PDA

View Full Version : Disciplinski postopki v LDStrani : [1] 2

ZR7
12. December 2007, 17:56
http://lov.mojforum.si/lov-about29-0.html

Kolege, ki se srečujejo s temi problemi pozivam, da se oglasijo in s skupnimi močmi bomo izkali najboljše rešitve. V primerih težjih strokovno pravnih problemov se bomo posvetovali z ustreznimi strokovnjaki - pravniki in drugimi.

Dihur, praviš "Za disciplinski postopek veljajo enaka načela kot jih določa Zakom o pravdnem postopku ( ZPP ). "
Ali mi lahko to kako bolj utemeljiš. Kje je to določeno? Bi potrditev tega rešila marsikatero dilemo!
Hvala in LP


Dihur, praviš "Za disciplinski postopek veljajo enaka načela kot jih določa Zakom o pravdnem postopku ( ZPP ). "
Ali mi lahko to kako bolj utemeljiš. Kje je to določeno? Bi potrditev tega rešila marsikatero dilemo!
Hvala in LP
Splošni akti društev in podobnih organizacij zasebnega prava so mnogokrat pomanjkljivi, ker jih pripravljajo laiki in to še posebej na področjih, ki se nanašajo na določena procesna opravila. Tega so se zavedali nekateri pripravljalci predlogov splošnih aktov in da bi se izognili nepotrebnim vsebinskim ali proceduralnim zapletom in nejasnostim, so v splošni akt vstavili določilo, da se za določena opravila in postopke neposredno uporabijo določila Zakona o pravdnem postopku ( ZPP ) ali pa določila Zakona o upravnem postopku ( ZUP ).
Tudi če takšnega določila v splošnem aktu ni in se ugotovi, da je splošni akt v tem delu pomanjkljiv ali nejasen in poraja določene dvome, se DK v takšnih primerih lahko zateče k uporabi načel in določil ZPP in ne bo pogrešila. V temeljih načelih se disciplinski postopek in postopek pred sodiščem ne razlikujeta. Disciplinska komisija mora ob tem vedno, ko je v dvomu, odločiti v korist obdolženega in ne v korist tožnika.
Kje je to določeno ??? Lahko v hijearhiji pravnih predpisov v kateri je zakon praviloma vedno nad pravilnikom ter v temeljnih načelih vodenja tovrstnih postopkov, kot načelo zakonitosti, načelo enakopravnosti in drugih. O načelih pa lahko kaj spregovorimo ob drugi priliki, če bi to koga zanimalo. Odgovor na zastavljeno vprašanje pa lahko najdemo tudi v Ustavi in v že citiranem zakonu (ZPP).
Glede razreštve posameznih dilem, pa bi rabili bolj konkreten primer, ker na abstraktna vprašanja je največkrat mogoče podati le abstraktne odgovore.

Ali lahko UO izda sklep o črtanju iz članstva bez postopka?

Kršitev ni opredeljena striktno v pravilih LD.Članstvo v OZLD??

Ali je potrebno uvesti predhodno disciplinski postopek in na podlagi ugotovitve DK izreči predpisane sankcije, oziroma možnost pritožbe na OZ?

Kateri rok je predpisan za reševanje pritožbe v pristojnosti OZ? V aktih ni določen rok za rešitev pritožbe ? Ali se upošteva ZUP določila?

Kako postopati če se uporabi molk organa oziroma če je čas od pritožbe
traja 4.mesece in tudi sklica izrednega OZ ni bilo kakor tudi ne OZ?


BOBER

1. Ali lahko UO izda sklep o črtanju iz članstva bez postopka?
*** V Pravilih mora obstajati določba, ki govori o prenehanju članstva v LD, ki med ostalim opredeljuje tudi institut črtanja iz članstva. Član, ki ne poravna svoje članske obveznosti do LD, s tem posredno sporoči, da ne želi biti več član in UO pravzaprav le ugotovi željo člana. Tukaj ni potrebno voditi nobenega postopka.

2. Kršitev ni opredeljena striktno v pravilih LD.Članstvo v OZLD??
*** v tem primeru ne gre za kršitev. V pravilih so opredeljene pravice in dolžnosti člana in med dolžnosti spada tudi plačilo članarine. Če nekdo članarine ne poravna s tem sporoči organizaciji, da ne želi biti več njen član in ne stori prav nobenega disciplinskega prekrška. In ne le v Pravilih LD, tudi v Zakonu o društvih najde UO oporo za za svojo odločitev črtanja iz članstva zaradi neplačila članarine.
Glede članstva v OZLD pa smo že razčistili. Članica OZLD in LZS je Lovska družina in preko nje vsi člani te LD. Članarino obema navedenima organizacijama plača LD in ne posamezni član. Kako pa potem LD opredeli strukturo članarine do svojih članov in kaj vse v tej enotni članarini zajame, pa je že drugo vprašanje. Obe članarini bi lahko LD plačala tudi iz drugih sredstev, če bi jih imela in sploh ne bi rabila z njima obremenjevati članov. Enotno članarino in njeno višino pa opredeli organ LD v skladu s splošnim aktom in jo je pač potrebno poravnati, če želimo biti člani organizacije. Ne more pa posamezen član sam določati koliko letne članarine bo plačal. Ta je enotna za vse.

3.Ali je potrebno uvesti predhodno disciplinski postopek in na podlagi ugotovitve DK izreči predpisane sankcije, oziroma možnost pritožbe na OZ?
*** v tem primeru ni potrebno uvajati disciplinskega postopka in tako ni možna pritožba na Občni zbor. Če bi črtani član ocenil, da se mu je črtanjem storila krivica, se mora pritožiti na organ, ki je sprejel sklep o črtanju iz članstva, to je na UO. Vendar bi za takšno pritožbo moral imeti zelo tehtne razloge in dokaze, da bi lahko z njo uspel.

4.Kateri rok je predpisan za reševanje pritožbe v pristojnosti OZ? V aktih ni določen rok za rešitev pritožbe ? Ali se upošteva ZUP določila?
*** praviloma je v splošnih aktih določen 30-dnevni pritožbeni rok na drugostopenjski organ, to je Občni zbor. Če rok ni določen, je to le v korist pritožnika, da bi ta zelo pomemben rok zamudil. Sam bi bil bolj naklonjen rokom, ki jih določa ZPP, razen, če se pravila ne sklicujejo ZUP.

5. Kako postopati če se uporabi molk organa oziroma če je čas od pritožbe
traja 4.mesece in tudi sklica izrednega OZ ni bilo kakor tudi ne OZ?
*** v primeru molka organa se smatra, da je po roku v katerem bi pritožbeni organ moral odločiti, postala odločitev prvostopenjskega organa dokončna in lahko prizadeti član v nadaljnih 30-tih dneh uveljavlja sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

V celoti soglašam z Diurjem, je zelo natančno in korektno zapisano.

Mogoče bi samo še pojasnil zakaj se uporablja ZPP (zakon o pravdnem postopku) če ni v pravilih drugače določeno. Zato, ker gre za civilno-pravna razmerja med Ld in članom. Dobro pa je, da je to navedeno tudi v aktih LD, ni pa nujno.

Še enkrat, čestitke Dihur za kvalitetno obrazložitev.

In tebi čestitka za korektno dopolnitev.
Lepo te pozdravljam!

Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.


Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.
Obligacijski zakonik ( OZ ) :D
(Ur.l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25)
Saj nisi hud, kaj ??? :twisted:


Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.

Ja res je, v določenih primerih. Vendar v postopkovnem smislu (procesno) je pomembnejši ZPP kadar govorimo o disciplinskem postopku kot pravno procesnem postopku.

Zanima me, če lahko občni zbor sprejme interni akt ali sklep, kateri se nanaša za predhodno leto.

Razlaga: V sosdnji LD je lovec v lanske lovnem letu uplenil jelena, to je bil prvi jelen v njihovi LD.Zato ta LD ni imela pravilnika ali internega akta v katerem bi bilo definirano (naprimer, lovec kateri upleni trofejnega jelena, ima naslednjih 3-5 let prepoved uplenitve jelana na individualnem lovu).
Ta LD je sprejela podoben sklep v letu 2006, kateri se nanaša na uplenjenega jelena v letu 2005, ter temu lovcu dala prepoved lova za nadaljnjih 5 let.

Za odgovor se zahvaljujem.

Mislim, da to nikakor ni možno! In ne samo v tem primeru, ampak povsod. Kje pa je še kdo videl, da se pravilniki sprejemajo za nazaj.

Ne vem pa tudi zakaj toliko faušije med lovci. Saj je v tem primeru videti samo zavist. Če ga je pač prvi ustrelil v vseh letih bi morali biti veseli za njega,... Tudi sedaj ni potrebno sprejemati nobenega pravilnika. Dokler se z jelenom ne gospodari, je vse odvisno od sreče.

Ti so pa strokovnjaki ni kaj!

Zakaj ne razgrnete javnosti kaj in kje se take stvari dogajajo? Kdaj vas bo nehalo biti strah?

Lovec v omenjeni LD še ni prejel zapisnika in sklepov v pisni obliki.
Čim bo dokumentacijo prejel lahko razglasim tudi v kateri LD se to dogaja.


Zanima me, če lahko občni zbor sprejme interni akt ali sklep, kateri se nanaša za predhodno leto.

Razlaga: V sosdnji LD je lovec v lanske lovnem letu uplenil jelena, to je bil prvi jelen v njihovi LD.Zato ta LD ni imela pravilnika ali internega akta v katerem bi bilo definirano (naprimer, lovec kateri upleni trofejnega jelena, ima naslednjih 3-5 let prepoved uplenitve jelana na individualnem lovu).
Ta LD je sprejela podoben sklep v letu 2006, kateri se nanaša na uplenjenega jelena v letu 2005, ter temu lovcu dala prepoved lova za nadaljnjih 5 let.

Za odgovor se zahvaljujem.
Predpisov z retroaktivno veljavnostjo ni mogoče sprejemati, razen v strogo določenih in upravičenih ter z Ustavo in z zakonom predpisanih primerih. V tem primeru takšnega predpisa, ki bi veljal za nazaj, ni mogoče sprejeti in je takšna določba protiustavna ter nima pravnega učinka.

Dihur in ostali, hvala za odgovore.
lp

Zdaj pa jaz vas vprašam za mnenje?

Naš član je pred dvemi leti, takrat je še bil predsednik, pred skupnim lovom vsem članom strogo zabičal naj se ne zajebavajo in naj ne streljajo merjasca, ker ga v planu nimamo in bo tisti ki ga ustreli kaznovan s strani inšpektorja.

ni minila ena ura, ko je ta gospod ki nej je prepovedal streljati, na dlako položil zlatega merjasca.

Po dolgotrajnih pregovarjanjih in pogovorih z inšpektorjem smo nekako ušli kazni inšpektorja, da o članstvu ne govorimo, saj so rabili približno eno leto da so se pomirili. Disciplinskega postopka ni bilo, po eni strani ker je bil uplenitelj sam predsednik UO po drugi strani je bilo nemogoče izvajat karkoli, ker je bil UO med seboj v močnih konfliktih.

Na naslednjem OZ je bil ta predsednik odstavljen in sprejet sklep, da kdor je uplenil merjasca nima pravice ponovnega odstrela naslednjih pet let. V ta sklep, če bi gledali za nazaj so padli trije lovci, dva sta jasno in glasno povedala, da že imata odlično trofejo in če gdo drug dobi podobnega dasta vsak za 5 litrov vina, po petih letih bosta pa tudi onadva začela melce gledat okoli. Le tretj ise je skrivnostno nasmejal in izginil.

Ni minilo leto in pol, ko je ta isti član, ki je že prvič neupravičeno uplenil merjasca, ponovno odstrelil merjasca v zlati medalji. Na vprašanje zakaj si ga pa streljal če ga ne smeš je odgovoril je šel ravno na mene me je hotel napasti (strel je imel točno za plečetom, čista desetka, in najmanj trije lovci so ga gledali, da se je imel čas naslonit na vejo in mirujočega dobro pomerit).

Sprožen je bil disciplinski postopek, na katerega pa smo dobili odgovor da mu ne morejo nič.

Mnenja prosim.

Zverina, to kar si opisal je pa taka tipična slovensko lovska fovšljivska zbrka, da nima smisla niti komentirati.
Rečem le, da akte in sebe malo v red spravte!

Zadnje čase je precej govora o dvojnem članstvu.
Čez dober mesec bo dve leti, kar sem bil sprejet še v bližnjo LD. Predhodno sem že več let sem sodeloval s to LD, zato ni bilo problemov z vstopom. Vse skupaj pa je trajalo le do maja naslednje leto, ko se je pričela »gonja« zoper mene, ko sem enemu izmed vplivnih lovcev jasno povedal, da sem sposoben sam izvajati lov, na lovsko pravičen način in ne po njegovih merilih, ki niso slovenskim lovcem nikakor v čast, še posebej ne sedaj, ko je dovolj mesa v mesnicah. Tako sem si kaj kmalu prislužil prve opazke glede mojega dvojnega članstva, glede »neveljavnega« sprejetja na izrednem občnem zboru itd. Obiski po domovih naših lovcev in širjenje laži zoper mene je bilo vsekakor v njegovo korist. Že na naslednjem posvetu, ki je bil preimenovan v izredni občni zbor sem prislužil razen krivih obtožb, žalitev še celo sklep o zamrznitvi mojega članstva (kot v »Kučanovih« časih….. :lol: ).
Seveda se s tem nisem strinjal in LD odgovoril, kot se spodobi. Z odgovorom po pričakovanju niso bili zadovoljni, zato so ponovno sklicali izredni občni zbor (po naključju tudi tokrat na dan, ko so vedeli, da bom sigurno odsoten). Zapisnika sicer do danes še nisem prejel, videl pa sem neuradno verzijo, v katerem je naveden sklep, da je izredni občni zbor, na katerem so me sprejemali neveljaven (več kot po enemu letu, pred tem je bil redni občni zbor, na katerem ni bilo govora o kakršnih koli napakah v preteklem obdobju). Kot član LD sem pisno zahteval posredovanje zapisnika, pa sem dobil v začetku januarja letos le odgovor, da nisem član LD in nimam pravice do zapisnika, mojo vlogo pa bodo ponovno obravnavali na občnem zboru v letu 2006. Seveda se to do danes še ni zgodilo, pa tega niti ne pričakujem, saj bi bilo zelo smešno obravnavati vlogo izpred skoraj dveh let. Ironija vsega tega pa je, da še vedno dobivam dve reviji Lovec, zato en izvod pridno prebirajo v neki OŠ, knjigi pa so se na poti iz LZS do mene na žalost izgubili (lovsko izkaznico so vrnili LZS).
Zavedam se, da v takšni LD nima smisla vztrajati, vendar ne mislim vreči puško v koruzo preden ne bo jasno, kdo ima prav. Skrbi me dejstvo, da z divjadjo upravlja društvo, ki ne spoštuje predpisov oziroma dopušča posameznikom, da za dosego lastnih interesov postavljajo na kocko ugled in premoženje društva. Zanima me vaše mnenje o mojem statusu in kaj naj storim, saj do danes nisem prejel nobenega uradnega akta z možnostjo pritožbe. Navedel sem bistvene dogodke, ostale »cvetke« pa kogar zanima lahko izve na zasebni strani.

Lovski zdravo[/list]

V tretjem ali četrtem členu statuta vaše LD piše da je delovanje društva javno itd. To piše tudi v zakonu o društvih:

7.člen
Delo društva je javno.
Podatki, vpisani v register društev, so javni.
Tako da lahko kadarkoli zahtevaš zapisnik kateregakoli organa LD. V primeru, da ti ga nočejo dati ti preostane tožba, ki pa jo boš vsekakor dobil, samo če ti ni škoda živcev. Zaradi tašnih samozvanih "lovcev" kot so v tvoji bivši LD bo država kmalu verjetno začela odvzemati lovišča posameznim LD, ki mislijo, da so nad zakonom. Potem bo pa spet vik in krik, kakšne krivice se dogajajo lovcem. :twisted: :twisted:

Krpan, hvala za odgovor. Na žalost kot si že lahko sam ugotovil v tej LD ne spoštujejo zakonodajo. Enkrat lovski zakon še ne velja, drugič mahajo z njim, kot da je to sveto pismo. Pred kratkim so bili že skoraj na tem, da pristojni predlagajo odvzem lovišča zaradi podpovprečne realizacije. Stanje se je sicer malo izboljšalo, predvsem zaradi boljšega nadzora v lovišču, bi pa bila realizacija sigurno še boljša, če ne bi bilo med zelenimi...... Tu je tudi glavni problem, ker drug o drugemu preveč vedo in morajo trobiti v isti rog. Glede možne tožbe so že bili seznanjeni, pa se glavni akterji ne sekirajo, saj se ne zafrkavajo z lastnim denarjem. Sliši se celo, da že sanjajo o privatizaciji lovišča. Članstvo po mojem niti ni o vsem seznanjeno, saj vem, da mojih dopisov na LD ne obravnavajo javno, ampak le v ožjem krogu.
Prav imaš glede živcev, vendar želim temu pokvarjencu dokazati, da nisem iz istega testa kot predhodniki, ki jih je spravil iz družine. V prejšnjem sporočilu nisem povedal, da so me na lanske rednem občnem zboru celo postavili za vodjo revirja in sklenili pogodbo o izvajanju čuvajske službe (pogodbo so pozabili prekiniti :lol: :lol: ). Danes sem izvedel, da so že imeli občni zbor in niso ponovno obravnavali mojo "že rešeno" vlogo. Očitno mi ne preostane drugo, kot da vložim tožbo. Pred tem bi želel še kakšno "pravno" mnenje, ker ne želim riniti z glavo skozi zid.

Zanimiva zgodba iz sosednje LD.

Možakar je bil na občnem zboru predlagan za izključitev iz LD ker ni opravil delovnih ur, ne glede na to, da je tik pred invalidsko upokojitvijo in je nezmožen fizičnega dela.

Nekako je med člani prevladalo mnenje, da ga pa le ne bi izključili in je pri tem tudi ostalo.

Po dobrem mesecu dni pa možakar iz upravne enote dobi obvestilo, da ni več član LD in mora priti urediti dokumente oz. orožni list v posestni list :shock: :shock: LD ga o kakršni koli obliki izključitve ni obvestila.

Vso zadevo je seveda predal odvetniku.

Dogajajo se res čudne stvari. Zanima me, če je bil sprejet sklep o izključitvi na občnem zboru. Zahtevati je potrebno zapisnik občnega zbora. Sicer pa kot navajaš, bo zadevo reševal odvetnik. Nekateri še vedno mislijo, da lahko delajo po domače, neozirajoč se na predpise. Me prav zanima, kako bo članstvo odreagiralo na te samovšečne posameznike, ko bo potrebno izprazniti lovsko blagajno. Konec koncev pa bodo krivi vsi, tako tisti, ki so zagovarjali takšne nepravilnosti, kot tudi tisti, ki so igrali vlogo t.i. glasovalnega stroja.

Zanima me glede pravnega stališča vprašanje, ali imajo lahko nekatere lovske družine čakalne dobe, v 4 letu srnjak,5 gams,6 jelen, 7 merjasec...poleg tega se pa zgodi, da polan se ne izvrši trofejnih divjadi, prosim, za pravni odgovor.

Po pravni odgovor moraš k pravniku - zato so študirali in od tega živijo!

Nepravni odgovor pa je takle: pravne okvire določa krovni lovski zakon. Z internimi akti v lovskih družinah, ki so bili seveda sprejeti na občnih zborih z glasovanjem, so lahko lovske pravice za člane omejene, nikakor pa širše kot določa lovski zakon. Tudi upravni odbor lahko sprejme omejitve.

Motivi, zakaj se lovske pravice omejuje, so pa v različnih lovskih družinah različni. Načeloma smo sicer vsi člani v posamezni lovski družini enakopravni (imamo enake pravice in dolžnosti) ...

Moje osebno mnenje je, da itak ni mogoče, da bi bili vsi enaki, vsepovsod okrog nas je tako, da so posamezniki, ki so bolj "enaki". Boljša rešitev so dobri, prijateljski odnosi znotraj lovskih družin, potem je mogoče tudi pravila bolj sprostiti.

lp, simona

Moje osebno mnenje (tudi nisem pravnik) je, da se za interne omejitve lahko odloči LD sama. S tem, da v območnem načrtu jasno piše, da morebitne interne omejitve znotraj LD ne morejo biti izgovor za nedoseganje plana. In za nedoseganje plana je LD lahko kaznovana od inšpektorja.


Zanimiva zgodba iz sosednje LD.

Možakar je bil na občnem zboru predlagan za izključitev iz LD ker ni opravil delovnih ur, ne glede na to, da je tik pred invalidsko upokojitvijo in je nezmožen fizičnega dela.

Nekako je med člani prevladalo mnenje, da ga pa le ne bi izključili in je pri tem tudi ostalo.
Ta je pa še posebej dobra cvetka. Člana LD se lahko izključi le na podlagi sklepa disciplinske komisije lovske družine. Kako pa izgleda postopek na občnem zboru? Kako se lahko obtoženi član brani pred navedbami nevemkogaže? To pa je demokracija in še ena blamaža pri delovanju lovske družine!!!

Farty
17. February 2009, 10:23
Mene pa zanima, kakšne disciplinske ukrepe imate za člane, ki ne opravijo obveznih delovnih ur v lovišču v celoti?

Hvala za odgovore in LP

main757
17. February 2009, 10:26
Pri nas ni nobenih disciplinskih ukrepov, neopravljena ura je 10€.

Farty
17. February 2009, 10:30
Hvala za tako hiter odgovor. Zanima me, če mogoče kakšna lovska družina zaradi neopravljenih ur izreče prepoved lova ali kaj podobnega, ali gre povsod le za plačilo neopravljenih ur....

LP

Brakir
17. February 2009, 10:33
Tudi pri nas se neopravljene ure plačujejo.

tasko
17. February 2009, 11:26
pri nas če ne opraviš vseh ur imaš prepoved lova na vso divjad.....če pa opraviš nekje 75% ur pa lahko loviš sam mulasto divjad

torro
17. February 2009, 11:36
Pri nas ni nobenih disciplinskih ukrepov, neopravljena ura je 10€.

Kaj pa, če še neopravljenih ur ne plača ?
Pa mu pošljete opomin, pa še tega ne plača ?
LP

muzikant
17. February 2009, 11:58
Mene, pa zanima na podlagi česa to zaračunavate in prepovedujete ? Upam, da ne na podlagi kakih internih aktov, ki niso skladni z zakonom.

lp

main757
17. February 2009, 13:51
V poslovniku oz. pravilih imamo tako napisano. Član, ki ne poravna do konca leta vseh finančnih obveznosti se ga z novim leto briše iz članstva.

muzikant
17. February 2009, 14:02
Članarina ni sporna, zaračunavanje ur in neodstrela pa je po moje vprašljivo.

lp

ZR7
17. February 2009, 14:25
Članarina ni sporna, zaračunavanje ur in neodstrela pa je po moje vprašljivo.

lp

Zanimivo stališče. Sigurno je logično in prav, da je za neopravljanje dolžnosti neka sankcija. Tudi mi prakticiramo plačevanje neopravljenih ur in s tem kompenziramo trud tistih, ki so delali namesto lenob. In je popolnoma jasno, da za lenobo ne morejo biti nagrajeno z lovno pravico. Kdor več let zaporedoma ne dela, se smatra da nima namena gojitve in se ga izbriše iz LD.

Vendar če prav razumem, ti postavljaš pod vprašaj plačevanje teh "kazni" ali nadomestil.
Znaš bolje razložiti, v čem jse ti zdi ta vprašljivost?

LP

pumpa
17. February 2009, 20:26
zaradi neopravljenih ur pri nas prepoved odstrela parkljaste divjadi
pravtako zaradi neudeležbe na 2/3 skupnih lovov:icon_confused:


"bol star bol nor"

muzikant
18. February 2009, 08:39
Da se bolj natančno izrazim, vprašljiva je podlaga internih aktov, ki določajo plačevanje ur in prepoved odstrela.

ZR7
18. February 2009, 10:02
Da se bolj natančno izrazim, vprašljiva je podlaga internih aktov, ki določajo plačevanje ur in prepoved odstrela.

No ja, to sem razumel. A v čem je vprašljiva?
Na podlagi česa bi nekdo spodbijal, če imamo v aktih napisano, da mora plačati neopravljeno delo in da nima pravice do lova naslednje leto in to tudi UO udejani?

muzikant
18. February 2009, 10:21
Vsi interni akti morajo biti skladni z nadrejenimi predpisi, v primeru Ld sta to ZDLov in ZDru. Pa omenjeni akti so ?

ZR7
18. February 2009, 10:40
Vsi interni akti morajo biti skladni z nadrejenimi predpisi, v primeru Ld sta to ZDLov in ZDru. Pa omenjeni akti so ?
Seveda so. S tem, da ne vem kje se omenjena zakona sploh dotikata tega "problema".

muzikant
18. February 2009, 11:05
Po moje pa niso.

luka
18. February 2009, 11:11
Šef v enakopravnosti vseh članov se dotikata in to tako zelo, da sodišča v teh primerih odločijo v prid tistega, ki je oškodovan, ker ti akti niso v skladu z zakonom. Pustmo detajle, da so to lenobe ali kaj podobnega. Podzakonski akt ne more omejevat pravice posameznega člana, če to ni določeno v zakonu in Muzikant ima v tej zadevi prav. Zakon o društvih pozna zgolj prenehanje članstva v društvu v primeru, da član ne plača članarine, ne govori pa o obveznih urah in podobnih izmišlotinah lovcev.
LD-ji bodo pač mogli najti drug način, za doseganje teh dejavnosti, ki se nanašajao na opravljanje "obveznih" ur, ki mimogrede v vsaj nekaj primerih niso namenjene ohranjanju narave.

LZ L

Jagermaister
18. February 2009, 11:31
Enakopravnost je širok pojem in ne pomeni le enakih pravic, ampak tudi enake dolžnosti. Slednje bi pa nekateri najrajši kar prezrli. In v internih aktih je lahko določen nek minimum dolžnosti, ki jih mora sleherni član društva izpolniti, da to lahko sploh deluje in obstaja. In če tega ne izpolni, bi bil ukrep lahko tudi izključitev. Tako pa se tiste lenuhe raje ujčka in crklja s tem, da se jim omeji le nekatere stvari.

ZR7
18. February 2009, 11:42
... Zakon o društvih pozna zgolj prenehanje članstva v društvu v primeru, da član ne plača članarine, ne govori pa o obveznih urah in podobnih izmišlotinah lovcev.
...

No tole si bom pa sprintal in poslal našemu UO s pripisom, da letos nameravam zgolj plačati članarino in izvajati lov v okviru plana, sicer pa brez ostalih omejitev. Ostale obveze, fizična dela, pokrivanje in podobne izmišljotine pa da me ne zanimajo več.

Brakir
18. February 2009, 11:49
Tovariši omejitve gor, omejitve dol in prepovedi take in drugačne so bull shit, prav tako pokrivanje! bilo bi pa res lepo v tej naši mali zeleni deželici če bi le vsak se držal reka: "brez dela ni jela" in tako pomagal pri izvajanju plana odstrela in pri delih v lovišču... sam sem ure tudi to leto prekoračil, pa mi ni žal minute ki sem jo namenil njivam ali pa postavljanju preže! Za Naravo in za Divjad bi morali iti na delovne akcije, ne pa zato ker nam nekdo grozi s položnico ali pa prepovedjo odstrela določene kategorije!

No in potem ko že vidim sliko kako se to odvija vpraksi kar sem opisal se zbudim, dvakrat zacmokam, se obrnem na drugos tran in sanjam naprej! :icon_evil:

ZR7
18. February 2009, 11:56
No, da ne bomo samo buče kotalili in se obkladali s "po moje", si nalijmo čistega vina in skupaj poglejmo v zakon, na katerega se nekateri zgovarjate.

Neverjetno, a beseda članarina nastopi samo enkrat:

24. člen
(premoženje društva)
(1) Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

Luka, kot vidiš tvoja iz trte zvita trditev ne drži. Zakon nikjer ne opredeljuje, da bi društvo sploh moralo imeti članarino. In nekatera je res tudi nimajo. Ergo zakon tudi ne razgljablja o neplačevanju le te.

Pove pa nekaj drugega:


9. člen
(temeljni akt)
(1) Temeljni akt društva mora določati:
– ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
– namen in cilje delovanja društva;
– dejavnost oziroma naloge društva;
– pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
– pravice in obveznosti članov;
– način upravljanja društva;
– zastopanje društva;
– financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in
materialnim poslovanjem društva;
– način zagotavljanja javnosti dela društva;
– način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
– način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
(2) S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.


Torej, kot si lahko z Muzikantom ogledata, so obveznosti, njih izpolnjevanja in sankcije, med katerimi je lahko tudi izbris, črtanje ali izključitev prepuščene medsebojnemu dogovoru članov društva, torej sprejetemu temeljnemu aktu.

Sodišča pa dodeljujejo zmago lenobam, ker so običajno tudi v UO in OZ lovskih družin lenobe, ki se jim ne zdi voditi postopkov v skladu z lastnimi akti.

Če najdeta sodni primer, ki bi demantiral mojo trditev, se lepo priporočam da ga tu objavita oz. navedeta povezavo nanj.

LP

muzikant
18. February 2009, 12:02
Problem je ravno v tem, da se razni profili, večinoma rokodelski, grejo,-ste, pravnike, in temeljni akti so pač ogledalo tega.

ZR7
18. February 2009, 13:12
Problem je ravno v tem, da se razni profili, večinoma rokodelski, grejo,-ste, pravnike, in temeljni akti so pač ogledalo tega.

No seveda zakoni so pisani samo za one s pravosodnim izpitom. To smo pred časom že "ugotovili".:icon_twisted:
Pa vseeno nam nakloni tvoje pravno znanje in razloži, da bomo nevedni poučeni.

Če te sedaj prav razumem, si kritiko preusmeril na temeljne akte. Ok, ti seveda ne štimajo povsod.

Kaj pa zakon? Kje zakon preprečuje izločitev člana ki ne poravna svojih dolžnosti?
Tako delovnih kot finančnih?

ZR7
18. February 2009, 19:38
Vidra in Muzikant, kaj bi vidva rada sploh povedala?
Nekakšne pomoči ali odgovora na vprašanja postavljena v tej temi v vajinem pisanju ne morem razbrati.

Sraka
18. February 2009, 20:25
Jasnost in nedvoumnost v splošnem aktu dogovorjenih in sprejetih medsebojnih pravic in obveznosti, spoštovanje načela enake obravnave ter spoštovanje procedure, so temeljni pogoji za demokratične in dobre medsebojne odnose v vsaki organizirani združbi - tako tudi v vsaki Lovski organizaciji.

Vsa ostala nakladanja so le dokaz popolne odsotnosti temeljnih znanj s področja urejanja medsebojnih kolektivnih dogovorov ob upoštevanju veljavnega pravnega reda.

torro
18. February 2009, 21:36
A to po domače pomeni:
če si se pravice na pamet naučil, se lahko tudi obveznosti zapomniš :icon_twisted:.
LP

bober
18. February 2009, 23:10
Torro točno tako naj bi bila parola oziroma zavest posameznika, toda večinsko ostanejo samo pravice pri posameznikih ;dolžnosti in obveznosti pa do meje ali še bolje nič.

BOBER

teohafy
18. February 2009, 23:45
Meni grejo na ku..c taki, ko bi bili lovci samo tedaj, ko je občni zbor in ko je treba ustreliti kaj kapitalnega, ko pa je treba kaj narediti v lovišču pa smo vedno eni in isti, ki delamo za vse ostale. Potem so pa še najbolj pametni in hočejo imeti zadnjo besedo, tako da še tisti, ki kaj nareidmo izgubimo veselje do dela. Zato kar podpiram to, da se člana, ki več let brez opravičenega razloga ne opravlja obveznosti odslovimo iz družine!

Muzikant,ti pa kaj bol konkretnega napiši glede svojih trditev, šef jih je potrdil z argumenti, ti ne.

RAUBŠIC
19. February 2009, 11:24
Šef v enakopravnosti vseh članov se dotikata in to tako zelo, da sodišča v teh primerih odločijo v prid tistega, ki je oškodovan, ker ti akti niso v skladu z zakonom. Pustmo detajle, da so to lenobe ali kaj podobnega. Podzakonski akt ne more omejevat pravice posameznega člana, če to ni določeno v zakonu in Muzikant ima v tej zadevi prav. Zakon o društvih pozna zgolj prenehanje članstva v društvu v primeru, da član ne plača članarine, ne govori pa o obveznih urah in podobnih izmišlotinah lovcev.
LD-ji bodo pač mogli najti drug način, za doseganje teh dejavnosti, ki se nanašajao na opravljanje "obveznih" ur, ki mimogrede v vsaj nekaj primerih niso namenjene ohranjanju narave.

LZ L

Tega pa ne razumem. Če samo vzamemo Uredbo o podeljevanju koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, je v 17 členu (razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja) v tretji alineji zapisano "koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz letnega načrta lovišča ..", lahko LD "odvzamejo" lovišče.

Ali pa 39. člen Zakona o divjadi in lovstvu:

Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zagotoviti:
- vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drigih življenskih možnosti divjadi;
- urejanje vodnih virov in kaluž;
- krmljenje divjadti;
-postavitev lovskih objektov ter
- druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za ravoj populacije divjadi.

Iz teh aktov je LD dolžna opraviti določena dela v lovišču, drugače jo doletijo sankcije. Moje mnenje je, da ima LD pravico za neaktivnost določiti ustrezne "sankcije", opredeljene morajo biti v internih aktih, saj drugače ne more delovati. Sam ne vidim druge možnosti kot da LD "prisilila" tiste, ki nočejo delati v lovišču, da opravijo delo, da bo realizirala načrt lovišča? Saj je LD za neizvršitev načrta tudi "kaznovana". Mislim, da ima vsak lovec v LD pravice in dolžnosti, ne samo pravice. Kršitev tako pravic, kot tudi dolžnosti se pa lahko sankcionira. :icon_redface::icon_confused:

bober
19. February 2009, 13:54
Vso zadevo v zvezi s pravicami kot prva oblika in potem še obveznosti so določene v aktu Poslovnik. V Poslovniku določimo pravila do pravic, dela, odstrela in na koncu tudi sankcije za posamezna določila; primer neizpolnjevanja del in nalog ter odstrela. Ko določamo kriterije in obravnavamo predloge večinoma na posvetih, le te v čistopisu tudi potrdimo na OZ. Seveda pa se določene stvari tudi spreminjajo v skladu z zakonom, uredbami oziroma sedaj z pridobitvijo koncesije s katero so se povečale obveznosti. Osnovna merila se tako določijo in sprejmejo, potem ni nesoglasij ali dileme o pravičnosti. In v taki obliki se potem izognemo določenim proceduram v primeru discp. postopkov, ker smo že tudi določili sprotno sankcije za posamezna neizvršena dejanja.

BOBER

bober
21. February 2009, 20:35
Pretep med lovcema ? Katera disciplinska sankcija bi bila ustrezna za povzročitelja. Oziroma za preprečitev takih početij med članstvom.

BOBER

tica
21. February 2009, 21:50
Preprosto, če sta bila v lovski opravi, na lovu ali zadnjem pogonu - izključitev. Če sta se zapletla v pretep kot dva Janeza, potem zadevo v LD pustite pri miru.

bober
22. February 2009, 13:28
Tica, saj v tem je problem ker se je zgodilo na skupnem lovu oziroma pred lovskim domom oziroma pred pozdravom lovini ali potem, čas trenutka nevem. Toda bolj kar me skrbi izrečena kazen discip. organa katera ni v skladu z akti društva, za tako izrečeno kazen. Pretep in vsa ostala dejanja ki so v škodo in ugledu društva in medsebojnih odnosih so opredeljena kot hujša kršitev in sprem tega so opredeljena za izključitev iz članstva, kakor si sam navedel.
In kako je absurdna izrečena kazen, če dobiš prepoved lova za dobo enega leta, kar pa je enaka z nepravilnim odstrelom določene vrste divjadi. Tudi sam sem za brezpogojno izključitev in to z razlogom za opomin vsem ostalim in predvsem ker je tudi prisotno orožje. Apsurdna izrečena kazen ,da ni primera.

BOBER

teohafy
22. February 2009, 21:03
Mene pa zanima, če bi se za takšne zadeve, kot jo omenja bober, določila kazen, da bi bil lovec suspendiran za eno ali dve leti, da bi bil v bistvu "pogojno izključen" in če bi bilo v tem času vse vredu, bi lahko ponovno zaprosil za sprejem. Kaj mislite o taki možnosti?

tica
22. February 2009, 21:57
To je največkrat problem, da se člana sankcionira na pamet, vse prevčkrat tudi po osebi. Disciplinske kazni in kršitve morajo biti zapisani v vaših aktih, vse drugo pomeni lahko delo disciplinskega organa II. stopnje ali za odvetnika na sodišču.

bober
22. February 2009, 23:26
Tica se strinjam za uvodni stavek . Tudi lažje in težje kršitve so zapisane. Vzporedno imamo zapisane tudi olajševalne okoliščine tako, da je lahko združiti v procesu pozitivne in negativne okoliščine, ter na osnovi tega izreči primerno kazen.Druga zadeva pa se izpostavi kaj je in kako je zapisano v aktih.
Primerno je ,da se strikno zapiše fizično obračunavanje- pretep kot dejanje in tako se izognemo opredelitvi na pamet ali po osebi.

bober
22. February 2009, 23:41
Teohafy taka opcija je možna če jo zapišete v aktih. Opozoril bi ,da je potrebno pred tako odločitvijo pretehtat vse opcije pozitivnih in negativnih stvari. Sam sem tudi za tako obliko seveda za fizično obračunavanje oziroma pretep pa ne!
To je oblika katera ni tudi v osebnih družinah dobra in v osebnih zadevah povzročitelj dobi prepoved približevanja ogroženi osebi oziroma pretepeni.Toliko za primer.
Jaz osebno sem za izključitev in tukaj ni opravičila in vselej treba imeti pred očmi ,da imamo v posesti orožje. Razmišljaj v taki smeri. Povratnikov je zelo malo ,da ponovno ne storijo prekrška.Zato menim ,da za taka dejanja ni opravičila.

BOBER

jereb
28. May 2009, 23:31
Mene pa zanima ena stvar.
Lovec stori kršitev (1), disciplinska komisija ne odreagira takoj, nato je zamenjana in ko nastopi nova zasedba, ta isti lovec stori že drugo kršitev (2).
Sedaj pa me zanima, ali lahko disciplinska komisija prične z obravnavo nove kršitve (2) ali mora najprej rešiti staro kršitev (1).

Zanima me pravnoformalno mnenje, ne nekaj na pamet!

Hvala.

torro
28. May 2009, 23:51
Disciplinska mora odreagirat, ko dobi prijavo.
Da ne bi bilo takšnih nevšečnosti, kot jih navajaš, pa smo pri nas dali v pravilnik o disciplinskem postopku člen, da tisti, ki je v disciplinskem postopku, v času trajanja le tega, ne sme izvajati odstrela :icon_cry:. Da ne bi hitreje delal probleme, kot ukrepa disciplinska komisija . Samo zato :director:. Po debati je Občni zbor pri nas to sprejel soglasno. Mi smo tako odločili :icon_study:. Vi pa, upam isto po sklepu večine :icon_lol:.
LP

ZR7
29. May 2009, 07:26
Disciplinska mora odreagirat, ko dobi prijavo.
...
Tako je. To je sodišče, upravni odbor in eventuelno drugi organi in člani, odvisno kako imate zapisano v pravilniku, pa so policija, ki zbere dokaze in poda predlog za uvedbo postopka.


... Da ne bi bilo takšnih nevšečnosti, kot jih navajaš, pa smo pri nas dali v pravilnik o disciplinskem postopku člen, da tisti, ki je v disciplinskem postopku, v času trajanja le tega, ne sme izvajati odstrela ...

In s tem naredite krivico tistemu, ki se izkaže za nedolžnega.
Zelo nevarna praksa, ki omejuje pravice in lahko pripelje do tožbe in špetira in pove le to, da disciplinska komisija ni dovolj sposobna ali pa imate luknjo v pravilniku. Vedno me moti, ko LD rešujejo probleme na neustrezen način.
Kdo pa pri vas odgovarja za neupravičen suspenz? Nihče? V tem primeru pa si res zaslužite tožbo!

Pri nas smo rešili problem drugače. Sicer po mojem mnenju tudi neustrezno. Namreč kazni se seštevajo. Če narediš dva prekrška za eno leto, to pomeni dve leti kazni. Zakaj se mi to zdi neustrezno? Ker verjamem, da se kazni ne sme seštevati, zakaj, si poglejte v primere kazenskega zakonika. Tam tega ne dopuščajo kar tako enostavno. Sam sem predlagal, da bi odsluženje kazni časovno tempirali, torej ko odslužiš prvo, nastopi naslednja. V praksi bi bilo isto, a lažje odbiješ prej omenjen očitek.

jereb
29. May 2009, 14:10
Hvala, samo še vedno ne vem, ali prvo rešujejo stari prekršek ali lahko začnejo z reševanjem novega (ki je bolj pereč in UO bi želel, da se tega prvo obravnava). Zanima me zato, da ne bi disciplinska delala kake nepotrebne napake v postopku.

Ja je polno členov v zakonih pa še nismo prišli do pravega, zato sprašujem.

jereb
29. May 2009, 15:37
Pa še nekaj, ali morda kdo ve, katero poglavje zakona o pravdnem postopku se uporablja (če se) za disciplinsko komisijo pri LD. Ker je nepravnikom težko točno izluščiti kateri opis postopka je tapravi.

torro
29. May 2009, 18:46
In s tem naredite krivico tistemu, ki se izkaže za nedolžnega.


Pri nas nedolžnih ne dajemo na disciplinsko. Pika:icon_evil:.
LP

muzikant
30. May 2009, 15:28
Pri nas nedolžnih ne dajemo na disciplinsko. Pika:icon_evil:.
LP


Na začetku disciplinskega postopka za vsakogar velje domneva nedolžosti.
PIKA :icon_wink:

Tipičen primer slovenskega lovskega "pravnika".

torro
30. May 2009, 18:13
Na začetku disciplinskega postopka za vsakogar velje domneva nedolžosti.
PIKA :icon_wink:

Tipičen primer slovenskega lovskega "pravnika".

Nedolžne na disciplinsko ? :icon_confused: Mal resnosti prosem.
A jih na disciplinski potem po senci nabunkate, oni pa to morajo z zavezanimi očmi gledat, pa še molčat in tiho biti hkrati :icon_twisted:.
Upravni odbor mora na disciplinsko razsodišče podati UTEMELJENO prijavo o prekršku zoper pravila LD.
O tem a si kriv a nisi, pa uradno sodbo poda disciplinsko razsodišče.
In na podlagi utemeljene in s pričami in dokazi podprte prijave, bo prijavljeni zelo verjetno kriv.
Tipične primere slovenskih lovskih "pravnikov" pa dobiš, ko padajo disciplinske prijave na osnovi osebnih zamer, postopek pa je še površno izpeljan, da se lahko obdolženega ponavadi kar izključi.
Pa smo pri tožbah zoper LD, izplačila pa 6 mestna v €.
Ena takih debat je že odprta na tem forumu.
Menda ja ne zagovarjaš sistema, da disciplinska preverja tvojo nedolžnost, ti pa jo moraš zagovarjati :icon_confused:?
Krivdo je treba dokazat na disciplinski, krivdo, ne pa da se tam debatira o nedolžnosti.
Nedolžen in pošten lovec na disciplinski nima kaj počet.
No, vsaj v nekaterih LD :icon_redface:.
LP

kordy
12. March 2010, 19:55
lp! mene pa zanima.... sem lani streljav po srnjaku in sem zal zgresil,nastrel sta pregledala 2 cuvaja,gospodar in lovski pes.. na nastrelu niso nasli nicesar kar bi potrjevalo da sem srnjaka zadel oz oplazil...problem je pa v tem da jaz nisem bil opravicen do uplenitve srnjaka(spregledal),na disciplinsem so mi opredelili kazen prepoved odstrela srnjaka za dobo 2 leti...v zadnjem sprejetem sklepu pa pise: da se vsaka neupravicena UPLENITEV srnjaka sankcijonira z prepovedjo 2 let uplenitve srnjaka.. se imam par dni casa za pritozbo in ne vem kaj naj naredim,se moram sprijaznit ali pritozit????obstaja kak zakon ko se na to navezuje???
za pomoc se vnaprej zahvaljujem!!!

alojz1
12. March 2010, 20:11
Pa zakaj si tako zakompliciral?
Če bi srnjaka zadel, bi stvar bila jasna:icon_lol:
Tako pa si imel namen, ki pa ni uspel:icon_lol::icon_lol:
Včasih prav pride, če slabo streljaš

ostrostrelec.pero
12. March 2010, 20:19
kordy, potem te morajo obsoditi tudi za posilstvo, saj si imel tudi to cev s sabo.

main757
12. March 2010, 20:19
Kordy, kako te je lahko obsodila disciplinska za dejanje, ki ga nisi storil?

mprimoz
12. March 2010, 20:35
kordy, potem te morajo obsoditi tudi za posilstvo, saj si imel tudi to cev s sabo.

A je s to cevjo tud zgrešu? :icon_lol:

ostrostrelec.pero
12. March 2010, 20:40
A je s to cevjo tud zgrešu? :icon_lol:

Saj ga drugi dost j...jo, ni treba da še tukaj vedno na polno dela.Včasih je dobr da ti tud v roki kakšen "šus" raznese.:icon_lol:

MilanK
12. March 2010, 20:47
lp! mene pa zanima.... sem lani streljav po srnjaku in sem zal zgresil,nastrel sta pregledala 2 cuvaja,gospodar in lovski pes.. na nastrelu niso nasli nicesar kar bi potrjevalo da sem srnjaka zadel oz oplazil...problem je pa v tem da jaz nisem bil opravicen do uplenitve srnjaka(spregledal),na disciplinsem so mi opredelili kazen prepoved odstrela srnjaka za dobo 2 leti...v zadnjem sprejetem sklepu pa pise: da se vsaka neupravicena UPLENITEV srnjaka sankcijonira z prepovedjo 2 let uplenitve srnjaka.. se imam par dni casa za pritozbo in ne vem kaj naj naredim,se moram sprijaznit ali pritozit????obstaja kak zakon ko se na to navezuje???
za pomoc se vnaprej zahvaljujem!!!

Zoper sklep se lahko pritožiš, in to v pravnem pouku navedenem pritožbenem roku. Sklep lahko ugovarjaš zaradi nepolne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe določb materialnih predpisov LD. Sklicuješ se lahko nato, da iz tvojega ravnanja niso nastale nobene prepovedane posledice. Na srnjaka si sicer streljal, ga zgrešil, torej ga nisi odstrelil niti ranih (gre za neuspešen poskus uplenitve srnjaka, to pa bi lahko bil prekršek le v primeru, da bi poskus bil določen kot disciplinski prekršek. Sklicuješ se lahko tudi na izsledke oz. na zapisnik o iskanju »domnevno« nastreljenega srnjaka, vendar le pod pogojem, da si se na to skliceval že tekom disciplinskega postopka, sicer se v pritožbi na to ne moreš več uspešno sklicevati. Kršitve in disciplinski postopek morajo urejati splošni akti lovske družine. Običajno sta to Pravila in Pravilnik o postopku pred disciplinsko komisijo. Tudi sklep, ki določa kazni in prekrške je vprašljiv, saj se ta lahko prosto spreminja. Kršitve in kazni morajo biti določeni s splošnim/i akti LD in ne s sklepi njenih organov. Slednji pa se spreminjajo po postopku in na način kot to določajo Pravila LD. V Pravilih dobro preberi določbe, ki urejajo disciplinsko odgovornost članov, prekrške in kazni, ki se smejo izreči za določen disciplinski prekršek. Potem preglej listine, ki si jih prejel v zadevi ugotavljanja tvoje disciplinske odgovornosti in če se postopek ni vodil tako, kot v aktih piše, potem lahko sklep prerekaš tudi zaradi formalnih razlogov, torej zaradi kršitve pravil postopka.
Svetujem ti, da se ravnaš po aktih LD, ni rečeno, da se bo tudi drugič izšlo tako, kot se ti zdaj. Če bi srnjaka odstrelil ali nastrelil bi lahko LD od tebe zahtevala tudi povračilo materialne škode, katero bi izračunala po tarifi, ki velja za odstrel srnjaka za goste. Eno je napačni odstrel, drugo pa neupravičeni odstrel določene vrste divjadi.
Lp

pumpa
12. March 2010, 20:48
lp! mene pa zanima.... sem lani streljav po srnjaku in sem zal zgresil,nastrel sta pregledala 2 cuvaja,gospodar in lovski pes.. na nastrelu niso nasli nicesar kar bi potrjevalo da sem srnjaka zadel oz oplazil...problem je pa v tem da jaz nisem bil opravicen do uplenitve srnjaka(spregledal),na disciplinsem so mi opredelili kazen prepoved odstrela srnjaka za dobo 2 leti...v zadnjem sprejetem sklepu pa pise: da se vsaka neupravicena UPLENITEV srnjaka sankcijonira z prepovedjo 2 let uplenitve srnjaka.. se imam par dni casa za pritozbo in ne vem kaj naj naredim,se moram sprijaznit ali pritozit????obstaja kak zakon ko se na to navezuje???
za pomoc se vnaprej zahvaljujem!!!

predlagam ti da tudi sankcijo (spregledaš):icon_twisted::icon_twisted:

Sraka
12. March 2010, 20:49
lp! mene pa zanima.... sem lani streljav po srnjaku in sem zal zgresil,nastrel sta pregledala 2 cuvaja,gospodar in lovski pes.. na nastrelu niso nasli nicesar kar bi potrjevalo da sem srnjaka zadel oz oplazil...problem je pa v tem da jaz nisem bil opravicen do uplenitve srnjaka(spregledal),na disciplinsem so mi opredelili kazen prepoved odstrela srnjaka za dobo 2 leti...v zadnjem sprejetem sklepu pa pise: da se vsaka neupravicena UPLENITEV srnjaka sankcijonira z prepovedjo 2 let uplenitve srnjaka.. se imam par dni casa za pritozbo in ne vem kaj naj naredim,se moram sprijaznit ali pritozit????obstaja kak zakon ko se na to navezuje???
za pomoc se vnaprej zahvaljujem!!!
_________

Zanimiva zgodba. Če bi želeli to zgodbo obdelati s procesnega in krivdno pravnega vidika, bi morali imeti pred sabo vaše interne splošne akte in vpogledati vanje.

Ker tega nimamo, smo pač lahko le načelni. Lovil si torej srnjaka in do tega lova nisi bil upravičen. Na srnjaka si streljal in verjetno zgrešil. O tem si obvestil odgovorne v LD ( olajševalna okoliščina v disciplinskem postopku ), ki so si nastrel ogledali tudi s psom: Je bil ta pes preizkušen za delo po krvni sledi ??? Če ni bil, potem to ne pomeni veliko in še vedno obstaja utemeljen sum, da si srnjaka zadel. To, da lovca, ki sta nastrel vizualno ogledovala "nista nič videla" ne pomeni nujno, da srnjak ni bil zadet.

Izgovor, da si "spregledal", da nisi upravičen do odstrela srnjaka je seveda smešna in ti tega nihče na tem svetu ne bi nikoli verjel.

O kakšni pritožbi pa sedaj pišeš ? Seveda si kriv tudi, če srnjak ni padel v ognju. Lovil si in streljal na srnjaka ter zgrešil, čeprav nič od tega ne bi smel početi. Dejstvo, da ga nisi uspel upleniti je v tem primeru popolnoma nepomembno.
Kaj pa bi se zgodilo s srnjakom, če bi padel ?? Bi ga oddal in se s tem sam prijavil v disciplinski postopek, ker si vedel ali bi moral vedeti, da ga ne smeš upleniti ?? V vsakem primeru bi te čakal disciplinski postopek in zaslužena disciplinska sankcija. Razen, če bi srnjaka obdržal in skril doma v skrinjo pa bi te dobili, potem bi si prislužil še odškodninsko tožbo in izključitev iz LD.

Pravico do pritožbe sicer imaš, le ne vem kaj boš v njej zapisal. Občni zbor kot drugostopenjski organ, ki bo pritožbo obravnaval nima veliko možnosti kot, da disciplinski ukrep potrdi. Sam pa se boš na občnem zboru le še dodatno izpostavil neprijetnim vprašanjem, očitkom, kritikam in neprijerni situaciji.

Pogrešil si, dobil si zasluženo kazen ( po mojem mnenju zelo milo ) in sprejmi to moško ter v bodoče pazi, da te kdaj ponovno ne zamika kaj podobnega, ker se ti kaj hitro lahko zgodi izključitev iz LD.

Vprašal si in zapisal sem ti svoje mnenje.
Lepo te pozdravljam!

kordy
12. March 2010, 21:14
lepo sem vprasal za vase mnenje pomoc,ce se ne veste se tudi najboljsim strelcem naredi da zgresijo...... kar se tice te zmede se moram dodat da sem leta 2007 upleniv srnjaka in ga pokril z 2ma komadoma netrofejne divjadi vendar je en komad zav malo presegal dovoljeno tezo za upostevanje za pokritev srnjaka,zanasal sem se na to da ga tako ali tako imam pokritega in sem zav ga pac enostavno lani jagav seveda je krivda moja ker nisem sledil zapisnikom....
verjetno je res prav da to kazen sprejmem,ker sem tak al tak jaz kriv za to.....
hvala za komentarje...

Krpan
12. March 2010, 21:14
...2 cuvaja,gospodar in lovski pes...

:icon_lol: Od teh je merodajen samo lovski pes, če ima potrebne papirje, če ne, pa inšpektor z položnicami. Tudi vrstni red ni pravilen. Lovski pes-krvosledec bi moral bit na prvem mestu.

Če boš pritožbo gnal naprej je verjetno, da boš dobil zaradi proceduralnih napak, vendar se prudružujem predhodnikom in predlagam, da stisneš zobe in kazen sprejmeš.

ostrostrelec.pero
12. March 2010, 21:16
Kordy je zapisal" da se vsaka neupravičena UPLENITEV srnjaka sankcionira"
Naj mi kdo pove, kaj od tega je naredil, da so ga lahko sankcionirali. A ga je uplenil. Ne ugibajmo kaj bi se zgodilo, če bi se naredilo. Nič od tega se ni zgodilo in po mojem malem poznavanju sodnijskega prava to zagotovo pade na vseh inštancah. Ni ga ustrelil, in ni kriv.Močno pa dvomim da imajo v pravilih LD zapisano, da se tudi poizkus sankcionira kot uplenitev.

Sraka
12. March 2010, 21:25
kordy kordy

lepo sem vprasal za vase mnenje pomoc,ce se ne veste se tudi najboljsim strelcem naredi da zgresijo.
___________

Kolega ne sprenevedaj se. Saj nisi bil kaznovan, ker si zgrešil, temveč ker si lovil srnjaka, ko tega ne bi smel. V tvojem primeru je popolnoma vseeno ali si zgrešil ali pa bi zadel in bi srnjak padel v ognju.

kordy
12. March 2010, 21:34
se strinjam s tabo..... gre se za tiste komentatorje ko se naslajajo nad tujo nesrecooo,in se delajo norca.....!!!!

torro
12. March 2010, 22:05
:icon_lol: Če boš pritožbo gnal naprej je verjetno, da boš dobil zaradi proceduralnih napak, vendar se prudružujem predhodnikom in predlagam, da stisneš zobe in kazen sprejmeš.

Disciplinska bi morala znati ločiti med prepovedjo lova in prepovedjo uplenitve. Tvoji lovski tovariši bi te pa utegnili postrani gledati zaradi namena uplenitve.
LP

MilanK
13. March 2010, 12:00
Tema pravno statutarna samopomoč pomeni, da bo oseba (lovski tovariš), ki se za to pomoč obrne oz. zanjo zaprosi Forum lov, te pomoči tudi deležna in to tudi pričakuje, saj se sicer nanj sploh ne bi obrnila. Kako bi se počutil voznik, ki je spregledal rdečo luč in jo prevozil, odvetnik, h kateremu bi prišel po pravno pomoč, pa bi mu namesto nudenja te rekel, če si spregledal rdečo luč, še spreglej kazen, z njo se sprijazni in jo čimprej plačaj, sicer boš šel v odklonilni zapor. Je to pravna pomoč? Morda za pisce plačilnih nalogov in kaznovalnih predlogov, za voznika pa zagotovo ne.

Da pes in lovca, ki sta si vizualno ogledala nista »nič videla« sicer res ne pomeni, da ni nujno, da srnjak ni bil zadet, a hkrati tudi pomenu, da ni nujno, da je bil zadet. Da je bil zadet mora dokazati tisti, ki to zatrjuje, torej predlagatelj DP. Dokazno breme je na »tožilcu« in ne na kršitelju. Če tega ne more dokazati, se šteje, da ni bil zadet. In če ni bil zadet, potem po logiki stvari to pomeni, da tudi odstreljen ni mogel biti. Gre sicer za izvajanje lova na srnjaka, njegov odstrel pa se je izjalovil zaradi zgrešitve.

Spregled upravičenosti do odstrela srnjaka je lahko še tako smešen in neverjeten zagovor, DK pa mora kljub temu navesti razloge in utemeljiti zakaj tega ne verjame. Gre za vprašanje pravne zmote in DK je dolžna na podlagi vseh v spisu priloženih listin in po izvedenem dokaznem postopku presoditi ali je ta upravičena oz. ni upravičena in zakaj je oz. zakaj ni.

Špekulacije v DP niso dopustne, torej kaj bi bilo, če bi bilo, ampak samo to, kar je bilo, kar se je dejansko zgodilo in če to, kar se je zgodilo ustreza ravnanju, ki ga akti LD opredeljujejo kot disciplinski prekršek in zanj določajo kazen. Enako ni dopustna analogija. Eno je lov, drugo je odstrel. Kolikokrat se izvaja lov, pa se na njem nič ne odstreli.

Če o pritožbi odloča OZ, potem se lahko zahteva, da se iz odločanja o pritožbi izločijo vsi tisti, ki so na prvistopnji v DP sodelovali ali bili z njim povezani (člani DK, člani organa, ki je predlagal uvedbo DK, oseba, ki je zastopala predlagatelja na DK, obremenilne priče). Od teh namreč ni za pričakovati objektivnega odločanja, saj ni v njihovem interesu, da pride do drugačne odločitve. Če postopek odločanja OZ o pritožbah zoper sklepe DK v Pravilih ali kakšnem drugem aktu ni določen, potem lahko v zvezi s tem nastane prava »burleska«. Lahko se zgodi, da glede na udeležbo OZ po izločitvi vseh tistih, ki o pritožbi zaradi domnevne pristranskosti ne morejo odločati, postane nesklepčen. To se lahko zgodi, če je v Pravilih npr. zapisano, da odločitve sprejema z večino glasov vseh prisotnih, sklepčen pa je, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov društva (LD). Če OZ vodi starešina, tajnik pa piše zapisnik, oba pa sta člana UO, ki je predlagal DP, potem se stvari še bolj zapletejo, če pritožnik zahteva tudi njuno izločitev iz že spredaj navedenih razlogov.

V moji LD o pritožbah zoper DK prve stopnje odloča DK druge stopnje in to prav zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Sam presodi, kako boš ravnal. Če se boš pritožil, potem se na obravnavo dobro pripravi in preuči vse akte, ki urejajo DP.:icon_study: Od zapisnikarja zahtevaj, da se vse kar se bo o pritožbi razpravljalo zapiše v zapisnik.

teohafy
13. March 2010, 12:14
Tudi moj nasvet je bolj moralen, kot pa pravni.
Vsak kdaj naredi kakšno neumnost. S tem ni nič narobe. Moraš pa imeti toliko jajc, da preneseš tudi posledice, ne pa da iščeš luknje v pravilih in se zaradi ene malo nerodno zapisane besede poizkušaš izvleči. Kot lovec nosiš veliko odgovornost, zato moraš imeti tudi visoka moralna načela. Če si streljal na srnjaka kljub prepovedi, je zame isto kot, da si ga uplenil. Lahko poizkušaš in verjetno ti bi res uspelo, zaradi nerodno zapisanih pravil. Če bi kaj takega poizkušal v naši LD, bi bil kaj hitro s strani lovskih tovarišev potisnjen na rob. Vprašanje če ti je namen, da te vsi lovski tovariši gledajo postrani in se izogibajo tvoje družbe, zato najboljše, da kazen sprejemeš in "odslužiš" tisti dve leti kazni in v bodoče bolj redno hodiš na sestanke in spremljaš kaj se dogaja v vaši LD.

Sraka
13. March 2010, 13:01
MilanK tistih, ki to področje vsak malo poznajo seveda s svojim razpredanjem nisi prepričal.

Očitaš nam, da kolegu nismo dali nasveta s katerim bi si lahko pomagal in se iz te godlje izvlekel čist kot devica. Naredil je napako in lahko je le srečen, da je bil disciplinski organ njegove LD toliko milosten in ga ni zabrisal iz LD.

Loviti se na procesne napake v postopku je smiselno le takrat, ko gre za najhujše disciplinske ukrepe. V tem primeru lahko svojim lovskim tovarišem v LD pove le HVALA. Prav nobenih zadržkov ni UO kot predlagatelj disciplinskega postopka imel, da ne bi tega prekrška okvalificiral s še težjimi kvalifikacijami in tako disciplinski komisiji omogočil, da bi brez kakšnih velikih zadržkov izrekla tudi najhujši ukrep izključitve iz LD.

Tvoji argumenti s katerimi na zelo nepraven način želiš pravno relativizirati njegovo dejanje pa so še veliko bolj smešni kot njegovi, ko pravi, da je zgrešil in spregledal prepoved.

Pa brez zamere kolega in seveda lep pozdrav!

MilanK
13. March 2010, 13:15
Sraka tudi ti mene nisi prepričal. Tudi tvoja trditev, da je zgrešen strel enak odstrelu je smešna, ki z realnostjo nima nič skupnega. Gre zgolj za špekulacijo in za konstrukt. Nositi puško na javnem kraju ni enako kot z njo streljati. Streljati na srnjaka in ga zgrešiti ni in ne more biti enako kot nanj streljati in ga zadeti, torej upleniti.

Pinkfloyd
13. March 2010, 13:19
Ma kako nepraven način? Če želi, lahko v pritožbo napiše tudi, "da vlaga pritožbo, ker se mu pač zdi to edino pravilno in ker nima druge možnosti." :icon_evil:
Če se bo pa to DK in vsem ostalim zdelo smešno, tudi prav. Ampak je to še vedno praven način, saj ima lovski kolega vendar možnost pritožbe!

Poznam tri brate, če-bi, d'-bi in k'-bi, in nikoli ni bilo nič iz njih. :icon_lol:

alojz1
13. March 2010, 14:07
Tale razprava je pa tipično slovenska.
Malo odmora, naj napiše kdo kaj za razvedrilo, potem pa naprej

mugo
13. March 2010, 14:37
Kaj pa tole: Streljal je na srnjaka. Na kakšnega? Vemo, da dokler ne leži, ne vemo natančno koliko je star. Mogoče je bil enoletni, lanščak. Tudi ti so lahko že šesteraki. Je imel prepoved odstrela lanščaka? Mogoče je bil majhen jelenček šesteraček, pa je strelec slabo videl in je potem rekel, da je bil srnjak:icon_lol:..... Dokler ne leži niti strelec ne more reči, na kaj je streljal, lahk pove, na kaj se mu zdi, da je streljal. Kaj se nekomu zdi, pa ni kakšen trden dokaz, kaj šele različne izpeljave in sklepanja na podlegi tega.

Sraka
13. March 2010, 16:42
Sraka tudi ti mene nisi prepričal. Tudi tvoja trditev, da je zgrešen strel enak odstrelu je smešna, ki z realnostjo nima nič skupnega. Gre zgolj za špekulacijo in za konstrukt. Nositi puško na javnem kraju ni enako kot z njo streljati. Streljati na srnjaka in ga zgrešiti ni in ne more biti enako kot nanj streljati in ga zadeti, torej upleniti.
_________

Dragi kolega pri tvojem pleteničenju manjka kronski dokaz v njegovo korist, ki mu ga nisi ponudi in ta je: tisto na kar je streljal ni bil srnjak, temveč sosedova koza.

ZR7
13. March 2010, 18:43
...
Očitaš nam, da kolegu nismo dali nasveta s katerim bi si lahko pomagal in se iz te godlje izvlekel čist kot devica. Naredil je napako in lahko je le srečen, da je bil disciplinski organ njegove LD toliko milosten in ga ni zabrisal iz LD.
...

Ahaa, disciplinski organ je torej spovednica. Lepo na kolena in pogled v tla, mogoče še nekaj v pušico in bo kazen mila in milostna.
Madonca, jaz se pa zanašam na neke pravilnike in na to da bo disciplinska komisija objektivno odločala na podlagi aktov. Res sem butelj.:icon_redface:

pumpa
13. March 2010, 19:22
Ahaa, disciplinski organ je torej spovednica. Lepo na kolena in pogled v tla, mogoče še nekaj v pušico in bo kazen mila in milostna.
Madonca, jaz se pa zanašam na neke pravilnike in na to da bo disciplinska komisija objektivno odločala na podlagi aktov. Res sem butelj.:icon_redface:

ali te lahko vprašam kaj zapišeš v dnevnik o iskanju divjadi ki je nisi našel da si iskal slona ali tisto kar ti pove tisti lovec ki je streljal..... :icon_confused:
ko ste že vsi tako pametni glede na kaj se je streljalo...
pa še revirnega je moral obvestiti kaj je zgrešil ..

MilanK
13. March 2010, 20:51
_________

Dragi kolega pri tvojem pleteničenju manjka kronski dokaz v njegovo korist, ki mu ga nisi ponudi in ta je: tisto na kar je streljal ni bil srnjak, temveč sosedova koza.

Sraka zakaj spreobračaš besede in dejstva . Kje v mojem pisanju pa sem zapisal, da kršitelj ni streljal na srnjaka. Zapisal sem, da mu ni mogoče očitati, da ga je odstrelil , ko pa je nanj sicer streljal in ga povsem zgrešil. To se lahko dokaže brez tvojega ponujenega kronskega dokaza. V hudi zagati si ti, ker nimaš srnjaka, za katerega trdiš, da ga je odstrelil kršitelj. Verjetno si ga boš moral iz kake obore sposoditi in na tak način prepričati senat DK, da je to srnjak, ki ga je uplenil kršitelj, ki pa v knjigah LD ni nikjer evidentiran, vsem pa je znano, da ga ni odstrelil niti nastrelil, ampak nanj streljal in ga zgrešil.

V tem primer se lahko kršitelju očitati izvajanje lova in streljanje na srnjaka ne da bi za njegov lov in odstrel izpolnjeval pogoje, pod pogojem, da je to ravnanje v aktih njegove LD določeno kot disciplinski prekršek. Ne more pa se mu očitati neupravičeni odstrel srnjaka, ko pa ga dejansko ni odstrelil in je to dejstvo vsem znano.

Lep pozdrav in brez zamere Sraka!

main757
13. March 2010, 21:12
In pika

Krpan
14. March 2010, 06:54
Tale razprava je pa tipično slovenska.
Malo odmora, naj napiše kdo kaj za razvedrilo, potem pa naprej

Še nekaj iz sodne parkse v podobnih primerih:Dolgo naslanja vedež Flerè kosmato brado na berglo in misli. "Višnjanje, tukaj je težko soditi," pravi Flerè Krivostegno. "Zakaj greh je storjen in ni storjen. Ko bi bil kozel zelje požrl, (ko bi dotični srnjaka ustrelil) tepli bi ga bili s palicami, da bi bil čutil. In Andraž Slamorezec bi zelja ne bil imel. Zdaj pa kozel ni zelja pojedel (srnjak ni bil ustreljen). Slamorezcu ni nič škode. Greh poželjivosti pa ima vendar kozel nad seboj, zato je kazni vreden. Húm, húm, to je težko soditi."

In zopet nasloni kosmato brado in misli.

In glejte! Proti poldnevu je bilo, kar vstane vedež Krivostegno, počasi tri prste na čelo dene in pogleda svetlo in veselo po višnjanski drhali.

"Božji duh ga je razsvetlil, poslušajmo!" šepetajo stari in mladi.

Krivostegno pak govori in razsodi takole:

"Ker se kozel ni z zeljem mastil, pa bi se rad mastil, ker je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot, zato naj bo po svoji senci tepen z devetimi udarci. Njegov gospodar Drnulja pak naj bo ta tepež gledal z zavezanimi očmi, ker je kozla slabo privezal. In zato, ker mu je ušel, zato bomo pol ure s palico zamahovali nad njim."

"To je višnjanski Salomon!" vpije krdelo.

Trikrat je še sonce nad Višnjo goro stalo, in ko je včetrtič prišlo, gnali so kozla Lisca in Lukeža Drnuljo iz mesta ven na hrib Peščénjak in tam, kjer so na hribcu stale slavne višnjanske vislice, tam je bil kozel Lisec vpričo višnjanske množice po senci tepen in Drnulja je to tepenje z zavezanimi očmi gledal in s palicami so nad njim zamahovali.

Vir: (http://sl.wikisource.org/wiki/Kozlovska_sodba_v_Vi%C5%A1nji_Gori)

alojz1
14. March 2010, 14:00
Tole je bilo pa je zelo nazorno in poučno

Krpan
14. March 2010, 14:31
:icon_study::icon_lol::icon_lol:

torro
14. March 2010, 17:01
A smo se bili sposobni na podlagi te zgodbe kaj naučiti :icon_redface: ?
LP

alojz1
14. March 2010, 17:26
[QUOTE=torro;51555]A smo se bili sposobni na podlagi te zgodbe kaj naučiti


Ja.
Kordy bo do maja lepo treniral in naslednjič ne bo več zgrešil.:icon_lol::icon_lol::icon_lol:

MilanK
14. March 2010, 17:39
Krpan iskrene čestitke k zapisu zelo poučne in modre zgodbe. Iz nje se vsi lahko veliko naučimo.

ostrostrelec.pero
14. March 2010, 17:59
A smo se bili sposobni na podlagi te zgodbe kaj naučiti :icon_redface: ?
LP

O seveda smo se naučili, predvsem to da nebi bil rad v koži UO omenjene LD. A si predstavjate da inšpektor izve da UO in DK prikrivata krivolov. Kordyja so obsodili za uplenitev srnjaka, pa ni prinesel v hladilnico mesa, ni dostavil ne čeljusti in ne rogovja na ocenitev. Pa vsi omenjeni so to vedeli in namerno prikrivali. Fantje , če že kaznujete, kaznujte tako da ne pljuvate po LD in lovcih.
Kordy, še veliko lepih trenutkov ti želim pri lovu na srnjaka.

POLH
14. March 2010, 21:06
Kaj pa če bi Kordy pozabil pozanimati se, kdaj le lovna doba na srnjaka, pa bi po srnjaku streljal v lovopustu. Pa bi ga nekdo videl? Bi bila razmišljanja ista ali bi zadevo mogoče gledali drugače?
Dajtega srat no! Da ne veš, če si v tekočem letu upravičen do odstrela srnjaka.:icon_confused:

alojz1
14. March 2010, 21:35
Kaj pa če bi Kordy pozabil pozanimati se, kdaj le lovna doba na srnjaka, pa bi po srnjaku streljal v lovopustu. Pa bi ga nekdo videl? Bi bila razmišljanja ista ali bi zadevo mogoče gledali drugače?
Dajtega srat no! Da ne veš, če si v tekočem letu upravičen do odstrela srnjaka.:icon_confused:

Če je Kordy naredil kiks in na srečo zgrešil se ne more kaznovati (ni srnjaka)
Če pa je fantu to stalna praksa, ga pa ne bo težko zašiti na bolj konkretnem primeru.
Pa razmislite malo zakaj gledamo na tem forumu najdene srnjake brez glav.
Zato, ker je nekdo naredil napako ki je ne bo nikoli priznal ravno zato, ker ve, da že za namen nekdo leti iz družine. In taki, ki jim utaja uspe, se potem najbolj naslajajo ob nesreči drugih.

ZR7
15. March 2010, 07:21
Mislim da je ena zelo pomembnih zadev pri obsojanju dokaz.
Če je dokaz v zraku, je tudi obsodba prav tam. Kazen pa kot je Krpan lepo citiral tudi samo na senci.

KAILER
15. March 2010, 10:47
Kordy, verjetno si bil prisoten na disciplinski obravnavi. DK te je sigurno seznanila z obtožnim predlogom UO in si lahko dokazoval nasprotno. Zgrešen strel ne more biti olajševalna okoliščina, dokazuje pa naklep (sam si izjavil, na kaj si streljal). Nočem sprejemati zaključkov glede tvojega dejanja, saj ne poznam vaših internih aktov, niti argumentov nasprotne strani. Pravica do pritožbe je tvoja ustavna pravica, sam pa presodi, če je to "higiensko", v kolikor se zavedaš, da nisi ravnal prav.

ZR7
15. March 2010, 11:39
Tudi kozel iz zgodbe je imel naklep!
Pa da ne bo samo Kordy na udaru. Meni se je lani primerila identična situacija.
Lovil sem zelo šibkega lanščaka, katerega sem že večkrat opazoval. In sem tudi streljal. A nekaj ga je izdalo in je v trenutku, ko sem pritisnil odskočil. V daljnogledu sem v trenutku proženja videl, da je bilo možno, da sem ga zadel nekje v predel vratu. Zato sem tudi poklical vodnika krvosledca, ki mi je po telefonu sporočil, da je zadnji lanščak padel dopoldne. V zadnjih dveh dneh, jih je bilo uplenjenih neobičajno veliko. Seveda je bila to moja napaka in bi kazen tudi sprejel, če bi lanščaka zadel. A krvosledec ni ugotovil prav nobenega znaka, ki bi kazal na zadetek. Pes enostavno razen v ozkem krogu nekaj metrov sploh ni pokazal interesa.
In ravno tako je bil gospodar nekaj "brihten", da me bo dal na disciplinsko.
Žal me ni.:icon_twisted:
Kar pogrešiš, pač sprejmeš kazen. Tu ni debate. A če sem samo plezal po lojtri v kamrico, do nje pa ne prispel, že ne bom priznal očetovstva!

MilanK
15. March 2010, 12:42
ZR7 to tvoje ravnanje kaže na tvoj naklepni namen uplenitve srnjaka, ki se ti je zaradi zgrešenega strela izjalovil, posledično zaradi česar srnjak zaradi tvojega zgrešenega strela nanj še naprej živi svoje brezskrbno življenja in se veselo pase kdo ve kje. Pa drugič več lovske sreče in brez zgrešenih strelov!

Krpan
6. October 2010, 22:17
Zanima me vaše mnenje:

Predsednik Disciplinske komisije je izstopil iz članstva LD.

Kako naj disciplinska komisija deluje naprej do konca mandata?
1. Izmed preostali članov DK izvoli predsednika.
2. Potrebno je sklicati izredni občni zbor in izvoliti novega predsednika DK.
3. Predsednika DK določi Upravni odbor

mišica
6. October 2010, 22:54
Kako imate pa v pravilih oziroma poslovniku napisano?

zoran26
7. October 2010, 05:54
Krpan,
če je v disciplinski komisiji pet članov,je eden namestnik predsednika,tako,da ne vidim težave pri poslovanju DC do konca mandata.Funkcije znotraj DC pa itak določajo člani DC na konstitutivni seji.Ker so voljeni neposredno na Skupčini LD(ali Občnem zboru)tudi odgovarjajo za delo samo Skupčini LD,tako,da UO tu nima nikakršnih pristojnosti.Lahko pa UO skliče izredno Skupčino,kjerse opravi volitve.

Krpan
7. October 2010, 06:25
Takole piše:
28. člen
Disciplinska komisija LD je prvostopenjsko disciplinsko razsodišče, ki deluje v skladu z veljavnim Pravilnikom o disciplinskem postopku.

Predsednika in še 4 člane DK izvoli Občni zbor LD.

Lectograjski
7. October 2010, 08:02
Člani DK izberejo med seboj novega predsednika. Na rednem OZ pa se izvoli dodatnega člana (če ni volilno leto). Odvisno tudi od Pravil LD, kdo izbira predsednika (člani DK ali OZ). Menim, da ni potrebe po izrednem Občnem zboru, razen če kadrovska sestava ni ustrezna.

mugo
7. October 2010, 08:23
Pri nas imamo to rešeno tako, da ima vsak član, tudi predsednik DK svojega izvoljenega namestnika.

MilanK
7. October 2010, 23:41
KRPAN:
»28. člen
Disciplinska komisija LD je prvostopenjsko disciplinsko razsodišče, ki deluje v skladu z veljavnim Pravilnikom o disciplinskem postopku.

Predsednika in še 4 člane DK izvoli Občni zbor LD.«

Predsednika po tej določbi izvoli OZ in ga ne izvolijo člani izmed sebe. Ta določba določa število članov, ki tvorijo DK in kdo izvoli predsednika. Če je predsednik s funkcije odstopil, potem ga lahko izvoli po citirani določbi samo OZ. Izvoli ga lahko tudi kar na rednem OZ. V kolikor bi člani DK izmed sebe izvolili predsednika, potem bi ta bil nezakonito oz. v nasprotju s prej navedeno določbo izvoljen. Nepravilna sestava DK lahko pomeni tudi nezakonitost sklepa DK zaradi formalno pravnih razlogov, torej zaradi v nasprotju s temeljnim aktom izvoljenega predsednika. Glede delovanja DK je pomemben tudi akt – Pravilnik o disciplinskem postopku. Ta določa kako deluje DK, kako se vodijo postopki. Pri nas postopke vodi tričlanski senat DK, medtem ko DK s predsednikom šteje 5 članov. Predsednik DK tudi določi sestavo senata DK, ki bo vodil postopek. Če predsednik po Pravilniku opravlja določena procesna dejanja, potem je jasno, da so vsa njegova opravljena dejanja nezakonita, če jih je opravil predsednik DK, ki ni bil skladno s temeljnim aktom izvoljen.

Krpan
8. October 2010, 14:19
Hvala Milan tudi jaz sem tako mislil samo sem potreboval še potrditev.

cvi5k
19. November 2010, 12:42
KRPAN:
»28. člen
Disciplinska komisija LD je prvostopenjsko disciplinsko razsodišče, ki deluje v skladu z veljavnim Pravilnikom o disciplinskem postopku.

Predsednika in še 4 člane DK izvoli Občni zbor LD.«

Predsednika po tej določbi izvoli OZ in ga ne izvolijo člani izmed sebe. Ta določba določa število članov, ki tvorijo DK in kdo izvoli predsednika. Če je predsednik s funkcije odstopil, potem ga lahko izvoli po citirani določbi samo OZ. Izvoli ga lahko tudi kar na rednem OZ. V kolikor bi člani DK izmed sebe izvolili predsednika, potem bi ta bil nezakonito oz. v nasprotju s prej navedeno določbo izvoljen. Nepravilna sestava DK lahko pomeni tudi nezakonitost sklepa DK zaradi formalno pravnih razlogov, torej zaradi v nasprotju s temeljnim aktom izvoljenega predsednika. Glede delovanja DK je pomemben tudi akt – Pravilnik o disciplinskem postopku. Ta določa kako deluje DK, kako se vodijo postopki. Pri nas postopke vodi tričlanski senat DK, medtem ko DK s predsednikom šteje 5 članov. Predsednik DK tudi določi sestavo senata DK, ki bo vodil postopek. Če predsednik po Pravilniku opravlja določena procesna dejanja, potem je jasno, da so vsa njegova opravljena dejanja nezakonita, če jih je opravil predsednik DK, ki ni bil skladno s temeljnim aktom izvoljen.

A jih mora biti 5 v DK, pri nas mislim, da so trije.? Ja, drugače se pa pri nas voli DK kot druge organe v društvu- so predlagani člani in predsednik komisije in jih potrdimo- oziroma ne...

MilanK
20. November 2010, 11:34
A jih mora biti 5 v DK, pri nas mislim, da so trije.? Ja, drugače se pa pri nas voli DK kot druge organe v društvu- so predlagani člani in predsednik komisije in jih potrdimo- oziroma ne...

LD sama določi število in način izvolitve članov DK, in to v svojem temeljnem aktu-Pravilih. Če ima DK pet članov, dela pa v senatu treh, potem pač predsednik DK določi sestavo senata DK, ki bo obravnaval določeno disc. zadevo. Če ima DK samo tri člane, potem lahko pri njenem delu nastanejo motnje v primeru, da eden izmed članov zboli in se zaradi tega ne more udeleževati obravnaval oz. ne more sodelovati pri delu DK ali pa je član DK priča, oškodovanec ali sorodnik osebe, ki je v disciplnskem postopku. Iz teh razlogov je bolj primerno, da ima DK pet članov, ker so v tem primeru možne nadomestitve, pri treh članih pa te možnosti ni.

cvi5k
20. November 2010, 20:33
LD sama določi število in način izvolitve članov DK, in to v svojem temeljnem aktu-Pravilih. Če ima DK pet članov, dela pa v senatu treh, potem pač predsednik DK določi sestavo senata DK, ki bo obravnaval določeno disc. zadevo. Če ima DK samo tri člane, potem lahko pri njenem delu nastanejo motnje v primeru, da eden izmed članov zboli in se zaradi tega ne more udeleževati obravnaval oz. ne more sodelovati pri delu DK ali pa je član DK priča, oškodovanec ali sorodnik osebe, ki je v disciplnskem postopku. Iz teh razlogov je bolj primerno, da ima DK pet članov, ker so v tem primeru možne nadomestitve, pri treh članih pa te možnosti ni.

Sem se pozanimal- v DK je 5 članov ravno zaradi teh razlogov...:icon_redface:

Krpan
20. November 2010, 21:47
Kaj pa če DK sploh nebi bilo. Zakon o društvih jo namreč ne zahteva.

Razmišljam, če bi UO imel možnost določitve kazni za kršilce, potrdil pa bi jih Občni zbor.

Sraka
21. November 2010, 06:07
Potem bi bilo: kadija tuži - kadija sudi !

cvi5k
21. November 2010, 14:43
Kaj pa če DK sploh nebi bilo. Zakon o društvih jo namreč ne zahteva.

Razmišljam, če bi UO imel možnost določitve kazni za kršilce, potrdil pa bi jih Občni zbor.

In bi vsakič sklicali vse člane, namesto, da bi jih 5 odločilo za vse? Mi imamo trenutno 6 disciplinskih postopkov- več ali manj so bili vsi predlogi oddani skupaj- si pa ne predstavljam da bi v najslabšem primeru bili vsak na 2 meseca:icon_confused:

Milan, še eno vprašanje imam: V primeru, da je predsednik disciplinske komisije v ožjem družinskem krogu (oče, brat...) nekoga, ki je v postopku ali lahko opravlja funkcijo predsednika DK?

mišica
21. November 2010, 15:18
V tem primeru ne sme opravljati funkcije, oziroma ne sme biti zraven v vlogi predsednika ali člana DK.

MilanK
21. November 2010, 20:15
cvi5k: "Milan, še eno vprašanje imam: V primeru, da je predsednik disciplinske komisije v ožjem družinskem krogu (oče, brat...) nekoga, ki je v postopku ali lahko opravlja funkcijo predsednika DK?"


Praviloma imajo LD v svojem pravilniku, ki določa postopek pred DK, določene ali opredeljene izločitvene razloge, torej kdaj mora član DK biti izločen in ne more biti član "razpravnega" senata, ki vodi postopek. Pri nas imamo poleg drugih razlogov tudi izločitveni razlog, če je član DK v sorodstvenem razmerju ali svaštvu z disciplinskem kršiteljem: oče, sin, brat, mož, žena, tast, tašča, itd.. Ni problem, če je predsednik DK v sorodstvu z kršiteljem, če v senatu, ki bo razsojal o zadevi, ne bo sodeloval. Če v senatu ne sodeluje, potem tudi na njegovo odločitev nima vpliva, saj ta sam o zadevi odloča. Če tega v svojem aktu nimate določeno, potem bi bilo dobro, da v njem izločitvene razloge določite. Lovec, ki je v postopku namreč ima pravico zahtevati izločitev določenega člana iz senata DK, člani LD pa lahko dvomijo v poštenost odločanja oz. izrečenega disciplinskega ukrepa, če je v senatu DK npr. oče, sin pa v postopku. Je pa v manjših LD včasih lahko problem, ko so si člani bolj ali manj v sorodstvu ali svaštvu. Sicer pa morata kršitelj in predlagatelj že na prvi obravnavi zahtevati morebitno izločitev člana senata DK, če tega ne storita, potem sestave senata DK več ne moreta ugovarjati. Zato je pomembno, da predsednik senata na prvi obravnavi vpraša kršitelja in predlagatelja, če morda imata kake pripombe na sestavo senata ter postavljeno vprašanje in njun odgovor nanj zapiše v zapisnik o obravnavi pred disciplinsko komisijo.

MilanK
21. November 2010, 20:41
Kaj pa če DK sploh nebi bilo. Zakon o društvih jo namreč ne zahteva.

Razmišljam, če bi UO imel možnost določitve kazni za kršilce, potrdil pa bi jih Občni zbor.

Krpan po tvojem razmišljanju bi UO disciplinski ukrep izrekel, potrdil pa OZ. Bila bi dva organa, ki bi na prvi stopnji odločala o disciplinskih zadevah. Poleg tega pa na OZ ne bi bilo mogoče zagotoviti objektivnega odločanja. Zakaj ne, pa smo na tem forumu že pisali in na to je že kolega Sraka opozoril. Po tvojem predlogu bi člani UO tudi na OZ glasovali za potrditev izrečenega ukrepa in zelo malo verjetno je, da bi glasovali proti svoji odločitvi, najbrž bi glasovali za potrditev in ne proti njeni potrditvi. Tudi oškodovanci bi imeli interes glasovali "ZA" in ne "PROTI", enako sorodniki in prijatelji in objektivnost bi nadomestil subjektivizem. Imeli bi podoben problem kot zdravniška zbornica.

Krpan
21. November 2010, 22:59
Zakaj potem Zakon o društvih DK ne predvideva, ampak zahteva samo zastopnika društva in Zbor vseh članov društva?

ZR7
22. November 2010, 07:26
Zakaj potem Zakon o društvih DK ne predvideva, ampak zahteva samo zastopnika društva in Zbor vseh članov društva?

Ker interne zadeve prepušča odločitvam članov.
Ljudje v društvih se bodo morali počasi sprijazniti, da drugi ne bodo za njimi čistili in da bodo spali kot si bodo sami poslali.
Časi socialističnega ujčkanja so nepreklicno minili!

MilanK
22. November 2010, 11:17
Zakaj potem Zakon o društvih DK ne predvideva, ampak zahteva samo zastopnika društva in Zbor vseh članov društva?

Zakon pač notranjo ureditev prepušča društvu in to iz praktičnih razlogov. Kako naj društvo, ki šteje npr. samo tri člane, ima poleg OZ še druge organe. Teh zaradi svoje malo številčnosti ne more imeti in zato vse naloge društva opravlja OZ, ki ga tvorijo vsi njegovi člani. Bolj številčna društva pa poleg OZ v notranjem aktu določijo še druge organe in njihove naloge, torej področje njihovega dela in način izvolitve njihovih članov. To določijo zaradi boljšega dela in večje operativnosti svojih organov. Pravna podlaga za ureditev upravljanja društva pa sta spodaj navedeni določbi zakona o društvih.

"9. člen
(temeljni akt)
(1) Temeljni akt društva mora določati:
– ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
– namen in cilje delovanja društva;
– dejavnost oziroma naloge društva;
– pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
– pravice in obveznosti članov;
– način upravljanja društva;
– zastopanje društva;
– financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
– način zagotavljanja javnosti dela društva;
– način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
– način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
(2) S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.

13. člen
(organi društva)
(1) Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ter druge najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani.
(2) Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov skliče zastopnik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva.
(3) Če si društvo v temeljnem aktu določi tudi druge organe, mora določiti tudi njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in razrešitve članov.
(4) Če temeljni akt ne določa drugače, se šteje, da je organ društva sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
(5) Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva odloča zbor članov."

jereb
14. March 2011, 13:53
Zanima me ena stvar in to je objava kazni po disciplinskem postopku.

Zanima me namreč kako je pravnoformalno rešeno z zakonom o varovanju osebnih podatkov?

Ko se disciplinski postopek konča:
1. ali lahko v zapisnik pogleda vsakdo?
2. ali se lahko rezultat postopka v pisni ali ustni obliki javno predstavi s polnimi imeni in prekrški?

Namreč kolikor je videti v raznih kronikah, so dovoljene le inicialke ...

Bunny
14. March 2011, 17:47
Moje mnenje je da mora polek vsega zgoraj naštetega še zvrhana mera zdrave pameti prisotna. Saj si več ali manj v svojo skledo pljuvamo...

cvi5k
15. March 2011, 13:13
Zanima me ena stvar in to je objava kazni po disciplinskem postopku.

Zanima me namreč kako je pravnoformalno rešeno z zakonom o varovanju osebnih podatkov?

Ko se disciplinski postopek konča:
1. ali lahko v zapisnik pogleda vsakdo?
2. ali se lahko rezultat postopka v pisni ali ustni obliki javno predstavi s polnimi imeni in prekrški?

Namreč kolikor je videti v raznih kronikah, so dovoljene le inicialke ...

Mislim, da se lahko pogleda v zapisnik, saj se lahko pogleda v vsak zapisnik upravnega odbora, tudi na njihovih internih sejah si lahko, samo odločati ne moreš na njih, če nisi član UO, kar se tiče pa javnih predstavitev, nevem- na zboru skupščine je poročilo komisij, odborov in tam ponavadi disciplinska komisija pove, zakaj in kdo je bil oziroma kdo bo obravnavan ali kaznovan- z imeni in priimki, vsaj pri nas je tako...

jereb
16. March 2011, 18:10
Cvi5k, to me nekaj moti. Ko na občnem zboru lepo vse po vrsti predstavi DK, ker je pač tako v LD. Vemo pa da marsikaj v LD ni v skladu z Zakonom pa se vseeno izvaja.
V Zakonu o varovanju osebnih podatkov je napisano marsikaj glede (ne)objave identitete kršiteljev. In zato me zanima, ali je tu kakšen pravnik, ki lahko iz prakse pove kako je s temi objavami.

V medijih so pogosto navedene le inicialke ... pa so bila nekoč imena in priimki, za posamične osebe na sliki rabiš dovoljenje ... pa vpogled v zapisnike ...

Zato me zanima objava identitete in prekrškov, saj smo nenazadnje v zadnjem času pred dejstvi, ko se disciplinski postopki pogosto selijo na sodišča ... in kakšna kršitev, ki je posledica nepoznavanja Zakona lahko krepko spremeni postopek.

MilanK
16. March 2011, 19:07
Varstvo osebnih podatkov

Z varstvom osebnih podatkov se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov. Zakon načelno določa, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika na vseh relevantnih področjih. Določa tudi, da je na ozemlju Republike Slovenije vsakemu posamezniku, ne glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Smisel varstva osebnih podatkov torej ni varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč varovanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je njihova obdelava določena z zakonom, ali če ima upravljavec zbirke podatkov pisno privolitev posameznika. Za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, pa velja, da lahko že neposredno na podlagi tega zakona, torej brez izrecne podlage v nekem drugem zakonu ali pisne privolitve posameznika, obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, vendar le, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. Za državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil je ureditev drugačna, saj lahko obdelujejo le tiste osebne podatke, za katere je tako določeno z zakonom. Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi njegove pisne privolitve, mora biti predhodno pisno seznanjen z namenom obdelave podatkov, njihove uporabe in časom shranjevanja.

Kdaj se osebni podatki lahko posredujejo drugim pravnim ali fizičnim osebam?

Osebne podatke se lahko posredujejo drugim osebam le v primeru:

- če obstaja za to izrecna podlaga v katerem od zakonov,
- če je posameznik privolil v posredovanje osebnih podatkov,
- če je posredovanje osebnih podatkov potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja,
- izjemoma tudi v primeru, če je posredovanje osebnih podatkov nujno zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja in se s tem ne poseže v opravičen interes posameznika,
- če je posredovanje osebnih podatkov nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Upravljavec centralnega registra prebivalstva ali evidenc stalno in začasno prijavljenih prebivalcev mora na način, ki je določen za izdajo potrdila, upravičencu, ki izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja, posredovati osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika, zoper katerega uveljavlja svoje pravice. Ob tem mora upravičenec jasno izkazati svoj pravni interes, za uveljavljanje katerih pravic rabi zahtevane podatke ter pred katerimi osebami javnega sektorja bo te svoje pravice uveljavljal. Upravljavec osebnih podatkov mora pri posredovanju zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika pred nedopustnim posredovanjem osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je po ZVOP-1 dolžan v 30-tih dneh posamezniku posredovati seznam uporabnikov, ki so jim njegovi osebni podatki bili posredovani in mu sporočiti kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen so bili posredovani.
Kakšne so dolžnosti upravljavcev osebnih podatkov v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov?

Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti opredeljeni v notranjih aktih organizacij in morajo v prvi vrsti preprečiti nepooblaščeno obdelavo in slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje in izgubo podatkov ali njihovo spreminjanje. Zato je v notranjih aktih potrebno predpisati, kako se varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, kako se varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo, kako se preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, kako se zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov ter kako se omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni, uporabljeni ali obdelani, kdo je to izvajal in kdaj. Seveda se morajo predpisani postopki in ukrepi tudi dejansko izvajati, zato je treba s temi akti seznaniti vse zaposlene in določiti odgovorne osebe za posamezne zbirke osebnih podatkov in osebe, ki zaradi narave njihovega dela lahko obdelujejo določene osebne podatke.

Vir:
-Zakon o varstvo osebnih podatkov
-Informacijski pooblaščenec

V spis DK imajo pravico vpogleda stranke v postopku, druge osebe pa samo v primeri, da izkažejo pravni interes. DK tudi nima nobenega tehtnega razloga, da bi v svojem poročilu navajala z imenom in priimkom kdo je bil v postopku in kak ukrep mu je bil izrečen. Dovolj je, da v svojem poročilu navede kake disciplinske prekrške in koliko jih je obravnavala in kake ukrepe je za določeni prekršek izrekla. Disciplinske obravnave so sicer javne in so lovci lahko na njej lahko navzoči, javnost pa se lahko izključi, če so za to podati tehtni in upravičeni razlogi. Podatki iz disciplinskega spisa se brez pravne podlage ne morejo kar tako posredovati. Tudi v disciplinskem spisu nahajajoči se osebni podatki uživajo varstvo osebnih podatkov in se ne morejo kar tako posredovati, če za to ni pravne podlage. Tudi sodne obravnave so javne, podatki iz kazenske evidence pa se lahko posredujejo skladno s predpisi in niso vsakomur dostopni. Tudi v sodbah, ki so objavljene, se stranke ne navajajo z imenom in priimkom. Podobno velja tudi za disciplinske odločbe, ki se objavijo na oglasni deski LD in za poročilo DK.

cvi5k
16. March 2011, 22:56
Cvi5k, to me nekaj moti. Ko na občnem zboru lepo vse po vrsti predstavi DK, ker je pač tako v LD. Vemo pa da marsikaj v LD ni v skladu z Zakonom pa se vseeno izvaja.
V Zakonu o varovanju osebnih podatkov je napisano marsikaj glede (ne)objave identitete kršiteljev. In zato me zanima, ali je tu kakšen pravnik, ki lahko iz prakse pove kako je s temi objavami.

V medijih so pogosto navedene le inicialke ... pa so bila nekoč imena in priimki, za posamične osebe na sliki rabiš dovoljenje ... pa vpogled v zapisnike ...

Zato me zanima objava identitete in prekrškov, saj smo nenazadnje v zadnjem času pred dejstvi, ko se disciplinski postopki pogosto selijo na sodišča ... in kakšna kršitev, ki je posledica nepoznavanja Zakona lahko krepko spremeni postopek.

Moti...? nevem, mene bolj kot to moti npr., da me vsak dan posname 80 kamer, ki tudi vse niso obrnjene le na območje stavbe ali zemljišča in ustrezno označene preden te posnamejo.
Tako pač je in mislim, da je prav, da se pove kaj je bil kdo obtožen in pozneje obsojen in kakšno kazen je dobil oziroma, če je bil oproščen. Pa mi je vseeno ali se pove z inicijalkami ali polnimi imeni, saj se tako ali tako ve kdo je kaj naredil, če je 70 članov npr., pa varstvo osebnih podatkov gor ali dol in tudi če jaz kršim zakon se naj pove moje ime in priimek nimam nič proti.

MilanK: V kakšnem smislu bi torej morali napisat poročilo DK, mogoče če mi napišeš primer, če se ti da...

LZ

MetalHack
17. March 2011, 07:28
MilanK, lepo si obdelal nekaj virov. Vendar se meni postavlja neko vprašanje pri vsem tem skrivanju za zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebno menim, da kdor je vstopil v društvo, je s tem privolil, da je vse dogajanje v okviru društva tudi interno javno dostopno. Torej spet v okviru društva. Naj gre za take ali drugačne zapisnike ali pa le vabila na seje organov, ipd.

Sedaj pa bi te vprašal za tvoje mnenje kako se lahko deli interna (v okviru LD) javnost od zunanje javnosti.
Ali objava v javnosti pomeni le objavo izven LD ali tudi znotraj? Mislim, da ni prav enostavno reči, da je vse javnost. Društvo je zaprt krog v okviru članov, ki morajo za članstvo skozi postopek sprejemanja.

Mislim, da se tu dela napaka, ko se ta zaprt krog enači z javnostjo.

KAILER
17. March 2011, 08:00
Dotaknili ste se zanimive teme. Menim, da je zadeva glede varstva osebnih podatkov in seveda tudi informacij javnega značaja vse bolj prisotna v LD. Verjetno bi bilo smiselno nekatera določila v zvez s tem vključiti v naša pravila oz. poslovnik. Predlagam, da ugotovimo, kaj konkretno pride v poštev za LD. Prepričan sem, da v LD premalo vemo, kaj so dolžnosti organov v zvezi s tem oziroma kakšne pravice imajo člani. Mogoče bi MilanK pripravil osnutek teh določil.

Za zanimivost pa mnenje IP
"Društvo sme osebne podatke svojih članov ter kazenske sankcije, ki v primeru neizpolnjevanja dolžnosti sledijo članom društva, javno objaviti le, kadar iz temeljnega akta društva izhaja, da je javna objava osebnih podatkov članov društva opredeljena kot kazenska sankcija za tiste člane, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti.
V takšnem primeru se šteje, da je bil posameznik z včlanitvijo v društvo seznanjen, da bodo ob morebitnih kršitvah njegovi osebni podatki javno objavljeni. Ko posameznik postane član društva, s svojim vstopom v društvo ter s sprejetjem temeljnega akta društva, posledično privoli v takšno ravnanje s strani društva.
V primeru, ko temeljni akt društva ne vsebuje določil, kot so opisana zgoraj, osebnih podatkov svojih članov društvo, brez njihove osebne privolitve ne sme javno objaviti. "

MetalHack
17. March 2011, 09:59
Ja, kailer, dobro izhodišče, a spet se pojavlja vprašanje kje je ta meja javnosti. Ali je zapisnik obešen na oglasni deski v lovski sobi, kamor imajo vstop le člani LD ali pa na internem delu interneta, kjer imajo spet dostop le člani LD objavljen v javnosti ali ne.
In opozarjam, da se tu ne moremo naslanjati na osebna mnenja, temveč moramo najprej razrešiti to temeljno vprašanje na osnovi predpisov, šele potem lahko razpredamo dalje.

KAILER
17. March 2011, 13:45
Da ne bo pomote, mnenje, ki sem ga objavil je uradno in to s strani informacijske pooblaščenke. Vsekakor je osnova skladnost s predpisi, zato so nam lahko v pomoč naši lovski tovariši - pravniki oz. drugi, ki se spoznajo na te zadeve. Omenil bi celo LZS in OZLD, vendar bi bilo videti cinično, predvsem pa izven njihovega dosega :icon_wink:

MetalHack
17. March 2011, 14:35
Da ne bo pomote, mnenje, ki sem ga objavil je uradno in to s strani informacijske pooblaščenke. Vsekakor je osnova skladnost s predpisi, zato so nam lahko v pomoč naši lovski tovariši - pravniki oz. drugi, ki se spoznajo na te zadeve. Omenil bi celo LZS in OZLD, vendar bi bilo videti cinično, predvsem pa izven njihovega dosega :icon_wink:

Razumem Kailer, ni pomote. A še vedno. Ali je zaprt krog društva javnost ali to še ni javnost, je temeljno vprašanje, ki ga gre razrešiti.

MetalHack
17. March 2011, 14:52
Malo za začetek glodanja:

Definicija JAVNOSTI: J. Habermas
Javnost je področje našega družbenega življenja, v katerem se lahko razvije neke vrste javno mnenje. Javnost je sfera, ki posreduje med družbo in državo, v kateri se oblikuje publika kot nosilec javnega mnenja. Temeljne zančilnosti javnosti so:
• Področje javnosti je načelno dostopno vsem državljanom
• Delček javnosti se konstituira v vsakem pogovoru, v katerem se zasebniki zbirajo v publiko
• Za javnost je značilna svoboda zbiranja, zddruževanja in izražanja (kot publika se državljani vedejo tedaj, če se brez prisile lahko svobodno zbirajo in združujejo ter svobodno izražajo in objavljajo mnenja – komunikacija v veliki publiki zahteva sredstva za prenašanje in vplivanje; časopisi in revije, radio in televizija so danes taki mediji javnosti)
• Potrebuje javne prostore
• Dogovarja in razpravlja se o zadevah občega interesa


Če pa kdo najde definicijo v naših zakonih, bo pa še v največjo pomoč.

jereb
18. March 2011, 22:04
Uf, to pa je konkreten odgovor. Hvala za pomoč pri razčiščevanju pojmov.

Glede na prebrano je torej:
1) Za vpogled v zapisnik DK potrebno podati pisni zahtevek z izraženim pravnim interesom - npr?

2) DK na občnem zboru lahko poda poročilo z imeni in priimki le pod pogojem, da je to izrecno dovoljeno v Pravilih, sicer gre za kršitev Zakona.

MH, glede javnosti pa gre verjetno (ja nimam odgovora na vprašanje ali je javnost ali ne) v društvu, klubu ali družini za javnost, saj gre za svobodno zbiranje, združevanje ... torej na nekaj predlogov o definiciji javnosti lahko iz tvojega posta odgovorimo pritrdilno.

jelen23
6. June 2011, 23:27
Mene pa zanima kje bi dobiv zakone o nepravilnem odstrelu jelenjadi!
ker v našem poslovniku v naši LD nimamo napisanega nobenega akta o kakeršni koli sankciji za nepravilen odstrel pri jelenjadi (za vse ostalo imamo)!
kar se je zgodilo meni in sem dobiv najvišjo kazen 2 leti prepoved streljanja parklaste divjadi. sem odstreliv košuto čez plan.......
da vidim če je to upravičeno iz takih in drugačnih razlogov hvala

mugo
7. June 2011, 06:38
Mene pa zanima kje bi dobiv zakone o nepravilnem odstrelu jelenjadi!
ker v našem poslovniku v naši LD nimamo napisanega nobenega akta o kakeršni koli sankciji za nepravilen odstrel pri jelenjadi (za vse ostalo imamo)!
kar se je zgodilo meni in sem dobiv najvišjo kazen 2 leti prepoved streljanja parklaste divjadi. sem odstreliv košuto čez plan.......
da vidim če je to upravičeno iz takih in drugačnih razlogov hvala

Vprašanje si sicer zastavil nekoliko nerazumljivo, vendar menim, da boš odgovor našel v letnem načrtu LUO.
Letošnji so na http://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/gozdne-zivali-in-lovstvo/osnutki-letnih-nacrtov-za-lovsko-upravljavska-obmocja-za-leto-2011/index.html - le izbrati moraš pravega za svoj LUO.
Če pa tega kar te zanima ni tam, je pa vse ostalo tu:http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=4

MilanK
7. June 2011, 09:18
Plan odvzema divjadi iz lovišča je splošni akt LD in se nanaša na odstrel divjadi. Po lovskih predpisih se lahko plan doseže 10% plus oz. 10 % minus. Če plan v tem dopustnem odstopanju ni dosežen oz. je presežen, potem je LD v prekršku in jo lahko lovski inšpektor kaznuje. Torej če lovec odstreli divjad, z njenim odstrelom pa je plan LD presežen za več kot 10 %, v tem primeru lahko gre za izredni poseg v populacijo divjadi, ker se vanjo posega prek načrtovanega odvzema in dopustne prekoračitve. Za izredni poseg v populacijo divjadi morajo biti podani upravičeni razlogi, ki tak poseg utemeljujejo. Npr. bolna, shirana, poškodovana divjad, ki sama iz teh razlogov v naravnem okolju ne bi mogla preživeti. Lahko tudi iz drugih upravičenih razlogov.

Morajo pa ravnanja lovcev, ki se štejejo za disciplinski prekršek, biti v splošnem aktu LD opredeljena oz. določena. Če določeno ravnanje v splošnem akti ni določeno kot disciplinski prekršek, potem pač ni disciplinski prekršek in DK za tako ravnanje ne more izreči disciplinskega ukrepa, ker ravnanje, ki se očita lovcu, da ga je storil, po aktih LD pač ni disciplinski prekršek. Torej morajo biti disciplinski prekrški vnaprej določeni, tako da je lovcem znano, katera njihova ravnanja niso dopustna in so sankcionirana kot disciplinski prekrški, zanje pa predpisane kazni – disciplinski ukrepi.

Odgovor na zastavljeno vprašanje boš zagotovo našel v aktih svoje LD, saj je tudi DK morala v svojem sklepu navesti pravno podlagi, na kateri temelji njena odločitev oz. disciplinski ukrep, ki ti ga je izrekla.

jelen23
7. June 2011, 19:21
Hvala za odgovore!!!
Kaj je pa s tem če kršiš sklep UO lovske družine (seveda nenamerno) se najdejo kje kakšni zakoni razen teh ki jih imamo v ld

muzikant
8. June 2011, 07:17
Mene pa zanima kje bi dobiv zakone o nepravilnem odstrelu jelenjadi!
ker v našem poslovniku v naši LD nimamo napisanega nobenega akta o kakeršni koli sankciji za nepravilen odstrel pri jelenjadi (za vse ostalo imamo)!
kar se je zgodilo meni in sem dobiv najvišjo kazen 2 leti prepoved streljanja parklaste divjadi. sem odstreliv košuto čez plan.......
da vidim če je to upravičeno iz takih in drugačnih razlogov hvala

Če je bil postopek speljan, kot opisano s strani Milana, si bil upravičeno sankcioniran.
Prepričan pa sem, da je višina kazni pretirana in povsem nesorazmerna z opisano kršitvijo.(če nisi še kaj drugega ušpičil):icon_wink:
Bi se pritožil na tvojem mestu, če ne pa zaprosil za znižanje kazni, po preteku polovice, če imate tako zapisano v aktih (veliko LD ima)

Zakaj pa si streljal če si vedel, da je plan poln ?
-namerno (katastrofa)
-pomotoma (ne streljaj jelenjadi, če ne ločiš posameznih st. razredov)

muzikant
8. June 2011, 07:21
Hvala za odgovore!!!
Kaj je pa s tem če kršiš sklep UO lovske družine (seveda nenamerno) se najdejo kje kakšni zakoni razen teh ki jih imamo v ld

Kršitev sklepa UO mora biti opredeljana v aktih Ld in zanjo predpisana sankcijah.

Drugi "zakoni" teag ne urejajo.:icon_wink:

MilanK
8. June 2011, 16:06
Sklepi organov LD so prav tako obvezujoči kot njeni splošni akti. Če je v njenem splošnem aktu določeno, običajno je to v Pravilih, da se šteje za disciplinski prekršek tudi ravnanje v nasprotju s sklepi organov LD, potem lahko DK, v primeru kršitve sklepov organov LD, izreči kršitelju enega izmed v Pravilih navedeni disciplinski ukrep, pod pogojem, da je bil zoper njega podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka zaradi kršitve sklepov organov LD, predlog pa je podala v aktu navedena upravičena oseba ali organ. Samoinciativno DK ne more uvesti disciplinskega postopka, uvede ga lahko le in samo na predlog upravičenega predlagatelja.

jelen23
5. July 2011, 21:09
Pritožil sem se na disciplinsko kazen. z kaznijo se nisem strinjav zato sem napisal pritožbo!

V kakšnem času oz. kako dolgo ima LD čas da skliče izredni občni zbor (jaz sem nekje prebrav 60dni lahko kdo potrdi???)

in še eno vprašanje, na izrednem občnem zboru mora biti vsaj polovica članov, če ne se počaka en ura in mora biti prisotnih vsaj 1/3 članov LD, kako je s tem če ni prisotnih 1/3 članov?

Za odgovore se vnaprej zahvaljujem

Krpan
6. July 2011, 04:26
Iz Pravilnka o disciplinskem postopku:


VIII. PRITOŽBENI POSTOPEK


27. člen

Zoper odločbo disciplinske komisije se lahko pritožita stranki disciplinskega postopka.

Pritožbo lahko vložita v petnajstih dneh od dneva vročitve izpodbijane odločbe.

Pritožbo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov disciplinske komisije LD.

O pritožbi odloča občni zbor LD.


28. člen

Pritožba mora vsebovati:
- ime in priimek, rojstne podatke in stalno prebivališče pritožnika – kršitelja;
- oznako odločbe, zoper katerega se pritožuje;
- obrazložene razloge izpodbijanja in
- predlog, da se izpodbijana odločba razveljavi ali spremeni ter
- podpis pritožnika.29. člen

Predsednik disciplinske komisije nepravočasno pritožbo zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustna pritožba na disciplinsko komisijo.

Pravočasno pritožbo predsednik disciplinske komisije skupaj z disciplinskim spisom v roku treh dni odstopi občnemu zboru. Izmed članov disciplinske komisije, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji, določi poročevalca, ki bo poročal o zadevi na občnem zboru.

Občni zbor mora o pritožbi odločiti v 60 dneh po vložitvi pritožbe.

30. člen

Na občnem zboru član disciplinske komisije, ki ga je kot poročevalca v pritožbenem postopku določil predsednik disciplinske komisije, predstavi izpodbijano odločitev disciplinske komisije in razloge, ki jih je zoper odločbo navedel pritožnik.

Delovni predsednik občnega zbora je dolžan poskrbeti zato, da se obravnava in odloča o pritožbi le znotraj pritožbenih razlogov.

Kršitelj in predlagatelj lahko dodatno pojasnita svoja stališča.

31. člen

Občni zbor o svoji odločitvi praviloma glasuje tajno, če ne sklene drugače.

Člani disciplinske komisije, ki so odločali v disciplinskem postopku na prvi stopnji, pri odločanju o pritožbi ne smejo glasovati.

32. člen

Občni zbor o zadevi odloči z odločbo tako, da:
- pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi prvostopenjsko odločbo;
- pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni v delu, ki se nanaša na odgovornost kršitelja in izrečeni ukrep;
- pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo razveljavi ter zadevo vrne v ponovno obravnavane in odločanje prvostopnemu organu.


33. člen

Občni zbor pritožbo zavrne in potrdi prvostopenjsko odločbo, če ugotovi, da je dejansko stanje pravilno ugotovljeno, da dejanje predstavlja kršitev in da je izrečeni ukrep primeren.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo spremeni, če ugotovi, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil dejansko stanje, da pa je ob pravilni uporabi predpisov potrebno izreči drugačen ukrep.

Občni zbor pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi ter zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno obravnavanje in odločanje, če ugotovi, da so bile kršene določbe pravilnika o disciplinskem postopku ali je bilo zmotno oziroma nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.

34. člen

Če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega postopka po izdaji prvostopne odločbe umaknjena, občni zbor razveljavi prvostopenjsko odločbo in zahtevo zavrne.

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zavrne tudi takrat, če ugotovi, da je pregon zastaral.

Če je podana pritožba samo v korist kršitelja, se izpodbijana odločba ne sme spremeniti v njegovo škodo. To velja tudi za disciplinsko komisijo, ki po razveljavitvi ponovno odloča o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka.

35. člen

Za izdelavo pisnega odpravka odločbe občnega zbora smiselno veljajo določila 1. do 6. odstavka 25. člena tega pravilnika.

36. člen

Zoper odločbo občnega zbora ni pritožbe.Glede sklepčnostni občnega zbora pa piše v vaših Pravilih.

Sršen
6. July 2011, 08:37
Pritožil sem se na disciplinsko kazen. z kaznijo se nisem strinjav zato sem napisal pritožbo!
...
Za odgovore se vnaprej zahvaljujem

Popolnoma nemogoče je podajati odgovore na vprašanja, ki se tičejo internih aktov. In vsi Pravilniki in Statuti lovskih družin so njihovi interni akti, torej imamo lahko v Sloveniji preko 400 različnih Pravil in še nekajkrat toliko drugih internih aktov lovskih družin.

Nekomu drugemu iz druge LD podajati tolmačenja na osnovi aktov lastne družine je nesmiselno, celo neodgovorno početje, saj lahko s tem zavajamo in ga zapeljemo v še večje težave.

Če hočemo nekomu odgovoriti, nam mora ta prej predložiti akte lastne LD.

Krpan
6. July 2011, 09:02
Pravilnik o disciplinskem postopku je bil objvljen v Lovcu, je pa res, da ga lahko vsak spremeni po svoje...

jelen23
6. July 2011, 13:20
HVALA!

in kako je zaj s tem če ne skličejo izredni občni zbor v roku 60 dni???

kakšno prednost oz slabost prinaša? se kaj razveljavi?

muzikant
6. July 2011, 13:32
Dlje časa ne skličejo boljše za tebe, ker lahko zastara.:icon_wink:

Sršen
6. July 2011, 14:25
Pravilnik o disciplinskem postopku je bil objvljen v Lovcu, je pa res, da ga lahko vsak spremeni po svoje...

Noben pravilnik ni bil objavljen! Objavljen je bil le predlog, kako bi se lahko v družinah naredilo ta Pravilnik.
Ali gre za pomoč ali vsiljevanje naj pa vsak zase presodi.

Opozarjam le, da je treba o konkretnih primerih soditi le na osnovi konkretnih aktov točno določene družine in njenega člana! Da ne bo potem še hujše!

žandar
7. July 2011, 07:55
HVALA!

in kako je zaj s tem če ne skličejo izredni občni zbor v roku 60 dni???

kakšno prednost oz slabost prinaša? se kaj razveljavi?

Dobro vprašanje, to tudi mene zanima.
Da ne bom dregnil v sršenje gnezdo, seveda v primeru, če ima LD ta pogoj v svojem pravilniku.

Sraka
7. July 2011, 14:40
Če se Občni zbor ne skliče in pritožbe ne obravnava se smatra za "MOLK ORGANA" in velja odločitev Disciplinske komisije.

Določilo, da na sklep OZ ni pritožbe je lahko za koga zavajajoče, ker pravni red dovoljuje tožbo na pristojnem sodišču. Če OZ ni v zakonskem roku odločil naj se prizadeti s tožbo obrne na pristojno sodišče. Svetujem odvetnika in pravdo bo skoraj zagotovo tudi dobil.

jež
7. July 2011, 15:27
Če se Občni zbor ne skliče in pritožbe ne obravnava se smatra za "MOLK ORGANA" in velja odločitev Disciplinske komisije.

Določilo, da na sklep OZ ni pritožbe je lahko za koga zavajajoče, ker pravni red dovoljuje tožbo na pristojnem sodišču. Če OZ ni v zakonskem roku odločil naj se prizadeti s tožbo obrne na pristojno sodišče. Svetujem odvetnika in pravdo bo skoraj zagotovo tudi dobil.

Nisem čisto prepričan, če se ne skliče, ni skladno z prej omenjenem pravilnikom o disciplinskem postopku. Če pa obravnava, pa mislim, da mora tudi nekaj odgovoriti. Navsezadnje pa mora OZ napisati pravni pouk, kam se obtoženi lahko pritoži.
Na prejšnji strani je Milan stvar dobro razložil. Dodal bi samo še, da se odstopanje 10%, kjer je to manj kot ena žival, šteje za eno žival-mulasto. Vsaj v našem LUO je tako. Kako je pa pri vas Jelen, se pa pozanimaj pri pristojnemu na Zavodu za gozdove in inšpektorju. Pa ga povprašaj, če on to šteje kot kršitev in glede na to kaj ti bo odgovoril, ustrezno ukrepaj:icon_wink:.

Krpan
7. July 2011, 16:02
Potrebno je poznati tudi 13. člen 5 odstavek Zakona o društvih:

(5) Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva odloča zbor članov.


Ter 14. člen:


(spori)

(1) Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

(2) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz petega odstavka prejšnjega člena.

(3) Razveljavitev odločitve organov društva ne pomeni prenehanja pravic, ki so jih na podlagi teh odločitev v dobri veri pridobile tretje osebe.

MilanK
7. July 2011, 20:01
Zastaralne roke določa Pravilnik o disciplinskem postopku pred DK lahko pa tudi Pravila. V skladu s temi določbami postopek o disciplinskem prekršku ni dopusten, če preteče čas, ki ga splošni akt LD določa za zastaranje disciplinskega postopka. Institut absolutnega zastaralnega roka je treba razumeti tako, da ne zadošča, da organ DK /prve ali druge stopnje/ pred iztekom roka izda odločbo, temveč mora imeti posameznik /kršitelj/, na katerega se nanaša, tudi možnost, da se seznani z njeno vsebino. Zato mora disciplinski organ LD /prve ali druge stopnje/ pred pretekom absolutnega zastaralnega roka opraviti tudi vsa tista dejanja, ki so potrebna za to, da se prizadeti lahko seznani z vsebino odločitve, to pa pomeni, da mora DK /oz. OZ oz. DK II stopnje/ o disciplinski zadevi odločiti in odločbo znotraj zastaralnega roka tudi vsaj odpraviti na njegov naslov.

Če OZ ali DK II stopne o pritožbi zoper DK prve stopnje ne odloči znotraj zastaralnega roka, potem zadeva zastara in ne nastopi položaj "molka organa" in posledično za kršitelja fikcija negativne odločbe, zaradi česar bi se ta lahko pritožil na drugostopenjski organ.

Molk organa nastopi tedaj, kadar organ ne odloči /praviloma o pravici/ oz. ne izda odločbe v zakonsko določen roku. Zaradi molka organa pa stranka ni vezana na rok za pritožbo, ki ga določa zakon (15 dni od vročitve odločbe), in lahko pritožbo vloži vse do izdaje odločbe, torej vse dotlej, dokler traja molk organa.

Zaradi možnosti zastaranja zadeve, še zlasti, če so ti roki kratki, verjetno noben kršitelj ne bo terjal oz. zahteval od DK, da o njegovi zadevi čimprej odloči, ampak bo prej verjetno poskušal zadevo zavlačevati tako dolgo, da bo zastarala, DK ali pritožbeni organ pa iz tega razloga postopek zoper njega ustavil.

Pravni poduk je sicer eden od obveznih sestavin odločbe, vendar, če ta v njej ni naveden, pa ne gre za njeno tako bistveno pomanjkljivost, da bi jo zaradi tega pritožbeni organ bil dolžan odpraviti oz. razveljaviti. Pritožnik se namreč lahko sam seznani s pritožbenimi roki, lahko pa od izdajatelja odločbe zahteva, da to pomanjkljivost odločbe odpravi.

MilanK
7. July 2011, 20:21
jelen: Pritožil sem se na disciplinsko kazen. z kaznijo se nisem strinjav zato sem napisal pritožbo!

V kakšnem času oz. kako dolgo ima LD čas da skliče izredni občni zbor (jaz sem nekje prebrav 60dni lahko kdo potrdi???)

in še eno vprašanje, na izrednem občnem zboru mora biti vsaj polovica članov, če ne se počaka en ura in mora biti prisotnih vsaj 1/3 članov LD, kako je s tem če ni prisotnih 1/3 članov?

Za odgovore se vnaprej zahvaljujem

Če pravila določajo, da mora tudi potem, ko preteče ena ura, biti prisotnih najmanj 1/3 članov LD, potem je OZ sklepščen, če je na njem navzočih najmanj 1/3 članov, če je navzočih manj kot 1/3, potem ni sklepščen in ne more veljavno in zakonito odločati.

MilanK
7. July 2011, 23:22
HVALA!

in kako je zaj s tem če ne skličejo izredni občni zbor v roku 60 dni???

kakšno prednost oz slabost prinaša? se kaj razveljavi?

Problem lahko nastane, če so se vzorci Pravilnikov in Pravil LZS prepisovali, LD pa opravila njihove popravke oz. jih sebi prilagodila tako, da je v njih nekaj dodala, nekaj iz njih pa črtala. Zaradi tega je lahko prišlo do neskladnosti splošnih aktov LD. Pravilnik o DP pred DK ne določa kdaj in kdo sme sklicati izredni OZ. To določa temeljni akt - Pravila. Izredni OZ mora biti sklican tako kot to določajo in opredeljujejo Pravila, v nasprotnem se lahko postavi vprašanje o zakonitosti njegove sklica in odločanja.

60 dnevni rok je inštrukcijski rok, za organ pa nima nobenih pravnih posledic, če o zadevi v tem roku ne odloči. V DK se ne odloča o članskih pravicah člana /kršitelja/, teveč o tem ali je storil očitani prekršk in če ga je storil ali je zanj tudi kriv in o izreku kazni za storjen prekršek. V DP je torej sporen član sam /je oz. ni storil prekrška/, ne pa članska pravica.

Roka v katerem mora organ odločiti o zadevi ne smemo zamenjati z rokom, v katerem se mora sklicati izredni OZ. Gre za dva povsem različna roka. Prvi se nanaša na rok, v katerem mora organ odločiti o zadevi, drugi pa se nanaša na rok, v katerem se mora od prejema zahteve sklicati izredni OZ.

Razloge za sklic izrednega OZ določajo Pravila. Ali je pritožba zoper odločbo DK razlog za sklic izrednega OZ? Lahko je, če tako določajo Pravila, lahko pa to ni, če Pravila tega izrecno ne določajo. Še zlasti to ni razlog, če ni nobene nevarnosti za zastaranja zadeve, če tudi bi se pritožba obravnavala na rednem OZ /načelo ekonomičnosti DP/. Vse to so dejstva in okoliščine, ki jih je treba upoštevati. Vse pa je odvisno od tega, kako ima posamična LD te zadeve urejene v svojih internih splošnih aktih.

MilanK
8. October 2011, 22:38
Lovec je storil prekršek, katerega je odkril LČ. LČS je podala prijavo na UO, ki je kršitelju izdal sklep, s katerim ga je spoznal za krivega in mu izrekel disciplinsko kazen (brez izvedbe postopka).

UO odloča tudi o omilitvi kazni, na vlogo kršitelja.

Utemeljitev:

UO je o zadevi sam odločil, ker je bil primer lahek in ker ima LD v svojih Pravilih opredeljeno kršitev in kazen, DK pa obravnava le tiste kršitve, ko je treba zbirati dokaze, zaslišati priče, itd.

Komentar:

Ne vem kako se lahko izvede DP brez zbiranja dokazov. Po logiki je treba najprej zbrati dokaze in če ti dokazujejo kršitev, ki jo je storil posameznik, še le tedaj je mogoče podati predlog za uvedbo DP. Brez dokazov prekrška ni, te pa je treba najprej zbrati, sami ne padejo z neba v naročje predlagatelja DP. V DP pa jih je treba še preizkusiti ali so resnični in če držijo vodo. Če LD v svojih aktih nima navedenih ravnanj, ki pomenijo disciplinki prekršek in zanje predpisanih kazni, potem itak ne more nikogar kaznovati. Vnaprej predpisani dic. prekrški in zanje predpisane kazni so torej osnovni pogoj, da je sploh mogoče koga kaznovati. Poleg tega je v preddisciplinskem postopku, glede na pravne posledice, treba ločiti:

-prijavo prekrška
-pobudo za uvedbo DP
-predlog za uvedbo DP
-sklep o uvedbi DP

P.s.:
Zelo zanimiv primer in temu primerno bodo verjetno tudi komentarji.

detel
9. October 2011, 09:58
Pri nas smo imeli že več primerov, ko gospodar sam izreče sankcijo - ustno. Seveda gre tu za blage prekrške. Če se kršitelj strinja s sankcijo je to najenostavnejši in najhitrejši način kaznovanja. Tudi take kazni zaležejo, pa še kako........

mišica
9. October 2011, 11:13
Detel ta sistem deluje pri preprostih poštenih jagrih, kakor imaš pa eno intrigo v LD je pa to zagarantirana pot v anarhijo.
Nažalost.

tica
9. October 2011, 11:35
Pri nas smo imeli že več primerov, ko gospodar sam izreče sankcijo - ustno. Seveda gre tu za blage prekrške. Če se kršitelj strinja s sankcijo je to najenostavnejši in najhitrejši način kaznovanja. Tudi take kazni zaležejo, pa še kako........
Temu jaz ne rečem sankcija. Gospodar LD ima pravico, pa tudi dolžnost, da opozarja na nepravilnosti, ki jih storijo člani, predvsem za področja odstrela divjadi in del, ki jih površno ali sploh ne opravijo v lovišču. To je po moje pozitivna komunikacija, premalo uporabljena, ki v večini primerov zaleže bolj, kot disciplinski ukrep.

cvi5k
29. January 2012, 13:41
Temu jaz ne rečem sankcija. Gospodar LD ima pravico, pa tudi dolžnost, da opozarja na nepravilnosti, ki jih storijo člani, predvsem za področja odstrela divjadi in del, ki jih površno ali sploh ne opravijo v lovišču. To je po moje pozitivna komunikacija, premalo uporabljena, ki v večini primerov zaleže bolj, kot disciplinski ukrep.

:limona:

MilanK
5. February 2012, 13:25
Upravni odbor in ne disciplinska komisija

V zadnji številki Lovca je opisan slab primer prakse vodenja disciplinskih postopkov. Verjetno pa je v praksi takih primerov še več. Sam poznam primer, ko je članu disciplinski ukrep po hitrem postopku izrekel kar upravni odbor, čeprav po Pravilih ni pristojen organ za izrekanje disciplinskih ukrepov. Domnevnemu kršitelju v tem primeru niti ni bila dana možnost, da bi se izjasnil o dejstvih in okoliščinah storjenega disciplinskega prekrška. Iz ene neumnosti pa je UO naredil še drugo neumnost, ko je po prejemu dopisa s strani kršiteljevega zagovornika, zaprosil disciplinsko komisijo, da poda svoje mnenje o tej disciplinski zadevi. Ni treba biti pravnik, da bi ugotovili, da disciplinska komisija ne more dajati nobenih mnenj niti presojati zakonitosti sklepov, ki jih sprejme in izda UO ali kateri koli drugi organ LD. Pristojna je izključno za vodenje disciplinskih postopkov, za ugotavljanje kršitev in za izrekanje ukrepov, vse to pa v skladu z notranjimi akti lovske družine. Kako naj disciplinska komisija sploh nepristransko vodi postopek, če pa pred tem poda svoje mnenje in se z zadevo okuži. Okuženo drevo, namreč ne more roditi neokuženih sadežev. Če je drevo okuženo, potem so okuženi tudi njegovi sadeži. Disciplinska komisija je v tej zadevi ugotovila, da je izrečeni ukrep UO v nasprotju z 29. čl. ustave RS, da UO ni pristojen organ za vodenje disciplinskih postopkov in da je kršil Pravilnik o disciplinskem postopku ter ugotovila, da postopek v tem primeru ni več dopusten.

UO bi zakonito ravnal, če bi izdani sklep razveljavil oz. odpravil, zoper kršitelja pa podal zahtevo za uvedbo DP pred DK . Ta pa bi nato v DP ugotavljala odgovornost kršitelja za očitani storjeni prekršek in mu v primeru dokazane krivde izrekla enega izmed v Pravilih navedeni disciplinski ukrep.

UO sicer ni vezan na ugotovitve in mnenje DK, vendar postopka ne more več zakonito izpeljati, ker je DK z zadevo že okužena oz. je že podala svoje mnenje, da postopek ni več dopusten. Zakaj postopek ni več dopusten DK ni povedala, t.j. obrazložila in utemeljila. Res pa je, da DK o isti zadevi ne more dvakrat odločati oz. sprejeti dva različna sklepa, torej enkrat, da postopek ni več dopusten in drugič zoper kršitelja ponovno voditi postopek in ga morda celo kaznovati – mu izreči disciplinsko kazen.

V tem primeru se je domnevni kršitelj zaradi storjenih postopkovnih napak UO elegantno iz pravno-formalnih razlogov izognil disciplinskemu pregonu, od LD pa lahko zdaj še celo zahteva povračilo vseh stroškov, ki jih je imel v zvezi s tem postopkom, tudi povračilo stroškov odvetnika.

Morda pa se bodo odgovorni iz tega primera le naučili, da je treba DP voditi zakonito in pravilno in tako kot to določajo notranji splošni akti LD in da ima vsak društveni organ le in samo tiste pristojnosti, ki jih določajo Pravila in da je treba vsakomur, v pravice katerega se posega, dati možnost, da se izjasni o okoliščinah in dejstvih, preden organ poseže v njegove pravice /pravico do lovskega udejstvovanja - lova/.

Sršen
6. February 2012, 12:14
... Morda pa se bodo odgovorni iz tega primera le naučili, da je treba DP voditi zakonito in pravilno ...

Optimist!

Bunny
6. February 2012, 13:01
Mene pa nekaj zanima. Kakšno prakso imate v vaših LD glede izrekoa sankcije prepovedi lova na določeno divjad. V enem primeru se je zgodilo, da član LD ni pravočasno poravnal finančnih obveznosti do LD (1 teden zamude), kar se po pravilih šteje kot huda kršitev in mu je DK prepovedala lov na določeno vrsto divjadi. Član LD se v nobenem primeru ni prekršil zoper divjad oz režim lova ali karkoli, zato menim da je bila sankcija prestroga oz. butasta. Zanima me kako imate po drugih LD urejene kazni za prekrške, pri katerih se direktno ne prekrši zoper divjad, režim lova, način lova,... Sam sem tudi mnenja, da je tako "omejevanje" protizakonto. Se motim? Prav tako pa se mi zdi da so disciplinski postopki zadnji "vzvod" pri "discipliniranju" članov. Vaše mnenje?

mugo
6. February 2012, 13:12
Mene pa nekaj zanima. Kakšno prakso imate v vaših LD glede izrekoa sankcije prepovedi lova na določeno divjad. V enem primeru se je zgodilo, da član LD ni pravočasno poravnal finančnih obveznosti do LD (1 teden zamude), kar se po pravilih šteje kot huda kršitev in mu je DK prepovedala lov na določeno vrsto divjadi. Član LD se v nobenem primeru ni prekršil zoper divjad oz režim lova ali karkoli, zato menim da je bila sankcija prestroga oz. butasta. Zanima me kako imate po drugih LD urejene kazni za prekrške, pri katerih se direktno ne prekrši zoper divjad, režim lova, način lova,... Sam sem tudi mnenja, da je tako "omejevanje" protizakonto. Se motim? Prav tako pa se mi zdi da so disciplinski postopki zadnji "vzvod" pri "discipliniranju" članov. Vaše mnenje?

Za zamujanje s plačilom imamo v naši LD obresti. 1 euro na dan.

muzikant
6. February 2012, 13:30
1)opomin
2)črtanje iz članstva(če se ne drži roka iz opomina)

tica
6. February 2012, 13:57
1)opomin
2)črtanje iz članstva(če se ne drži roka iz opomina)
Edina prava in zakonita pot.

PROF.racoon
6. February 2012, 14:29
Mene pa nekaj zanima. Kakšno prakso imate v vaših LD glede izrekoa sankcije prepovedi lova na določeno divjad. V enem primeru se je zgodilo, da član LD ni pravočasno poravnal finančnih obveznosti do LD (1 teden zamude), kar se po pravilih šteje kot huda kršitev in mu je DK prepovedala lov na določeno vrsto divjadi. Član LD se v nobenem primeru ni prekršil zoper divjad oz režim lova ali karkoli, zato menim da je bila sankcija prestroga oz. butasta. Zanima me kako imate po drugih LD urejene kazni za prekrške, pri katerih se direktno ne prekrši zoper divjad, režim lova, način lova,... Sam sem tudi mnenja, da je tako "omejevanje" protizakonto. Se motim? Prav tako pa se mi zdi da so disciplinski postopki zadnji "vzvod" pri "discipliniranju" članov. Vaše mnenje?

Primitivno, če je res vse tako kot pišeš...

Bunny
6. February 2012, 15:42
Jah primitivno, pa še in še poznam takih cvetk... Kaj storiti da ne bi do tega prihajalo? Po moje bi morali v DK sedeti taki ljudje ki imajo vsaj nekaj osnovnih pojmov o pravu, prekrškovnih postopkih itd...ne pa funkcij željni jagri. Po moje tudi kakšno izobraževanje s strani LSZ oz ZLD ali OZUL, saj je vseeno kdo, ne bi škodilo. Samo kot predlog:icon_wink: da ne bi prihajalo do hude krvi zamer intrig po LD-jih.

PROF.racoon
6. February 2012, 21:03
Težko, oz. nemogoče, je take kaj učiti, če sami ne spregledajo...

čot
6. February 2012, 22:01
Ne bom posploševal, bom pa rekel da je zelo malo družin , ki majo pravila tako dobro napisana da se jih ne bi dalo.... Največkrat je celo tako da še tisti, ki sedijo v Dk ne poznajo svojih pravil in potem si jih sproti zmišljujejo. Svetujem vse drugo prej, ampak ko ne gre več jim pa predstaviš svojega odvetnika in se stvari zelo hitro obrnejo....

cvi5k
7. February 2012, 10:48
Odvetniki so res zadnja opcija, ker sabo prinesejo še druge probleme...

main757
7. February 2012, 11:10
Pri nas te pa noben ne opominja. Vsi so pravočasno obveščeni. Plačilo članarine je že več let na isti datum. V kolikor ne plačaš članarine si avtomatsko brisan iz članstva.

MilanK
7. February 2012, 12:48
Pri nas je praksa, da se morebitnemu neplačniku članarine najprej pošlje priporočeno po pošti s povratnico opomin in če po prejemu opomina članarine niti v dodatno postavljenem roku ne plača, ga UO v skladu s Pravili črta iz članstva LD. UO o črtanju člana iz članstva LD zaradi neplačila članarine izda ugotovitveni sklep. Po naših Pravilih namreč članu preneha članstvo oz. se iz članstva LD črta, če ne plača članarine ali drugih prispevkov, sprejetih na občnem zboru. Po Pravilih pa ni nujno neplačniku poslati opomina, glede na to, da je članstvo en mesec pred njenim plačilom pisno obveščeno, pravila pa tega tudi ne določajo oz. opredeljujejo. A v praksi se pri nas ravna tako kot sem opisal. Opomin s povratnico se neplačniku pošlje iz pravne previdnosti, da se v morebitnem pritožbenem postopku ne bi mogel sklicevati na to, da ni vedel do kdaj mora plačati članarino ali da obvestila o višini in roku njenega plačilo ni prejel.

Pri tem načinu prenehanja članstva se uporabljajo pravila o načinu včlanjevanja in prenehanju članstva v LD, to pa ureja njen temeljni akt - Pravila.

Ganges
7. February 2012, 13:00
No, vse lepo in prav. Kako pa ravnate v primeru, da oseba, ki ni plačala članarine odkrito pove, da trenutku nima denarja iz takega ali drugačnega razloga in bo poravnal recimo pol zdaj, pol čez 1 mesec in mu drugače nikakor ne gre skozi...? A ravnate isto ali se najde razumevanje v LD? Mislim, da če se bo tako nadaljevalo v teh časih, bo tega vedno več... In dvomim, da je katere lovska družina tako revna, da ne bi mogla počakati mesec dni s plačilom pri več let aktivnem in sicer zagnanem lovcu...

Ne vem, ampak me res zanima kako je v takih primerih po drugih lovskih družinah? Ne rabi mi noben razlagati po črtici pravil, ker vem, da se ga lahko komot briše iz članstva.

lp

Sršen
7. February 2012, 13:21
Za obveznosti, ki me čakajo v bodočnosti (Ufff, kar nekaj je tega:icon_evil:) namensko varčujem in dajem na kraj, ker vem, da bo kasneje še težje spraskati denar na kup. Tako priporočam vsem, ki jih čaka finančna obveza v bodočnosti, pa so na kratkem s penezi. Se zanašati na druge ljudi za obveznosti, ki so naprej znane, se mi zdi neresno in neodraslo.
Če pa kaj ne gre, ne gre ne danes in ne jutri, pa planu o tem finančnem izdatku rečem zbogom.

tica
7. February 2012, 13:22
V moji LD je tudi v Poslovniku LD zapisana možnost obročnega plačila članarine, kar odobri UO. Problem so vsakoletni neplačniki do roka in blagajnik jim pošilja opomine, kot je opisal MilanK. Vendar pozor, član ni dvignil priporočene pošiljke /nemenoma/ in ker za tako vrsto pošiljke ni možnosti prisilne vročitve, je bil član iz članstva kljub temu brisan. Sedaj uveljavlja sodno varstvo zaradi neupravičenega brisanja. Epiloga še ni, njegov odvetnik, znan tudi v lovskih vrstah, napoveduje odškodnino napram LD in jasno tudi preklic bisanja.

Ganges
7. February 2012, 13:25
Ok, razumem oba. Ampak to so skrajnosti... Jaz sem imel v mislih le izjemo, ki se zgodi enkrat ali 2x v celotnem lovskem stažu. Svaka čast tistim, ki nikoli niso imeli težav ali kakega nepredvidljivega stroška vmes, ko so morali poseči tudi po prihrankih in jih porabiti, ali pa celo kje v zadnjem času ostali brez službe...

lp

Sršen
7. February 2012, 14:26
... Ampak to so skrajnosti... Jaz sem imel v mislih le izjemo,...
Za izjeme narediš izjemo. Pri dobrih odnosih pa izjem ne rabiš in solovcu, ki je res potreben pomoči pomagaš s prispevkom, da plača v roku.

MilanK
7. February 2012, 14:42
No, vse lepo in prav. Kako pa ravnate v primeru, da oseba, ki ni plačala članarine odkrito pove, da trenutku nima denarja iz takega ali drugačnega razloga in bo poravnal recimo pol zdaj, pol čez 1 mesec in mu drugače nikakor ne gre skozi...? A ravnate isto ali se najde razumevanje v LD? Mislim, da če se bo tako nadaljevalo v teh časih, bo tega vedno več... In dvomim, da je katere lovska družina tako revna, da ne bi mogla počakati mesec dni s plačilom pri več let aktivnem in sicer zagnanem lovcu...

Ne vem, ampak me res zanima kako je v takih primerih po drugih lovskih družinah? Ne rabi mi noben razlagati po črtici pravil, ker vem, da se ga lahko komot briše iz članstva. Imeli pa smo pred leti primer, ko je svojemu lovskemu prijatelju njegov prijatelj plačal članarino, ker je ta zaradi nezaposlenosti ni mogel plačati, prejemal je le socialno pomoč.

lp

------------------------

Mi do zdaj še nismo imeli primera, da bi član zaradi socilane stiske, v kateri se je znašel ne po svoji krivdi npr. zaradi naravne nesreče, smrti ožjega družinskega člana, izgube službe, ipd, dal vloga na UO za obročno plačilo ali delno ali celotno oprostitev plačila članarine.

Prepričan pa sem, da bi UO ob takih objektivnih okoliščinah ugodil njegovi vlogi. Kadar član npr. v požaru izgubi vse svoje premoženje, je potreben pomoči in to mu lahko nudijo tudi člani njegove LD, ne pa da ga še dodatno prizadenejo z črtanjem iz članstva LD. Prijatelje spoznaš v stiski in ne tedaj, ko ti gre dobro.

MilanK
7. February 2012, 15:22
........... Vendar pozor, član ni dvignil priporočene pošiljke /nemenoma/ in ker za tako vrsto pošiljke ni možnosti prisilne vročitve, je bil član iz članstva kljub temu brisan. Sedaj uveljavlja sodno varstvo zaradi neupravičenega brisanja. Epiloga še ni, njegov odvetnik, znan tudi v lovskih vrstah, napoveduje odškodnino napram LD in jasno tudi preklic bisanja.

Prisilne vročitve ne pozna noben zakon /ZUP, ZPP in ZKP – te tudi v nobenem postopku ni mogoče opraviti/, ti zakoni pa poznajo fikcijo vročitve, da se torej vročitev šteje za opravljeno, če naslovnik v postavljenem roku pošte ne dvigne. Vendar je v tem primeru treba poslati pisanje - opomin v kuverti z vročilnico in ne z povratnico. Na vročilnici je namreč zapisano opozorilo in pravne posledice, če naslovnik v 15. dneh ne bo dvignil pošiljke. Če je v postavljenem roku /15 dni/ ne dvigne, se šteje, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo v hišnem poštnem predalčniku ali na vratih puščeno obvestilo, na to pa je treba naslovnika opozoriti v puščenem obvestilu. Lahko pa se vročitev opravi tudi po članu LD ali kaki drugi osebi, vendar ob smiselni uporabi pravil vročanja iz zakona o pravdnem postopku.

evidma2
6. March 2012, 22:56
V poslovniku LD imamo zapisano, da lahko UO v primeru napačnega odstrela določi kazen prepovedi lova in odvzem trofeje. Glede na določila poslovnika smo v UO sprejeli sklep in člana seznanili s tem. On pa je zadevo predal odvetniku.

kakšne imate kaj izkušnje na tem področju?

Bunny
6. March 2012, 23:11
Ne vem kakšen pravilnik LD imate, vendar NAČELOMA kazni določa disciplinska komisija na podlagi pravilnika o DK. Če pa član ni imel možnosti zagovora (pritožbe) in drugih pravnih sredstev ste pogoreli. PONAVLJAM da pravil vaše LD ne poznam zato je lahko moje mnenje NAPAČNO!! V pravilih naše LD lahko o sankcijah in disciplinskem postopku na predlog UO na I. stopnji odloča DK na II. pa OZ(potrdi ali zavrže sklep DK).

Glede na tvoje pisanje SKLEPAM, da omenjenemu članu ni bila omogočena pravica do zagovora oz bo pritožbo na dotični sklep podal odvetnik kateri pa je verjetno malce bolj "pravno podkovan" kot DK, tako da je rezultat verjetno 1:0 za člana(odvetnika), takšne so moje izkušnje.

LAHKO DA SE MOTIM:icon_study:

LP Bunny

evidma2
6. March 2012, 23:28
V poslovniku imamo zapisano, da UO obravnava nepravilni odstrel. Tako smo v UO tudi ravnali. Hkrati pa navedli v skladu s Poslovnikom, da se lahko pritoži na disciplinsko komisijo. Tega ni storil ampak direkt odvetnika poslal v ogenj :icon_confused:

Krpan
7. March 2012, 06:17
Zakon o društvih pravi, da je prvostopenjski pritožbeni organ zbor vseh članov društva. Zakon je nad internimi akti društva. Če odvetnik to ve in tako postopa, ga bo potegnil ven,lahko pa da gre samo za zastraševalni manever. DK pa ne more biti pritožbeni organ.

Bunny
7. March 2012, 06:42
Glede zakona:

13. člen

(organi društva)

(1) Temeljni akt in njegove spremembe, ki se nanašajo na določbe iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ter druge najpomembnejše odločitve v društvu, sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani.

(2) Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov skliče zastopnik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva.

(3) Če si društvo v temeljnem aktu določi tudi druge organe, mora določiti tudi njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in razrešitve članov.

(4) Če temeljni akt ne določa drugače, se šteje, da je organ društva sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.

(5) Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva odloča zbor članov.

14. člen

(spori)

(1) Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

(2) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz petega odstavka prejšnjega člena. Če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

(3) Razveljavitev odločitve organov društva ne pomeni prenehanja pravic, ki so jih na podlagi teh odločitev v dobri veri pridobile tretje osebe.

Če postopek ni pravilno voden (kar je v vašem primeru razumeti) je odvetnik na podlagi zgornjih členov že zmagal. Glede DK se strinjam s Krpanom.

Sraka
7. March 2012, 07:31
V poslovniku imamo zapisano, da UO obravnava nepravilni odstrel. Tako smo v UO tudi ravnali. Hkrati pa navedli v skladu s Poslovnikom, da se lahko pritoži na disciplinsko komisijo. Tega ni storil ampak direkt odvetnika poslal v ogenj :icon_confused:
__________

Ravnal je pravilno, da skoraj bolj ni mogel. Če se v LD sami niste želeli držati načel in pravil, vas bo sedaj pač o tem podučil odvetnik. In še nekaj vas bo stalo, ker pač vsaka šola nekaj stane. Stroške odvetnika in morebitnega sodnega postopka boste namreč plačali iz skupne blagajne LD.

Saj človek skoraj ne more verjeti, da po toliko letih sodne in obče pravne prakse, pisanih komentarjev, obrazložitev in pojasnjevanj v medijih in tudi na tem forumu ( MilanK in tudi sam sem v preteklosti o tem pisal ) nekateri še vedno trdovratno ter neodgovorno in nespametno ravnajo "po domače", avtoritarno ali že skoraj prav diktatorsko ter na koncu praviloma vedno v škodo celotne LD.

Izgovarjanje na to, da mi nismo pravniki in podobno je seveda nesmiselno. Še mnogokaj drugega nismo, pa se pač o tistem česar ne vemo damo podučiti. Da bi nekdo uspel razumeti vsaj temeljne postulate nekih postopkov društveni odganizaciji res ne rabi biti pravnik. le malo soli mora imeti v glavi. Mar tudi na področju finančnega poslovanja v LD ravnate tako po svoje ali pa se tam date podučiti, ker se bojite posledic? V nekaterih LD je tudi v tem primeru odgovor da, vendar se tudi to lahko kaj hitro spremeni, ker se že šušlja, da je zadeva začela uhajati izpod nadzora ter dobiva razsežnosti pred katerimi ni mogoče več dolgo mižati in se delati kot, da je vse v redu.

In da končam. Neznanje ali pa samopašnost in bahatost so lahko hudo draga reč.

Sršen
7. March 2012, 07:46
...
In da končam. Neznanje ali pa samopašnost in bahatost so lahko hudo draga reč.
Amen!:icon_twisted:
Skrajni čas je, da se za neumnosti začenja plačevati!

evidma2
7. March 2012, 08:03
Bom še enkrat obrazložil. V poslovniku LD imamo zapisano sledeče:
91 člen
V primeru nepravilnega odstrela divjadi lahko UO kršitelju izreče disciplinski ukrep prepoved lova na isto vrsto divjadi, kot je bila nepravilno odstreljena, za dobo od enega leta do dveh let in odvzem trofeje.
Za nepravilni odstrel se šteje neupoštevanje kriterijev odstrela, ki jih je za posamezno ali za več let skupaj sprejel UO LD.
Disciplinski ukrep izreče UO po končanem ocenjevanju trofej brez uvedbe disciplinskega postopka. UO kršitelju o tem izda pisni sklep.

91b. člen
Kršitelj se lahko zoper pismen sklep izdan na podlagi 91. ali 91a., člena pritoži na disciplinsko komisijo v roku 8 dni po prejemu sklepa. Disciplinska komisija je v skladu s pravili o vodenju disciplinskega postopka dolžna začeti disciplinski postopek.

Mi smo v skladu s temi določbami tudi postopali, medtem ko je član zadevo predal odvetniku.

zakon od društvih navaja v 13 člen: (5) Če temeljni akt ne določa drugače, o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva odloča zbor članov.[/I]
Sam zadevo razumem, da ni nič napačnega v postopku, saj imamo v internem aktu določeno kako je glede pritožbe.. ali se motim in zakaj?

In če se dotaknem še 14. člena (Zakona o društvih) in sicer 1 in 2 odstavka. To pomeni, da mora v našem primeru zadevo obravnavati disciplinska komisija na II. nivoju in na tretjem občni zbor?
(1) Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

(2) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo iz petega odstavka prejšnjega člena. Če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

torro
7. March 2012, 08:09
Amen!:icon_twisted:
Skrajni čas je, da se za neumnosti začenja plačevati!

A bo tukej tudi LZS založila za sodne stroške :icon_evil: ?
LP

tica
7. March 2012, 08:23
A bo tukej tudi LZS založila za sodne stroške :icon_evil: ?
LP

Zakaj? Za neumnosti ali samopašnost odgovornih v LD? Res se malo hecaš.

Sršen
7. March 2012, 08:44
Bom še enkrat obrazložil. V poslovniku LD imamo zapisano sledeče:
...
Take zgodbe so mi poznane in taki umotvori tudi. Lahko jih opiševa z besedo in jedjo iz vašega konca. Mineštra. In če sedaj misliš, da boš korenčke in makarončke uspešno razvrstil, bo težka.
Pri vas disciplinske ukrepe izreka upravni odbor, pritožbeni organ je disciplinska komisija :icon_confused: ... Mah brez veze.
Vsaki taki LD, ki sprejema tako "modre" akte predlagam, da sprejme en sam akt "Družinski zakon nad vsemi", v katerem napišete, da je starešina tisti, ki ima vedno prav in da nobena pritožba ni mogoča.:icon_twisted:
Saj vsaka družina ima točno tako vodstvo, kot ga zasluži.

Da ponovim, fino naj vas ožame, saj naučili se itak ne boste nič.
Najbolj žalostno pa je, da ta zgodba v našem prostoru sploh ni osamljena.

Sršen
7. March 2012, 08:45
A bo tukej tudi LZS založila za sodne stroške :icon_evil: ?
LP

Zakaj? Za neumnosti ali samopašnost odgovornih v LD? Res se malo hecaš.

Mislim, da se ne heca, temveč napeljuje na umotvore, ki jih rojevajo na komisijah v LZS!
Saj tudi predlogi aktov, ki jih LZS objavlja sicer kot predloge, kar za nekatere pomeni obvezno, ne zdržijo vseh presoj zakonitosti.
In ker isti funkcionarji predlagajo solidarnostno pokrivanje stroškov za neumnosti na sodiščih, ne Torro se ne heca, ima po mojem kar prav s svojo pripombo.

evidma2
7. March 2012, 10:29
Da ponovim, fino naj vas ožame, saj naučili se itak ne boste nič.


jaz sem vprašal za mnenje in ne, da boš sedaj pametoval kaj naj se zgodi...

Sraka
7. March 2012, 12:14
jaz sem vprašal za mnenje in ne, da boš sedaj pametoval kaj naj se zgodi...
-----------
Kolega je jezi se. Če imaš v LD kakšen vpliv doseži, da se vsedete in pogovorite ter skušajte spor rešiti v obojestransko zadovoljstvo po dogovorni poti. Verjetno brez kakšnih obojestranskih kompromisov ne bo šlo, venda je to bolje kot si na vrat nakopati sodne postopke in stroške. Pošten lovsko tovariški pogovor je boljši od vseh disciplinskih in sodnih postopkov in še veliko cenejši je.

Splošne akte pa, če niso skladni z zakonom, čim prej dodelajte in ne zanašajte se preveč na razne vzorce, ki vam jih ponujajo. Veliko lovskih družin je nasedlo in tako imaje v tem trenutku nekatere celo nelegitimna in nelegalna vodstva.

Lep pozdrav!

Sršen
7. March 2012, 15:39
jaz sem vprašal za mnenje in ne, da boš sedaj pametoval kaj naj se zgodi...
Vem, jaz sem pa napisal, kaj bi se moralo čimvečkrat in čimdražje zgoditi, ker očitno ni druge poti za spametovanje samopovzpetnih lovskih funkcionarjev in seveda nas lovcev, ki take neodgovorneže postavljamo na čelo.
Ko zakoni veljajo že skoraj desetletje, pa se LD-ji nočejo novim pravilom prilagoditi, še posebej zaradi navijaštva ZLD-jem/jev, se kaj dosti drugega napisati ne da.
Srakin nasvet je lahko le omilitev trenutne situacije, sigurno pa ne ureditev nepravilnosti, ki bo še prinašala težave.

Sedaj čakam samo še, da bo nekdo besno spraševal kajnarediti, ker jih pripravnik ožema, ker so mu zaračunali pristopnino.

Juhej, juhej, pa to naše lovstvo je pa res ena velika veselica. :icon_lol:

cvi5k
7. March 2012, 15:49
Jaz pa čisto razumem možakarja, ker imamo tudi pri nas zastarela pravila, ki jih niso dopolnjevali v skladu z zakonom in prihaja do takih problemov. Če UO ali DK določi kazen v skladu s pravilnikom, pa se član ne pritoži pomeni, da je kazen sprejel in se mi zdi s strani obtoženega nekorektno oziroma vsaj nemoralno iti preko družine do odvetnika. Mislim da so zadeve jasne, če je recimo v lovopustu streljal (uplenil) zdravo divjad na skupem lovu, kjer so ga vsi videli, bo dobil temu primerno kazen... ker pa pravila niso dodelana oziroma posodobljena lahko vsak kršitelj gre do odvetnika in toži LD- in zadnje čase mi gre na živce predvsem to, ker se kljub dejstvu, da ni član pravilno ravnal izogne kazni, plačevati pa mora cela družina. In ni mo jasno, zakaj potemtakem tako zagovarjate tega posameznika, ki dela dvakratno škodo- divjadi in družini zaradi slabega pravilnika, če se mu, kot v tem primeru ne dela krivica?

In kljub temu, ko bomo ta mesec pri nas na skupščini sprejeli nov pravilnik, imam občutek, da se situacija ne bo drastično spremenila, kar se tiče tožb posameznikov in me žalosti, da smo prišli do tega- najbolje pa bi tako ali tako bilo, da bi družina imela za vse take primere kar istega odvetnika, ki bi še sproti svetoval UO in bi se mu kar na začetku leta nakazalo vse naše članarine za delo...:icon_lol:

cvi5k
7. March 2012, 15:53
Da imamo tako vodstvo kot je, pa niso "krivi" vsi člani...

PROF.racoon
7. March 2012, 16:02
Za pravne zadeve LD, ki so članice ZLD, bi morale poskrbeti le-te... Če se jim že plačuje članarina in visok prispevek za organizacijo lovskih izpitov, bi lahko poskrbeli še za to...

cvi5k
7. March 2012, 16:04
Se popolnoma strinjam, ampak mislim, da vsi vemo kakšni "strokovnjaki" so ponavadi to.

torro
7. March 2012, 16:18
Za pravne zadeve LD, ki so članice ZLD, bi morale poskrbeti le-te...

:eusa_liar:
LP

evidma2
7. March 2012, 16:30
]...gre na živce predvsem to, ker se kljub dejstvu, da ni član pravilno ravnal izogne kazni, plačevati pa mora cela družina.

In ni mo jasno, zakaj potemtakem tako zagovarjate tega posameznika, ki dela dvakratno škodo- divjadi in družini zaradi slabega pravilnika, če se mu, kot v tem primeru ne dela krivica?[/I]mene tud moti predvsem to, da nekdo naredi nekaj narobe in je potem še "pohvaljen" in zgled drugim, da je v redu, če narediš nekaj narobe in v nasprotju z dogovori znotraj LD..

me pa resnično zanima in bi rad videl pravila in poslovnike, ki jih imate po LD in za katere lahko trdite, da pravno vzdržijo vse določbe... se priporočam za kontakt na ZS

Sraka
7. March 2012, 18:00
No pa smo le začeli kazati svojo pravo barvo ali pa se le tako malo sprenevedamo. Nihče ne zagovarja delikta, ki ga je nekdo storil, temveč zagovarjamo le storilca, ki je bil kaznovan v nasprotju z obče veljavnimi pravili ter načeli tovrstnih postopkov. Nihče ne more biti kaznovan za nek prekršek, če se mu to v predpisanem postoku ne dokaže. Ta predpisan postopek pa mora potekati po neki in vsem udeležencem postopka naprej znani ter poznani proceduri, ki mora biti striktno spoštovana. Vsak obtožen proti komu je sprožen disciplinski postopek ima pravico do odvetnika in na to ga je potrebno celo v vabilu na prvo obravnavo izrecno pisno opozoriti. Sam pa se bo potem odločil, ali bo odvetnika imel ali pa se bo sam zagovarjal.
Seveda bi nekaterim ustrezalo, da bi "sodili in obsodili" tako po domače in po samo nam poznanim načelih. Vendar tako pač ne gre in bo šlo vedno manj. Bojše, da se s tem čimprej sprijaznimo in začnemo delati tako kot je prav. Ali pa še nadalje trmarimo in delamo po svoje ter tako zapravljamo denar vseh.
Čas pa bi že bil, da bi se z nastalimi stroški odvetnika in sodnega postopka v primerih, ko LD spor izgubi zaradi takšnih in podobnih nepravilnosti, obremenilo kar starešino kot odgovorno osebo LD in ne blagajne LD. Potem pa nas bo hitro srečala pamet.

evidma2
7. March 2012, 18:25
No pa smo le začeli kazati svojo pravo barvo..

če ti to tako imenuješ tudi prav.

Sam zagovarjam samo dejstvo, da morajo za vse veljati enaka pravila, ne da jih eni spoštujejo/drugi pa ne. Še slabše pa je, da po dogodku do katerega pride bodisi namerno ali nenamerno nimaš toliko jajc, da bi priznal da si naredil napako in da ti je vsaj malo žal. In če ne gre drugače preko odvetnika poskušaš dokazat, da je nepravilnost, ki si jo zagrešil pravilna in se loviš na napake v samem postopku...

in sledeče trdim tako za napačen odstrel kot tudi za neizpolnjevanje drugih društvenih dolžnosti (od dela v lovišču do udejstvovanja na društvenih aktivnostih, tako neplačilo članarine,itd.)

RAUBŠIC
7. March 2012, 18:38
Jaz pa čisto razumem možakarja, ker imamo tudi pri nas zastarela pravila, ki jih niso dopolnjevali v skladu z zakonom in prihaja do takih problemov. Če UO ali DK določi kazen v skladu s pravilnikom, pa se član ne pritoži pomeni, da je kazen sprejel in se mi zdi s strani obtoženega nekorektno oziroma vsaj nemoralno iti preko družine do odvetnika. Mislim da so zadeve jasne, če je recimo v lovopustu streljal (uplenil) zdravo divjad na skupem lovu, kjer so ga vsi videli, bo dobil temu primerno kazen... ker pa pravila niso dodelana oziroma posodobljena lahko vsak kršitelj gre do odvetnika in toži LD- in zadnje čase mi gre na živce predvsem to, ker se kljub dejstvu, da ni član pravilno ravnal izogne kazni, plačevati pa mora cela družina. In ni mo jasno, zakaj potemtakem tako zagovarjate tega posameznika, ki dela dvakratno škodo- divjadi in družini zaradi slabega pravilnika, če se mu, kot v tem primeru ne dela krivica?icon_lol:

Za takšne zadeve ZLov jasno določa. Če že želite, da je ta kršitelj kaznovan, se obvesti lovskega inšpektorja, ki bo zadevo speljal. Ena od rešitev, da lovci vedo, da morajo upoštevati zakon. Naslednji je disciplinski postopek. Če nimate "urejenih" internih aktov, je bolje, da se zadeva konča s kaznijo lovskega inšpektorja, kot pa da kazen izreka UO LD in si s tem dejanjem LD povzroči tožbo in posledično kazen. Na zadnje se bo vam smejal tisti (kršitelj), ki bi se moral kesati za svoje dejanje.:icon_wink:

V razmislek.

Sraka
7. March 2012, 18:42
Kolega mar res ne želiš razumeti. Nihče ne brani in ne opravičuje hreha. Trdimo le, da je grešnika mogoče kaznovati samo po predpisanem postopku.
Tako kot veljajo pravila za mnoge postopke veljajo tudi za disciplinski postopek. In to je vse.

Krpan
7. March 2012, 18:42
Za nepravilni odstrel se šteje neupoštevanje kriterijev odstrela, ki jih je za posamezno ali za več let skupaj sprejel UO LD.


Mogoče je tule srž problema. Ne vem kakšne kriterije odstrela naj bi sprejemal UO. Kriteriji in način odstrela je napisan v Zakonu in Letnem lovskem načrtu. In za kršenje obeh predpisov je pristojen lovski inšpektor. Z tem se lahko upravljavec lovišča izogne "dragim" "disciplinskim" potopkom v LD in lovca, ki je prekršil pravila preda "profesionalnim" varuhom zakona.
Moje mnenje je da je DK pristojna za urejanje notranjih odnosov med člani v društvu, kršitve na lovu pa naj obravnava inšpektor.

RAUBŠIC
7. March 2012, 18:54
če ti to tako imenuješ tudi prav.

Sam zagovarjam samo dejstvo, da morajo za vse veljati enaka pravila, ne da jih eni spoštujejo/drugi pa ne. Še slabše pa je, da po dogodku do katerega pride bodisi namerno ali nenamerno nimaš toliko jajc, da bi priznal da si naredil napako in da ti je vsaj malo žal. In če ne gre drugače preko odvetnika poskušaš dokazat, da je nepravilnost, ki si jo zagrešil pravilna in se loviš na napake v samem postopku...

in sledeče trdim tako za napačen odstrel kot tudi za neizpolnjevanje drugih društvenih dolžnosti (od dela v lovišču do udejstvovanja na društvenih aktivnostih, tako neplačilo članarine,itd.)

Večini lovcem gre za to, da bi pravila veljala za vse enako. Vemo, že na sestankih v LD se takoj opazi, kdo je obkjektiven, samokritičen itd. Je pa kar nekaj takšnih, ki so kritični do drugih, niso pa samokritični in od takšnih praviloma ni pričakovati, da bodo priznali svoje napake. Da bodo pravila v LD veljala za vse enako, mora biti sprejeta v skladu z zakonodajo in se izvajati, pri člemner imajo "odločilno" vlogo starešina in (člani) UO LD. Starešina in (člani) UO LD morajo imeti za vse člane enaki meter, potem ni problema. V LD ne sme biti izjem glede pravic in dolžnosti, ne glede na funkcijo, priljubljenost lovca itd. V LD smo glede izvajanja pravil in zakona vsi enaki. Če ne je s.... :icon_wink:

cvi5k
7. March 2012, 19:03
Za takšne zadeve ZLov jasno določa. Če že želite, da je ta kršitelj kaznovan, se obvesti lovskega inšpektorja, ki bo zadevo speljal. Ena od rešitev, da lovci vedo, da morajo upoštevati zakon. Naslednji je disciplinski postopek. Če nimate "urejenih" internih aktov, je bolje, da se zadeva konča s kaznijo lovskega inšpektorja, kot pa da kazen izreka UO LD in si s tem dejanjem LD povzroči tožbo in posledično kazen. Na zadnje se bo vam smejal tisti (kršitelj), ki bi se moral kesati za svoje dejanje.:icon_wink:

V razmislek.

HEHEHEH... Ja ja, v teoriji bo že držalo, pa ti povem kako je u praksi, vsaj tako vem, da je bilo v enem izmed primerov, ko je inšpektor izjavil, da zaupa oceno predsedniku LD in da naj on rešuje....:icon_lol:

cvi5k
7. March 2012, 19:05
Ja pa prosim, da mi ne pišete kakšne so naloge inšpektorja, ker jih poznam...:icon_lol:

cvi5k
7. March 2012, 19:07
Mogoče je tule srž problema. Ne vem kakšne kriterije odstrela naj bi sprejemal UO. Kriteriji in način odstrela je napisan v Zakonu in Letnem lovskem načrtu. In za kršenje obeh predpisov je pristojen lovski inšpektor. Z tem se lahko upravljavec lovišča izogne "dragim" "disciplinskim" potopkom v LD in lovca, ki je prekršil pravila preda "profesionalnim" varuhom zakona.
Moje mnenje je da je DK pristojna za urejanje notranjih odnosov med člani v društvu, kršitve na lovu pa naj obravnava inšpektor.

Se strinjam, bi se marsikaj preložilo z družine na ustrezne službe in s tem tudi sodne zadeve...

evidma2
7. March 2012, 19:14
Ne vem kakšne kriterije odstrela naj bi sprejemal UO.

gre za zadeve, ki jih UO določi in v končni fazi potrdi tudi občni zbor (predvsem pravila lova in samega dela) npr. do kdaj je potrebno delo opravit; kritje trofejnega srnjaka z netrofejno divjadjo; zamik začetka odstrela; predel izvajanja lova, itd.)

sam menim, da so takšna pravila v LD potrebna zaradi različnih razlogov... vprašanje pa je ali zadeva pravno vzdrži :icon_lol:

Krpan
7. March 2012, 19:23
kritje trofejnega srnjaka z netrofejno divjadjo; zamik začetka odstrela; predel izvajanja lova, itd.)


Vse to pravno drži dokler se nihče ne pritoži in dokler je plan odstrela dosežen. V primeru da plan odstrela ni dosežen je upravljavec lovišča kazensko odgovoren, za oviranje in omejevanje lova svojim članom.
Ne vem zakaj je tako težko izvajati lov v skladu z zakonom in LNL. Upravljavec lovišča ni zakonodajalec in pika, amen.

Sršen
7. March 2012, 19:45
No pa smo le začeli kazati svojo pravo barvo ali pa se le tako malo sprenevedamo. Nihče ne zagovarja delikta, ki ga j...
Sraka, vse spoštovanje za trud in upanje, da boš povprečnemu slovenskemu lovcu vbil v glavo minimalno spoštovanje zakonodaje in procedure.
Bom gledal in navijal zate, a stavit pa ne grem.:icon_twisted::icon_wink:

RAUBŠIC
7. March 2012, 19:58
Mislim da so zadeve jasne, če je recimo v lovopustu streljal (uplenil) zdravo divjad na skupem lovu, kjer so ga vsi videli, bo dobil temu primerno kazen...[/QUOTE]
[QUOTE=cvi5k;81746]HEHEHEH... Ja ja, v teoriji bo že držalo, pa ti povem kako je u praksi, vsaj tako vem, da je bilo v enem izmed primerov, ko je inšpektor izjavil, da zaupa oceno predsedniku LD in da naj on rešuje....:icon_lol:

Če pri vas zaradi teh zadev ne ukrepa lovski inšpektor, po tem je bolje, da ga ni. Saj vendar to je eno od njegovih osnovnih poslanstev - zagotavljanje izvrševanja ZDLov.
Primer iz letošnje kategorizacije. V Evidenčni knjigi male divjadi ene izmed LD je ugotovil, da je lovec "nekaj dni" pred začetkom lova na lisico, odstrelil lisico. Ukrepal je po ZDLov. Enato zeper tistega, ki je po 31.10 odstrel srnjaka.
Tako ukrepa pri nas lovski inšpektor. :icon_wink:
Težko pa ukrepa v LD, kjer vsi "po malem mutijo". Žal za večino LD ne velja pregovor "Čisti računi, dobri prijatelji!".

Krpan
7. March 2012, 20:07
Težko pa ukrepa v LD, kjer vsi "po malem mutijo".

Taka družina spadajo pod poglavje "kriminalne združbe"*


*definicija: Pri tem gre za združevanje več oseb za trajnejše in organizirano izvrševanje kaznivih dejanj, katerih cilj je, da nezakonita dejavnost postane dober in trajen vir zaslužka. Pri tovrstnih združbah igra veliko vlogo vzpostavljanje strogih hierarhičnih lestvic in zahteve po absolutni predanosti združbi. Le-ta bo svoje člane vedno ščitila tako pred organi pregona kot pred morebitnimi napadi iz kriminalne okolice. Takšne organizirane združbe pogosto vzporedno s kriminalno dejavnostjo opravljajo še legitimno dejavnost, preko katere perejo denar.

RAUBŠIC
7. March 2012, 20:41
:icon_wink:
Taka družina spadajo pod poglavje "kriminalne združbe"*


*definicija: Pri tem gre za združevanje več oseb za trajnejše in organizirano izvrševanje kaznivih dejanj, katerih cilj je, da nezakonita dejavnost postane dober in trajen vir zaslužka. Pri tovrstnih združbah igra veliko vlogo vzpostavljanje strogih hierarhičnih lestvic in zahteve po absolutni predanosti združbi. Le-ta bo svoje člane vedno ščitila tako pred organi pregona kot pred morebitnimi napadi iz kriminalne okolice. Takšne organizirane združbe pogosto vzporedno s kriminalno dejavnostjo opravljajo še legitimno dejavnost, preko katere perejo denar.

Krpan, kriminalna združba je zagotovo nekaj drugega. Pri kriminalni (hudodelski) združbi gre za združevanje posameznikov, ki so se združili zaradi občasnega ali trajnega izvrševanja kaznivih dejanj.
V LD gre predvsem za "izigravanje" aktov, da se prikrije kršitev aktov LD in zakonodaje s področja lovstva in da kršitelj ne bi bil kaznovan.:icon_wink:

Razlika je očitna.:icon_redface:

Krpan
7. March 2012, 20:58
:icon_redface:

evidma2
7. March 2012, 21:40
Ne vem zakaj je tako težko izvajati lov v skladu z zakonom in LNL. .

to pa zato ker je starost slovenskih lovcev v povprečju 55+ in jih je večina delovno nesposobnih, kakšnega srnjaka poleti še gredo potegnit in tu se konča. Potem pa se morejo ostali potrudit, da je plan dosežen tudi pri netrofejni divjadi. Tistemu, ki je mar za LD bo skrbel za plan, so pa ljudje, ki jih za LD briga in jim je mar samo to kar jim na steni visi. In ker je stanje tako kot je je potrebno imet določena pravila, ki pa jih itak potem vsak lahko izigrava z raznimi tožbami in nimajo pravne veljave.

skratka v LD ker deluje kot društvo moreš sprejet in imet kogarkoli.. hkrati pa lahko vlada popolna anarhija, ker je itak pomemben krovni zakon o društvih in za lovce še ZDLov. Ostalo pa je itak nepomembno in lahko vsak pravnik negira.

skratka čas je,da gre zadeva iz društvene ravni na podjetniško raven.

MilanK
7. March 2012, 21:52
Kadar posameznik s svojim ravnanjem krši notranji red LD, potem je dolžnost njenih organov, da zoper njega ukrepajo zakonito, t.j. tako, da celotni postopek izpeljejo postopkovno pravilno in v skladu s Pravili in Pravilnikom o postopku pred DK. Najslabše je, če se kršitelj izogne kaznovanju zgolj zaradi postopkovnih napak. Če do tega pride, potem je kršitelj "velik zmagovalec", nezakonito izvedeni postopki zoper njega pa v poduk vsem organom, ki so sodelovali v vodenju teh postopkov.

Iz že v praksi znanih pravnih napak v DP in njihovih pravnih posledicah za LD pa bi se do sedaj že lahko kaj naučili in temu primerno uskladili svoje splošne akte, dobro prakso pa uvedli v vodenje DP. Iz sodnih znanih odločb izhaja, da se kršitelji najpogosteje izognejo kaznovanju ne zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja, temveč zaradi postopkovnih napak, ki so jih pri vodenju postopkov zoper njih storili organi LD.

Vsaka sodna razveljavitev odločbe organa LD vpliva na zaupanje članstva v zakonitost delovanja njenih organov, kršitelje pa dodatno spodbudi, da se pritožujejo, saj so prepričani, da bodo uspeli, tako kot drugi pred njimi.

Vsako napako je treba grajati in po potrebi tudi pravično kaznovati, vendar moramo biti pri tem dosledni in objektivni. Grajati moramo tudi napake, ki jih storijo organi LD. Ne moremo reči, da so napake, ki jih slednji storijo dopustne in sprejemljive, napake članov pa nedopustne in obsodbe vredne. Tako kot posameznik mora tudi organ LD imeti jajca in napako priznati, če jo je naredil, iz nje izhajajoče pravne posledice pa odpraviti.

Tako kot mora posameznik spoštovati notranji pravni red LD, tako morajo tudi organi delovati v skladu s tem redom in svojimi pristojnostmi. Če so splošni akti LD pomanjkljivi in neusklajeni, zaradi česar se kršitelji ob pomoči svojih zagovornikov /odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov/ izognejo kaznovanju, potem za to niso krivi kršitelji in njihovi odvetniki, temveč starešina, ki skupaj z UO ni poskrbel za odpravo znanih ali ugotovljnih pomanjkljivostih v splošnih aktih in za njihovo medsebojno in zakonsko uskladitev.

Sršen
8. March 2012, 07:29
... Krpan, kriminalna združba je zagotovo nekaj drugega. ...:icon_wink:
Razlika je očitna.
Sploh ne. Ti samo iz drugega kota gledaš.
Jaz pa mislim, da je za marsikatero LD ta izraz kar pravi. Predvsem v tistem delu, ko se barabe med seboj ščitijo in brez milosti potolčejo tiste, ki si jim upajo kriv prst pokazati.


... skratka čas je,da gre zadeva iz društvene ravni na podjetniško raven.
Ravno to je namen teh prenapihnjencev, najsi bodo senilci ali smrkavi prepotentneži. Skrajni čas je, da lovci spoznajo dejansko stanje in to golazen pospravijo in zmečejo čez prag.
In ravno tu je bistvo. Da lovce začne situacija sploh zanimati.... Vsaka sodna razveljavitev odločbe organa LD vpliva na zaupanje članstva v zakonitost delovanja njenih organov, kršitelje pa dodatno spodbudi, da se pritožujejo, saj so prepričani, da bodo uspeli, tako kot drugi pred njimi.
...
Če so splošni akti LD pomanjkljivi in neusklajeni, zaradi česar se kršitelji ob pomoči svojih zagovornikov /odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov/ izognejo kaznovanju, potem za to niso krivi kršitelji in njihovi odvetniki, temveč starešina, ki skupaj z UO ni poskrbel za odpravo znanih ali ugotovljnih pomanjkljivostih v splošnih aktih in za njihovo medsebojno in zakonsko uskladitev.
Bravo Milan! In za to, da starešina in njegovi podrepniki počno barabije, so krivi lovci sami! Kar so voli volili, to so voli dobili!

evidma2
8. March 2012, 07:50
In za to, da starešina in njegovi podrepniki počno barabije[/COLOR]

sam tega nebi imenoval barabija... prej nepoučenost in zaupanje v interne akte, ki se jih podeduje in za katere misliš, da so ok.

Drugače sem pa prepričan, da je ogromno področij pri katerih si tudi sam z znanjem precej bos in te lahko marsikdo pelje žejnega čez vodo. Skratka bodi malo toleranten, ker tudi sam nisi vsemogočen in vseveden!

Sršen
8. March 2012, 08:47
sam tega nebi imenoval barabija... prej nepoučenost in zaupanje v interne akte, ki se jih podeduje in za katere misliš, da so ok.

Drugače sem pa prepričan, da je ogromno področij pri katerih si tudi sam z znanjem precej bos in te lahko marsikdo pelje žejnega čez vodo. Skratka bodi malo toleranten, ker tudi sam nisi vsemogočen in vseveden!

Nesposobnost ni nekaj česar se človek ne bi zavedal. Razen, če je slaboumen in že zaradi tega ne bi smel biti član LD. In če iz pohlepa po socialni moči nesposobnost prikriva drugim in sebi, je to barabija. Pika in amen!

Na področja, kjer sem "bos" se ne spuščam in ne prevzemam odgovornosti. Ker se zavedam, da je mnogo boljših od mene.

Do tistih, ki v skoraj desetletju nočejo spregledati in delajo škodo drugim, nisem in nočem biti toleranten.

Še kaj?

evidma2
8. March 2012, 09:42
Nesposobnost ni nekaj česar se človek ne bi zavedal. Razen, če je slaboumen in že zaradi tega ne bi smel biti član LD.

ah daj ne seri!

Sršen
8. March 2012, 13:58
ah daj ne seri!
Hočeš figurativno reči, da se ne zavedajo nesposobnosti?
No potem jih je treba pa opomniti. :icon_twisted:

cvi5k
8. March 2012, 13:58
Zanimivo, da MilanK skoraj zmeraj pove to, kar sam mislim, pa zaradi mojega pravnega neznanja ne znam prav napisat zadev...
Res je, da smo si za stanje v družini (TUDI!) krivi sami, ampak rezultati volitev so lahko za 2 glasova v eno ali drugo smer. Pred volitvami pa bi moralo biti obvezno, da kandidati predstavijo svoje bodoče člane odbora, ne samo program in cilje, kot je marsikje v navadi, tako da v odbor pridejo ljudje, ki kot pravi Sršen so nesposobni oziroma mislijo, da imajo zahtevano znanje in čas, pa temu ni tako. Pri nas je tak primer gospodar družine, ki je za moje pojme mogoče še bolj zahtevna funkcija od predsednika, pa ne naredi praktično nič za jago, predsednik mu odnaša rit kolikor mu lahko, on pa le prenaša čenče po gostilnah ali pa na primer kot predsednik območne gasilske zveze (vsaj mislim, da je nekaj takega:icon_biggrin:) pride za 1.maj pred lovski dom, kjer je manjša pogostitev zraven večje prireditve oblečen v gasilsko uniformo... Med drugim opravlja še funkcijo preglednika, revirnega, mentorja in ne vem še kaj, potem si lahko predstavljate kako to zgleda, njegov lovski staž pa je kako leto več od 10 let. Temu jaz ne pravim nesposobnost, tudi slaboumnost ne, mogoče želja po socialni moči, pomembnosti, ko smo ravno pri gasilcih, je možen takoimenovani Rotarjev sindrom:icon_biggrin:... In če bo bodoči odbor sestavljen iz drugega predsednika in 80% istih članov se nam slabo piše.

evidma2 Sršenu ne boš prišel do konca, za primer si preberi temo Kreg med Sršenom in Gangesom:icon_lol:, tudi njegovih besed si ne vzemi preresno.

Se opravičujem, kot ponavadi sem zašel s teme, bom zaključil...

Sršen
8. March 2012, 14:02
... ko smo ravno pri gasilcih, je možen takoimenovani Rotarjev sindrom:icon_biggrin:...
:icon_lol::icon_lol::icon_lol: Dobro si to napisal! http://www.motosvet.com/tabla/public/style_emoticons/default/trance_21_laughing1.gif

evidma2
8. March 2012, 17:13
Hočeš figurativno reči, da se ne zavedajo nesposobnosti?
No potem jih je treba pa opomniti. :icon_twisted:

Tako ti bom rekel nihče ni popoln in sam to poimenuješ nesposobnost. Pri vodenju LD je ogromno področij, ki jih moreš obvladat. določene zadev obvladaš bolj, druge malo manj. Ampak dokler si prizadevaš za dobro LD ne moreš in ne smeš govorit o nesposobnosti. Lahko si super birokrat pa obvladaš vse zakone na svetu in nisi sposoben vodit tima je tudi katastrofa. Glej eni so boljši tu, drugi tam in nikogar ne moreš obsodit, da je nesposoben.

Za moje pojme, če UO dela dobro in v korist LD tudi če naredi kakšno birokratsko napako mu je za "oprostit".
evidma2 Sršenu ne boš prišel do konca, za primer si preberi temo Kreg med Sršenom in Gangesom:icon_lol:, tudi njegovih besed si ne vzemi preresno.

Se opravičujem, kot ponavadi sem zašel s teme, bom zaključil...

še dobr, da me ne poznaš :icon_biggrin: se tud sršena v verbalnem "konfliktu" čisto nič ne bojim :icon_wink:

smo pa s temo res zašli! se opravičujem,...

RAUBŠIC
9. March 2012, 10:53
Kadar posameznik s svojim ravnanjem krši notranji red LD, potem je dolžnost njenih organov, da zoper njega ukrepajo zakonito, t.j. tako, da celotni postopek izpeljejo postopkovno pravilno in v skladu s Pravili in Pravilnikom o postopku pred DK. Najslabše je, če se kršitelj izogne kaznovanju zgolj zaradi postopkovnih napak. Če do tega pride, potem je kršitelj "velik zmagovalec", nezakonito izvedeni postopki zoper njega pa v poduk vsem organom, ki so sodelovali v vodenju teh postopkov.

Iz že v praksi znanih pravnih napak v DP in njihovih pravnih posledicah za LD pa bi se do sedaj že lahko kaj naučili in temu primerno uskladili svoje splošne akte, dobro prakso pa uvedli v vodenje DP. Iz sodnih znanih odločb izhaja, da se kršitelji najpogosteje izognejo kaznovanju ne zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja, temveč zaradi postopkovnih napak, ki so jih pri vodenju postopkov zoper njih storili organi LD.

Vsaka sodna razveljavitev odločbe organa LD vpliva na zaupanje članstva v zakonitost delovanja njenih organov, kršitelje pa dodatno spodbudi, da se pritožujejo, saj so prepričani, da bodo uspeli, tako kot drugi pred njimi.

Vsako napako je treba grajati in po potrebi tudi pravično kaznovati, vendar moramo biti pri tem dosledni in objektivni. Grajati moramo tudi napake, ki jih storijo organi LD. Ne moremo reči, da so napake, ki jih slednji storijo dopustne in sprejemljive, napake članov pa nedopustne in obsodbe vredne. Tako kot posameznik mora tudi organ LD imeti jajca in napako priznati, če jo je naredil, iz nje izhajajoče pravne posledice pa odpraviti.

Tako kot mora posameznik spoštovati notranji pravni red LD, tako morajo tudi organi delovati v skladu s tem redom in svojimi pristojnostmi. Če so splošni akti LD pomanjkljivi in neusklajeni, zaradi česar se kršitelji ob pomoči svojih zagovornikov /odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov/ izognejo kaznovanju, potem za to niso krivi kršitelji in njihovi odvetniki, temveč starešina, ki skupaj z UO ni poskrbel za odpravo znanih ali ugotovljnih pomanjkljivostih v splošnih aktih in za njihovo medsebojno in zakonsko uskladitev.

MarjanK je zadevo zelo lepo napisal. Teoretično zadeva "štima", problem nastane že pri sprejemanju internih aktov, ker nekateri že v internih aktih želijo imeti zapisane svoje interese ali interese ozke skupine lovcev, kot so razne omejitve pri lovu, obveščanje o lovu v revirjih itd. Predlagateljem - vodstvu LD uspe zaradi starostne strukture lovcev (v nekaterih LD je povprečna starostna že preko blizu 60 let), saj vemo, da starejši ljudje nismo pripravljeni na večje spremembe. Če so takšni predlogi plod žlehtnobe in namena izkoriščanja, so rezultati - posledice sprejetih predlogov in sklepov kar hitro vidni.
Da je mera polna, lovci, kljub opozarjanju na nesprejemljive rešitve, še vedno zagovarjajo sprejete sklepe in kar je še huje, podpirajo da se starešina in UO LD znašajo nad lovci, ki opozarjajo na napake z disciplinskimi obravnavami zoper te lovce.
Poznam primer, ko je imela ena LD sklep, da mora vsak lovec preden gre v lovišče poklicati revirnega vodjo ali gospodarja. Izkazalo se je, da je to zelo dobra rešitev za skupino lovcev okoli gospodarja. Predvsem gospodar, ki je imel pregled, kdo je v lovišču, je močno koristil svojo obveščenost, tako, da se je šel milo rečeno svoj lov. V nekaj letih je "poskrbel", da je LD, ki je imela vsako leto za odvzem preko 10 gamsov, v nekaj letih ostala brez gamsov. V preteklem letu jih je imela načrtovanih za odvzem 2 gamsa. Enako se je dogajalo z jelenjadjo. Največja ironija vsega je, da so posamezni lovci starešino, UO in ostale lovce na sestankih opozarjali na te nepravilnosti (nezakoniti lov), pa jim niso verjeli. Povedati hočem, da lovci ne radi verjamejo, da bi lahko lovec, ki je bil izvoljen v organe LD, kršil zakonodajo s področja lovstva in interne akte in ga podpirajo, ne glede kakšne nepravilnosti dela v LD.
Mislim, da bi to najlbolje napisal prav MilanK, ki zadevo tudi pozna.

MilanK
9. March 2012, 12:56
RAUBŠIČ zadevo, katero si opisal poznam. K zapisanemu nimam kaj dodati. Pred leti se je LD zgodilo to o čemer pišeš.

Vsi, ki so v teh nečednih lovskih poslih sodelovali pa so bili strogo kaznovani in tudi kazensko preganjani. Moram pa te popraviti, da LD ni imela in tudi nima sprejetega sklepa, na podlagi katerega bi bilo treba revirnemu vodji ali gospodarju javljati vstop v lovišče, razen nočnega lova.

Celotna zadeva je bila v dober pouk LD, članstvu, njenim funkcionarjem in organov. Iz nje smo se vsi nekaj naučili. Zdaj ni več tako, kot je pred šestimi leti bilo. Veliko ali marsikaj se je spremenilo. Tudi na normativnem področju. Preklanja med člani več ni. Postavil se je red, sicer ni idealen, je pa dober. Funkcije so razpršene in nihče nima več kot ene funkcije. Vsak predsednik komisije ali drugega delovnega telesa si sam izbere člane in jih UO predlaga v imenovanje v komisijo ali delovno telo, katerega predsednik je. Kakšno ekipo si predsednik izbere oz. sestavi, s takšno delo. In reči moram, da se je to izkazalo kot zelo dobra praksa.

Največja nevarnost, ki preti LD je ta, da posamezna skupina neformalno prevzame vodenje LD, starešina in organi pa to mirno gledajo in tolerirajo. Platno in škarje pa ima starešina. On je odgovorna oseba LD in ima v zvezi s tem tudi določene pristojnosti in dolžnosti . Ali bo te uporabljal v dobrobit LD in njenih članov je odvisno od njegove osebnosti in interesov, ki jih ima, ter ciljev, ki jih želi uresničiti in katere si je zastavil pred izvolitvijo.

Zagotovo ni mogoče čez noč spremeniti vse, a če je volja, je tudi spremembe mogoče doseči in to kljub neugodni starostni strukturi članstva. Ne vseh in na vseh področjih na enkrat, temveč postopno. Korak za korakom, spremembo za spremembo. Ko so te vidne in v praksi uveljavljene, pa so tudi odpori proti spremembam vse manjši.

Kar se pa tiče DP, v katerih so bili lovci kršitelji, pa moram zapisati, da niti eden ni bil razveljavljen. Potrdila sta jih tako disciplinska komisija II stopnje kot sodišče. Postopkovnih napak ni bilo zato, ker so se vodili tako kot to določa Pravilnik o postopku pred disciplinsko komisijo, izrečeni ukrepi pa so bili povsem v skladu z težo in posledicami kršitve. Bili so torej brez napak izpeljani, dejansko stanje pravilno ugotovljeno, ukrepi pa zakonito in teži kršitvam primerno strogo izrečeni, pri čemer pa so se upoštevale tako oteževalne kot olajševalne okoliščine.

Bunny
11. April 2012, 19:17
Spoštovani. Prosim če ima kdo primere dobro spisanih odločb, zapisnikov,... če mi jih posreduje.
Da obrazložim. Sprejel sem funkcijo predsednika DK v naši LD in moram reči da so naši "muštri" tako šlampasto narjeni da je kaj. Na straneh LZS sem "snel" njihove in jih malce preuredil skladno z našim pravilnikom, potreboval bi pa kak primer pravilno oz. dobro spisanih odločb in zapisnikov o DP ker so ti ki jih imam "pogojno užitni". Posredujete jih lahko na ZS oz na mail katerega posredujem samo preko ZS. Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč.

P.S. osebne podatke lahko zbrišete oz. vam dam svojo lovsko besedo da jih ne bom zlorabljal!!

Hvala najlepša

U.T. Bunny

Krpan
11. April 2012, 20:14
Vse se začne z urejenimi akti, ki omogočajo učinkovito in pošteno kaznovanje.

Prvi dokument je Predlog, za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga mora podati tsti ki je za to pristojen. (običajno starešina po sklepu UO).

Na podalgi tega predsednik skliče DK, kjer se piše Zapisnik DK
Potem je oitrebno izdati odločbo in jo vročiti obdolzencu. Te nimam mobene na računalniku ker jih piše predsednik DK.

FEDERAL
24. March 2013, 22:48
Spoštovani. Prosim za vaše mnenje kaj storiti!
Sam in dva člana naše LD smo predlagani za disciplinski ukrep v naši družini! Razlog? Gospodar naše LD nas je zadnje dni meseca januarja poslal zalagat krmišča v našem srednjegorskem lovišču( krmljenje imamo sicer po revirjih, ampak le redki se udejstvujejo! Mi nismo bili na vrsti!! Priskočimo na pomoč in z njegovo vednostjo v NEDELJO založimo 4 krmišča, snega cca 30 cm! Ker pa je bil odprt še d.prašič in muflon, se po končanem krmljenju odločimo, da posedimo v gozdu kakšno urco, vsak na svojem koncu, če bo kaj migriralo! Čez nekaj časa na isto mesto pride skupina naših lovcev, ki so se organizirali in izvajali skupni lov na tem področju!Starešina pride do mene in me vpraša,kaj delam tu in če ne vem, da je skupni lov? Žal sem rekel, da ne vem, ker v januarju lovi niso obvezni in so sklicani le po obsleditvi ali če se zbere dovolj lovcev!Povem tudi, da smo krmili in da posedam,če bi kaj prišlo mimo na štant!Se ne pritožuje in reče, naj ostanem, ampak sem rekel, da grem in da jih ne bom oviral!!! Tako se pokličemo in vsi 3 zapustimo območje!ko pridem do avta,pokličem gospodarja in mu vse detajlno povem in mi pove, da je vse ok, saj v januarju lovi niso obvezni in .....!
Po nekaj dneh se skliče upravni odbor in starešina zahteva disciplinski postopek, se sprejme(gospodar- je pravnik, zelo visoko na sodišču), pri čemer jih gospodar seznani z vsem in je edini proti. Sedaj posvet potrdi predlog za disciplinski postopek!! V informacijo o našem planu skupnih lovov! Imeli smo izdelan plan lova do 6.1.2012!!Po tem pa piše plan lova jan- feb 2012, zborno mesto lovski dom, področje lova se določi na zbornem mestu, lovovodja na zbornem mestu!!!Pomota je že v tem, da je mišljeno jan-feb 2013!!!že tu so se zmotili v letnici!!! Lovi po januarju niso obvezni za članstvo, ker niso razpisana področja lova in zborna mesta!!
Žalostno je to, saj smo mi trije 3 mesece po tudi 1,0 meter snega skoz zalagali krmišča,divjadi utrjevali pot,plužili in podobno , nikoli nič ustrelili, za nagrado pa kaznovani!

Prosim za mnenje, kaj storiti!Hvala v naprej:icon_cry:

tica
24. March 2013, 22:57
Če drži vse, kar si nam napisal, se ti ni treba ničesar bati. Že DK mora ugotoviti, da vaša dejanja niso prekršek in bo mirne duše predloge za uvedbo postopkov, zavrnila.

MLikar
25. March 2013, 07:42
Vkolikor vse napisano drži in bo rešitev neugodna, bo to velika sramota za lovstvo. V tem primeru priporočam, da celotno zadevo zapišeš v obliki članka in objavimo na portalu.
Tako se z lovci ne dela!

rikec
25. March 2013, 07:50
Favšija in lovska omejenost je čedalje več prisotna! Če vse drži kot si napisal in če DK ni pod kakšnim "vplivom" bi morali biti oproščeni. Nam pa javi, kako se bo zadeva razpletla, me res zanima kakšen bo rezultat.

žandar
25. March 2013, 07:55
Favšija in lovska omejenost je čedalje več prisotna! Če vse drži kot si napisal in če DK ni pod kakšnim "vplivom" bi morali biti oproščeni. Nam pa javi, kako se bo zadeva razpletla, me res zanima kakšen bo rezultat.

Za začetek si najemite odvetnika ali vsaj poiščite nasvet dobrega pravnika in v tem primeru "vpliv" ne bo imel vpliva.

žandar
25. March 2013, 08:03
Za začetek si najemite odvetnika ali vsaj poiščite nasvet dobrega pravnika in v tem primeru "vpliv" ne bo imel vpliva.

Še nakaj sem pozabil. Če predlog UO nima ustrezne podlage v pravilih in sklepih LD ali si jih po svoje tolmači, ga DK lahko tudi zavrne oz. zahteva dopolnitev.

Lectograjski
25. March 2013, 18:01
Če si disciplinsko prijavo oz. predlog že prejel poglej kakšno kršitev določb Pravil ali Poslovnika LD ti očitajo, ter ali gre sploh za kršitev ki jo opisujejo členi teh aktov. Na prvi pogled tudi meni ni jasno za kakšno kršitev naj bi sploh šlo.

MilanK
26. March 2013, 12:39
Iz tvojega pisanja izhaja, da ste trije šli krmit divjad, t.j. zalagati krmišče s krmo. Pokončanem delu niste šli domov, temveč ste se po lovišču razporedili tako, da je vsak izmed vas čakal na svojem mestu, če bi morda prišla mimo kaka lovna divjad, t.j. d. prašič ali muflon. Torej ste izvajali lov. Za skupinski lov se šteje, če ga izvajajo najmanj tri osebe. Po lovišču ste bili razporejeni tako, da so vam udeleženci skupinskega lova nevede dejansko gonili divjad, pri čemer pa niti niso vedeli, da na območju kjer se izvaja skupinski lov, čakate tudi vi trije, vsak na svojem mestu. Lahko bi prišlo tudi do nesreče, a do nje, hvala bogu, ni prišlo.

Če imate v svojih aktih zapisano koliko lovcev sme organizirati skupinski lov in komu je treba organizacijo le-tega javiti, običajno se javi gospodarju, potem to področje dobro preučite. Obtoženi ste namreč lahko, da ste potem, ko ste založili krmišča s krmo, izvajali skupinski lov, katerega pa niste javili npr. gospodarju, poleg tega pa s tem tudi ogrožali sebe in druge, glede na to, da se je tega dne na tem istem območju izvajal skupinski lov, udeleženci le-tega pa niso vedeli, da vi trije, na tem istem območju čakate, vsak na svojem mestu (štantu).

Predlagatelj lahko napačno zapisan datum popravi na prvi obravnavi in zaradi tega ne bo nič narobe ali da bi ta nakladni popravek kakorkoli vplival na nadaljnji potek DP.

Do zdaj še niste kaznovani, temveč se vam le očita, da ste s svojim ravnanjem kršili notranje akte, ali ste te v predlogu navedenem in opisanem ravnanju res oz. dejansko kršili in s tem storili disciplinski prekršek pa bo razsodila DK.

alojz1
26. March 2013, 12:53
Moje mnenje.
Ti trije niso izvajali skupinski lov, ker ni bilo četrtega. Poganjača.

aron
26. March 2013, 15:09
Jaz pa spet lahko drugače razumem. Izvajali so posamičen lov, vsak na svojem koncu. Opravičeno, če niste vedeli za skupni lov drugih

ostrostrelec.pero
26. March 2013, 15:59
Jaz pa zopet drugače razumem. Zakaj pa niso poklicali,ali se izvaja ta dan skupni lov.:whistle:

žandar
26. March 2013, 16:10
Jaz pa zopet drugače razumem. Zakaj pa niso poklicali,ali se izvaja ta dan skupni lov.:whistle:

Hja in jaz spet drugače. Zakaj pa jih niso obvestili, da bo tega dne skupni lov itd., itd.

muzikant
26. March 2013, 17:11
Se popolnoma strinjam MilanomK.
Glede na opisano bi potencialne kršitve lahko bile: opustitev vpisa v revirno knjigo, izvajanje posamičnega lova, ko je organiziran skupni lov...
Ne poznam Pravilnika te LD zato sem napisal glede na našega.

Lahko gre zgolj za nesporazum, lahko pa tudi za zlorabo "krmljenja"...

jež
26. March 2013, 17:54
Če ne rabite biti vpisani v vpisno knjigo, vam nič vam ne morejo. Strinjam se z Alojzom. Muzikant ima pa tudi prav, če imate v aktih prepoved izvajanja individualnega lova, v času trajanja skupinskega ali skupnega lova.
Hja...razen...,če se niste... slišali z katerim lovskim prijateljem, ki je bil na zbornem mestu in vam je po tel. prišepnil, kje bodo izvajali skupinski lov...:icon_lol: ali kaj podobnega (?). Potem so pa oni vam poganjali...Bighand
Lahko bi rekel, da ste se lisjaki po eni strani znašli, ha?
PO PRAVICI POVEDAT!!!
Drugič pa pridni bit, da vas ne bodo stari jagri po rit!

p.s.: dobro, da se niste postrelili :icon_neutral:

alojz1
26. March 2013, 18:11
p.s.: dobro, da se niste postrelili :icon_neutral:

Tule se čuti sarkazem. In prav je tako.
Ko to berejo ostali uporabniki prostora (sprehajalci, kmetje, gobarji) kako nevarno je hoditi po gozdu,dobijo občutek, da lovci streljamo na vse kar se premika. Zato se moramo pošteti koliko nas gre na jago in iz nje.

mugo
26. March 2013, 19:30
Moje videnje, glede na opis: Potekal je skupinski lov, ki ni bil najavljen, niti niso vsi vedeli, da poteka.
Trije so pa po krmljenju izvajali posamični lov, saj so čakali in ni nihče od njih poganjal. Niso lovili skupaj, organizirano, ampak je vsak posebej odšel na individualno čakanje. Če bi vsako drugženje treh lovcev v lovišču že kar bil skupni lov, potem se bomo morali v bodoče izogibati drug drugega, če se srečamo v lovišču, da ne bomo obtoženi nenajavljenega skupinskega lova.
Problem vidim prej kot v onih treh le v načinu organizacije in obveščanja pri skupnih lovih.

FEDERAL
26. March 2013, 23:04
HVALA VSEM NA ODGOVORIH!
Realno je tako, kot sem opisal! Res je, da smo bili prisotni tam in lovili po krmljenju, res je tudi, da je gospodar vedel, da smo tam!
Žal nam nihče ni povedal, da bodo lovili tam in bi se lahko reklo, vsak po svoje!
Knjige vpisa nimamo, zato se pri nas lahko nahaja bilo kdo,kjer se hoče! Sem pa jaz bil do sedaj vodja tega revirja, tako da ..!
žal je v naši ld že kar stalna praksa, da je treba vsakega nekako udarit,kjer se le da, pa čeprav se nihče ne vpraša, če je to ok ali ne!
Take stvari kvarijo drujžinske odnose in lovstvo!
Vse papirje, pravilnik, plan lova in ostalo sem posredoval tudi lovskemu inšpektorju, ki me je presenetil in tudi dal pismen odgovor!
In kot kaže, se nimamo česa bati, na vpoklic DK bo prišel osebno sam in jim povedal, kakšno je bilo ravnanje! Pa bomo pol videli, kdo bo v lukno padel!
Še enkrat hvala vsem, ko se zadeva konča, bo tudi uradno objavljena in napisan bo tudi članek!
ne blatim nikogar in ne želim biti blaten tudi sam, lovstvo mi je na?in življenja in ga spoštujem, zato grem pri taki zadevi do konca!

Bunny
27. March 2013, 06:10
Glede na opisano se sprašujem, kako to, da gospodar ni vedel da poteka skupinski lov in bi vas v tem primeru opozoril? Glede na naša pravila LD, moramo med tednom če jagamo v skupini (2aliveč + pes) javiti lov gospodarju ali vodji revirja. Če pa poteka lov v nedeljo in ni predviden v razporedu lovov, mora zanj vedeti gospodar oz. ga celo voditi. Stvar dogovora, vendar v vsakem primeru gospodar ve kaj se v lovišču dogaja.
Moje mnenje je pa, da zgoraj opisani primer ni za disciplinsko. Ne vem pa kakšno je ozadje zadeve (stare zamere, fovšija, ...).

Sršen
27. March 2013, 07:43
Kot jaz berem, se je to izvajalo po obdobju obveznih skupnih lovov.
Ko se lovi individualno ali se posamezniki domenijo za skupni lov izven obveznosti planiranih skupnih lovov.
Glede pripombe da dobro, da se niso postrelili samo še moje mnenje, da je popolnoma neumestna. Kadarkoli kjerkoli na kakršnemkoli lovu mora biti strelec prepričan kam odda strel! Če ni drugje v gozdu drugih lovcev, je pa lahko sprehajalec, gobar, druga žival ipd. To torej ne more biti kritika za prisotnost nezveličanih lovcev v lovišču v času, ko so se zveličani spomnili narediti pogon.

Na lastni koži sem doživel podoben primer elitnega organiziranja skupinskega lova. Planiran je bil lov na vrane, ker v našem lovišču obstaja ta problem in so ga planirali bolj zaradi formalizma. Obenem pa so vodilni v LD naredili lov na gamsarijo samo za povabljene. Ker se je tistim, ki so zaman čakali na udeležbo na zbornem mestu lova za vrane to zdelo malo preveč, so predlagali uvedbo disciplinskega postopka proti organizatorju "elitnega" lova. Ker je šlo za starešino, postopka seveda nikoli ni bilo, le hajka proti predlagateljem, o ta pa je bila.

Mislim, da gre v primeru, ki ga opisuje Federal za popolnoma isto zadevo. Da si nekateri jemljejo pravico vedriti in oblačiti in sebično vladati drugim. Da pravila veljajo le takrat, ko jih zlorabijo oni in še to običajno prirejena. To je ena od rak ran slovenskih lovskih organizacij, ker imamo v marsikateri lovski družini v vodstvu oprostite izrazu, debile! V takih družinah so ponavadi tudi problemi z realizacijami planov.
A vsaka družina ima vlado kakršno si zasluži, zato sem prepričan, da je edino prav, da tu inšpektor krepko udari po mizi.


Čeprav mi te pristojnosti inšpektorja v takih primerih niso čisto jasne.

LP

POLH
27. March 2013, 07:59
Jaz se ne bom spuščal v podrobnosti kaj je bilo prav ali kaj ne, kdo bi moral koga obvestiti, ker ne poznam vaših internih aktov in sklepov s katerimi imate urejen način izvajanja lova.

Moram pa napisati, da s problemom, ki ga imate, lovski inšpektor nima nič, razen če je kdo od sodelujočih kršil določila zakona ali pravilnikov, ki urejajo izvajanje lova. Mislim, da je poseganje inšpektorja v vaše spore neumestno in nesprejemljivo in popolnoma izven njegovih pristojnosti.

jež
27. March 2013, 08:24
Kot jaz berem, se je to izvajalo po obdobju obveznih skupnih lovov.
Ko se lovi individualno ali se posamezniki domenijo za skupni lov izven obveznosti planiranih skupnih lovov.
Glede pripombe da dobro, da se niso postrelili samo še moje mnenje, da je popolnoma neumestna. Kadarkoli kjerkoli na kakršnemkoli lovu mora biti strelec prepričan kam odda strel! Če ni drugje v gozdu drugih lovcev, je pa lahko sprehajalec, gobar, druga žival ipd. To torej ne more biti kritika za prisotnost nezveličanih lovcev v lovišču v času, ko so se zveličani spomnili narediti pogon.
.
.
Mislim, da gre v primeru, ki ga opisuje Federal za popolnoma isto zadevo. Da si nekateri jemljejo pravico vedriti in oblačiti in sebično vladati drugim. Da pravila veljajo le takrat, ko jih zlorabijo oni in še to običajno prirejena.
.
.
.

Čeprav mi te pristojnosti inšpektorja v takih primerih niso čisto jasne.

LP


Seveda je neumestna, čeprav sem to pripombo zapisal pod "p.s.". Saj so vedeli, kje kdo stoji biggrin.
Ta druga stvar se mi zdi še najbolj umestna.

Sršen
27. March 2013, 10:28
... Mislim, da je poseganje inšpektorja v vaše spore neumestno in nesprejemljivo in popolnoma izven njegovih pristojnosti.

Tudi jaz tako mislim, vendar ne morem reči, da vem. Konec koncev se zadeva tiče izvajanja lova, zato mogoče nekaj je na tem.
Bi me pa zanimalo vedeti do kje so v takih primerih pristojnosti inšpektorja.

MilanK
27. March 2013, 10:47
Lovski inšpektor zagotovo ne bo posegal v urejanje notranjih odnosov LD. Njegova naloge so izvajati nadzor nad spoštovanjem zakonodaje , ki ureja lov. Ugotavljanje kršitev notranjih aktov LD pa je v pristojnosti DK in NO. Slednja organa pa sta organa LD in sta pri svojem delu samostojna in neodvisna, za svoje delo pa odgovarjata OZ. Njegova odločba , s katero bi kaznoval člana LD, pa je lahko podlaga za uvedbo DP. Lovski inšpektor, če bo prišel v LD bo ugotavljal le ali je LD skupinski lov izvajala v skladu z lovskim zakonom, ne pa tudi če ga je izvajala skladno s svojimi notranjimi akti. Pri izdaji odločbe se namreč lovski inšpektor ne more sklicevati na kršitev notranjih aktov LD, temveč le na kršitev lovske zakonodaje. In če je do njene kršitve prišlo, potem pa lahko ukrepa skladno s svojimi zakonskimi pooblastili in pristojnostmi. Zato menim, da lovski inšpektor ne bo prišel na obravnavo DP. Na njej namreč niti nima kaj početi.

muzikant
27. March 2013, 12:23
Itak, da nima kaj počet tam.
Klicati inšpektorja v družino je lahko dvorezen meč, sigurno lahko v vsaki družini najde nepravilnosti za par tisoč evrov globe.

Lahko pa bo npr. ugotovil, da je bila snežna odeja takrat pomrznjena, da ne krmite v skladu z letnim načrtom, ipd

In tako boš namočil sam sebe.

Za lažje razumevanje problematike bi lahko vsaj napisal če ti očitajo kršenje internih aktov ali ZDLov-1 oz. podrejenih aktov.

Legvan
10. July 2013, 13:38
Če si naredil prekršek po pravilniku ali poslovniku Ld naj se reši znotraj LD-ja, če pa je prekršek večji se naj obvesti inšpektorja in naj on ukrepa kako in kaj bo posamezni član odgovarjal za svoje dejanje. Osebno vidim, da pomen disciplinske komisije v Ld-jih nima več nobenega pomena, itak potem vsi letijo po odvetnika in se tožarijo med seboj. Pri nas je bil takšen primer enga člana, ki je hotel dokazat svojo nedolžnost na sodišču, pa se je zeeelllloooo uštel. :limona::limona::limona: izgubi je tudi na sodišču zapravil gore denarja in blatil družino.... no zdaj pa je zadovoljen ko je videl da z glavo skozi zid ne gre

muzikant
10. July 2013, 15:51
Če si naredil prekršek po pravilniku ali poslovniku Ld naj se reši znotraj LD-ja, če pa je prekršek večji se naj obvesti inšpektorja in naj on ukrepa kako in kaj bo posamezni član odgovarjal za svoje dejanje. Osebno vidim, da pomen disciplinske komisije v Ld-jih nima več nobenega pomena, itak potem vsi letijo po odvetnika in se tožarijo med seboj. Pri nas je bil takšen primer enga člana, ki je hotel dokazat svojo nedolžnost na sodišču, pa se je zeeelllloooo uštel. :limona::limona::limona: izgubi je tudi na sodišču zapravil gore denarja in blatil družino.... no zdaj pa je zadovoljen ko je videl da z glavo skozi zid ne gre

Legvan, ti si to malo po svoje razlagaš. Vkolikor je kršitev opredeljena v ZDLov je zelo priporočljivo klicati inšpektorja, saj retultat njegovega postopka zelo olajša delo DK.
DK je 1-stopenjski organ in prav nič ni narobe, da se odločitev potrdi/ovrže na 2.stopnji.

Legvan
11. July 2013, 06:49
niti ne, če se gre za majhen prekršek ne vidim potrebe po klicanju inšpektorje, če pa se gre za večji in bolj resen prekršek (streljanje v lovopustu ali "ravbšicanje") takrat pa obvezno poklicat inšpektorja ....

Sršen
11. July 2013, 16:32
Kje je ločnica med manjšim in večjim prekrškom?

:icon_neutral:

žandar
13. July 2013, 16:23
Kje je ločnica med manjšim in večjim prekrškom?

:icon_neutral:

Mislim, da je v legvanovem primeru jasno.
Tu gre za kaznivo dejanje in to takšno, ki se obravnava po uradni dolžnosti in gre na sodišče.

dik
17. January 2014, 20:11
zanima me a lahko lovec ki je član v dveh ld izvaja lov ,če je v eni ld pravnomočno spoznan za krivega ter bo iz slednje tudi izključen

hvala

Prepeličar serec
17. January 2014, 21:26
Disciplinski postopek se vodi v LD kjer je narejen prekršek, prekršek v eni LD ni prenosliv v drugr LD, lahko si čalan tudi v večih družinah. Vse je odvisno koko ima posamezna družina sprejeta Pravila in Poslovnik LD, če je sprejeto, da je naprimer obvezno 5 skkupnih lovov po planu brakad je po mojem lahko član samo v dveh LD član.
Ne zdi se mi prav, da je član v dveh sosednjih družinah, potem je težji nadzor ob meji v kateri LD izvaja lov. Lahko bi bil član v večih LD v eni na gorenjskem, drugi na štajerskrm, tretji na primorskem, na dolenjskem, posavju, zasavju.

Pinkfloyd
17. January 2014, 21:34
dik,
zaradi disciplinskega prekrška in izključitve člana v eni LD, bi sedaj radi našli en razlog (ki se nekako navezuje na disciplinsko kršitev v tej LD oz. je le-ta vzrok), da ga izključite tudi iz vaše LD. Ali imam prav? Živela fovšija :hooray:

dik
17. January 2014, 21:45
kazen se nanaša na krivolov tako da mislim da ni tuki nobene fovšarije ampak upravičen strah oz. dvom v tako osebo zgleda pa da ti najprej pomisliš na taka sranja oz. zagovarjaš dejanja....

Prepeličar serec
17. January 2014, 21:56
Krivolov je druga situacija, imeti morate dokazila, tudi policijski zapisnik!
Najverjetneje je član dveh sosednjih družin, to se dogaja v veliko LD, ker je problem dokazovanja!