PDA

View Full Version : Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščuMLikar
19. June 2012, 12:14
Komisija za lovsko kinologijo LZS je obravnavala ter izdelala osnutek novega Pravilnika.
Prilagam osnutek in spremni dopis predsednika komisije za kinologijo pri LZS na

http://kinologi.lovci.si/index.php/psi-in-delo/aktualnosti/17-pravilnik-o-uporabi-lovskih-psov .

Pripombe je možno poslati do 24. 6. 2012 na naslov brankotucovic@siol.net

MLikar
19. June 2012, 12:15
Še sam pravilnik:

Na podlagi 7. alineje 14. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (05/2007) v zvezi z 4. alinejo 1. odstavka 9. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, je sprejel Upravni odbor Lovske zveze Slovenije naslednji

P R A V I L N I K
o uporabi lovskih psov v loviščih

(OSNUTEK)
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa naloge in skrb za razvoj lovske kinologije, ki jih opravlja Lovska zveza Slovenije v javnem interesu in pogoje za pravilno uporabo lovskih psov v loviščih, ki jih morajo izvajati upravljavci lovišč.

2. člen
(temeljna izhodišča)
(1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določene oblike lova dokazati na preizkušnjah naravnih zasnov ali drugih preizkušnjah, predpisanih za pasemsko skupino lovskih psov, uspeh pa mora biti zabeležen v rodovniku in v evidencah preizkušenih lovskih psov, ki jih vodi Lovska zveza Slovenije v elektronski aplikaciji Lisjak.
(2) Šolan lovski pes je deloven lovski pes in obvezno sredstvo za izvajanje lova.

3. člen
(pomen izrazov in nosilci)
1. Lovska kinologija je dejavnost, ki se v javnem interesu ukvarja z vzrejo, vzgojo in šolanjem lovskih psov, oskrbo in zdravstvenim varstvom lovskih psov, z organizacijo in izvedbo razstav lovskih psov, organizacijo in izvedbo telesnih ocenjevanj lovskih psov, z organiziranjem in izvedbo preizkusov naravnih zasnov lovskih psov in drugih uporabnostnih preizkušenj ter tekmovanj lovskih psov lokalnega, državnega in mednarodnega pomena, z izobraževanjem vzrediteljev, lastnikov in vodnikov lovskih psov, vodenjem evidenc, načrtovanjem in izdelavo programov dela v lovski kinologiji.
2. Komisija za lovsko kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije je komisija, v okviru katere LZS zagotavlja uresničevanje skrbi za razvoj lovske kinologije v javnem interesu. Njena sestava je stalna po izvoljenih članih. Ko nastane potreba, lahko deluje tudi razširjeno s prisotnostjo delegatov Lovsko kinoloških društev in pasemskih klubov lovskih psov ter drugih strokovnjakov s področja lovske kinologije. Kdaj komisija deluje razširjeno, odloči predsednik komisije.
3. Način lova, ki ga določa Zakon o divjadi in lovstvu obvezuje upravljavce lovišč, da uporabljajo ustrezno preizkušenega lovskega psa pri izvajanju vsake oblike takega lova.
4. Lovsko kinološka društva so društva za izvajanje lovske kinologije iz 1. alineje tega člena.
5. Pasemski klubi so društva, ki so jih ustanovili vodniki in vzreditelji pasemskih skupin lovskih psov za lažje izvajanje nekaterih kinoloških dejavnosti v zasebnem interesu.
6. Kinološki referent lovske družine, skrajšano kinolog, je izbran član upravljavca lovišča, ki zastopa interes in izvajanje lovske kinologije.
7. Vodnik krvoslednika je vodnik, ki je s svojim lovskim psom uspešno opravil preizkušnjo v delu po umetni krvni sledi.
8. Krvoslednik je lovski pes, ki je uspešno opravil preizkušnjo v delu po umetni krvni sledi.
II. UPORABA PSOV PRI POSAMEZNIH OBLIKAH LOVA

4. člen
(uporaba psov pri posameznih oblikah lova)
(1) Za lov se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa.
(2) Za iskanje zastreljene parkljaste divjadi in velikih zveri se mora uporabiti krvoslednik. Za iskanje obstreljenih medvedov se lahko uporabi izključno le tiste pse, pri katerih so, poleg dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu velikih zveri. Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti vodnike krvosledcev v okviru aktivne mreže iskalcev objavljene na spletni strani LZS.
(3) Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo in sicer:
a) Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:
- goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;
- ptičarje, ki so uspešno opravili najmanj širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP)ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj preizkus lovske preizkušnjo za prinašalce.
b) Za vse vrste lovov na polju, kjer se izvaja lov poljskega zajca ali fazana ali gojene jerebice se uporablja:
- ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retriverjev; - jamarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo;

c) Za lov na raco mlakarico se uporablja:
- ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali so opravili preizkušnjo v vodnem delu s prinašanja iz globoke vode; - šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele ali preizkušnjo v vodnem delu s prinašanjem iz globoke vode;
- jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo v vodnem delu s prinašanjem iz globoke vode;
- prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj PNZ.

5. člen
Določbe iz 4. člena tega pravilnika ne veljajo za lovske pse, ki še niso dopolnili starosti 3 let in še niso opravili potrebnih preizkušenj iz 4. člena tega pravilnika. Zato se lahko ti psi udeležujejo vseh lovov, na katerih so prisotni šolani lovski psi iz 4. člena tega pravilnika, vendar ne smejo biti za izvajanja lova in delo drugih psov, moteči. V nasprotnem primeru lovovodja vodnika opozori, da je pes moteč in ga mora ta oprčiti in na povodcu voditi do zaključka lova.
III. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA LOVIŠČA

6. člen
(obveznosti upravljavca lovišča)
(1) Vsak upravljavec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, šolanih in lovsko uporabnih psov, ki so usposobljeni za lov na tisto divjad, ki živi v lovišču.
(2) Za šolanje mladih psov mora upravljavec lovišča nameniti vsaj del lovišča bogatega z divjadjo. Šolanje in prosto gibanje mladih psov v lovišču v času poleganja mladičev divjadi, nista dovoljena.
(3) Na vsakih 1.000 ha lovišča za malo divjad mora upravljavec lovišča imeti najmanj enega psa, usposobljenega za takšen lov oziroma mora na skupinskem ali skupnem lovu zagotoviti najmanj enega psa, ki izpolnjuje pogoje, navedene v tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika.
(4) Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja raca mlakarica in jo lovci tudi lovijo, mora upravljavec lovišča imeti zadostno število psov, ki ustrezajo zahtevam za lov na to vrsto divjadi.
IV. PROGRAM ŠOLANJ, PREIZKUŠENJ NARAVNIH ZASNOV, VZREJNIH PREGLEDOV IN TEKEM PO POSAMEZNIH PASEMSKIH SKUPINAH

7. člen
(program šolanj, preizkušenj naravnih zasnov, vzrejnih pregledov in tekem po pasemskih skupinah)
(1) Finančni program vzrejnih oz. strokovnih komisij mora sprejeti in potrditi tudi Komisija za lovsko kinologijo pri LZS. Ko Komisija za lovsko kinologijo pri LZS sprejme in potrdi program, se odloči tudi o višini finančnih sredstev, ki jih bo namenila za izvajanje tega programa.
(2) Komisije iz 2. točke tega člena morajo Komisiji za lovsko kinologijo pri LZS najkasneje do 1. marca v tekočem letu podati poročilo o uspešnosti izvedbe programov in načinu porabe finančnih sredstev.
(3) Upravljavci lovišč v elektronski aplikaciji Lisjak in lovsko kinološka društva v svojih arhivih vodijo evidence lovskih psov z opravljeno preizkušnjo po pasemskih skupinah lovskih psov.

V. SKRB ZA POSPEŠEVANJE LOVSKE KINOLOGIJE

8. člen
(skrb za pospeševanje lovske kinologije)
(1) Dejavnost lovske kinologije se financira predvsem iz sredstev pridobljenih iz lovišča. Zato mora upravljavec loviščastroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske kinologije, všteti v stroške lovišča. Dejavnost lovske kinologije se financira tudi iz prispevkov posameznikov, donacij in sponzorskih sredstev.
(2) Način in višino poravnavanja stroškov za šolanje in uporabo lovskega psa določi upravljavec lovišča.
(3) Člani lovske organizacije, ki nimajo lovskega psa, prispevajo za lovsko kinologijo solidarnostni evro. Tako pridobljena sredstva se nameni v upravljanje Komisiji za lovsko kinologijo pri LZS, in sicer jih ta razporedi za izvedbo uporabnostnih preizkušenj in tekem lovskih psov na državnem in mednarodnem nivoju.
(4) LZS zaradi lažjega zagotavljanja nalog pospeševanja lovske kinologije v javnem interesu na podlagi določil 10. člena Pravil LZS prenese na območne zveze lovskih družin nalogo, da s lovsko kinološkimi društvi na svojem območju sklenejo pogodbo o medsebojnem sodelovanju in medsebojnih razmerjih, v kateri je predvsem zajet način financiranja nalog iz letnih programov teh društev in zagotavljanje drugih pogojev za izvajanje nalog in skrbi za razvoj lovske kinologije v javnem interesu.

VI. NADZOR

9. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajajo pooblaščeni lovski čuvaji upravljavcev lovišč pri upravljavcih lovišč in Komisija za lovsko kinologijo pri LZS.

VII. KONČNA DOLOČBA

10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Upravnem odboru Lovske zveze Slovenije.
Pravilnik sprejet na seji Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije v Ljubljani dne ________.
Ljubljana, dne Mag. Srečko Feliks Krope
Predsednik Lovske zveze Slovenije

Sršen
19. June 2012, 12:30
Zame je "zanimiv" ta del:

(4) LZS zaradi lažjega zagotavljanja nalog pospeševanja lovske kinologije v javnem interesu na podlagi določil 10. člena Pravil LZS prenese na območne zveze lovskih družin nalogo, da s lovsko kinološkimi društvi na svojem območju sklenejo pogodbo o medsebojnem sodelovanju in medsebojnih razmerjih, v kateri je predvsem zajet način financiranja nalog iz letnih programov teh društev in zagotavljanje drugih pogojev za izvajanje nalog in skrbi za razvoj lovske kinologije v javnem interesu.

Zakaj se tukaj preferira nelovsko organizacijo in zakaj je pri tako mali Sloveniji sploh potreben posrednik med LZS in LKD?
Če je lovska kinologija v interesu lovskih družin in jih k temu zavezuje zakon, s tem pravilnikom pa še zagotavlja sredstva za kinologijo, je ta vmesni člen popolnoma odveč in le dodatni trošilec denarja namenjenega psom.
Bi se pa strinjal z večjim solidarnostnim evrom, čeprav je zelo kočljivo, da LZS iz vrha z nekim aktom lovkim družinam nalaga neko plačilo tretji stranki.
Zakaj iz članarine LZS ne namenijo več denarja za kinologijo. Saj so se nedavno preklali okoli nekih 5€(na lovca) , ki naj bi ostali od članarine, pa naj se te nameni za kinologijo!

alojz1
19. June 2012, 13:01
Zame je "zanimiv" ta del:
potreben posrednik med LZS in LKD?
Mislim, da se v praksi že izvaja brez posrednika.

mprimoz
19. June 2012, 13:26
Mene pa moti sledeči stavek:
Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti vodnike krvosledcev v okviru aktivne mreže iskalcev objavljene na spletni strani LZS.
Zakaj dodatno pogojevanje s katerim psom se sme iskati obstreljena divjad?
Od kdaj ne zadostuje uspešno opravljena preizkušnja v delu po umetnem KS?:icon_confused:

Sršen
19. June 2012, 13:48
Mene pa moti sledeči stavek:
Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti vodnike krvosledcev v okviru aktivne mreže iskalcev objavljene na spletni strani LZS.
Zakaj dodatno pogojevanje s katerim psom se sme iskati obstreljena divjad?
Od kdaj ne zadostuje uspešno opravljena preizkušnja v delu po umetnem KS?:icon_confused:
Zaradi 2. alineje 4 člena državnega pravilnika http://www.uradni-list.si/1/content?id=39455

Ne vem pa zakaj se v tem Pravilniku LZS ponavlja določila, ki so že zajeta v državnem pravilniku. Zakaj nekaj omejevati, če ni treba in zakaj še enkrat pisati, če je isto? Nepotrebno ponavljanje določil, ki samo begajo lovce na terenu!

mprimoz
19. June 2012, 14:05
Zakaj nekaj omejevati, če ni treba...

Mogoče lepa priložnost, da nekoga, ki ti na terenu "skače v zelje" obenem pa ni objavljen na omenjenem seznamu na "fin" način zje..š.:icon_evil:

Sršen
19. June 2012, 14:18
Mogoče lepa priložnost, da nekoga, ki ti na terenu "skače v zelje" obenem pa ni objavljen na omenjenem seznamu na "fin" način zje..š.:icon_evil:
Pri tej zadevi je še dodatna caka. Državni Pravilnik govori o objavi v reviji Lovec na začetku lovne sezone. In ker je višji od tega osnutka, ko/če bo sprejet bo nastala zanimiva situacija. Ker v osnutku beremo, da lahko iščeš, ko je objava na spletni strani LZS, kar je sicer fino, ker si lahko objavljen hitro po opravljenem preizkusu. A kaj misliš kateri akt bo uporabil inšpektor?! Še sploh če gre za nagajanje, kot je šlo v že znanem Goriškem primeru.
Pri sankcijah, torej prijavah in inšpektorjih se ni zanašati na zdravo pamet temveč le na to, da se bo odigral najslabši možni scenarij. In ta bo lepo udaril po denarnici vodnika.

mprimoz
19. June 2012, 14:28
Pri tej zadevi je še dodatna caka. Državni Pravilnik govori o objavi v reviji Lovec na začetku lovne sezone. In ker je višji od tega osnutka, ko/če bo sprejet bo nastala zanimiva situacija. Ker v osnutku beremo, da lahko iščeš, ko je objava na spletni strani LZS, kar je sicer fino, ker si lahko objavljen hitro po opravljenem preizkusu. A kaj misliš kateri akt bo uporabil inšpektor?! Še sploh če gre za nagajanje, kot je šlo v že znanem Goriškem primeru.
Pri sankcijah, torej prijavah in inšpektorjih se ni zanašati na zdravo pamet temveč le na to, da se bo odigral najslabši možni scenarij. In ta bo lepo udaril po denarnici vodnika.

Takšne polemike so možne le v naši preljubi deželici.:icon_confused::icon_evil:
Zanimivo bi bilo izvedeti kdo je "izumitelj" tega pogoja?

Sršen
19. June 2012, 14:53
Mislim, da tu ne gre za to kdo je "izumitelj", temveč za to, da se v zakonodaji kot tudi podrejenih aktih preveč direktno sklicuje na točno določen vir. Recimo revija Lovec, internetna stran LZS ipd. In potem se zadeve spreminjajo in se stvar zakomplicira, nasrka pa kot vedno najnižji na lestvici, lovec.

Je pa zelo verjetno, da se je umotvor v državnem pravilniku napisan izpod rok lovske pameti in sedaj to popravljanje na boljšo varianto, kar objava seznama na portalu LZS nedvomno je, ne bo imelo haska.

Ok, ali še kdo vidi v osnutku kaj na kar bi bilo treba opozoriti?

alojz1
19. June 2012, 16:16
Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:
- goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;
- ptičarje, ki so uspešno opravili najmanj širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP);
Tukaj so goniči privilegirani. Dovolj je PNZ (beri, da zalaja na preizkusu), Ptičar pa najmanj širšo poljsko (vemo kaj obsega).
Podobno je pri lovu rac.
Jamar se lahko uporablja, goniči pa ne.
Lahko bi napisali: se uporabljajo vsi psi, ki imajo preizkus v prinašanju iz vode.

In potem se čudimo, če race še vedno jagajo brez psa, z ribiško palico in trojčkom.

jež
19. June 2012, 18:13
4. člen
(uporaba psov pri posameznih oblikah lova)
(1) Za lov se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa.
(2) Za iskanje zastreljene parkljaste divjadi in velikih zveri se mora uporabiti krvoslednik. Za iskanje obstreljenih medvedov se lahko uporabi izključno le tiste pse, pri katerih so, poleg dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu velikih zveri. Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti vodnike krvosledcev v okviru aktivne mreže iskalcev objavljene na spletni strani LZS.
(3) Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo in sicer:
a) Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:
- goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;
- ptičarje, ki so uspešno opravili najmanj širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP)ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj preizkus lovske preizkušnjo za prinašalce.
b) Za vse vrste lovov na polju, kjer se izvaja lov poljskega zajca ali fazana ali gojene jerebice se uporablja:
- ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retriverjev; - jamarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo;Jamarji morajo imeti VUP, pri šarivcih in retriverjih pa je dovolj, da imajo preizkus o prinašanju:icon_confused:.
Pri lovu na raco Mlakarico, pa je dovolj, da imajo uporabnostno preizkušnjo v vodnem delu s prinašanjem iz globoke vode. Zakaj ne bi bila tudi za delo na polju zadostna le preizkušnja z prinašanjem za španjele ali retriverje?
Pa da si ne bi potem kdo zamislil, da mora prinesti lisico :icon_wink:.
Terier na VUP-u dela vse, razen stoje. A ne mislite, da bo po tem takem še manj lovsko uporabnih psov (jamarjev)? Ali pa je mogoče poudarek na tem, da bi polje jagali le ptičarji in šarivci:icon_twisted:? Mogoče pa ni pripravljalec pravilnika razmišljal v to smer? Kdo ve?
Zakaj ne bi smel moj Hanoveranec jagati polje, če bi opravil preizkušnjo o prinašanju pernate ali (in!) dlakaste divjadi ali preizkušnjo o prinašanju iz globoke vode (ali pa stojo in aport šnefa:icon_lol:)?
Tudi na to bi bilo dobro opozoriti!

(1) Za lov se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa, ki je pokazal uporabnost za lov na preizkušnji, za določeno obliko lova (pika), bi še dodal in to bi bilo vse.

RAUBŠIC
19. June 2012, 19:32
Ok, ali še kdo vidi v osnutku kaj na kar bi bilo treba opozoriti?

Komisija za lovsko kinologijo pri LZS si gotovo želi spratiti ta pravilnik "pod streho" (da bo sprejet). Prejšnja komisija je veliko truda vložila v sestavo, ga v večjem delu usklajen, ni pa bi sprejet na UO LZS iz razlogov, ki je znan članom UO LZS. Če je "nova" komisija dobila usklajen predlog pravilnika od prejšnje komisije, kateri je že bil usklajen, se čudim, zakaj ni omenjeni predlog samo dopolnila oz. spremenila v delu, ki ni bil "sprejemljiv" za člane UO LZS ter ga "dala" UO LZS v sprejem.

Sedaj je pripravila nov usnutek Pravilnika, kateri je:
- v poglavitnem delu v nasprotju s Pravilnikom o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi. ( Na primer 4 člen);
- ker pravilnik sprejema UO LZS bi moralo biti v pravilniko določeno, koliko pripada vodniko krvosledca za pregled nastrela na visoko divjad in iskanje (več let nazaj je UO MLZS sprejel sklep glede teh stroškov);
- precej stvari je nedorečenih kot naprimer to: " Upravljavec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, šolanih in lovsko uporabnih psov,.." ali "Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja raca mlakarica in jo lovci tudi lovijo, mora upravljavec lovišča imeti zadostno število psov". Kakšno pa je zadostno število psov za srednje gorsko lovišče velikosti 3918 ha?
- Ali izhaja iz tega pravilnika, da pospešuje lovsko kinologijo? Morda je za sestavljavca usnutka pospeševanje lovske kinologije določeno s tem "LZS zaradi lažjega zagotavljanja nalog pospeševanja lovske kinologije v javnem interesu na podlagi določil 10. člena Pravil LZS prenese na območne zveze lovskih družin nalogo,..".

Akt se lahko izvaja, če je eksakten, če bo pa takšen kot je ta usnutek, je pa bolje, da ga ni, ker so osnove že določene v ZLov in Pravilniku v vrsti in moči ....:icon_wink:

RAUBŠIC
19. June 2012, 19:38
Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:
- goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;
- ptičarje, ki so uspešno opravili najmanj širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP);
Tukaj so goniči privilegirani. Dovolj je PNZ (beri, da zalaja na preizkusu), Ptičar pa najmanj širšo poljsko (vemo kaj obsega).
Podobno je pri lovu rac.
Jamar se lahko uporablja, goniči pa ne.
Lahko bi napisali: se uporabljajo vsi psi, ki imajo preizkus v prinašanju iz vode.

In potem se čudimo, če race še vedno jagajo brez psa, z ribiško palico in trojčkom.

Nisem vedel, da brak jazbečar ni gonič. Kam pa spada? :icon_wink:

Še sreča, da imamo Alojza1, da je nam razložil, kaj obsega PNZ za goniče. Hvala za kratko razlago!:icon_redface:

alojz1
19. June 2012, 20:02
Nisem vedel, da brak jazbečar ni gonič. Kam pa spada? :icon_wink:

Še sreča, da imamo Alojza1, da je nam razložil, kaj obsega PNZ za goniče. Hvala za kratko razlago!:icon_redface:

To o PNZ goničev sem dobesedno povzel iz razprav vodnikov goničev.
Strelomirnost in gonja (vseeno kaj).
Pričakujem tvojo bolj obširno razlago.

Bunny
20. June 2012, 07:26
VUP, MUP, KUP MP, KS in Pi... in Ma...., še malo pa bomo mi lajali namesto psov po gmajnah :icon_confused: .... al pa še to ne!!

mprimoz
20. June 2012, 08:51
VUP, MUP, KUP MP, KS in Pi... in Ma...., še malo pa bomo mi lajali namesto psov po gmajnah :icon_confused: .... al pa še to ne!!

:limona:

mprimoz
21. June 2012, 00:01
Mogoče se že preveč ponavljam, ampak ob prebiranju tega osnutka pravilnika sem še bolj prepričan, da bi se morale delovne preizkušnje deliti na:
1. uporabnostne preizkušnje kot pogoj za uporabo lovskega psa v določenem načinu (obliki) lova (za vse pasemske skupine enake)
2. vzrejne delovne preizkušnje kot pogoj za pridobitev vzrejnega dovoljenja (za vsako pasemsko skupino posebej definirane)

Kot je že Jež omenil, zakaj ne bi smel npr. z barvarjem izvajati poljski lov, če sem ga naučil zanesljivega prinašanja male divjadi, ... ?:icon_redface:

alojz1
21. June 2012, 00:35
Nisem vedel, da brak jazbečar ni gonič. Kam pa spada? :icon_wink:

Je krvosledec zato je naveden posebej. Je pa skupaj z ostalima dvema v 6 skupini.
In uporabnostne in vzrejne preizkušnje so že ločene (kjer se VP zahteva).

pranger
21. June 2012, 10:20
Je krvosledec zato je naveden posebej. Je pa skupaj z ostalima dvema v 6 skupini.
In uporabnostne in vzrejne preizkušnje so že ločene (kjer se VP zahteva).

V Osnutku Pravilnika je zapisano: " Za lov v gozdu se uporablja: goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;"

Ve se, kateri goniči morajo opraviti PNZ.
Res je, da je brak jazbečar v sekciji z baravrskim in hanoveranskim barvarjem, vendar pa mora vodnik brak jazbečarja, preden lahko opravi UP po krvni sledi, opraviti PNZ, ki vsebuje enake discipline kot PNZ za "ostale" goniče, samo faktorji za izračun skupnih točk so različni.
Drži tudi, da je VK za brak jazbečarje. Vse to pa ne pomeni, da bi bilo potrebno to pasmo v pravilniku posebej omenjati, glede na formulacijo te točke pravilnika, ker je brak jazbečar v "osnovnem delu" gonič, kar že pove to, da mora pred UP po krvni sledi opraviti PNZ. :icon_wink:

cimber63
23. June 2012, 16:08
1. Pred leti sem spraševal, kaj pomeni izraz za lov v gozdu (gozdno delo)-4. člen, točka 3a. Žal do danes nisem dobil vstreznega odgovora. Dobro bi bilo, da se izraz definira v 3. členu. Na predavanjih za lovskega čuvaja mi je predavatelj za področje lovske kinologije lani rekel, da si (gozdno delo ) predstavlja predvsem lov na lisico. ????? Ne logično namreč je, da se postavljajo različni pogoji za lov na malo poljsko divjad (brez race mlakarice) za lov v gozdu, kjer določene pasemske skupine ne potrebujejo prinašanja dlakaste-pernate divjadi za izvajanje lova, oz. za lov na polju, kjer je to potrebno, pa še tam bi lahko polemizirali.
2. Nujno je treba definirati način in pogoje za uporabo šolanega lovskega psa za vsako obliko lova na parkljasto divjad (razen krvosledništva) ali pa tak način lova prepovedati (..., pogon na divje prašiče)!

jež
24. June 2012, 09:58
1. Pred leti sem spraševal, kaj pomeni izraz za lov v gozdu (gozdno delo)-4. člen, točka 3a. Žal do danes nisem dobil vstreznega odgovora. Dobro bi bilo, da se izraz definira v 3. členu. Na predavanjih za lovskega čuvaja mi je predavatelj za področje lovske kinologije lani rekel, da si (gozdno delo ) predstavlja predvsem lov na lisico. ????? Ne logično namreč je, da se postavljajo različni pogoji za lov na malo poljsko divjad (brez race mlakarice) za lov v gozdu, kjer določene pasemske skupine ne potrebujejo prinašanja dlakaste-pernate divjadi za izvajanje lova, oz. za lov na polju, kjer je to potrebno, pa še tam bi lahko polemizirali.
2. Nujno je treba definirati način in pogoje za uporabo šolanega lovskega psa za vsako obliko lova na parkljasto divjad (razen krvosledništva) ali pa tak način lova prepovedati (..., pogon na divje prašiče)!


Mene pa zanima, kakšna je velika poljska divjad :icon_redface: (:icon_wink:)?

206
24. June 2012, 10:06
Štorklja!

cimber63
24. June 2012, 13:02
Izraz mala poljska divjad je definiran v Zakonu o divjadi in lovstvu / ZDLov-1 (glej 5. člen oz. 43. člen). Tega termina osnutek novega Pravilnika ne pozna.
:icon_rolleyes
Kaj je velika poljska divjad pa lahko samo ugibam.:icon_confused:

RAUBŠIC
24. June 2012, 15:14
To o PNZ goničev sem dobesedno povzel iz razprav vodnikov goničev.
Strelomirnost in gonja (vseeno kaj).
Pričakujem tvojo bolj obširno razlago.

Alojz1, čestitam za uspeh na državni tekmi krvosledcev.
Kar se pa nanaša na PNZ goničev in tudi druge preizkušnje, pa je neodgovorno od tebe, da povzemaš "govorice" lovcev, morda takšnih, ki še nikoli niso goniča ali kakšne druge skupine lovskih psov pripravili do preizkušnje. Za vsako preizkušnjo psa (ali je to PNZ, UP po krvni sledi ali JVP,MO itd) obstaja pravilnik, kateri "predpisuje" discipline, ki se pričakujejo od posamezne skupine psov, vodnik pa mora ustrezno izšolati psa, če želi preizkušnjo opraviti. Sprašujem, ali ti z nemškim prepeličarjem nisi prej "potrenilal", preden si šel na MP?

alojz1
24. June 2012, 15:36
obstaja pravilnik, kateri "predpisuje" discipline, ki se pričakujejo od posamezne skupine psov, vodnik pa mora ustrezno izšolati psa, če želi preizkušnjo opraviti. Sprašujem, ali ti z nemškim prepeličarjem nisi prej "potrenilal", preden si šel na MP?

PNZ so obvezne sledeče discipline:
1. iskanje,
2. gonja,
3. glas,
4. kvaliteta voha ( nos ),
5. obnašanje pri strelu ( streloplahost ),
6. poslušnost ( vodljivost ).

V praksi je največkrat takole:
Streloplahost je nedopustna
Iskanje,gonja,glas in voh pa opravi, če zažene. Saj je logično.
Poslušnost pa pač izgubijo točke, PNZ pa je opravljen.

Prepeličar potrebuje veliko več.
Seveda sem navedel minimum. Kdor pripravi psa vrhunsko ima lahko veliko dela.
In zelo vesel sem bil dvakratnega državnega prvaka med goniči (posavec), ki je bil letos na tečaju za krvosledce. Čeprav je bil vodnik najstarejši udeleženec, sem bil nad delom obeh navdušen.
Moje pisanje si razumel kot kritiko. Jaz sem samo navedel, da se od goniča malo zahteva v primerjavi z ptičarjem v gozdnem delu. To pa vsekakor drži. Iskanje in glasno gonjo ima pes prirojeno, če le ima možnost gibanja v lovišču. Zato tudi ime preizkusa PNZ.

solzica
25. June 2012, 23:44
No alojz 1
Ne debatiraj o goničih, ker pač nič ne veš o njih / kaj morajo opraviti za PNZ /in kako se jih ocenjuje in izšola ???

No mogoče si ga boš kdaj omislil in katerega MOGOČe tudi izšolal in nato boš čaz par let hotel biti največji strokovnjak na področju goničev in ker znaš dobro govoriti ti bo MOGOČE še kdo verjel ???

Pred parimi / no mogoče boš nam napisal kdaj si se srečal z krvosledci - specialisti / leti si si tudi tako nabavil krvosledca in sedaj soliš pamet vesoljni sloveniji, no mogoče ...!!!

alojz1
26. June 2012, 08:48
No alojz 1
Ne debatiraj o goničih, ker pač nič ne veš o njih / kaj morajo opraviti za PNZ /in kako se jih ocenjuje in izšola ???

No mogoče si ga boš kdaj omislil in katerega MOGOČe tudi izšolal in nato boš čaz par let hotel biti največji strokovnjak na področju goničev in ker znaš dobro govoriti ti bo MOGOČE še kdo verjel ???

Pred parimi / no mogoče boš nam napisal kdaj si se srečal z krvosledci - specialisti / leti si si tudi tako nabavil krvosledca in sedaj soliš pamet vesoljni sloveniji, no mogoče ...!!!

Iz tega prispevka seva zavist, neznanje in osebne zamere, ki jih nisi mogel skriti niti v soboto na tekmi.
Kot novopečen sodnik bi moral imeti več občutka za poštenje.

alojz1
26. June 2012, 09:03
PNZ so obvezne sledeče discipline:
1. iskanje,
2. gonja,
3. glas,
4. kvaliteta voha ( nos ),
5. obnašanje pri strelu ( streloplahost ),
6. poslušnost ( vodljivost ).

V praksi je največkrat takole:
Streloplahost je nedopustna
Iskanje,gonja,glas in voh pa opravi, če zažene. Saj je logično.
Poslušnost pa pač izgubijo točke, PNZ pa je opravljen.Prosim vodnike goničev, ki so opravljali PNZ, da dopolnilo ali popravijo gornje navedbe. (v korist vseh, ki bodo opravljali PNZ in ne vedo kaj je potrebno)

jež
26. June 2012, 09:14
No alojz 1
Ne debatiraj o goničih, ker pač nič ne veš o njih / kaj morajo opraviti za PNZ /in kako se jih ocenjuje in izšola ???

No mogoče si ga boš kdaj omislil in katerega MOGOČe tudi izšolal in nato boš čaz par let hotel biti največji strokovnjak na področju goničev in ker znaš dobro govoriti ti bo MOGOČE še kdo verjel ???

Pred parimi / no mogoče boš nam napisal kdaj si se srečal z krvosledci - specialisti / leti si si tudi tako nabavil krvosledca in sedaj soliš pamet vesoljni sloveniji, no mogoče ...!!!


A daj no solzica.

...fant, ki ni imel pojma o krvosledcih-specialistih, si je zadal nalogo, da bo enega izšolal. Zadeve se je lotil na pravi način, osvojil teoretično znanje, ki ga je vkombiniral z praktičnim in glej ga zlomka, upal si je na državno tekmo, kjer je celo zmagal! A ne zasluži vsaaj pohvale za odlično opravljeno delo, namesto negativne kritike, ki bi jo raje namenil komu drugemu?

Njegovih mnenj nisem razumel kot žalitev in soljenja pameti, kakor si jih ti, ko si tako nizko štartal na njih. Lahko bi nam pa ti primaknil malo svojih izkušenj in znanja na področju goničev in nas seznanil s kakšnimi zanimivimi dejstvi, ki jih ne poznamo, ter nam malo razsvetlil duha in obzorja.(?)

RAUBŠIC
26. June 2012, 13:55
PNZ so obvezne sledeče discipline:
1. iskanje,
2. gonja,
3. glas,
4. kvaliteta voha ( nos ),
5. obnašanje pri strelu ( streloplahost ),
6. poslušnost ( vodljivost ).

V praksi je največkrat takole:
Streloplahost je nedopustna
Iskanje,gonja,glas in voh pa opravi, če zažene. Saj je logično.
Poslušnost pa pač izgubijo točke, PNZ pa je opravljen.

Prepeličar potrebuje veliko več.
Seveda sem navedel minimum. Kdor pripravi psa vrhunsko ima lahko veliko dela.
In zelo vesel sem bil dvakratnega državnega prvaka med goniči (posavec), ki je bil letos na tečaju za krvosledce. Čeprav je bil vodnik najstarejši udeleženec, sem bil nad delom obeh navdušen.
Moje pisanje si razumel kot kritiko. Jaz sem samo navedel, da se od goniča malo zahteva v primerjavi z ptičarjem v gozdnem delu. To pa vsekakor drži. Iskanje in glasno gonjo ima pes prirojeno, če le ima možnost gibanja v lovišču. Zato tudi ime preizkusa PNZ.

Takšno komentiranje, prepeličar rabi veliko več, z goničem pa prideš na PNZ, ga sprčiš in PNZ je opravljen, je smešno.
Mogoče so govorice zato, ker nekateri sodniki ne opravijo korektno svojega dela. Res je, da nekateri želijo iz goniča "narediti" šarivca, in sicer da gonič šari pred vodnikov na razdalji do 50 m in nato požene do dve minuti. Takšen gonič ne more in ne sme opraviti PNZ. To niso goniči, gonič mora delati samostojno in goniti vsaj 20 minut. Res je, da se na PNZ dopušča gonja vse divjadi, da se lahko opravi PNZ, vendar pa izšolani gonič, ne sme goniti vse povprek in ne sme goniti srnjadi, gamsa.

alojz1
26. June 2012, 14:17
Takšno komentiranje, prepeličar rabi veliko več, z goničem pa prideš na PNZ, ga sprčiš in PNZ je opravljen, je smešno.
Mogoče so govorice zato, ker nekateri sodniki ne opravijo korektno svojega dela
Zato sem pa ločil teorijo od prakse. Vse LKD prirejajo PNZ za goniče. Tudi tiste z malo zajci. Kajti drugje je treba plačati.
Še enkrat preberi potem pa se ozri okrog in boš ugotovil, da sem napisal le resnico, ki jo tako ali drugače zavijamo v celofan.
In vodo, mrtvo raco in zajca iz hleva za vlečko pri šarivcih je lažje zagotoviti.
Tu smo pa dosledni.
In nikoli nisem napisal, da je dovolj, če psa sprčiš. To si ti dodal.

Sršen
26. June 2012, 14:39
... Mogoče so govorice zato, ker nekateri sodniki ne opravijo korektno svojega dela. ...
Govorice so, so bile in bodo ostale. Žalostno je le to, ker razdvajajo ljudi, ki bi skupaj lahko veliko naredili.

Rok za pripombe na ta pravilnik je pa že potekel, kajne? Bogsigavedi, če je kdo iz srenje na osnovi tu napisanega kaj tudi na papir spravil in poslal?

pranger
26. June 2012, 15:05
Rok za pripombe na ta pravilnik je pa že potekel, kajne? Bogsigavedi, če je kdo iz srenje na osnovi tu napisanega kaj tudi na papir spravil in poslal?

Bogsigavedi? :icon_surprised:
Ko bo pravilnik sprejet, bo ogromno pripomb! :limona::limona::limona:

jež
26. June 2012, 15:07
Govorice so, so bile in bodo ostale. Žalostno je le to, ker razdvajajo ljudi, ki bi skupaj lahko veliko naredili.

Rok za pripombe na ta pravilnik je pa že potekel, kajne? Bogsigavedi, če je kdo iz srenje na osnovi tu napisanega kaj tudi na papir spravil in poslal?

Mi samo pišemo in govorimo, pravilniki se pa sprejemajo.

Hubertus
27. June 2012, 09:10
Res je, da se na PNZ dopušča gonja vse divjadi, da se lahko opravi PNZ, vendar pa izšolani gonič, ne sme goniti vse povprek in ne sme goniti srnjadi, gamsa.

Razloži mi zakaj gonič ne sme goniti srnjadi?

RAUBŠIC
27. June 2012, 09:39
Razloži mi zakaj gonič ne sme goniti srnjadi?

Vodnik psu dovoli goniti tisto vrsto divjadi, ki jo želi loviti z goničem. Sam ne dovolim, da bi gonil srnjadi, gamsa alijelenjadi. :icon_wink:
Dejansko je stvar vodnika, kako bo naučil psa in kaj želi, da mu pes goni.

Ne sme goniti visoke divjadi na tekmovanju goničev.

alojz1
27. June 2012, 09:51
[QUOTE=RAUBŠIC;85362
Ne sme goniti visoke divjadi na tekmovanju goničev.[/QUOTE]

Čeprav tu govorimo o PNZ in ne tekmi, bi rad videl, da se jeseni dobimo na kakšni prireditvi, da to ugotovimo v živo. Raubšic bo povedal kje.

alojz1
27. June 2012, 15:27
In, da se ne bova daleč vozila se lahko dobimo 1.9. na Dolu pri Hrastniku kjer je PNZ goničev. Lani so uplenili tam 3 zajce in 12 lisic. Bomo skupaj gledali kaj bodo psi gonili.
Razumeš sedaj, kaj sem hotel povedati?

mprimoz
30. June 2012, 17:37
... nekateri sodniki ne opravijo korektno svojega dela. Res je, da nekateri želijo iz goniča "narediti" šarivca, in sicer da gonič šari pred vodnikov na razdalji do 50 m in nato požene do dve minuti. Takšen gonič ne more in ne sme opraviti PNZ. To niso goniči, gonič mora delati samostojno in goniti vsaj 20 minut. Res je, da se na PNZ dopušča gonja vse divjadi, da se lahko opravi PNZ, vendar pa izšolani gonič, ne sme goniti vse povprek in ne sme goniti srnjadi, gamsa.

Bravo Raubšic, prav imaš, tudi mene zelo moti, da so na PNZ za goniče, ki je hkrati uporabnostna in vzrejna preizkušnja sodniki zelo površni pri svojem delu. Potem se pa čudimo (no jaz se ne več), zakaj mora vodnik, ki si želi pravega lisičjega ali zajčjega lova z goničem zamenjati cca 5 psov, da je morda eden izmed njih povprečen gonič.:icon_confused::icon_evil:

RAUBŠIC
1. July 2012, 17:54
Bravo Raubšic, prav imaš, tudi mene zelo moti, da so na PNZ za goniče, ki je hkrati uporabnostna in vzrejna preizkušnja sodniki zelo površni pri svojem delu. Potem se pa čudimo (no jaz se ne več), zakaj mora vodnik, ki si želi pravega lisičjega ali zajčjega lova z goničem zamenjati cca 5 psov, da je morda eden izmed njih povprečen gonič.:icon_confused::icon_evil:

Mprimoz, tega kar si napisal, tisti, ki imajo prepeličarje, ptičarje ali jamerje, nikoli ne bodo razumeli. :limona:

maks
1. July 2012, 20:25
Tudi jast imam španjela pa na nekaterih tekmah sodniki že ocenijo psa ki goni srnjad čeprav je ne sme ga oceni odlično nekje pa se matrajo pa po celi dan iščejo zajca da mu sodnik prizna oceno.

black
4. July 2012, 17:04
Iz tega prispevka seva zavist, neznanje in osebne zamere, ki jih nisi mogel skriti niti v soboto na tekmi.
Kot novopečen sodnik bi moral imeti več občutka za poštenje.

Alojz,motiš se, da je bil solzica na državni tekmi in tudi ni novo pečeni sodnik!

Sraka
20. September 2012, 08:54
Predlog Pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču - spremembe in dopolnitve, objavljen na spletni strani LZS

Danes sem si malo bolj podrobno ogledal ta akt in moram kar v uvodu zapisati, da sem zelo razočaran nad tem kar je uspelo avtorjem ustvariti in ponuditi v razpravo lovskim kinologom ter organom, ki bodo to na koncu sprejeli.

Nekaj tako invalidnega in pomanjkljivega že kar nekaj časa misem uspel videti. Ker pa se z lovsko kinologijo zagotovo ne bom več ukvarjal, se bom tokrat odrekel konkretnim kritikam kaj zelo pomembnega v tem aktu manjka, kaj je nedorečeno, kaj absurdno in že skoraj smešno in tako tudi svojih konkretnih predlogov za dodelavo in izboljšanje tega pravilnika ne nameravam več navajati.

Nanj opozarjam predvsem izkušene vodnike in še posebej vse tiste, ki vodniki lovskih psov še nameravate postati. Dobro si preberite ponujene rešitve in s svojimi pravočasnimi predlogi zapolnite velike vsebinske luknje v tem aktu, da se potem ne boste prijemali za glavo in jezili ali pa nekateri celo opustili misel, da bi se podali v lovsko kinologijo.

Ob zaključki tega svojega opozorila pa bom vam in avtorjem tega akta zastavil eno samo vprašanje: kako si zamišljate, da bo jazbečar pri poljskem delu aportiral fauana ali zajca preko velikih v praho preoranih njivskih površin??? Saj še po ravnih travnatih površinah lahko jazbečar plen v glavnem le vleče po tleh in ga morebiti občasno malo dvigne, da pa bi ubogo kratkonogo revše to lahko počelo preko oranih njiv, pa si res ne znam predstavljati. Moja psička je ob plenu legla, ga čuvala in počakala, da sem prišel do nje in plen pobral. kaj več pa od nje pri tem lovu res nisem ne mogel in ne smel pričakovati. Da pa bi fazana ali zajca vlačila po blatu in se pri tem neizmerno mučila pa je res povsem izven vsake zdrave pameti. To zahtevo pa predlog tega akta vsebuje.

black
20. September 2012, 09:30
Sraka,
V predlogu pravilnika, je pravilno napisano,da ni zapostavljena nobena pasma, ne glede na vrsto lova.Bolje,da je zapisano in ce pes dolocene pasme doloceno preizkusnjo opravi, potem se s tem psom lahko izvaja lov.
Pa se to, moja,jazbecarka aportira fazana,raco enako kot terier!
In zakaj bi bil prikrajsan, pri npr.vodnem delu,ce je zmozna opraviti preizkusnjo,vendar je ne bi smela,ker tega ni zapisano!

jež
20. September 2012, 10:03
Ravno te stvari so me motile. Če je z rdečim označeno (+ črnim) predlog za novi pravilnik, se z njim strinjam. Ni mi jasno, kaj pomeni B in D preizkušnja za Terierje (konkretno), zato pa vprašam, mogoče kdo ve.(?) Mislim si pa kaj naj bi bila.
Pravilnik (predlog osnutka) je urejen tudi za druge pasme lovskih psov (kot sem že enkrat napisal), da ne bi bili razni goniči (vrste goničev) zapostavljeni, ker ne smejo jagat zajca, fazana, (mavrice)...

Nimam pripomb! Če bo ta vsebina osnutka pravilnika sprejeta, bomo lahko vodniki s svojimi štirinožnimi pomočniki jagali vsi vse (če bomo opravili preizkušnjo, za določeno obliko lova).

Čestitke pripravljalcem!!

Hubertus
20. September 2012, 11:04
Čestitke pripravljalcem!!

Ja, res!!! Čestitke in globok priklon do tal si zaslužijo!!!

Smo namreč edini na svetu, ki smo sprejeli to skropucalo, ki se imenuje "Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču".

Povsod drugoč namreč vodniki sami ugotovijo ali je njihov pes lovsko uporaben ali ne, torej ali je za v lovišče ali ne!

BighandBighandBighand

jež
20. September 2012, 11:07
Ja, res!!! Čestitke in globok priklon do tal si zaslužijo!!!

Smo namreč edini na svetu, ki smo sprejeli to skropucalo, ki se imenuje "Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču".

Povsod drugoč namreč vodniki sami ugotovijo ali je njihov pes lovsko uporaben ali ne, torej ali je za v lovišče ali ne!

BighandBighandBighand

So verjetno bolj samokritični, kot mi :icon_eek:(?!?!?!?!?!).

solzica
21. September 2012, 14:03
Hubertus:
"Smo namreč edini na svetu, ki smo sprejeli to skropucalo, ki se imenuje "Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču"."

No verjetno na svetu ne najdeš takšnih "umetnikov", ki so sposobni napisati oz.sestaviti takšen Pravilnik...

- pa se čudimo, zakaj smo tam kod smo z našo kinologijo ???, vendar žal moramo ugotoviti, da se dela to prav z NAMENOM...

Zvitorepec
19. November 2013, 23:06
lp. Ali kdo ve,kaj se lahko zgodi,če pri skupnem lovu na malo divjad uporabljamo goniče,ki po tem pravilniku niso primerni za tak lov,pa nas obišče inšpektor?
Je kje zapisano,kaj sledi,kakšne sankcije?

Sršen
20. November 2013, 09:01
lp. Ali kdo ve,kaj se lahko zgodi,če pri skupnem lovu na malo divjad uporabljamo goniče,ki po tem pravilniku niso primerni za tak lov,pa nas obišče inšpektor?
Je kje zapisano,kaj sledi,kakšne sankcije?
Edini pogoj je, da je na lovu prisoten EN pes z zahtevano preizkušnjo za lov na malo divjad, če tu misliva še na perje. Sicer pa so goniči s PNZ tudi usposobljeni za lov na malo divjad.
V bistvu pa tvojega vprašanja niti prav ne razumem.

Tine
20. November 2013, 09:22
lp. Ali kdo ve,kaj se lahko zgodi,če pri skupnem lovu na malo divjad uporabljamo goniče,ki po tem pravilniku niso primerni za tak lov,pa nas obišče inšpektor?
Je kje zapisano,kaj sledi,kakšne sankcije?

Pa saj lahko goniči gonijo zajca, ali sem jaz padel z lune? Na lovu mora biti prisoten vsaj en pes, ki ima opravljeno prinašanje.

mugo
20. November 2013, 09:23
V zakonu piše, da je kaznovan posameznik, ki (77. čl.):"pri lovu na malo
poljsko divjad ne uporablja vsaj enega lovskega psa (drugi in četrti odstavek 43. člena);"

Lvski pes po zakonu pa je:"Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, barvarjev, šarivcev, ptičarjev in retriverjev, ki se
uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je lovsko uporabnost
dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v lovski praksi."
to je to. In nič drugega.

Zvitorepec
20. November 2013, 10:08
b) Za vse vrste lovov na polju, kjer se izvaja lov poljskega zajca ali fazana ali gojene jerebice se uporablja:
- ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retriverjev; - jamarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo;

Najbrž sem jaz narobe razumel.
Ko imamo skupni lov na malo divjad,lahko normalno jagamo z goniči,le da je prisoten en pes,naveden zgoraj.

Kolovski
20. November 2013, 10:37
b) Za vse vrste lovov na polju, kjer se izvaja lov poljskega zajca ali fazana ali gojene jerebice se uporablja:
- ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP);
- šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele;
- prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retriverjev; - jamarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo;Iz kje si to prebral?

alojz1
20. November 2013, 13:09
Tako je kot je napisal Zvitorepec. Bighand
Vsak si pravilnike tolmači kot njemu paše. Res, da jih je preveč. Ampak malo jih je pa le treba poznati.

mugo
20. November 2013, 13:45
res je zmeda in neusklajenost aktov.
Zakon pravi preizkus naravnih zasnov (= PNZ!), pravilnik pa zraven primeša še polno drugih pojmov kot so JVP, PP,ŠPP, MP, VUP....

Sicer točna dikcija iz pravilnika v uradnem listu je:

b) Za vse vrste lovov na malo poljsko divjad se uporablja:

ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP) ali širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP);

šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali uporabnostno preizkušnjo;

jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo za pse jamarje;

prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo za retrieverje.

pidog
20. November 2013, 16:33
Odvisno kje se skriva zajec. Če je v ložu v gozdu in priteče na jaso, ki se ne tretira kot polje ali pa prilaufa po kolovozu, potem lahko lovimo z goniči biggrin:hooray:
Lovite lahko samo s psom, ki je primeren za vzrejo oz. ima opravljeno vzrejno prizkušnjo.
"Odvisno v katerem grmu tiči zajec"

Bor
20. November 2013, 18:58
"Lovite lahko samo s psom, ki je primeren za vzrejo oz. ima opravljeno vzrejno prizkušnjo."

To ne drži!

pikolis28
20. November 2013, 19:32
:icon_lol::lol1:

alojz1
20. November 2013, 19:56
Lovite lahko samo s psom, ki je primeren za vzrejo oz. ima opravljeno vzrejno prizkušnjo.

To ne drži!
Seveda ne drži. Bor, lahko bi že vedel, da nekdo nekaj napiše kar tako da nastane prepir. Potem zahteva citate pravilnika ker se njemu ne ljubi iskati. Pa tudi to kar prebere že drugi dan pozabi.
Na ta način kinologije nikoli ne bomo popravili.

Prepeličar serec
27. December 2013, 19:09
Če ima ptičar opravljeno JVP ima discipline:
- vlečko dlakaste divjadi = prinašanje
- vlečko pernate divjadi = prinašanje
- šarjenje in prinašanje iz vode = prinašanje;
prepaličar ima tudi vzrejno preizkušnjo:
- vlečka dlakaste divjadi s prinašanjem
- vlečka pernate divjadi s prinašanjem
- prinašanje z vide

To so preizkušnje s katerimi lahko lovimo poljsko divjad, če opraviš preizkušnje lahko tudi vzrejaš posamezno pasmo.

Prepeličar serec
27. December 2013, 19:13
se opravičujem ni JUP pravilno je JZP

aron
28. November 2014, 09:25
Je Pravilnik o uporabi lovskih psov res v lovišču res še v veljavi?

MilanK
28. November 2014, 11:40
Je Pravilnik o uporabi lovskih psov res v lovišču res še v veljavi?

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih je na podlagi starega lovskega zakona iz leta 76 in 86 izdal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je objavljen v Ur. l. RS, št. 98/2002. Ta podzakonski akt je bil sicer izdan pred novim ZDlov, a je še vedno v veljavi, ker minister, pristojen za lovstvo, še ni izdal drugega podzakonskega akta, ki bi urejal uporabo lovskih psov v loviščih. Pri uporabi lovskih psov v loviščih pa je poleg tega Pravilnika treba upoštevati še 5 člen ZDlov, ki določa pomen posameznih izrazov v tem zakonu (3., 7.,8.,9.,18.,28.,30. odstavek tega člena).

Pravilnik si je mogoče vpogledati tudi na spletni strani LZS, "zakonadaja"ali pa na spletni strani ministrstva.

Brane
3. December 2014, 22:00
Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih je na podlagi starega lovskega zakona iz leta 76 in 86 izdal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je objavljen v Ur. l. RS, št. 98/2002. Ta podzakonski akt je bil sicer izdan pred novim ZDlov, a je še vedno v veljavi, ker minister, pristojen za lovstvo, še ni izdal drugega podzakonskega akta, ki bi urejal uporabo lovskih psov v loviščih. Pri uporabi lovskih psov v loviščih pa je poleg tega Pravilnika treba upoštevati še 5 člen ZDlov, ki določa pomen posameznih izrazov v tem zakonu (3., 7.,8.,9.,18.,28.,30. odstavek tega člena).

Pravilnik si je mogoče vpogledati tudi na spletni strani LZS, "zakonadaja"ali pa na spletni strani ministrstva.

Pozdravljeni!

Kje v veljavnem zakonu ZDlov-1 pa ima minister pravno podlago, da lahko izda takšen podzakonski akt. Namreč v z zakonom določenem roku je izdal že vse podzakonske akte za katere ima v ZDlov-1 pravno podlago, zakaj čaka ravno s tem pravilnikom že deset let? V Glasilu Lovec štev. 12, leto 2004, stran 644 in 645 je na to temo že sprejel sklep UO LZS, ki pa žal po desetletju še ni realiziran.

mprimoz
4. December 2014, 00:27
Za lovsko kinologijo bi bilo najbolje, da se omenjenega pravilnika nikoli ne sprejme.:yea1:

Sršen
4. December 2014, 11:43
Za lovsko kinologijo bi bilo najbolje, da se omenjenega pravilnika nikoli ne sprejme.:yea1:

Saj ta star pa tudi ni kaj dosti vreden :icon_sad:. Na bolje bi se pa že lahko kaj naredilo. Ja vem, idealist...:icon_confused:

pidog
14. December 2014, 07:36
Mogoče ni ravno prava tema, ampak ker se vrle komisije drži tudi "pravilnik" (ki ga seveda po večletnem delu še zmeraj ni; spremenjenega v dobrobit lovske kinologije brez diskriminacije bom na kratko kar tukaj.
Lovske pse kar uspešno preštevamo in iz štetja vlečemo konstruktivne rešitve.
"Lovske" CAC-e oz. kdo je najlepši, smo uspešno spravili pod "svoje" okrilje (čeprav jih je kod listja in trave, samo prijaviti se je potrebno).
Uvedli bomo VPUO-BH, čeprav BBh že obstaja in predstavlja isto kar bomo sedaj ponovili (edino če se mora lovski pes kako drugače obnašati v urbanem okolju kot drugi)
Predlagam, da se tudi druge lovske preizkušnje začnejo izvajati na poligonih in tako stopimo še korak bližje k dokončni odrešitvi za lovsko kinologijo:icon_wink:
Meni osebno gre kar že malo na bruhaje...

Dober pogled!

MLikar
24. December 2014, 20:18
Predlog Pravilnika je zunaj:
http://www.forum-lov.org/obvestila-in-pravilniki/1871-pasji-pravilnik

alojz1
24. December 2014, 20:55
Spet mi je dvignilo pritisk. 2. člen, tetoviranje. Ker so čitalci prekomplicirani. In to tudi za uvožene pse. V nobeni sosednjih držav tetoviranje ni obvezno. Tudi veterinarji trdijo, da je nepotrebno zato ga zakonodaja ne določa. Le naši lovsko kinološki sodniki ne morejejo brez tetovirnih klešč in zaslužka. Športni so jasni. NE.

Prepeličar serec
24. December 2014, 23:08
Spet mi je dvignilo pritisk. 2. člen, tetoviranje. Ker so čitalci prekomplicirani. In to tudi za uvožene pse. V nobeni sosednjih držav tetoviranje ni obvezno. Tudi veterinarji trdijo, da je nepotrebno zato ga zakonodaja ne določa. Le naši lovsko kinološki sodniki ne morejejo brez tetovirnih klešč in zaslužka. Športni so jasni. NE.

Tetoviranje ni obvezno, čitalec mora preskrbeti vsak prireditelj na telesnem ocenjevajo, preizkušnjah in tekmah. Če sodnik nezna odčitat naj ne sodi prej dokler se ne nauči odčitat!

alojz1
24. December 2014, 23:13
Daj no preberi 2 člen. Po sprejetju tega pravilnika bo obvezno. Tudi psa iz tujine boš moral tetovirati. Ne vem zakaj se naši referenti ne morejo ločit od teh klešč. Saj jih bodo še pokopali skupaj.

Prepeličar serec
24. December 2014, 23:30
Sedaj je izšel nov osnutek pravilnika Uporaba lovskih psov v lovišču, podat je potrebno predloge za spremembo oziroma dopolnitev.

pidog
25. December 2014, 09:23
Morambiggrin , da ne bom samo "šinfav".
Tudi meni se zdi ta 2.člen malo mimo; lahko bi dopustili da se tetovira na lastno željo, ne pa da je to obvezno. Obvezno je čipiranje.
Kar pa se tiče tistega dela o uporabi psov pri različnih lovih, delu, pa je zadeva dosti bolj pravična, strokovna. Prejšnji je bil popolna katastrofa.
Nisem natančno prebral vsega ampak za Božič imam kar lep občutek v srcu, da mogoče le ni vse tako črno. Čestitam!

Sreče in miru v srca vsem!

andrej50
25. December 2014, 10:23
Ne morem si predstavljati, kako bo uspelo nekaterim tetovirnim referentom tetovirati uvoženega, 3 letnega temperamentnega izkušenega terierja, ko pa imajo že pri tetoviranju mladiča včasih velike težave.
Narkozo pa uporabijo lahko samo pooblaščeni veterinarji, vendar ne za potrebe tetoviranja.:icon_lol:

alojz1
25. December 2014, 10:50
Andrej, pripombe je treba napisati in poslati. Dvomim pa, da jih bo stroka upoštevala.
Tudi z krajšanjem repa je veliko narobe. Najprej napišejo, da kupirani psi ne bodo ocenjeni na razstavah. Potem zvemo, da na prireditvah v tujini lahko sodelujejo le ptičarji z kupiranim repom. Sedaj jih nekateri kupirajo, pravilnik pa je nespremenjen. Človek nikoli ne ve kaj je prav.
Stroka bi morala biti v pomoč vodnikom in vzrediteljem. Pa prevečkrat meglo meša. Saj še med sabo nimajo usklajenih mnenj.

RAUBŠIC
25. December 2014, 11:10
V 9 členu pravilnika piše:
"(3) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika v okviru LZS opravlja KLK pri LZS!

Kaj to pomeni? Ali bo komisija izvajala nadzor nad svojim delom?

alojz1
25. December 2014, 11:35
4. člen
Z goniči lahko lovimo od male divjadi le zajca. Ali je sedaj lisica že visoka divjad????????
Bog ne daj, da gonič lisico goni.

pidog
25. December 2014, 12:20
Bi bilo bolj pravilno, če bi se glasilo (laično sevedabiggrin ):

4.člen
(6)......., kjer se lovi mala pernata divjadi in mala dalkava divjad.
- ....samostojno ne morejo izvajati lova na malo pernato divjad....

mogoče še pripomba oz. popravek pri IV.

PROGRAMI ŠOLANJA, PREIZKUŠNJE NARAVNIH ZASNOV, VZREJNIH PREGLEDOV IN PREIZKUŠENJ, DELOVNIH PREIZKUŠENJ IN TEKMOVANJ PO ...

PS
Če pa bi bil gonič izšolan v prinašanju dlake in perja bi lahko neomejeno lovil tudi polje; ampak to so že vprašanja, ambicije pasemskega kluba ... komisij:icon_wink:

Prepeličar serec
25. December 2014, 12:22
4. člen
Z goniči lahko lovimo od male divjadi le zajca. Ali je sedaj lisica že visoka divjad????????
Bog ne daj, da gonič lisico goni.

Nekatere stvari se z dejanskim lovom ne ujemajo, zajca bomo lovili v nižinskem delu lovišča, kjer so ceste, da ti ga ja povozi avto, tazana in jerebice tudi ne, ker ti vse dvigne pred tabo. Kombinacija skupnega lova s ptičarem in goničem ne gre, ker gonič spodbija divkjad, vse zaman si izšolal ptičarja, da ti na divjad ne stoji. Če nimaš na lovu med drugimi psi prisotnimi na lovu enega pasa za prinašanje ne smeš lovit.
Predsednik vzrejne komisije še ni nikoli lovil v nižinskem delu zajce, zato tudi načine lovov na malo divjad ne pozna zato zagovarja tak ????? pravilnik.
Predlagatelji niso praktični lovci!

MLikar
25. December 2014, 12:38
Za konkretne predloge in komentarje sem odprl novo temo. Izkoristimo jo in vplivajmo na stvari ki so nam pomembne!
Končne pripombe bomo polno podpisane poslali na LZS.

Pripombe-na-Predlog-Pravilnika-o-uporabi-lovskih-psov-v-loviscu (http://http://www.forum-lov.org/forum/showthread.php?3580-Pripombe-na-Predlog-Pravilnika-o-uporabi-lovskih-psov-v-lovi%B9%E8u)

pidog
25. December 2014, 12:43
Mogoče sem res nepošten do dlakave male divjadi:icon_redface:
...sva pa oba nepoštena do lisic:icon_wink:

Mislim, da je težko absolutno lovsko pošteno opredeliti stvari. Na žalost.
Kakor koli so goniči v poljskem delu malo privilegirani. Če bi obstajala tudi preizkušnja v prinašanju dlake, perja, podobno kot vodno delo bi lahko opredelili še manj diskriminatorno.
Glede stoje; seveda je pomembna pri takšnem lovu, ampak saj prepeličarjem, prinašalcem, terierjem tudi ni "predpisana"..., kar mene osebno ne moti.

pidog
25. December 2014, 20:48
Mogoče pa bomo le počasi dojeli razliko med vzrejo in delom.

Po novem pravilniku; kdo hoče krvosledca (vseh lovskih pase) mu ni potrebno več opravljati PNZ, PZP, ... ob opravljeni UP po pravilniku za barvarje Bighand
Vzreja je druga stvar, stvar pasemskih klubov ... če obstajajo:icon_wink:
Kateri že imajo največ problemov?:whistle:

pranger
25. December 2014, 21:16
Mogoče pa bomo le počasi dojeli razliko med vzrejo in delom.

Po novem pravilniku; kdo hoče krvosledca (vseh lovskih pase) mu ni potrebno več opravljati PNZ, PZP, ... ob opravljeni UP po pravilniku za barvarje Bighand
Vzreja je druga stvar, stvar pasemskih klubov ... če obstajajo:icon_wink:
Kateri že imajo največ problemov?:whistle:

Pidong, saj še ni 1 (prvi) april! Dobro je zadevo poznati, potem pa nekaj laično zapisati - komentirati. Če bo Pravilnik o uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov nespremen, potem tvoja trditev ne drži. Pravilnik je objavljen na strani KZS:
http://www.kinoloska.si/images/vzrejni_pravilniki/Uporabnostna_preizkusnja_za_barvarje.pdf

pidog
25. December 2014, 22:17
Ne bo potrebno čakati 1. aprila. Se strinjam s tabo Pranger. Se opravičujem za svoj zmoten post, trditev!
... bo potrebno nekaterim očitno najprej še zmeraj lajat za zajcem, itd. Žalostno!

alojz1
26. December 2014, 10:49
Kdo zna na velikem, svetlem uhlju prepeličarja prebrati letošnjo tetovirno številko?????

mprimoz
26. December 2014, 14:43
Še tisti, ki ga je tetoviral je ne zmore prebrati.
Glavno, da je dobil plačano.

dolgin
26. December 2014, 18:31
Kdo zna na velikem, svetlem uhlju prepeličarja prebrati letošnjo tetovirno številko?????

Kšn arabc marbit :-D:-D:-D

tasko
29. December 2014, 18:17
tudi sam imam 4 mesece starega NKP ki ni tetoviran in je uvožen iz sosednje Hrvaške. Kaj sedaj pomeni da ga bom moral po novem pravilniku dati še tetovirat, kljub temu da ima pes čip?????? Nejasno mi je vse skupaj!
To bi bilo potrebno črtat iz pravilnika ker po moje je čip mnogo bolj zanesljiv kot tetovirna številka!

teohafy
6. January 2015, 13:01
Mene pa zanima kakšna so vaša mnenja glede nerodovniških psov, zakaj z njimi nebi smeli loviti, če opravi potrebne preizkuse. Je to muha vzrediteljev ali je za to dejansko potreba, da se takšnim psom prepove lov? Kaj bi bilo narobe, če mi zajca prižene mešanček, ne pa čistokrvnež?

Kar se pa na splošno tiče pravilnika, me ne čudi,da je psov vedno manj, saj namesto, da bi stvar poenostavili, se še bolj komplicira. Problem tako kinološke in lovske zveze vidim v tem, da so glavni akterji že predolgo na stolčkih, zato delajo vse za lastno korist, ne pa korist lovstva in kinologije na sploh.

Mandate omejiti na maksimalno 2x zaporedoma na vseh funkcijah!!!

Brane
7. January 2015, 00:14
Spet mi je dvignilo pritisk. 2. člen, tetoviranje. Ker so čitalci prekomplicirani. In to tudi za uvožene pse. V nobeni sosednjih držav tetoviranje ni obvezno. Tudi veterinarji trdijo, da je nepotrebno zato ga zakonodaja ne določa. Le naši lovsko kinološki sodniki ne morejejo brez tetovirnih klešč in zaslužka. Športni so jasni. NE.

Pozdravljn Alojz1!

Ne bo ravno držalo. Osnutek "pravilnila" tetoviranja a predlog Komisije za lovsko kinologijo pri LZS ni redvideval. Pripombo na osnutek pravilnika je dne 18.2.2013 na 2. obravnavi t. j. " predlog pravilnika" na Lukovici podal zaslužni kinolog in priznani kinološki sodnik Tomaž Burazer. Podprla ga je še vrsta priznanih kinoloških sodnikov na tem sestanku. Ker smo na sestanku ugotovli, da Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o zaščiti hišnih živali tetoviranja psov ne prepovedujeta, smo pripombo akceptirali.

Zmotno pa razmišljaš, da jaz kot vzrejno tetovirni referent služim s tem ko tetoviram pse. Če lastnik tega ne želi, jih pač ne tetoviram, honorar je kljub temu isti. Po ceniku KZS 2 x ogled legla z izpolnitvijo potrebnih tiskovin je skupno 20 EVR + 2 x potni stroški, pa še veliko manj dela je.

LP

Brane
7. January 2015, 00:39
4. člen
Z goniči lahko lovimo od male divjadi le zajca. Ali je sedaj lisica že visoka divjad????????
Bog ne daj, da gonič lisico goni.

Ponovno pozdravljen Alojz1!

Res je, da smo nekateri že pred časom opravljali lovski izpit. Vendar osnov ne smemo pozbiti. Lojze Černe nas je učil, da termin mala divjad zajema skupno ime za ekonomsko pomembne vrste male divjadi kamor spadajo fazan, jerebica, raca mlakarica, poljski zajec, kotorna ali skalna jerebica in prepelica. Lojze je še vedno dodal, da malo divjad z drugo besedo imenujemo tudi poljska divjad, ki je nekoliko ožji termin in kamor spadajo le fazan, poljska jerebica, poljski zajec in raca mlakarica. ZDlov-1 določa, da je mala divjad: mala poljska divjad so fazan, poljska jerebica, poljski zajec in raca mlakarica. Zato o lovu na malo divjad lahko govorimo le v loviščih, kjer živijo in kjer gospodarimo z vsemi štirimi vrstami. Sicer pa lahko lovimo le fazana, kjer ga imamo, raco mlakarico, kjer jo imamo, poljskega zajca, kjer ga imamo in poljsko jerebico - gojeno, kjer jo imajo. Torej pravilnik ne posega na področja tistih lovišč, kjer gospodarijo le s posameznimi vrstami divjadi npr. z poljskim zajcem in nimajo druge divjadi, ki bi zadovoljevala kriterije definicije male poljske divjadi. Tam zajca komot lovijo z goniči, saj pravilnik na to področje ne posega in tega lova v ničemer ne omejuje.

Lisica nikoli ni bila mala divjad in nikoli ne bo. Vedno bo spadala med zveri - kožuharje, kot smo jih nekoč imenovali. Tudi na to področje se omenjeni pravilnik ne spušča in ga ne ureja.

lp

Brane
7. January 2015, 00:49
Kdo zna na velikem, svetlem uhlju prepeličarja prebrati letošnjo tetovirno številko?????

Ponovno pozdravljen Alojz1!

Številka je zagotovo 0399.., če pa bi uhelj fotografiral s prave strani, da bi bile številke prikazane pravilno in ne obrnjeno in bi bila zajeta celotna številka, bi pa bilo še boljše. Priporočam, da ko se številka nekoliko slabše vidi, pod uhelj podložiš prižgano baterijsko številko in ne boš imel nobenih problemov.

lp

.

Brane
7. January 2015, 00:53
tudi sam imam 4 mesece starega NKP ki ni tetoviran in je uvožen iz sosednje Hrvaške. Kaj sedaj pomeni da ga bom moral po novem pravilniku dati še tetovirat, kljub temu da ima pes čip?????? Nejasno mi je vse skupaj!
To bi bilo potrebno črtat iz pravilnika ker po moje je čip mnogo bolj zanesljiv kot tetovirna številka!

Pozdravljen Tasko!

Področje urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki sta višja pravna akta od internega pravilnika LZS. Ker zakon in na podlagi njega izdan pravilnik tega izrecno ne zahtevata je na tebi odločitev ali boš psa dal tetovirati ali ne, saj navedena pravna akta tetoviranja tudi izrecno ne prepovedujeta. Moram pa ti še pojasniti, da veliko vzrediteljev nelovskih psov, še vedno zahtevajo, da jim pse tetoviramo, kljub temu, da so čipirani. Še zlasti, če jih izvažajo v skandinavske dežele.

lp

Brane
7. January 2015, 01:03
Mene pa zanima kakšna so vaša mnenja glede nerodovniških psov, zakaj z njimi nebi smeli loviti, če opravi potrebne preizkuse. Je to muha vzrediteljev ali je za to dejansko potreba, da se takšnim psom prepove lov? Kaj bi bilo narobe, če mi zajca prižene mešanček, ne pa čistokrvnež?

Kar se pa na splošno tiče pravilnika, me ne čudi,da je psov vedno manj, saj namesto, da bi stvar poenostavili, se še bolj komplicira. Problem tako kinološke in lovske zveze vidim v tem, da so glavni akterji že predolgo na stolčkih, zato delajo vse za lastno korist, ne pa korist lovstva in kinologije na sploh.

Mandate omejiti na maksimalno 2x zaporedoma na vseh funkcijah!!!

Pozdravljen Teohafy!

V 43. členu ZDlov-1 je določeno, da se smejo pri lovu uporabljati samo lovski psi. V 5. členu istega zakona pa je določilo, da je lovski pes čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, barvarjev šarivcev, ptičarjev in retriverjev, ki se uporabljajo pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je svojo lovsko uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v lovski praksi.

Sicer pa tudi sam še vedno zagovarjam določilo ZDlov-1, ki govori le o lovski kinologiji v javnem interesu.

lp

aron
7. January 2015, 09:11
Pozdravljn Alojz1!

Ne bo ravno držalo. Osnutek "pravilnila" tetoviranja a predlog Komisije za lovsko kinologijo pri LZS ni redvideval. Pripombo na osnutek pravilnika je dne 18.2.2013 na 2. obravnavi t. j. " predlog pravilnika" na Lukovici podal zaslužni kinolog in priznani kinološki sodnik Tomaž Burazer. Podprla ga je še vrsta priznanih kinoloških sodnikov na tem sestanku. Ker smo na sestanku ugotovli, da Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o zaščiti hišnih živali tetoviranja psov ne prepovedujeta, smo pripombo akceptirali.

Zmotno pa razmišljaš, da jaz kot vzrejno tetovirni referent služim s tem ko tetoviram pse. Če lastnik tega ne želi, jih pač ne tetoviram, honorar je kljub temu isti. Po ceniku KZS 2 x ogled legla z izpolnitvijo potrebnih tiskovin je skupno 20 EVR + 2 x potni stroški, pa še veliko manj dela je.

LP


(3) Psi, ki se uporabljajo za delo v lovišču, morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo (SLR), tetovirani in telesno ocenjeni. Tetovirna številka je vtisnjena v levem uhlju, izjemoma pa pri manjših pasmah v kožno gubo notranjega dela stegna. Tetovirna številka predstavlja številko vpisa psa v SLR. Psi, ki so uvoženi iz držav, kjer tetoviranje ni obvezno, morajo biti takoj po vpisu v SLR označeni na enak način.

Brane, po tem, kar piše v osnutku pravilnika jaz tudi smatram, da je tetoviranje nujno, saj je uporabljena beseda "morajo", če se motim me prosim popravi ker mi res ni jasno. Hočem reči, da nikjer ne piše da ni nujno dati tetovirati.
Pa še tvoje mišljenje me zanima, ker vidim da si dobro poučen, kaj meniš o 9 členu 3. alineja kjer je navedeno da nadzor vrši KLK pri LZS.
Pa še kaj je z iskanjem medveda ali so kaj storili v to smer ker v osnutku ni nič napisano kako je s tem.
Hvala vnaprej za odgovor.

alojz1
7. January 2015, 11:47
Zmotno pa razmišljaš, da jaz kot vzrejno tetovirni referent služim s tem ko tetoviram pse. LP
Špeličeva je v dopisu, ki je objavljen v temi "tetoviranje-čipiranje" napisala, da je tetoviranje nepotrebno. Ni pa prepovedano, če se izvaja v stanju anestezije. Če bo zapisano v pravilniku kot OBVEZNO verjemi, da bo veterinarska stroka to izvajala. To pa bo velik in nepotreben strošek vzrediteljev in vodnikov, ki bodo psa kupili v tujini. Saj je napisano, da je tetoviranje obvezno tudi za uvožene pse.
Vi bi morali biti v pomoč in vzpodbujati domačo kinologijo. Pa vedno nove prepreke sprejemate. Ki niso poceni. Zato si marsikdo psa ne more privoščiti ali pa ga nabavi pri južnih sosedih kjer so cenejši.To pa je kar občutna izguba dohodka KZS (poleg tega da naši registrirajo psarne na hrvaškem) kljub velikim stroškom pri vpisu v našo rodovno knjigo.
Razmislite, če je to res v našo korist.

alojz1
7. January 2015, 15:33
na Lukovici podal zaslužni kinolog in priznani kinološki sodnik Tomaž Burazer. Podprla ga je še vrsta priznanih kinoloških sodnikov na tem sestanku.

Zmotno pa razmišljaš, da jaz kot vzrejno tetovirni referent služim s tem ko tetoviram pse. Če lastnik tega ne želi, jih pač ne tetoviram, honorar je kljub temu isti. Po ceniku KZS 2 x ogled legla z izpolnitvijo potrebnih tiskovin je skupno 20 EVR + 2 x potni stroški, pa še veliko manj dela je. LP

Tomaža tudi jaz visoko cenim. Ne morem pa mimo pregovora "kar se Janezek nauči to Janez zna"
S tem mislim odpor sodnikov do sprememb, ki jih določa zakon. Tudi konjev ne žigosajo več odkar so čipi. Vsi se moramo prilagajati novemu. Tudi sodniki.

Je pa res, da je drugi obisk referenta in drugi ogled legla nepotreben (20â?? + prevoz). Takrat so psički že čipirani. Vem, da boš rekel kako je potrebno, da vidi,če so kakšne anomalije. Ne poznam primera, da bi mladič ne dobil rodovnika (tudi če ni ravno v standardu). Rodovnik se izda. Telesna ocena pa je tista merodajna na koncu. Ampak lovi pa lahko vseeno.
Kje je potem hakeljc, če ne v denarju? biggrin

Kolovski
7. January 2015, 15:40
Kje je potem hakeljc, če ne v denarju? biggrin

V življenju nekaterih kinologov/sodnikov, ki zaenkrat živijo še pred leseno žlico. Ne vem, ali so nekateri totalno bedasti, ali ne znajo brati zakona in kaj piše v njem za tetoviranje?

alojz1
7. January 2015, 16:58
Ponovno pozdravljen Alojz1!Številka je zagotovo 0399.., če pa bi uhelj fotografiral s prave strani, da bi bile številke prikazane pravilno in ne obrnjeno in bi bila zajeta celotna številka, bi pa bilo še boljše. Priporočam, da ko se številka nekoliko slabše vidi, pod uhelj podložiš prižgano baterijsko številko in ne boš imel nobenih problemov.lp.
Ja, moraš biti malo forenzika da ugotoviš iz katere strani brati. Verjetno si na KZS pogledal katere številke so v tem leglu. Pa zadnje, ki je najbolj pomembna nisi napisal ker ne veš od katerega psa sem uhelj slikal.
Sem vzel najbolj močno LED svetilko in ga v temo peljal pa se nič skozi ne vidi. Prepeličar ima kosmata ušesa. biggrin

pidog
7. January 2015, 17:48
...
Lisica nikoli ni bila mala divjad in nikoli ne bo. Vedno bo spadala med zveri - kožuharje, kot smo jih nekoč imenovali. Tudi na to področje se omenjeni pravilnik ne spušča in ga ne ureja.

lp

Ne vem kako so vas učili, ampak lisica je še zmeraj mala divjad (vsaj upam da ni že velika ... po odnosu do nje pa je najraje zveeerbiggrin ) ali pa pojma "divjad" ne razumem več prav:icon_redface:

Dober pogled!

PS
Malo za primerjanje kako imajo recimo še drugi urejeno

http://shrani.si/f/21/jA/4EjT8RDP/bruebersichtclipimage002.jpg
http://shrani.si/f/1J/5x/4uTD5aO9/bruebersichtclipimage004.jpg

pranger
7. January 2015, 19:04
Špeličeva je v dopisu, ki je objavljen v temi "tetoviranje-čipiranje" napisala, da je tetoviranje nepotrebno. Ni pa prepovedano, če se izvaja v stanju anestezije. Če bo zapisano v pravilniku kot OBVEZNO verjemi, da bo veterinarska stroka to izvajala. To pa bo velik in nepotreben strošek vzrediteljev in vodnikov, ki bodo psa kupili v tujini. Saj je napisano, da je tetoviranje obvezno tudi za uvožene pse.
Vi bi morali biti v pomoč in vzpodbujati domačo kinologijo. Pa vedno nove prepreke sprejemate. Ki niso poceni. Zato si marsikdo psa ne more privoščiti ali pa ga nabavi pri južnih sosedih kjer so cenejši.To pa je kar občutna izguba dohodka KZS (poleg tega da naši registrirajo psarne na hrvaškem) kljub velikim stroškom pri vpisu v našo rodovno knjigo.
Razmislite, če je to res v našo korist.

Tu je kumunikacija g. Šeličeve glede tetoviranja. Če to drži, je vprašanje, ali trditve Alojza1 držijo.

"08.07.2011 13:40

Prejemnik: Blaž Kavčič
V vednost:
Zadeva: Odgovor

Spoštovani g. predsednik, prepošiljam e-mail od gospe Vide Čadonič.

Lep pozdrav!
Marija Škulj


Vida.Cadonic@gov.si@gov.si, datum: 08.07.2011 13:37:17

Pošiljatelj: Ema.Avbelj@gov.si


Prejemnik: tjasa.krenn@DS-RS.SI
V vednost:
Zadeva: Odgovor

Spoštovani,

zahvaljujemo se za vašo elektronsko pošto.

Preučili smo obvestilo Kinološke zveze, ki ste nam ga poslali in ugotovili,
da nimamo pravne podlage za ukrepanje proti lastnici omenjenega psa.

Kakor veste, tetoviranje psov samo po sebi ni prepovedano dejanje, zato osebe samo zaradi tetoviranja ni mogoče sankcionirati.

Pri omenjenem primeru je bolj vprašljivo, kako boleč je bil postopek, s
katerim so psu potemnili smrček. Če obstaja neizpodbiten dokaz, da je bil
smrček tetoviran na način, ki je psu povzročil bolečino in trpljenje, bi
lahko govorili o prepovedanem dejanju izvajanja bolečega posega brez
anestezije. Iz dopisa pa ni razvidno, da bi takšen dokaz obstajal.

Enako kot standard za pasmo harlekinske doge, ki ga omenjate, tudi VURS
podpira stališče, da je tetovaža z namenom obarvanja smrčka (ali tetovaža
psa iz katerega koli drugega razloga) popolnoma nepotrebna, zato živali ne
bi smeli izpostavljati takšnim posegom.

Lepo vas pozdravljam,

dr. Vida Čadonič Špelič
Generalna direktorica VURS

pranger
7. January 2015, 19:16
V življenju nekaterih kinologov/sodnikov, ki zaenkrat živijo še pred leseno žlico. Ne vem, ali so nekateri totalno bedasti, ali ne znajo brati zakona in kaj piše v njem za tetoviranje?

Kolovski, ti živiš v dobi računalništva, informatike, informacijske družbe .., daj napiši zakon, kje piše, da je tetoviranje prepovedano.

alojz1
7. January 2015, 19:17
Kam smo prišli. To že tretjič premlevamo. Špeličeva samo pravi, da ni navedeno, da se je tetoviranje opravljalo brez anestezije.
Drugače povedano, da boš razumel. Pri tetoviranju bom imel vklopljen diktafon. Če pes zacvili je to neizpodbiten dokaz da boli. :grrr

pranger
7. January 2015, 19:29
Kam smo prišli. To že tretjič premlevamo. Špeličeva samo pravi, da ni navedeno, da se je tetoviranje opravljalo brez anestezije.
Drugače povedano, da boš razumel. Pri tetoviranju bom imel vklopljen diktafon. Če pes zacvili je to neizpodbiten dokaz da boli. :grrr

Alojz1, to piše: "Kakor veste, tetoviranje psov samo po sebi ni prepovedano dejanje,......."

Če ni prepovedano tetoviranje, je dovoljeno! Nikjer ne piše, da je tetoviranje dovoljeno pod anestezijo.
Ker lovski umotvori vedno dodajajo tisto, kar jim odgovarja, je zadeva takšna, kot je!

Sršen
7. January 2015, 19:41
Pranger, bom kar to kar si sam prepisal od Čaduničeve še enkrat poudaril:


Enako kot standard za pasmo harlekinske doge, ki ga omenjate, tudi VURS podpira stališče, da je tetovaža z namenom obarvanja smrčka (ali tetovaža psa iz katerega koli drugega razloga) popolnoma nepotrebna, zato živali ne bi smeli izpostavljati takšnim posegom.

alojz1
7. January 2015, 19:44
Samo ena država v EU še tetovira. Z anestezijo.
Tetoviranje smrčka je druga stvar. Tu se uporablja aparat kot za ljudi. Poškodbe so zelo površinske. Pri kleščah pa se uhelj prešpikne skozi. Vse igle naenkrat.
Dobro veš kako psi cvilijo in se otepajo. Pri vstavljanju čipov od mojih ni cvilil nihče.

Nepotrebno je Kolovskemu pisati zakon( ti si svetoval), ki se že izvaja. Kleščarje brati naučit pa tudi Kolovski ne zna.
Nikoli nisem trdil, da je tetoviranje prepovedano. Ampak (če že) izvajali ga bodo veterinarji. Pa ne zastonj. Zato so takšne zahteve kot predlagate "strel v lastno koleno".

aron
8. January 2015, 16:14
Ali je tetoviranje prepovedano ali ne me trenutno ne zanima in se naj s tem ukvarja stroka. Mene zanima samo to, ali bom po tem pravilniku MORAL psa tetovirati ali je odločitev moja kaj bom naredil (samo čipiral ali oboje). V pravilniku piše da ga bom moral čeprav nekatera"stroka"ugotavlja da se ne sme izvajati takih posegov. Sam sem za tetoviranje, vendar le pod pogojem da se vzreditelj sam odloči ali bo dal tetovirati ali ne.

pidog
8. January 2015, 16:43
Se strinjam Aron!
... ko bi bili tako "zagreti" še ko je bilo govora o kupiranju repov delovnih psov:icon_wink: . Mogoče se pa res mora le kakšnega kaj "oprijeti", da postane interes :whistle:

Sršen
8. January 2015, 19:41
... Mene zanima samo to, ali bom po tem pravilniku MORAL psa tetovirati ali je odločitev moja kaj bom naredil (samo čipiral ali oboje). ...

Je že Alojz nekajkrat napisal, pa naj ponovim.

Po tem pravilniku, če bo sprejet, ga boš moral dati tetovirati.

In ker zakon prepoveduje mučenje, bo moral biti tetoviran pod narkozo.
Tudi plačati boš moral ti! In to vse!

aron
9. January 2015, 09:35
Torej
administrator, če lahko, tukaj na forumu prisotni vodniki bi radi dali pobudo za spremembo osnutka pravilnika, da se v 2. členu, 3. alineja spremeni stavek tako, da se jasno razbere, da je tetoviranje neobvezno. Dopuščamo pa možnost, da se navede, da stroka biggrin to smatra kot priporočljivo, kar tudi je, saj dandanes vsak mesar že zna odstraniti čip morebitno ukradenemu psu. Da bi mu pa še ušes odrezal pa menda ne bo. Drugi razlog za tako pobudo je tudi ta, da nikoli ne bomo rešili tetoviranja naprimer 7 ali več let starih psov, ker bi potem res zlivali cekine na mlin nekoga. Verjetno pa se bo našel še kakšen razlog, da se tetoviranje uredi kot neobvezno.

MLikar
9. January 2015, 10:04
Torej
administrator, če lahko, tukaj na forumu prisotni vodniki bi radi dali pobudo za spremembo osnutka pravilnika, da se v 2. členu, 3. alineja spremeni stavek tako, da se ...
Seveda lahko.
Zainteresirani samo točno zapišite besedilo, kakršno naj bi bilo, oziroma točno definirate kaj se naj bi črtalo. To se potem z obrazložitvijo, zakaj se predlaga spremembe pošlje naslovniku.
Ker pa je potrebno tak dopis podpisati, bom po končanem predlogu tega natisnil in ga posredoval zainteresiranim, da ga lastnoročno podpišejo, oz podpišejo naprintanega in ga skenirajo, ter vrnejo po elektronski pošti.

Zato mi boste zainteresirani morali sporočiti kontaktne podatke po ZS.
Seveda vse to po tem, ko se boste domenili za dokončno obliko predloga spremembe.
Računajte, da bo vse to podpisovanje vzelo vsaj teden, zato pohitite!

alojz1
9. January 2015, 10:41
da stroka biggrin to smatra kot priporočljivo, kar tudi je, saj dandanes vsak mesar že zna odstraniti čip morebitno ukradenemu psu. Da bi mu pa še ušes odrezal pa menda ne bo.
Krepko pod nivojem je ponavljanje:
Res zna vsak mesar izrezati čip. Ne more pa mu spremeniti podatkov katere je vnesel veterinar in so v računalniški evidenci. Veterinar ne bo spreminjal ker lahko izgubi licenco. Pri vseh poizkusih goljufanja je bila zraven "stroka". Ravno tista, ki se tako bori za tetoviranje. In ušesa ni treba rezat. Saj so številke v večini neberljive. Takšne pa se lahko "popravijo".

aron
9. January 2015, 11:55
Alojz, se strinjam in sem za to, da se vsak vodnik sam odloči glede tetoviranja. Sam osebno nimam namena tetovirati nič, če pa že tržijo to zadevo bom za svoj denar zahteval kvaliteto ki bi morala biti nekje določena.
Torej dopolnite in damo zadevo v obravnavo.

Namesto takole:
(3) Psi, ki se uporabljajo za delo v lovišču, morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo (SLR), tetovirani in telesno ocenjeni. Tetovirna številka je vtisnjena v levem uhlju, izjemoma pa pri manjših pasmah v kožno gubo notranjega dela stegna. Tetovirna številka predstavlja številko vpisa psa v SLR. Psi, ki so uvoženi iz držav, kjer tetoviranje ni obvezno, morajo biti takoj po vpisu v SLR označeni na enak način.

Bi se glasilo takole:
(3) Psi, ki se uporabljajo za delo v lovišču, morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo (SLR) in telesno ocenjeni. Tetoviranje je neobvezno vendar priporočljivo. Tetovirna številka se vtisne v levo uho, izjemoma pri manjših pasmah v kožno gubo notranjega dela stegna. Tetovirna številka predstavlja številko vpisa psa v SLR. Za pse, ki so uvoženi iz držav, kjer tetovirane tudi ni obvezno, veljajo enaka pravila.
Obrazložitev:
• Obvezno tetoviranje ne vzpodbuja lovske kinologije na pozitiven način.
• Obvezno tetoviranje prinaša dodatne finančne obremenitve za vodnike in upravljalce lovišč.

Spremenil bi še iz takole:

(3) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika v okviru LZS opravlja KLK pri LZS.
V primeru kršitev tega pravilnika komisija najprej pisno opozori kršitelja, v primeru neupoštevanja opozorila pa lahko kršenje tega pravilnika upošteva pri izdelavi programa kinoloških prireditev ali pri zagotavljanju finančnih sredstev za dejavnost.

V takole:
(3) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika v okviru LZS opravlja lovska inšpekcija
V primeru kršitev tega pravilnika inšpekcija najprej pisno opozori kršitelja in obvesti KLK pri LZS. V primeru neupoštevanja opozorila inšpektor predpiše sankcijo. KLK pri LZS lahko kršenje tega pravilnika upošteva pri izdelavi programa kinoloških prireditev ali pri zagotavljanju finančnih sredstev za dejavnost.

Obrazložitev:
• KLK pri LZS nima nobenih pravil, ki bi ji določale pristojnosti izvajanja kakršnegakoli nadzora kaj šele izvajanja sankcij. Nima niti pravilnika o razdeljevanju finančnih sredstev.

Opomba:
V pravilnik bi bilo modro napisati, da KLK pri LZS v obliki poročil redno obvešča LZS o svojem delu. Poročila morajo biti javna.

alojz1
9. January 2015, 12:05
Čudno. Potem bo zaradi kršitve enega posameznika prikrajšana cela LKD pri financiranju?
Ta pravilnik vnaša zmedo, je nedodelan. Vse pa že vsebujejo drugi pravilniki in se členi ponavljajo.

aron
9. January 2015, 12:14
Jap, to pa tudi res drži. Alojz glede na to da si dobro podkovan iz večih tematik tako tudi kinologije, predlagam da ga preletiš (pravilnik) pa ga popraviš - mo in damo v obravnaavo pa bomo vsaj videli kaj bodo naredili potem. Saj je logično, da se z vsako malenkostjo tudi mi ne bomo strinjali med seboj pa vseeno poizkusiti ni greh. Se tudi strinjam da je predolg pravilnik in bi morali biti členi krajši in jasnejši. Ponavljanje ven zrukat je pa potrbno več časa saj moraš poleg prebrat še kake tri biblije.

Sršen
9. January 2015, 13:03
Aron, dajmo najprej pogledati osnovo:

Razpredamo o Pravilniku o uporabi lovskih psov v lovišču.
Uporaba je uporaba in nič drugega. To NI Pravilnik o financiranju lovske kinologije, to NI Pravilnik o pospeševanju lovske kinologije, to NI pravilnik o veterinarski oskrbi lovskih psov ali karkoli drugega.
Ko se vse te stvari baše v en kup, nastane nepregledna zadeva. Čemu je to potrebno? Jaz mislim, da sploh NI potrebno niti NI prav!

Zato smatram, da debatirati o financiranju ni smiselno. To sodi na druga področja, na področja društvenega odnosa med članicami in ne lovsko kinološke stroke.

Za povrhu se sedaj na KZS nekaj pogovarjajo o nekakšni reorganizaciji LKD-jev. Karkoli se bo tu spremenilo, bo zelo verjetno spremenilo osnove lovske kinologije, zato je kakršenkoli pravilnik, ki karkoli posega mimo same gole uporabe psov v lovišču obsojen na dokaj hitro neveljavnost ali/in spremembe. Čemu flancati rože v okenska korita, če pa še stene nismo sezidali?

Sršen
9. January 2015, 13:08
Določeni moji sogovorniki pravijo, da so praktično vse zadeve, ki se tičejo uporabe psov v loviščih že zajete v drugih aktih, zakonih.
Od obravnavanega pravilnika bi pričakoval le še konkretiziranje oblik lova, vendar le v smeri olajševanja, ne pa zaostrovanja pogojev. V smeri preizkušanja skozi oči sposobnosti psa opraviti določeno delo, ne pa po pripadnosti pasmi.

Sršen
9. January 2015, 13:25
Pa še konkretno o tetoviranju in kakšne posledice bo dikcija v Predlogu pravilnika, če bo sprejet, nedvomno prinesla.
Mitja Šedlbauer, avtor priročnika o odgovornem lastništvu psov, snovalec in nadzornik zakonodaje za zaščito živali in višji svetovalec na VURS-u, je na vprašanje o tetoviranju lovskih psov odgovoril, da žival pri nobenem posegu ne sme trpeti bolečin.
Zakon celo točno navaja prepovedana ravnanja in med ta že čisto na začetku našteva tudi zbadanje živali, kar tetoviranje vsekakor je.
Kakor že tolikokrat tu poudarjeno to pomeni tetoviranje pod narkozo, ki jo bo seveda moral plačati naročnik, torej vzreditelj.

Vse navedbe o tetoviranju bi bilo zato potrebno iz tega predloga pravilnika izbrisati, prostovoljno tetoviranje pod narkozo pa tako prepustiti odločitvi vzrediteljev, za kar imajo podlago v drugih predpisih.

aron
9. January 2015, 13:34
Sršen, če sprejmejo tak pravilnik kot je sedaj v obravnavi, potem jaz tukaj vidim en kup financ, ki jih bomo MORALI PLAČATI VODNIKI IN UPRAVLJALCI. Kje sedaj niso razvidne finance. Prosim povej mi za en pravilnik pa četudi o knjižnicah kjer niso opredeljene finance ali pa vsaj to kdo kaj pije in kdo kaj plača.
Da pa je možno da bo neveljaven sem pa samo bežno nekje slišal vem pa še nič natančno. Tudi nepremičninski davek bo, pa če je zid sezidan ali ne. Pravilnik je v obravnavi in šel bo na glasovanje tak ali drugačen. Ne samo govoriti da je slab in nesmiseln, potrebno je kaj storiti da bo vsaj približno smiseln če ga bodo dal na mizo.

En politik je enkrat dejal "ne gre se za to da bomo nekomu nekaj vzeli, gre za to, da pač nekomu nekaj ne bomo dali"

Sršen
9. January 2015, 13:34
V primeru, da bo to o tetoviranju v Pravilniku ostalo in bo ta sprejet se bo nedvomno dogodil sledeči scenarij:

Ob tetoviranju mladičev novega legla bodo seveda prisotni člani družine in bodo slišali, kako so mladiči zacvilili. Nekdo od njih bo dogodek tudi posnel na telefon za zasebno rabo, a se bo ta posnetek zaradi suma kaznivega dejanja kasneje tudi pravnomočno uporabil v sodnem postopku, ki ga bo sprožil vzreditelj ali več njih.

Tetovirni referent se bo seveda ob preiskavi in v sodnem postopku izgovarjal na debatirani pravilnik.

Pravno bolj poučeni pa lahko sedaj pomislijo in nam napišejo svoje mnenje ali bo kazen plačal tetovirni referent, ker bo ugotovljeno da je to počel že večkrat, bo mogoče celo obsojen na zaporno kazen (mučenje živali) ali pa bo pezo kazni nosila LZS, s tem pa mi vsi, ki ji plačujemo članarino.
Ali bo pri tem šlo spet nekaj deset tisočakov za kakšne zeloooo modre nasvete hišnih pravnikov pa se ni potrebno posebej spraševati.
Zagotovo in jasno pa se bo potem spet ponovila zgodba s stroški sej in ponovnega modrovanja ob spreminjanju Pravilnika.

Resno mislim, da bi predlagatelji morali vsaj to umakniti iz predloga!
Kaj več ostalega premlevati pa se mi po pravici rečeno, niti ne ljubi.

Sršen
9. January 2015, 13:45
Sršen, če sprejmejo tak pravilnik kot je sedaj v obravnavi, potem jaz tukaj vidim en kup financ, ki jih bomo MORALI PLAČATI VODNIKI IN UPRAVLJALCI.

Mislim, da si v zmoti.

Veš kaj pa jaz vidim v primeru, da klima za vzrejo in vodenje psov ne bo nam psom in vodnikom prijazna?
Da se bomo požvižgali na ta Pravilnik in vse ostalo in delali naprej po svoje. Moj pes bo jagal, pa naj bo tetoviran ali pa ne. Zakon o zaščiti živali in moj "sloves" ga bo ščitil pred kakšnim trapastim jagrom, če ga bo "na sprehodu slučajno pobeglega" hotel "ustaviti".
Nadzora nad pregnanimi v današnjem stanju "demokracije" ne more zagotoviti nihče in jo tudi nad psi ne bo!
Bomo že našli luknje, brez skrbi.
Taki pravilniki bi morali spodbujati in ne zaostrovati in oteževati.

Aron, ne pravim, da financiranja kinologije ni potrebno urediti. Nasprotno. A to nikakor ne spada v Pravilnik o delu lovskih psov v lovišču. Gre za kompleksno področje medsebojnih odnosov, obveznosti in ukrepov, kar ne more biti napisano kot je. Za to mora biti spisan nov akt, ki bo temeljil na urejenih razmerjih vseh deležnikov, kar pa danes ni slučaj! Zato je bolje da se za sedaj opiramo na obstoječe pravilnike o financiranju znotraj LZS in na enakopravnost pri podeljevanju sredstev.

Aron, saj dobro vem kam pes taco moli, a ta Pravilnik ni pravi naslov! Vsaj moje prepričanje je tako.

aron
9. January 2015, 13:58
ta Pravilnik ni pravi naslov! Vsaj moje prepričanje je tako.[/QUOTE]

Tudi jaz upam da je tako.

pidog
9. January 2015, 15:38
Se tudi sam strinjam s tistimi, ki pravijo, da mora pravilnik zajemati samo pogoje za opravljanje dela lovskega psa v lovišču, brez ostale navlake. Navsezadnje tudi označevanje lovskih psov ne sodi zraven; pa stopimo še tukaj korak bližje športnikom in ostalim, kot pri kupiranju. Zakon že imamo. Podzakonski akt je nepotreben!!!:icon_wink:
Pravilnik z ostalo navlako je lahko že jutri neuporabem ozirajoč se na SLO zgodovino!

Pošteno bi bilo, da pasem ne bi upoštevali, kar pa na žalost potegne zraven dosti sprememb na ostalih področjih.
Kar se tiče dela psov sem svoje mnenje že podal. Novo vrednotenje je boljše od prejšnje neumnosti. Za kaj bolj korenitega pa bi morali začeti na začetku: ločiti delo, uporabo lovskih psov v loviščih / vzreja lovskih psov.

pidog
4. February 2015, 08:13
MLikar, odličen prispevek v 2/2015 Lovcu!!!
Bodo imeli "kinološki strokovnjaki" zopet par let opravičila za zahtevno delobiggrin ... čeprav sumim, da bo obrodilo dobre sadove. Na slabem drevesu ne bo nikoli dobrih!!!

Dober pogled!