PDA

View Full Version : Kdo ali kaj so OZUL-i?ZR7
30. November 2009, 08:55
Ob predlogu sprememb Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub LUO se je med razvnela kar vroča debata. Iz nje je razvidno da marsikomu, tudi tistim, ki sedijo na funkcijah v OZUL-ih in tudi drugih lovskih in nelovskih zvezah sploh ni jasno, kakšna je zakonska in dejanska vloga OZUL-ov.

Kaj nam o tem veste napisati eni ali drugi in kako to razumemo "običajni" lovci?

ZR7
30. November 2009, 09:05
Pravilnik o OZUL-ih je objavljen tu (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200662&stevilka=2631).

Sraka
30. November 2009, 09:21
Kaj nam o tem veste napisati eni ali drugi in kako to razumemo "običajni" lovci?
_____________

Dragi šef kako pa naj "običajni" lovci sploh kaj razumejo, ko pa jih ni nihče seznanil z dokumentom " Dolgoročni načrt za ..........xy...............lovsko upravljavsko območje za obdobje 2007 - 2016 ". Ko pa se niti v vsakoletnih planskih dokumentih LD v veliko primerih izhodišča tega dokumenta ne upoštevajo in niso sestavni del dolgoročne politike LD na področju gospodarjenja z divjadjo ter prostorom. Ta dokument bi moral viseti na vseh oglasnih deskah v vseh lovskih domovih in bi moral biti "sveto pismo" gospodarjev LD.

Vso to današnje stanje pa je seveda le posledica neaktivnosti vodstev LD v postopku nastajanja tega dokumenta, ki takrat članstva v LD-jih niso seznanila s predlogom dokumenta in predlogi za kakšne dopolnitve ali spremembe so nastali le v zelo ozkih krogih in še to izven LD-jev.

S končnim tekstom tega dokumenta pa so seznanjeni le redki posvečeni posamezniki. Ni vse zlato kar se sveti!!!!!

springer
30. November 2009, 09:42
Za vse, ki bi radi postaliS končnim tekstom tega dokumenta pa so seznanjeni le redki posvečeni posamezniki. Ni vse zlato kar se sveti!!!!!

http://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/gozdne-zivali-in-lovstvo/dolgorocni-nacrti-za-lovsko-upravljavska-obmocja-za-obdobje-2007-2016/index.html

ZR7
30. November 2009, 09:46
Da se bomo pri debati in pojasnjevanju držali zakonskih osnov sem zbral
kaj o OZUL-ih med drugim pravi ZDLov:


4. člen
(temeljna izhodišča načrtovanja, nosilci načrtovanja in trajnostnega gospodarjenja z divjadjo)
(6) Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom so v Republiki Sloveniji za dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo zaradi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo združevati v Območna Združenja Upravljavcev Lovišč.


64. člen
(vrste lovskih organizacij)

Lovske organizacije so lovske družine, Zveza, lovišča s posebnim namenom, javni zavodi ter območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom združenih v lovsko upravljavskem območju (v nadaljnjem besedilu: območno združenje upravljavcev).


67. člen
(območno združenje upravljavcev)

(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju se morajo zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo združiti v območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom.
(2) Organa območnega združenja sta zbor upravljavcev, kjer so enakovredno zastopani predstavniki vseh upravljavcev in izvršilni organ. Izvršilni organ izvoli zbor upravljavcev.
(3) Izvršilni organ je sestavljen iz devetih članov oziroma članic, ki se izvolijo glede na strokovne kriterije in proporcionalno glede na površino lovišča v lovsko upravljavskem območju. Mandat članov oziroma članic v izvršilnem organu je petleten.
(4) Temeljne pristojnosti izvršilnega organa območnega združenja upravljavcev so:
– urejati stvari strokovne in upravljavske narave članov združenja v povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu in za njihov račun;
– usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov in Zavoda ter do Zveze;
– organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju z Zavodom;
– pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih;
– ostale naloge, ki jih sprejme zbor upravljalcev iz drugega odstavka tega člena.
(5) Območno združenje upravljavcev pokriva stroške delovanja s prispevki članov, prispevki sponzorjev in z drugimi viri.


21. člen


(naloge lovskih organizacij)

(4) Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v sodelovanju z Zavodom opravljajo v javnem interesu letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi.

22. člen

(javno pooblastilo)

Kot javno pooblastilo opravljajo posamezne naloge:
– območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom naloge iz četrtega odstavka 21. člena.

23. člen
(financiranje)

(1) Naloge iz 20. in 21. člena se financirajo glede na njihov obseg, zahtevnost in intenzivnost, in sicer:
– naloge, ki jih opravljajo območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom iz prispevkov upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju.
(2) Minister na predlog Zavoda predpiše merila za finančno ovrednotenje nalog iz 21. člena.


45. člen
(ukrepi ob odstrelu divjadi, najdbi poginule divjadi in poseganju v populacije ali najdbah zavarovanih vrst velikih zveri)

(2) Upravljavec je dolžan poskrbeti, da pooblaščeni predstavnik oziroma predstavnica (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) Zavoda še pred izkoženjem opravi ogled vsakega odvzetega medveda, volka ali risa, opravi vse predpisane meritve, odvzame potrebne vzorce in ugotovi, ali je bil odvzem opravljen v skladu z izdanimi dovoljenji tega zakona. Upravljavec mora o odvzemu najpozneje v 24 urah obvestiti območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki mora o odvzemu čimprej obvestiti vse druge upravičence za lov v lovsko upravljavskem območju.

46. člen
(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri)

(4) Minister na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila za evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju.

ZR7
30. November 2009, 09:50
Sraka, popolnoma ti lahko pritrdim.
Zato pa moramo vse to čimbolj "na svetlo dati", da čimveč lovcev spregleda, kdo vse jih vodi za nos in kdo vse v hierarhiji lovskih organizacij samo išče korist zase ali svoj lobi.
Šele potem se pa mogoče zna zgoditi, da bodo "običajni" lovci kakšnega od teh "zvezdašev" na tla sklatili in na njegovo mesto postavili tiste, ki jim bo lovcev in divjadi mar.

ZR7
30. November 2009, 09:54
Bolj ko gledam in obnavljam svoje znanje o OZUL-ih, bolj sem prepričan, da se je tudi v te organizacije nekje vrinil bacil ZLD-jev, ki bi radi vplivali in odločali v imenu LD-jev za svoje koristi. Bacile nosijo tako nekateri funkcionarji LZS, ZLD-jev kot tudi Zavoda.
Le sodelovanja in odločanja upravljavcev lovišč v njihovi lastni zvezi je očitno bolj malo.

In sedaj vprašanje za 1. nagrado:
Ali LZS spodbuja ali zavira delovanje OZUL-ov?

Krpan
30. November 2009, 10:17
V našem Ozulu smo zadnjič po 5,5 urah ostre razprave upravljalci prevzeli oblast. To se je zgodilo prvič po petih letih od ustanovitve. Nisem sicer prepričan, da bo sedaj vse idealno, se bo pa glas upravljalcev lovišč zagotovo bolj slišal. Imam občutek, da bo sedaj OZUL povzročal največ sivih las ravno tistim, ki so bili za njegovo ustanovitev.

Ideja o OZUL je dobra, samo praksa se je precej izprevrgla.

Kar nekaj predsednikov ima finance ozula na svojem osebnem računu. Eni in isti ljudje pa se pojavljajo v več vlogah.

Sraka
30. November 2009, 12:08
Za vse, ki bi radi postalihttp://www.zgs.gov.si/slo/delovna-podrocja/gozdne-zivali-in-lovstvo/dolgorocni-nacrti-za-lovsko-upravljavska-obmocja-za-obdobje-2007-2016/index.html
_____________

Spoštovani kolega, sam to dobro poznam. Vendar ni moja naloga ne funkcijska in ne kakšna drugačna, da ta načrt kopiram in z njim ter njegovo vsebino kogar koli v LD posiljujem. Poznal sem že predlog načrta in čakal na njegovo predstavitev in mogoče celo, da bi lahko oziroma smel podati celo kakšno pripombo ali predlog. Pa se ni zgodilo nič takega. Prepričan sem, da najmanj 95% članov katere koli LD sploh ne ve, da kaj takega obstaja, kaj šele, da bi vedeli kaj v tem dokumentu piše.

Še vedno vztrajam na tem, da bi moral ta načrt viseti na vsaki oglasni deski v vsaki lovski koči in da je to "sveto pismo" slehernega gospodarja, ker mi ni jasno kako lahko LD-ji izdelajo terminske plane, če ne poznajo vsebine teh načrtov.

V popolnosti pa se strinjam tudi s tistim kar sta o OZOL-u napisa ZR7 in Krpan. Sam sem pristaš OZUL-a s tem, da imajo v njem ob Zavodu za gozdove še prvo besedo upravljavke lovišč ( LD ) brez raznih ZLD-jev in druge navlake, ki želi ob tem nastavljati svoje lončke.

Avtorji OZUL-ov so ob pisanju novega lovskega zakona zasejali malo vetra in sedaj dobivajo burjo.

tica
30. November 2009, 12:52
Krpan, globoko spoštovanje do tvojih idej in znanja, vendar tega po mili volji ne morem razumeti: Kako lahko prevzameš oblast nad tistim, kar že imaš v oblasti?

springer
30. November 2009, 13:33
Sraka sploh ne dvomim, da ne poznaš. Da bodo vedeli še ostali. Če se nihče ne zanima, se pač ne. Tam, kjer so se (kot smo brali v Lovcu), so se žal zadeve nerodno lotili (eni in drugi).

P R A V I L N I K o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo
20. člen

(predstavitev dolgoročnega načrta LUO in roki za sprejemanje)

(1) Osnutek dolgoročnega načrta LUO določi Svet Zavoda. Osnutek dolgoročnega načrta mora Zavod objaviti na svoji spletni strani 10 dni pred javno predstavitvijo. Po javni predstavitvi osnutka dolgoročnega načrta LUO, ki jo opravi Zavod, dajo na osnutek načrta Zavodu pisno mnenje izvršilni organ OZUL v LUO v imenu upravljavcev lovišč in LPN, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem, in sicer v roku 15 dni po javni predstavitvi osnutka dolgoročnega načrta LUO. O poteku javne predstavitve osnutka dolgoročnega načrta LUO je treba voditi zapisnik.

ZR7
30. November 2009, 14:06
Krpan, globoko spoštovanje do tvojih idej in znanja, vendar tega po mili volji ne morem razumeti: Kako lahko prevzameš oblast nad tistim, kar že imaš v oblasti?

Tica, to lahko storiš v primeru, da si to enkrat iz oblasti že izpustil. In so oblast prevzeli zagovorniki metod LPN-jev in določenih struj v LZS, ki priznavajo le ZLD-je kot edine zveličave za upravljanje v Slovenskem lovskem prostoru.

Če pa bi v OZUL-ih svoje pravice in dolžnosti od vsega začetka uveljavljale upravljavke lovišč, ja potem, Tica, oblasti ne bi bilo treba prevzemati.
Da pravljično povem, gre za nekakšno borbo za svobodo.
Ali se bodo borci dvignili tudi drugje, bomo pa še videli.:icon_redface:

Prepelicar
30. November 2009, 15:02
Krpan imam občutek, da so oblast v tvojem LUO zopet prevzeli ZLD-ji oz. nekašni neformalni konglomerati LZS-ZLD-večni funkcijonarji in grdo "nasamarili" dejanske oblastnike OZUL-a oz. LUO, to pa so upravljavke lovišč in nihče drug.

Krpan
30. November 2009, 16:54
Krpan imam občutek, da so oblast v tvojem LUO zopet prevzeli ZLD-ji oz. nekašni neformalni konglomerati LZS-ZLD-večni funkcijonarji in grdo "nasamarili" dejanske oblastnike OZUL-a oz. LUO, to pa so upravljavke lovišč in nihče drug.

To delno drži, vendar situacija sedaj je bila nevzdržna, saj je bil ozul samo podaljšana roka nekoga, ki je pridno ignoriral predloge ki niso prišli iz prave strani. Ne delam si utvar, da bo sedaj vse OK, dobro pa je da je je začel en proces. Če bodo starešine, ki na Zboru upravljavcev zastopajo lovišča izbrala večne finkcionarje ZLD potem jim pač ni pomoči, vendar bodo pa vsaj imeli možnost izbire.

Upanje vidim, v tem, da so predsedniki LD, ki so v veliki meri zelo pasivni in nezainteresirani, skoraj šest ur zdržali in na koncu dvignilki roke za spremembe. To je znak, da je tudi njim počasi prišlo do konca.

Sraka
30. November 2009, 17:02
Če pa bi v OZUL-ih svoje pravice in dolžnosti od vsega začetka uveljavljale upravljavke lovišč, ja potem, Tica, oblasti ne bi bilo treba prevzemati.
Da pravljično povem, gre za nekakšno borbo za svobodo.
Ali se bodo borci dvignili tudi drugje, bomo pa še videli.:icon_redface:

________________

Dragi kolega šef ponovno si odprl temo okrog katere se bomo, kot vse kaže, ponovno malo produktivno udarili in mogoče celo tako malo folklorno sprli. Kako sam vidim OZUL in razumem njegovo zakonsko funkcijo , sem napisal v prispevku v sosednji temi. Po mojem mnenju ni mogoče v OZUL-u prevzemati prav nikakršne oblasti, ker edini, ki bi v OZUL-u lahko predstavljal kakršno koli oblast je Zavod za gozdove - zakaj tako mislim pa sem že pojasnil v sosednjem prispevku.

Torej ni prav nobene potrebe po kakšni revoluciji borcev, temveč le država mora opraviti svoj del naloge in to kar je zapisala v zakon tudi operacionalizirati in formalizirati v praksi. OZUL je metoda ali način dela ter zakonsko zaukazanega sodelovanja med tistim, ki je koncesijo podelil in tistimi, ki so koncesijo dobili.

Vse drugo je le spopad z vetrom.

Krpan
30. November 2009, 17:02
Kako lahko prevzameš oblast nad tistim, kar že imaš v oblasti?

Demokracija lahko deluje samo na predpostavki, da sta se vsaj dva (pozicija- opozicija), ki imata različne poglede, pripravljena angažirati, ter prevzeti odgovornost.

Če obstaja samo eden, potem temeljnega pogoja za demokratičnost ni in smo v enoumju.

Tako je bilo tudi v našem OZULu. Tostega ki se je bil pripravljen angažirati in za ozul prevzeti odogovornost smo podprli in zanj pridno dvigovali roke. Za delo ki ga je opravil smo mu tudi hvaležni, čeprav nismo bili vedno zadovoljni.

Sedaj se je pojavila tudi opozicija, ki bi določene stvari naredila drugače. Opozicija ni čisto enotna, in so v njej različni pogledi (tako kot v Demosu), vendar se je večina upravljalcev lovišč odločila zanjo. Z tem ji je naložila odgovornost, da izpelje stvari ki so v interesu upravljavcev. Če tega ne bo storila bo pogorela.

rock&roll
30. November 2009, 17:24
O čem se sploh prerekamo? Ne razumem čisto kaj nas (gledno široko) moti pri teh OZUL-ih? Kdo sestavlja OZUL? Upravljalci lovišč, to izhaja iz imena, a ne? Upravljalci lovišč pa so LD in LPN. Torej one izvolijo svoje predstavnike v izvršni odbor, ki ima naloge, opredeljene v zakonu. Če v nekaterih okoljih nismo zadovoljni s svojii predstavniki v izvršnem odboru jih je potrebno odpoklicati, zamenjati. Sedaj bo priložnost za redno zamenjavo, saj se počasi končujejo mandati članom izvršilnih odborov. Os starešin je torej odvisno koga bodo izvolili v ta organ. Če ne bo dobijal polena pod noge s strani nas samih, bodo lahko opravili svoje delo kakovostno. Ne nazadnje so zakonsko pooblaščeni da opravljajo zadeve strokovne narave v odnosu do države in državnih organov in tudi do LZS. Odnos med LZS in OZUL bi moral temeljiti na partnerskem odnosu saj ne nazadnje gre za članice (LD) ki so tako upravljalke in s tem članice OZUL kot tudi za društva in s tem članice LZS. Ni vsebinskih razlogov, da bi med njima nastalo nasprotovanje, lahko so samo čisto osebni, personalni razlogi, kar pa je na žalost stalnica predvsem v LZS. Tisti, ki so na funkciji v LZS imajo občutek, da lahko ukazujejo tudi tistim, ki so bili izvojeni v organ OZUL-a. To pač ne gre, prej bi lahko bilo obratno, čeprav tudi to ni potrebno. Rešimo se tistih, ki namenoma delajo razdore po sostemu "skregaj in vladaj".

Prepelicar
30. November 2009, 17:26
Bojim se, da bo dober namen OZUL-ov, kot strokovnih teles, kateri naj bi služil upravljavcem lovišč, kot strokovno in neodvisno telo za uravnavanje interesov upravljavcev in države počasi postal podoben Lovski zvezi Slovenije, katere so polna usta spoštovanja zakonodaje in demokratičnosti (pa še vedno se kot pijanec plota drži ZLD-jev in funkcijonarjev v naftalinu) ter postal prizorišče političnih in frakcijskih bojev posameznih lovsko-nelovskih elit v para ZLD-jih in raznih kvazi intelektualskih sredin po posameznih LD-jih. Če se ta situacija izkaže kot realnost potem resnično slovensko lovstvo lahko samo še poškropimo z pušpanom in mu priredimo lep lovski pogreb. Upam da se ta preteča nevarnost ne bo uresničila.

Kaluža
16. December 2009, 18:34
Pozdravljeni, g. Tica! Zanima me, če so bili vodje za gozdne živali (ZGS) na usposabljanju lisjaka, ker jim moramo pošiljati podatke o nekaterih objektih (na papirju in po mejlu), kljub temu, da imajo vse zapisano v Lisjaku pod objektih in letnih načrtih.To je sklep LUO.KAJ POČNE STROKOVNI TAJNIK???!!!:icon_exclaim:

tica
16. December 2009, 20:02
Na usposabljanjih sem vesel vsakega udeleženca, mogoče je bil navzoč tudi kakšen načrtovalec. Si pa zadel bistvo, tajniki OZUL in OLZ praviloma le pregledajo udeležbo, potem pa imajo svoje opravke, znanja imajo v povprečju le za vzorec, saj jih potem praviloma tica rešuje.
Trenutno načrtovalci do modula objekti še nimajo dostopa (dogovori tečejo), vidijo pa vse podatke v letnih načrtih lovišč.