.
To je moje stališče in mišljenje, ki ga imam o ZLD. Žal ti moram že na začetku povedati, da me tvoje navedbe še zdaleč niso prepričale. Da o argumentih, ki jih ne navajaš sploh ne govorim. Ne mislim na tem forumu na dolgo in široko razpravljati in braniti svoje mnenje, se pa kadarkoli lahko usedeva in zadevo v miru predebatirava, ter soočiva najine poglede.
Moram pa zaradi članov na forumu, v bran mojega prispevka povedati naslednje:

Ad/1 in 2:
Nikoli nisem imel podcenjujoč odnos do vodstev LD, da o tvoji komični razlagi mojih navedb niti ne govorim. Pravila LZS so tista, ki LD niso omogočila proste odločitve ali v ZLD ali ne. Preberi 10. člen v katerem LZS pooblašča le te za opravljanje del in nalog. Torej, če LD želi do teh storitev, mora biti v ZLD. Vodstva LD zato niso imela veliko maneverskega prostora in so bila posredno prisiljena v članstvo. Nekaj jih na to seveda ni pristalo in so kjer so. Točno pa tudi veš kakšna je bila razlaga Upravne enote, ko je zavrnila tak prenos pristojnosti. Zato stojim za tistim, kar sem navedel in trdim, da sedanje stanje še zdaleč ni normalno.

Ad/3
Sedanja Pravila LZS so nastala v mandatu predsednika LZS Mahneta. Tako kot on ni bil nikoli uradno potrjen kot predsednik, tudi ta pravila niso nikoli bila v skladu s pravnim redom RS. Zato jih bom vedno imenoval »Mahnetova«, da ne bo pomote.

Ad/4
Te moje trditve ne bom razlagal na tem mestu. Bo tema nekega naslednjega prispevka.

Ad/5
Ja Sraka, vsaka čast. Pri tej točki bi ti zavidal še Sofoklej. Izvrstna in duhovita, na žalost pa zlonamerna dramatika. Govoril pa sem le o organizaciji Občnega zbora LZS. Če sem bil malo sarkastičen do tistih, ki uporabljajo izgovor, da se takega zbora ne da izpeljati, sem pač bil, ker sem hotel opozoriti, da živimo v svetu sodobnih informacijskih orodij in je tak projekt lahko izpeljati. Si pač jemljem to svobodo in si jo bom po potrebi še.

Sraka
14. July 2010, 12:21
Pozdravljen kolega Lectograjski!

Ker je čas kislih kumaric in so pravi forumski debaterji večinoma ali na morju ali v hladnih vinskih kleteh in se jim ne da sedeti ob teh novodobnih tehničnih računalniških čudesih, pa dajva midva malo popestriti ta forum.

Seveda te moje navedbe niso prepričale, ker to tudi ni bil moj namen. Priznam ti, da se na tvoj zapis sploh ne bi odzval, če se ti ne bi malce nerodno zareklo in si v svoje pisanje zaštrikal nekaj žaljivk. Te pa so me vzpodbudile, da malo na svoj način pokomentiram tvoje pisanje.

Sprejmem pa tudi tvojo pobudo in z največjim veseljem sem pripravljen s tabo sesti v kakšno prijetno senco in poklepetati o tem kako različno oba vidiva to najino ljubo lovsko organizacijsko zgodbo. Saj kakšne velike koristi od takšnega najinega klepeta lovska organizacija ne bo imela, bova pa vsaj midva malo razgibala najine sive celice in ob tem popila še kak liter dobrega vina.

In prav na smeh mi je šlo, ko sem s tvojim gornjim zapisom s katerim mi odgovarjaš, naredil mali preizkus. Namesto priimka Mahne sem v tekst tvojega pisanja vstavil en drug priimek. Saj ne boš verjel, ko ti bom zapisal, da se v vsebini in povedkih tvojih stavkov ni prav nič spremenilo. Se ti to ne zdi prav nič zanimivo ????:icon_lol:

Glede jemanja svobode, takšne ali drugačne, pa sem popolnoma na tvoji strani in ti privoščim, da se je naužiješ v kar največji meri.

Pravijo, da sedaj živimo v demokraciji v kateri ima lahko vsak svoje mnenje. Torej ni razloga, da ga ne bi imela tudi midva. Iz nekih drugih časov pa poznamo še dialektično zakonitost, ki nas uči, da nasprotja v razmišljanjih praviloma prinesejo novo kvaliteto. Torej nama dajejo prav stari in novi časi kar naju lahko le opogumlja, da vztrajava vsak pri svojem in mogoče še kdaj kakšno novo kvaliteto celo dočakava.

Če pa že s kakšno novo kvaliteto v najini dragi lovski organizaciji ne bova osrečena, se pa sama lahko osrečiva s kakšno vinsko kvaliteto. To pa nama verjetno tudi ta nova demokracija dovoljuje. Vsaj upam, čeprav priznam, da argumentov in dokazov tudi za kaj takega nimam.

Pa lep lovski pozdrav in ravne cevi ter dober pogled!

Tvoj nasprotnik v teoriji organizacije
Sraka!

Lectograjski
15. July 2010, 14:49
Spoštovani lovski tovariš Sraka!
Dobro se zavedam, da nimava v najinih rokah moči, da bi karkoli spremenila na naši vrli zvezi. Še toliko ne, da jih malo pozgečkava pod nosom, kaj šele da bi koga zatresla tam zgoraj. Če pa kdaj berejo tale naš forum sva jim zagotovo zoprna če ne še kaj drugega.
Verjemi mi, da nimam nobenih velikih simpatij do našega predsednika, saj me je s svojim oportunizmom razočaral. Nil novum sub sole! Res sem pričakoval več. Priznam, se spomnim tvojih opozoril ob nastopu njegovega mandata in imel si prav.
Najina stališča glede določenih vprašanj so različna. Če sva na nasprotnih bregovih nič hudega in mislim da lahko ta vmesni potoček preskoči pet letni otrok.
Zato resno upam, da se ob priliki dobiva in ob kozarčku kakšno rečeva.
Pozdrav in obilo lovskih užitkov!

ostrostrelec.pero
29. August 2010, 23:12
Bom kar tukaj napisal, (čeravno ne vem če spada tukajle)
Bil sem na tekmi in me je danes strelski iz "neke" ZLD tako presenetil da sva se kar malo "besedno"udarila. Vse do danes sem bil prepričan da v tej pogodbeni članici vse špila tako kot treba in sem jo vedno dajal za vzor vsem Oz.Pa me prvo preseneti da zld-jem ni treba prijavljati tistih tekmovalcev na državna prvenstva, kateri niso člani njihovega združenja, čeravno so dosegli uvrstitev za ekipo volilnega okoliša. Drugič sem ostal brez diha, ko mi prijavi da ni pustil tekmovati strelcu iz njihovega Vo, ker je on odgovoren samo za zld ker volilnega okrožja sploh ni, to se pravi da dotični strelec ne more nastopati za organizacijo ki jo sploh ni. Ko sem mu serviral da mi naj v našem krovnem zakonu lov-1 pokaže kje piše da zld-ji sploh obstajajo,pa mi pravi da so te organizacije uradno registrirane kot društvo in kot take poslujejo z LZS.Ob vprašanju kam dajo pa denar ki ga dobijo vrnjenega od LZS v katerem je tudi strelski denar za volilni okoliš , pa pravi da je to en majhen znesek mogoče evro ali dva po glavi in zato se pa res ne splača izgubljati besed.Pa bodi pameten.

tica
29. August 2010, 23:18
Pero, ne obremenjuj se stakimi bedaki, največ pove zapis enega naših članov "bolj ko se z oslom ukvarjaš, bolj si mu podoben". Ne daj se Pero.

ostrostrelec.pero
29. August 2010, 23:29
Tica pa saj mene ne gane več. Ampak fantov mi je žal. po vseh zakonih in pravilnikih se to nebi smelo dogajati. Pa kaj smo mi res eni "loleki" da z nezld-jevci delajo kot z desetorazrednimi člani LZS. Pa kdo jim to dopušča, kaj res nimamo ene komisije ali človeka ki bi to vsaj kontroliral, če ne že preprečeval. Pa dajmo pojdimo še mi ki nismo v zld-jih septembra na ulice in malo poštrajkamo proti takemu zatirajočemu sistemu.

JAKAJEŽ
30. August 2010, 09:02
Ostri vidiš kako je to:psi lajajo karavana gre dalje
Ali kot pravijo naši južni bratje:ima boga,ali ima i bog bogova.
Tako pa zgleda,da je tudi v OLZ in kot kaže si ne moremo prav nič pomagati,ker če ne pihaš v isti rog je glas drugačen in ta se neupošteva:icon_wink:

lp

Sraka
30. August 2010, 12:11
Tica pa saj mene ne gane več. Ampak fantov mi je žal. po vseh zakonih in pravilnikih se to nebi smelo dogajati. Pa kaj smo mi res eni "loleki" da z nezld-jevci delajo kot z desetorazrednimi člani LZS. Pa kdo jim to dopušča, kaj res nimamo ene komisije ali človeka ki bi to vsaj kontroliral, če ne že preprečeval. Pa dajmo pojdimo še mi ki nismo v zld-jih septembra na ulice in malo poštrajkamo proti takemu zatirajočemu sistemu.
__________

Podoben odnos kot s člani LD, ki niso članice OLZ, imajo v nekaterih sredinah tudi do nekaterih članov LD, ki so sicer članice OZL,vendar nekateri člani o zvezi in njenih funkcionarjih nimajo najboljšgea mnenja in ga tudi glasno ter javno povedo ali si celo dovolijo javno podvomiti v smotrnost in koristnost članstva v teh organizacijah.
In kar je najhuje je, da se v ozadju in skrbno skrito pred očmi lovske javnosti, bije srdita vojna med OLZ-ji in OZUL-ii. OZUL-e se pred članstvom predstavlja kot nekoristno lovsko združenje, ki ga zakon sicer zapoveduje, vendar od njih naj ne bi bilo nobenih koristi in delali naj bi le zgago. Zelo nevarna igra, ki se je nekateri gredo in se lahko tudi slabo konča.

OZUL-e so si sicer takoj ob njihovi ustanovitvi in konstituiranju skušale kadrovsko podrediti OLZ, ki so si prisvojile tudi monopol nad kadrovanjem v organe OZUL-ov in bile edine, ki so o tem sploh smele kaj reči ali storiti. LD ki so podpisnice koncesijskih pogodb in so upravljavke lovišč in zanje ter za njihove potrebe so bili OZUL-i tudi ustanovljeni, pa so bile iz teh postopkov v glavnem izrinjene in postavljene ob rob. Namesto, da bi v OZUL-ih imele glavno besedo LD, jo imajo sedaj kadri delegirani skozi OLZ in od tam tudi koordinirani. Narobe svet!

tica
30. August 2010, 12:42
Sraka, bolje se teh kadrovskih kuhinj res ne da opisati. In res tako funkcionirajo.

MilanK
30. August 2010, 21:24
SRAKA opisal si zakulistne igrice, ki se prikrito pred lovsko javnostjo izvajajo med OZUL-i in OLZ. Neposredne članice obeh organizacij so LD, zakaj in iz kakšnih razlogov potem takšno stanje, o katerem piseš. Ali meniš, da je članstvo glede teh dveh organizacij toliko razdvojeno, da se zato vodi prekriti boj za "oblast" med navedenima organizacijama.

tica
30. August 2010, 22:09
MilanK, članstvo ni razdvojeno, prej nevedno. Kako naj bo preprostemu in poštenemu članu LD sploh jasno, zakaj je ZLD tako pomembna, OZUL pa ne. Posluša vedno vabljenega predsednika OLZ na prireditve in občne zbore svoje LD in ta po pravilu udari še po OZUL-u, organizaciji, ki je ni bilo treba, ki zastopa interese vseh drugih, le lovskih družin ne, ki navija za visoke plane odstrela, .. . Ko kakšen poznavalec le pripomni ali navede vlogo OZUL-a, doživi še kakšen posmeh, seveda, saj ima predsednik OLZ vedno prav.
Še veliko Drave po preteklo po njeni strugi, da se bo ta dogma pričela rušiti. OLZ so med člani še močno zasidrane, res tudi potrebne v določenem delu delovanja lovske organizacije, strokovno delo pri upravljanju z loviščem pa naj prepustijo OZUL-om. In tu je naša temeljna naloga, seznanjati članstvo s pristojnostmi in vlogo enega in drugega združenja.

MilanK
30. August 2010, 22:14
TICA na zapisano nimam pripomb in se z vsem tvojim zapisanim strinjam.

ZR7
31. August 2010, 09:11
TICA na zapisano nimam pripomb in se z vsem tvojim zapisanim strinjam.

Jaz pa! K Dravi mora pripisati vsaj še Ljubljanico in Savo.

Sraka
31. August 2010, 13:39
In Muro !!!!!

ostrostrelec.pero
31. August 2010, 14:33
Prjatli, veste kaj pa mene močno zanima? A se da videti ena pogodbo, ki je podpisa na med LZS in neko pogodbeno članico. A je to javna pogodba na vpogled vsakemu, ali je to skrbno varovana tajna. V nedeljo je bilo rečeno da se ta pogodba nanaša samo na zld in ne na volilni okoliš, pa bi zelo rad videl v čem je stvar.

MilanK
31. August 2010, 15:04
PRAVILNIK o prenosu izvajanja določenih nalog Lovske zveze Slovenije na usposobljene članice si lahko prebereš na spletni strani LZS pod dokumenti UO. Pogodbe, sklenjene med LZS in njennimi usposobljenimi članicami, za izvajanje prenešenih nalog pa so verjetno poslovna in skrbno varovana skrivnoast in širši javnosti iz tega razloga nedostopne.

ostrostrelec.pero
31. August 2010, 15:08
Milan za pravilnik vem . Zanima me tisti list papirja na katerem sta podpisa od LZS in pogodbeno članico.

MilanK
31. August 2010, 15:14
..... Zanima me tisti list papirja na katerem sta podpisa od lzs in pogodbeno članico.

"strogo zaupno - poslovna skrivnost":icon_lol:

ZR7
3. September 2010, 09:17
"strogo zaupno - poslovna skrivnost":icon_lol:

Verjetno zaradi delitve dobička? Imamo tudi pri tem provizije in lobiste kot pri Patriji?:icon_twisted:
No, brez heca, čeprav zgornji stavek malo diši na to. Če se teh listin ne da videti, dejansko sklepam, da gre za umazane posle ali z denarjem ali pa položaji. Zakaj bi jih sicer skrivali?!
Mogoče pa nas demantirajo in jih bomo ugledali? Ja, sanja svinja mlečno koruzo.:icon_confused:

MilanK
3. September 2010, 12:31
Verjetno zaradi delitve dobička? Imamo tudi pri tem provizije in lobiste kot pri Patriji?:icon_twisted:
No, brez heca, čeprav zgornji stavek malo diši na to. Če se teh listin ne da videti, dejansko sklepam, da gre za umazane posle ali z denarjem ali pa položaji. Zakaj bi jih sicer skrivali?!
Mogoče pa nas demantirajo in jih bomo ugledali? Ja, sanja svinja mlečno koruzo.:icon_confused:

Zelene lobiste zagotovo, saj sicer ne bi v temeljnem aktu bile navedene naloge, ki se prenesejo na usposobljene članice, v pravilniku pa način njihovega financiranja. Transparentno se izvajalec izbere z javnim razpisom, cena storitev pa izpogajajo Kje na svetu pa ima naročnik v svojem temeljnem aktu in drugih splošnih aktih določene svoje izvajalce in ceno njihovih storitev. Unikum zelenih lobistov. Vsaka njim čast. Izpogojevali so si monopol svojih storitev in usklajeno delovali pri določitvi cene, podobno kot distributerji električne energije. Pomaga nam lahko le odvetnik Matoz s svojim društvom in zelenim lobistom zakuha toko kot je zakuhal distributerjev električne energije. :icon_sad::icon_wink:

Da, sanjamo o Matozu in njegovim društvom in vrnitvi preplačil.

ZR7
4. September 2010, 09:13
Ker se trenutno v okviru funkcionarjev LZS, pripadnikov slavnih komisij in kar nekaj volonterskih lovcev posameznikov dogajajo zelo vroče zadeve, ki jih še vedno polni upanja (naivčine, da jim ni para) volonterji še ne dovolijo objaviti, sem vedno bolj prepričan, da večni funkcionarji iz krogov ZLD-jev dobivajo zalet in se pripravljajo na nov z zakoni in demokracijo skregan mandat. Tudi tendence za mesto predsednika LZS gredo v tej smeri in podpirajo ta preživela razmišljanja.
Me prav zanima, kdaj bodo ti dinozavri spregledali, da smo lovci posamezniki, kateri želimo delati v prid Slovenskega lovstva in divjadi, samostojne, polnoletne in odrasle osebe z vsemi pravicami po svobodni izbiri združevanja in da nimajo večni funkcionarji v komisijah LZS preko svojih hlapcev prav nobene pravice ta združevanja zatirati in na silo tlačiti pod svoje okrilje, da bi se potem oni trkali po prsih.

Gospodje predsedniki komisij in posamezniki iz UO LZS, lovci posamezniki niso vaši hlapci in ravnanja in obnašanja s katerimi se nekateri od vas izkazujejo niso vredna imena lovec! Do njih nimate prav nobenih pravic odrejanja temveč le enakopravnega dogovarjanja in soglasnih odločitev. Ne morete jih postavljati pred gotova dejstva, če pa že, ne morete igrati užaljenosti in groziti, če z vami ne žele več sodelovati, pardon, vam hlapčevati!

S tem zapisom izražam polno pripravljenost objave vseh gradiv, ki so napovedana za objavo v bodočnosti, v kolikor se tisti, na katere to leti ne bodo sposobni dogovoriti in priznati volonterjem njihovo delo in vse pravice, ki jim gredo po načelu demokratičnosti in osnovnih določil zakona o društvih in lovskega zakona.

Da ne bo nepotrebnih vprašanj, tisti, na katere to leti, se bodo že prepoznali. Ostalim pa obljubljam vroče jesensko branje.

solzica
6. September 2010, 09:14
No v Pravilih bi bilo potrebno OMEJITI mandat TUDI v organih LZS (nebi veljal za predsednika LZS ) Max.dva mandata in nato se vsakemu funkcionarju, ki je sodeloval v organih prav lepo zahvaliti in če je dobro deloval mu podeliti tudi priznanje.

No in sedaj rudi jaz pozivam VSE ki so že več kod dva mandata v organih LZS, da SAMI zapustijo funkcije v organih LZS.Saj LZS bo lahko funkcionirala tudi brez njih in mogoče zelo bolje.

tica
6. September 2010, 13:58
No in sedaj rudi jaz pozivam VSE ki so že več kod dva mandata v organih LZS, da SAMI zapustijo funkcije v organih LZS.Saj LZS bo lahko funkcionirala tudi brez njih in mogoče zelo bolje.
To pot to še ne bo šlo. Čeprav imajo posamezni ali večina članov organov LZS za sabo že več kot dva mandata, jim pravila dovoljujejo še enega. Ne pričakuj, da se bodo funkciji odpovedali zlahka, nekaterim je po 12 letih to prešlo že v navado in hasnovanje.

solzica
6. September 2010, 14:10
Potem bo LZS že v privat rokah ???

ZR7
6. September 2010, 14:12
Potem bo LZS že v privat rokah ???

Upam, da bodo novi lastniki vsem tem "zaslužnim" večnim funkcionarjem podelili vsaj priznanja in kilo pleha za uspešno sesutje organizacije Slovenskega lovca.:icon_evil:
Seveda bosta lahko pred tem še "najzaslužnejši" komisiji za odlikovanja in pravne zadeve pripravili za to še ustrezen pravilnik po katerem bodo ocenile najzaslužnejše.
Ne bo težko, saj ne bo važno, če bo usklajen z zakoni, važno, da ga bodo požegnali medaljaši sami.

MilanK
6. September 2010, 22:22
Menim, da noben funkcionar ali član organa LZS pred potekom mandata ne bo odstopil in bo funkcijo opravljal do konca poteka mandata. Po izteku mandata pa je vprašanje ali bodo "večni" funkcionarji ponovno kandidirali. Lahko bodo, lahko pa tudi ne.

Po 5. odstavku 12. člena Pravil je lahko posameznik predsednik LZS ali njen podpredsednik ali član UO največ dva polna mandata zaporedoma. Torej zdajšnji člani UO, ki so v tem organu že dva mandata zaporedoma, za člana tega organa ne morejo več kandidirati, lahko pa kandidirajo za člana kakega drugega organa ali komisije. Seveda pa je eno kandidiranje, drugo pa izvolitev. Torej, če članstvo želi spremembe, potem pač mora kandidirati nove (sveže) kandidate za člane organov LZS. Škarje in platno ima v rokah članstvo oz. LD-ji in od njih je odvisno ali si želijo spremembe in kakšne. Sicer pa bomo to videli, ko bo prišel čas kandidiranja kandidatov za funkcionarje LZS in za člane njenih organov.

Lp
MilanK

ZR7
7. September 2010, 08:11
MilanK, verjetno se oba dobro zavedava, da premikov ne bo, dokler ne bo lovcem posameznikom, članom LDjev prekipelo. In ne bo, ker žive v popolni samozadovoljnosti in nezainteresiranosti. In to vodilni kar od LD-jev navzgor preko vseh lovskih (OZUL, LZS) in nelovskih (ZLD, LKD ipd.) organizacij pridno negujejo.
Nezadovoljstvo tiči le v peščici aktivnih lovcev, ki se žele kvalitetno udejstvovati na strelskem, kinološkem, kulturnem in društvenem področju in s tem trčijo na interese večnega vladanja plesnivih in na stolčke priraščenih funkcionarjev.
In ker so tudi ti redki aktivisti še vedno naivni se umazano perilo kar še skriva, namesto da bi pripomoglo k spremembam.
Prerokujem, da je s Slovenskim lovstvom konec in kot sem napisal ob 100 letnici Slovenske lovske organizacije, samo še ponavljam, da je bil tisto le svečan pogreb. Truplo pa bo še malo smrdelo na površju.
Zato tudi na naslednje volitve ne polagam več prav nobenih upov. Zadnje upanje je bil ta mandat, a kot vidimo, pravih uspehov ni prinesel.:icon_cry:

Lectograjski
7. September 2010, 09:05
Žal LD nimajo škarij in platna. To jim onemogočajo sedanja pravila LZS. Na koncu o predsedniku in organih odločajo delegati izvoljeni na "delnih" Občnih zborih, ki pa niso vezani na odločitve sprejete na teh zborih. Dokler bo veljala navedena ureditev se stanje ne more izboljšati. Zato le nova pravila, ki bodo LD omogočala, da enakopravno odločajo na Občnem zboru o vseh vprašanjih, kot jim to pravico daje lovski zakon.
Zakaj pa mislite, da dinozavri tako vehementno branijo sedanjo ureditev?

Sraka
7. September 2010, 09:10
O tej temi smo v preteklosti povedali že skoraj vse. Eno so načela kadrovskih postopkov in kadrovske politike, ki so zapisana v pravnih dokumentih vseh členov ( LD, ZLD, LZS ) organizacije in nekaj povsem drugega je potem praksa na tem področju.

Vedno bolj se krepi moč in vpliv OLZ ( ZLD ) in vpliv LD se vedno bolj slabi. Zaganjanje le v organe in predsednika LZS je neproduktivno početje in že jutri lahko zamenjate vse te ljudi, pa ne boste dosegli kvalitativnega premika, ker se bodo novi regrutirali iz istih krogov. Kdo bo in kdo ne bo sedel v organih in v fotelju predsednika LZS se ne odloča v LD-jih temveč v ZLD-jih.

Tako imamo sedaj na tem "vmesnem" področju kar tri statusno pravne institute in sicer ZLD-je, volilne okoliše in nazadnje še OZUL-e. Vse tri institute obvladujejo ljudje iz istega interesnega kadrovskega bazena in ti seveda obvladujejo tudi LD-je. Kdor pa obvladuje to "bazo" potem nujno obvladuje tudi vrh organizacije - LZS. In tako se krog vpliva zaključi.

In sedaj bo verjetno kdo od bralcev vzkliknil: tako je in to vemo.Zaradi tega je potrebno ZLD-je ter "volilne okoliše" takoj ukiniti in skupščino LZS morajo sestavljati predstavniki LD-jev !!!!!! Edino kaj bi s tem dobili bi bila zamenjava klasičnega Občnega zbora s kongresom. Vse ostalo bi ostalo skoraj nespremenjeno. Pravzaprav bi se razmere še zelo poslabšale, ker bi v organizacijskem smislu izgubili vmesno organizirano ter tehnično in strokovno usposobljeno organizacijo in "volilne okoliše" bi zamenjale razne vinske kleti, vikendi, znane gostilne in podobne lokacije na katerih bi se dogovarjalo in kadrovalo ter sprejemalo pomembne odločitve. Teh neformalnih lokacij in oblik dogovarjanja ter kadrovanja je že sedaj precej in preveč. Z ukinitvijo vmesnih institucij pa bi to postalo stalna praksa.

Rešitev torej ni v spremembi forme, temveč v spremembi vsebine. Kot prvo kar bi morali doseči v celotni slovenski lovski organizaciji od LD-jev, preko ZLD-jev in "volilnih okolišev" do LZS so obvezne tajne volitve na vseh nivojih slovenske lovske organizacije.

Slovenska lovska organizacija ne potrebuje revolucije, ker bi jo ta dokončno pokopala, temveč potrebuje notranjo strukturno reformo, ki pomeni postopno kvalitativno spreminjanje razmer in odnosov. Kot prvi korak bi pa morale biti obvezne tajne volitve, da se načne obstoječi kadrovski korpus iz katerega se napajajo že več let organi na vseh nivojih od LD pa tja do LZS. Če bi bil dosežen ta napredek, bi tudi odpadle potrebe bo "lovskem kongresu" in podobnih teoretičnih rešitvah, ki so v resnici le rezultat paničnih iskanj izhodov iz krize, zaskrbljenih skupin članov, v kateri se celotna organizacija nahaja.

MilanK
7. September 2010, 09:20
Upanje umre zadnje, zato se ne smemo vdati v usodo in čakati, da bo kdo namesto nas izvedel spremembe. Te lahko izvedemo le sami, tako da tisti, ki nam ni vseeno kaj se v lovstvu dogaja na to opozarjamo. Ni nujno, da bodo naše ideje in predlogi že takoj padli na plodna tla, a čas je tisti, ki bo pokazal kdo je in kdo ni imel prav, kdo je in kdo ni delal v korist lovstva. Okolje in v njem nastale družbene razmere prej ko slej privedejo do sprememb in tem se bo prej ko slej morala prilagoditi tudi LZS. Vprašanje je le kdaj. Seveda pa bodo, tako kot do slej, nekateri rekli, da zdaj ni pravi čas za kake spremembe, ampak za te tako in tako ni nikoli pravi čas za kar koli novega. Za njih je edino zveličavno to, da se nič ne spremeni.

ZR7
7. September 2010, 09:36
...
Zakaj pa mislite, da dinozavri tako vehementno branijo sedanjo ureditev?

In k temu seveda spet moj podpis!
In seveda gledanje v nebo, kje je že kakšen asteroid, da bi te dinozavre malo pomedel.:icon_twisted:

ZR7
7. September 2010, 09:41
...
Vedno bolj se krepi moč in vpliv OLZ ( ZLD ) in vpliv LD se vedno bolj slabi. Zaganjanje le v organe in predsednika LZS je neproduktivno početje in že jutri lahko zamenjate vse te ljudi, pa ne boste dosegli kvalitativnega premika, ker se bodo novi regrutirali iz istih krogov. Kdo bo in kdo ne bo sedel v organih in v fotelju predsednika LZS se ne odloča v LD-jih temveč v ZLD-jih.
[/B] ...

Spet moj podpis.
A zraven še dopis, da že nekaj mandatov gledamo ravno zaganjanje v predsednika LZS in to ravno s strani tistih, ki kot pravi MilanK imajo škarje in platno. Pač modra taktika, kako spreti in lepo v senci vladati naprej.
Predsedniki in virtualci so se na to različno odzvali in ravno tisti, ki so nastopali najbolj odkrito, so jih dobili najbolj po glavi.

Ja, res, je, smo že stokrat premleli in vse povedali. A kaj sedaj narediti, da se bo spremenilo?
Samo opozarjanje, MilanK, se mi zdi, da ne bo dovolj. Smo tudi tisti, ki opozarjamo že lepo zasvinjani. Se dinozavri za to še posebej potrudijo.

Veper
7. September 2010, 11:34
Upanje umre zadnje, zato se ne smemo vdati v usodo in čakati, da bo kdo namesto nas izvedel spremembe. Te lahko izvedemo le sami, tako da tisti, ki nam ni vseeno kaj se v lovstvu dogaja na to opozarjamo. Ni nujno, da bodo naše ideje in predlogi že takoj padli na plodna tla, a čas je tisti, ki bo pokazal kdo je in kdo ni imel prav, kdo je in kdo ni delal v korist lovstva. Okolje in v njem nastale družbene razmere prej ko slej privedejo do sprememb in tem se bo prej ko slej morala prilagoditi tudi LZS


Se podpišem vendar sprašujem ali imamo čas za tako taktiko ali pa bomo samo za las prepozni:icon_redface:Mislim da na lepe oči ni več računati,saj smo bili vsakič žejni prepeljani preko vode.

Lectograjski
7. September 2010, 12:53
Če pogledamo Pravila LZS in Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju........(Volilni pravilnik), vidimo, da za izvolitev organov LZS zapovedujeta tajne volitve.
Problem je drugje. V bistvu na "delnih" OZ LD volijo kandidate iz svojega volilnega okoliša ne pa kandidate iz cele Slovenije. To pravico imajo delegati na "super" OZ. Torej LD je odvzeta pravica da neposredno volijo organe LZS. Poleg tega "volilni pravilnik" nikjer ne omenja "delne" OZ, govori le o Občnem zboru?
Ker po "volilnem pravilniku" vse postopke vodijo ZLD/LZ je situacija kristalno jasna in ni čudno, da se kadrovska sestava organov LZS ne menja.
Zato se strinjam, da je izvirni greh v vsebini Pravil LZS in njenih podrejenih aktih, ki so bili kot taki napisani s točno določenim namenom za potrebe točno določenih interesov.

MilanK
7. September 2010, 17:44
ZR7: "Smo tudi tisti, ki opozarjamo že lepo zasvinjani. Se dinozavri za to še posebej potrudijo."

V enem mojem članku sem zapisal, da so dinozavri kraljevali vse dotlej, dokler je njim bilo okolje naklonjeno. Ko se je to spremenilo, so z novim podnebjem postali le še zgodovina. Za seboj niso pustili nič, razen svojih ostankov, ki jih je mati narava ohranila nam v spomin in opomin, kaj se zgodi, če se okolju ne prilagodimo, da torej ni pomebna moč, temveč naša prilagodljivost nastalim spremembam in razmeram, pri čemer niti ni pomembno ali gre za spremebe v družbi ali v naravi, vedno preživijo tisti najbolj prilagodljivi. :icon_sad: