Stran 1 od 11 12345 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 107

Tema: Iz sodne prakse

 1. #1

  Privzeto Iz sodne prakse

  Sodno varstvo v primeru izklju?itve iz ?lanstva LD ali zavrnitve sprejema v ?lanstvo

  Iz sodbe VSL ICp 72/2006:

  ?eprav ZDlov sodnega varstva v primeru izklju?itve in sprejema v ?lanstvo v LD-jih posebej ne ureja in se v tem razlikuje od predhodnega ZVGLD, je vpra?anje prenehanja ?lanstva v dru?tvu, kamor sodi tudi LD, glede na samo naravo pravice do ?lanstva v dru?tvu kot pravice do zdru?evanja kot temeljne ?lovekove pravice in svobo??ine, tako pomembna pravica, da mora u?ivati sodno varstvo. Gre za civilno pravno zadevo, saj imata stranki (LD in ?lan oz. oseba) status subjekta civilnega prava, zato je za odlo?anje o sporih pristojno redno sodi??e.

  Pri tem je pomembno, da pravica do sodnega varstva zagotavlja vsakomur, da lahko od sodi??a zahteva in tudi dose?e odlo?itev o sporu glede civilnih pravic in obveznosti, pri ?emer je tak?na odlo?itev lahko le meritorna, vsebinska odlo?itev (primerjaj Gali?, Komentar k 2. ?lenu ZPP, Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, prva knjiga, Ur.l.: GV Zalo?ba, 2005). Torej po o ceni sodi??a ni pomembno, da novi zakon - ZDLov-1 izrecno ne predvideva ve? mo?nosti sodnega varstva v primeru ne sprejema ali izklju?itve iz ?lanstva lovske dru?ine, saj je tako sodno varstvo glede na pomembnost odlo?itve o pravici do zdru?evanja mogo?e uveljavljati ?e na temelju same Ustave.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 2. #2

  Privzeto

  Odvzem oro?ja, streliva in oro?nih listin – razlogi za odvzem oro?ja


  JEDRO:
  Lastniku se odvzamejo oro?je, strelivo in oro?ne listine, ?e ne izpolnjuje ve? pogojev za pridobitev dovoljenja, med drugim je to tudi, ?e je s pravnomo?no odlo?bo obsojen za prekr?ek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

  Komentar:

  Po 58. ?lenu ZOro-1 lahko pristojni organ odvzame oro?je, strelivo in oro?ne liste posamezniku, ki ne izpolnjuje ve? pogojev iz 2. do 6. to?ke 2. odstavka 14. ?lena ZOro-1, v 3. odstavku 58. ?lena ZOro-1 pa je dolo?eno, da prito?ba ne zadr?i izvr?itve odlo?be. V 2. do 6. to?ki 2. odstavka 14. ?lena so predpisani pogoji, pod katerimi se lahko da posamezniku dovoljenje za nabavo oro?ja, dovoljenje za nabavo streliva, oro?ni list in dovoljenje za posest oro?ja. Med temi je v 2. to?ki tega odstavka tudi pogoj, da ni zadr?kov javnega reda. V 15. ?lenu ZOro-1 pa je navedeno, kaj se ?teje za zadr?ke javnega reda po 2. to?ki 2. odstavka 14. ?lena ZOro-1. Med drugim je to tudi, ?e je posameznik s pravnomo?no odlo?bo obsojen za prekr?ek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

  Sodba VS15423 –opr. ?t.: I Up 1020/2000

  JEDRO:

  Oro?je je mogo?e zaupati samo osebi, ki je zaradi okoli??in, v katerih ?ivi, primerna za posest oro?ja in ki oro?ja v nobenem primeru ne bi zlorabila. Oseba je zaradi svojega ravnanja izgubila zaupanje, da bo oro?je uporabljala premi?ljeno in odgovorno in ji je zato treba oro?je odvzeti.

  Komentar:

  Po 2. alinei 1. odstavka 31. ?lena ZOro v zvezi s 1. odstavkom 20. ?lena se oro?ni list, dovoljenje za posest oro?ja, oro?je in strelivo med drugim odvzamejo takrat, ?e pristojni organ ugotovi, da so zaradi okoli??in, v katerih ?ivi lastnik oziroma imetnik oro?ja, podani utemeljeni pomisleki za nadaljnjo posest oro?ja. Ta okoli??ina pa je tudi, ?e je imenik oro?ja vzkipljiv ?lovek in nagnjen k izzivanju in spro?itvi sporov.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #3

  Privzeto

  ?e dva zanimiva judikata glede odvzema trofej.

  Opravilna ?tevilka: Sodba I Up 371/2004
  Opravilna ?tevilka 2: Sodba in sklep UPRS U 1334/2002
  Oddelek: Upravni oddelek
  Datum seje senata: 24.01.2008
  Podro?je: IN?PEKCIJSKO NADZORSTVO
  Institut: ukrep lovskega in?pektorja – aktivna legitimacija
  Zveza: ZVGLD ?len 14, 14/2, 77, 77/1-4. ZUS ?len 18, 18/1.

  JEDRO:

  Pri izvajanju in?pekcijskega nadzorstva je lovski in?pektor upravi?en zase?i protipravno ulovljeno divjad oziroma njene dele.

  Povzetek obrazlo?itve:

  Z odlo?bo dne 23.4.2001, ki je bila izdana po uradni dol?nosti na podlagi dolo?b 2. odstavka 14. ?lena ZVGLD ter 5. ?lena Uredbe o zavarovanju ogro?enih ?ivalskih vrst, je to?ena stranka za ?as od 1. maja 2001 do 31. decembra 2001 odlo?ila o kvoti medvedov za odstrel po posameznih lovsko gojitvenih obmo?jih; z izpodbijano 6. to?ko pa nalo?ila Zavodu za gozdove Slovenije, lovskim organizacijam in In?pektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi?tvo, da nadzorujejo izpolnjevanje odlo?be in njenih dolo?il; in?pektor pa mora trofejo medveda, za katero se ugotovi, da je uplenjen v nasprotju z dolo?ili odlo?be, uplenitelju zase?i. Iz omenjene odlo?be izhaja, da je bila vro?ena Zavodu za gozdove Slovenije, Lovski zvezi Slovenije ter In?pektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi?tvo. Glede na podatke v upravnih spisih, je sodi??e prve stopnje v izpodbijani sodbi pravilno ugotovilo, da to?e?a stranka v postopku, ki se je kon?al z obravnavano odlo?bo ni sodelovala ne kot stranka in ne kot stranski udele?enec, ter da ji z odlo?bo ni bilo ni?esar nalo?eno. Zato je pravilno presodilo, da v smislu 1. odstavka 18. ?lena ZUS ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko bila to?nik in s tem stranka v upravnem sporu. Zato je odlo?itev o zavr?enju to?be, zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije za spro?itev upravnega spora, tudi po presoji prito?benega sodi??a pravilna in zakonita.

  V zadevi, ki se nana?a na to?ko 2 izreka izpodbijane sodbe in sklepa pa gre za ukrep lovskega in?pektorja, ki temelji na dolo?bi 4. to?ke 1. odstavka 77. ?lena ZVGLD v zvezi z odlo?bo to?ene stranke z dne 23.4.2001. Po omenjeni zakonski dolo?bi je lovski in?pektor pri izvajanju in?pekcijskega nadzorstva upravi?en zase?i protipravno ulovljeno ali brezpravno prila??eno poginulo divjad ali njene dele in druge brezpravno prila??ene proizvode iz lovi??a ter predmete, s katerimi so bila storjena ta brezpravna dejanja. Za odreditev in?pekcijskega ukrepa lovskega in?pektorja torej zado??a ?e ugotovitev in?pekcijskega organa, da je bil ulov ?ivali protipraven. Z odlo?bo to?ene stranke z dne 23.4.2001, izdane na podlagi dolo?be 2. odstavka 14. ?lena ZVGLD, je bila na A.–B. obmo?ju, kjer izvaja lov tudi to?nica, dovoljena uplenitev le enega medveda in to v te?nostni kategoriji do 100 kg. Ob nesporni ugotovitvi in?pekcijskega organa, da je dne 25.11.2001 uplenjen medvedji samec presegal dovoljeno te?o za 17 kg (tehtal je 117 kg), sta sodi??e prve stopnje v izpodbijani sodbi oziroma to?ena stranka v izpodbijanem upravnem aktu pravilno presodila, da je ?lo za protipraven odstrel medveda. Zato je lovski in?pektor na navedeni pravni in dejanski podlagi utemeljeno in v skladu z ZVGLD odredil in?pekcijski ukrep – odvzema trofeje medvedje ko?e in lobanje.

  Vrhovno sodi??e je prito?bo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo in sklep na podlagi dolo?be 76. ?lena ZUS-1, ker je spoznalo, da niso podani razlogi, zaradi katerih se sodba (sklep) lahko izpodbija, in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dol?nosti.
  -----------------------------------------

  Judikat: VS1009876
  Opravilna ?tevilka: Sodba X Ips 635/2004
  Opravilna ?tevilka 2: Sodba UPRS U 232/2003
  Oddelek: Upravni oddelek
  Datum seje senata: 06.03.2008
  Podro?je: IN?PEKCIJSKO NADZORSTVO
  Institut: in?pekcijsko nadzorstvo – ukrep lovskega in?pektorja
  Zveza: ZVGLD ?len 7,14, 14/2, 77, 77/4.


  JEDRO:
  To?nika sta bila seznanjena glede dovoljenosti lova na medveda do te?e 150 kg. Ker je bil uplenjeni medved bistveno te?ji, ga je in?pektor upravi?eno zasegel.

  OBRAZLO?ITEV:
  Z izpodbijano sodbo je sodi??e prve stopnje kot neutemeljeno zavrnilo to?bo to?nikov zoper odlo?bo to?ene stranke z dne 13.12.2002, s katero je slednja zavrnila prito?bo to?nikov zoper odlo?bo In?pektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribi?tvo z dne 20.11.2002. Z navedeno odlo?bo je prvostopni organ nalo?il Lovski dru?ini ..., da mora izro?iti lovskemu in?pektorju trofejo medvedje ko?e in lobanje medveda, ki ga je na obmo?ju Lovske dru?ine ... dne 29.10.2002 uplenil A.A. To?ena stranka je v obrazlo?itvi navedla, da je Vlada RS na podlagi Zakona o naravni in kulturni dedi??ini izdala Uredbo o zavarovanju ogro?enih ?ivalskih vrst (Uradni list RS, ?t. 57/93), po kateri lahko pristojni minister lov na medveda izjemoma dovoli. Ta pravica je povzeta tudi v 2. odstavku 14. ?lena Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi?? (Uradni list SRS, 25/76; ZVGLD). Tak?na je odlo?ba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 10.10.2002, s katero je bilo dolo?eno, da kvoto razdelita posameznim lovskim organizacijam, na podlagi razdelilnika, pristojna obmo?na enota Zavoda za gozdove Slovenije in organ lovskogojitvenega obmo?ja. Lovski dru?ini ... je tako pripadla pravica do odstrela medveda te?nostne kategorije do 150 kg bruto te?e, kot to izhaja iz dopisa vsem lovskimi dru?inam z dne 16.10.2002, ki ga je poslala Zveza lovskih dru?in. Ob in?pekcijskem pregledu dne 7.11.2002 pa je bilo ugotovljeno, da je kljub temu, da je bil uplenitelj seznanjen glede dovoljenosti in drugih pogojev lova, pri?lo do odstopanja za 188 kg. Tak?en ulov je protipraven in po Zakonu o lovu je predvidena sankcija, ki jo je lovski in?pektor pravilno uporabil pri svojem ukrepu.

  Sodi??e prve stopnje je v razlogih izpodbijane sodbe navedlo, da je organ prve stopnje odlo?il na podlagi 14. v zvezi s 7. ?lenom in 4. odstavkom 77. ?lena ZVGLD. Iz upravnega spisa izhaja, da je bil sestavljen zapisnik o in?pekcijskem pregledu dne 7.11.2002 v navzo?nosti stare?ine prvoto?nika B.B.. in drugega to?nika A.A.. Iz zapisnika je razvidno, da sta oba seznanjena glede dovoljenosti lova na medveda do te?e 150 kg, uplenjen medved pa je bil te?ak 338 kg bruto. To?nika na vsebino zapisnika nista imela pripomb in sta ga podpisala. Organ prve stopnje se je tako pravilno oprl na 4. odstavek 77. ?lena ZVGLD, ki dolo?a, da je lovski in?pektor upravi?en zase?i protipravno ulovljeno ali brezpravno prila??eno poginulo divjad ali njene dele.

  To?nika vlagata prito?bo iz vseh prito?benih razlogov in Vrhovnemu sodi??u Republike Slovenije predlagata, da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne upravnemu sodi??u v novo sojenje, podrejeno pa, da izpodbijano sodbo spremeni in to?bi ugodi. Menita, da so ugotovitve sodi??a zmotne, saj to?nika z dopisom Zveze lovskih dru?in in z razdelilnikom, ki ga je izdala Lovska zveza, nista bila seznanjena. Dopis, na katerega se sklicuje in?pektor in katerega sta to?nika prejela ?ele po uplenitvi medveda, ne pomeni prepovedi upravnega organa in torej ne gre za gospodarski prestopek. Odstrel medveda nad 150 kg je bil sicer dovoljen z dolo?bo dr?avnega organa, ki ?teje kot edino zakonito sredstvo, s katerim se dolo?i na?in in vrsta odstrela. In?pektor je prekora?il svoja pooblastila, ko je opravljal nadzor mimo dolo?b ZVGLD in odlo?b dr?avnih organov, saj je nalo?il izro?itev trofeje medveda, ni pa odlo?il o zasegu. Medved ni bil brezpravno prila??en, saj je za njegovo uplenitev obstajala odlo?ba dr?avnega organa, ki je tak?en odstrel dovoljevala. Sodi??e je tudi spregledalo, da je to?ena stranka poravnala vse materialne obveznosti do dr?ave kot tudi do Zveze lovskih dru?in.

  To?ena stranka na prito?bo ni odgovorila.

  Glede na prehodno dolo?bo 2. odstavka 107. ?lena ZUS-1, ki velja od 1.1.2007 dalje, je Vrhovno sodi??e Republike Slovenije ugotovilo, da prito?ba to?e?e stranke ne izpolnjuje pogojev, da bi bila obravnavana kot prito?ba poz ZUS-1. Zato je prito?bo v skladu z omenjeno zakonsko dolo?bo obravnavalo kot pravo?asno in dovoljeno revizijo, sodba sodi??a prve stopnje pa je postala pravnomo?na s 1.1.2007.

  Revizija ni utemeljena.

  Revizija v upravnem sporu je izredno, nesuspenzivno, devolutivno, dvostransko in samostojno pravno sredstvo proti pravnomo?ni sodbi sodi??a prve stopnje (83. ?len ZUS-1). Revizijsko sodi??e sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dol?nosti pazi le na pravilno uporabo materialnega prava (86. ?len ZUS-1).

  Po dolo?bi 2. odstavka 85. ?lena ZUS-1 revizije ni mogo?e vlo?iti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Zato revizijsko sodi??e izpodbijane sodbe v tej smeri ni preizku?alo.

  Revizija uveljavlja tudi nepravilno uporabo materialnega prava, vendar po mnenju revizijskega sodi??a neutemeljeno, saj je izpodbijana sodba pravilna in zakonita. V obravnavani zadevi ni sporno, da je to?nik A.A., ?lan Lovske dru?ine ..., dne 29.10.2002 uplenil medveda, te?kega 338 kg bruto. Navedeno je bilo ugotovljeno ob in?pekcijskem pregledu dne 7.11.2002, pri katerem sta bila navzo?a tako predstavnik prvoto?nika kot tudi drugoto?nik A.A.. O in?pekcijskem pregledu je bil sestavljen zapisnik, iz katerega izhaja, da sta bila oba to?nika seznanjena glede dovoljenosti lova na medveda do te?e 150 kg ter o drugih pogojih lova. Na tako ugotovljeno dejansko stanje pa se je prvostopno sodi??e pravilno oprlo na 2. odstavek 14. ?lena v zvezi z 7. ?lenom Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi?? (Uradni list SRS, ?t. 25/76; ZVGLD), po katerem lahko pristojni minister z odlo?bo dovoli ali odredi lov divjadi med popolnim oziroma delnim lovopustom. Kot je ?e pravilno ugotovilo sodi??e prve stopnje, je to?ena stranka tak?no odlo?bo tudi izdala, v njej pa je bilo med drugim dolo?eno, da kvoto medvedov za odstrel razdelita posameznim lovskim organizacijam pristojna Obmo?na enota Zavoda za gozdove in organ lovskogojitvenega obmo?ja. Na tej podlagi je Zveza lovskih dru?in lovskim dru?inam posredovala obvestilo o razdelitvi odstrela, iz katerega izhaja, da lahko Lovska dru?ina ... lovi medvede do 150 kg bruto te?e. Tako je potrebno pritrditi stali??u sodi??a prve stopnje, da se je organ prve stopnje pravilno oprl na 4. odstavek 77. ?lena ZVGLD, ki dolo?a, da je lovski in?pektor upravi?en zase?i protipravno ulovljeno ali brezpravno prila??eno poginulo divjad ali njene dele. Materialno pravo je bilo zato pravilno uporabljeno.

  Revizija ne navaja, katere bistvene kr?itve dolo?b postopka v upravnem sporu uveljavlja. Ker v skladu z dolo?bo 86. ?lena ZUS-1 Vrhovno sodi??e RS po uradni dol?nosti ne pazi na kr?itve dolo?b postopka v upravnem sporu, izpodbijane sodbe v tej smeri ni preizku?alo.

  Ker niso podani uveljavljani revizijski razlogi, je Vrhovno sodi??e RS zavrnilo neutemeljeno revizijo na podlagi 92. ?lena ZUS-1.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 4. #4

  Privzeto

  Judikat glede dopustnosti rube?a trofeje za pola?ilo dolga

  VSL51775
  odlo?itve

  Opravilna ?tevilka: VSL sodba I Cp 2153/2007
  Sodi??e: Vi?je sodi??e v Ljubljani
  Oddelek: Civilni oddelek
  Datum seje senata: 27.06.2007
  Podro?je: izvr?ilno pravo - obligacijsko pravo
  Institut: nedopustnost izvr?be - ugovor tretjega - pravica, ki prepre?uje izvr?bo - obligacijska pravica - pravica shranjevalca - lovske trofeje
  Zveza: ZIZ ?len 64, 64/1, 65, 64, 64/1, 65. OZ ?len 729, 731, 735, 735/1, 729, 731, 735, 735/1. ZDLov-1 ?len 2, 2/4, 2, 2/4.

  JEDRO:
  Lastnik lovskih trofej je lovska dru?ina (4. odstavek 2. ?lena ZDLov-1), ta pa jih je izro?ila to?niku v posest oziroma upravljanje. Trofeje so bile zarubljene v postopku izvr?be, ki te?e zoper to?nikovega sina. To?nik zahteva, da se izvr?ba na trofeje izre?e za nedopustno.
  Razmerje med lovsko dru?ino in to?nikom je obligacijsko razmerje, ki ga je treba opredeliti kot hrambo oziroma shranjevalno pogodbo: to?nik kot shranjevalec je sprejel stvar od lovske dru?ine kot polo?nika, da jo hrani in mu jo vrne, ko jo bo ta zahteval (729. ?len OZ). Bistvo shranjevalne pogodbe je varovanje stvari. Varovanje pa ne pomeni samo pasivnega ravnanja ampak tudi aktivno ravnanje, kar pomeni, da mora varovalec storiti vse potrebno, da stvar ohrani oziroma jo ohrani v enakem stanju. To?nik torej z ugovorom tretjega zatrjuje lastno pravico do posesti lovskih trofej na podlagi obligacijskega razmerja z lastnikom, kateremu mora na njegovo zahtevo vrniti stvar z vsemi plodovi in koristmi od nje. Na podlagi istega obligacijskega razmerja pa je za lastnika dol?an stvar hraniti kot svojo lastno (1. odstavek 731. ?lena OZ) - lastna skrbnost pa shranjevalca zavezuje, da s stvarjo polo?nika ravna enako, kot ravna v lastnih zadevah, kar po povedanem vklju?uje tudi dol?nost za lastnika storiti potrebne ukrepe za zavarovanje stvari, v konkretnem primeru torej uveljavljati zanj pravico, ki prepre?uje izvr?bo. To pa pomeni, da to?ena stranka neutemeljeno to?e?i strani oporeka aktivno legitimacijo. Kot imetnik pravice do posesti trofej in zavezanec za vrnitev teh stvari lastniku ima namre? v postopku izvr?be zoper dol?nika pravico, ki prepre?uje izvr?bo na te trofeje.

  IZREK:
  Prito?ba se zavrne in se potrdi sodba sodi??a prve stopnje.
  To?ena stranka je dol?na to?e?i stranki v 15 dneh povrniti njene stro?ke prito?benega postopka v znesku 115,72 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po preteku paricijskega roka do pla?ila.

  OBRAZLO?ITEV:
  Sodi??e prve stopnje je s sodbo ugotovilo, da je nedopustna izvr?ba na lovsko trofejo medveda, divjega pra?i?a, jelenjih rogov, koze in jazbeca ter na TV sprejemnik znamke Samsung, glasbeni stolp znamke Philips in DVD, ki so v hrambi pri izvr?itelju M. B. in so bile zarubljene v izvr?ilni zadevi I 2005/00345 Okrajnega sodi??a v Ko?evju. To?encu je nalo?ilo, da to?e?i stranki pla?a pravdne stro?ke v znesku 457,35 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
  Zoper sodbo se je pravo?asno prito?ila to?ena stranka zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Meni, da je sodi??e prve stopnje napa?no, predvsem pa brez dokazov zaklju?ilo, da je to?nik lovec Lovske dru?ine M. preko 30 let. ?e po prejemu sodbe je to?enec prejel obvestilo enega od ?lanov te lovske dru?ine, da to?nik sploh ni ve? njihov ?lan. Vodstvo je sicer pozval, da mu to potrdi s pisno izjavo, vendar doslej odgovora ?e ni prejel. Samo izpoved to?nika pa ni dovolj. ?lan Lovske dru?ine M., ki je bil zasli?an, je potrdil le navedbe dopisa le lovske dru?ine, ki pa ga je sam podpisal brez pooblastila predsednika dru?ine in njegove vednosti. V tem dopisu so le navedbe, kako je to?nik pri?el do trofej in navedbe pravne podlage lastni?tva trofej. Lastnik trofej pa je lovska dru?ina in lastnik je tisti, ki bi moral uveljaviti ugovor tretjega in bi bil upravi?en izlo?iti trofeje iz izvr?ilnega postopka. To?nik ima pravico in dol?nost hraniti in skrbeti za trofeje, ki pa niso njegova last. O rube?u bi torej moral to?nik obvestiti lovsko dru?ino in ta bi lahko uveljavljala varstvo svoje lastninske pravice. Ker to?nik ni bil ?lan lovske dru?ine, pa je tudi razumljivo, da tega uradno ni naredil, pa? pa je izrabil prijatelja, ki mu je napisal dopis in pri?el pri?at na sodi??e. Zato je sodi??e napa?no ugotovilo dejansko stanje in tudi napa?no uporabilo materialno pravo glede lovskih trofej. Glede na okoli??ine obna?anja in izvajanja dokazov glede lovskih trofej pa to?enec meni, da je sporno tudi lastni?tvo to?nika na TV sprejemniku, glasbenem stolpu in DVD predvajalniku. Predlaga, da prito?beno sodi??e izpodbijano sodbo spremeni tako, da to?beni zahtevek zavrne, podrejeno pa, da jo razveljavi in zadevo vrne sodi??u prve stopnje v novo sojenje.
  Prito?ba je bila vro?ena to?e?i stranki, ki je nanjo odgovorila in predlagala, da jo prito?beno sodi??e zavrne kot neutemeljeno.
  ?e po preteku prito?benega roka je to?enec prito?bo ?e dopolnil in prilo?il dopis lovske dru?ine, da to?nik od 2.11.1998 ni ve? ?lan Lovske dru?ine M.
  Prito?ba ni utemeljena.
  To?enec v postopku pred sodi??em prve stopnje ni trdil, da to?nik ni ?lan Lovske dru?ine M. Take prito?bene navedbe se tako poka?ejo za nedopustno navajanje novih dejstev v prito?bi (?emur je kasneje sledilo tudi predlaganje novega dokaza), kar pa glede na dolo?ilo 1. odstavka 337. ?lena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ni dopustno, saj to?enec ni izkazal, da tega dejstva brez svoje krivde ni mogel navesti (in dokaza predlo?iti) do prvega naroka za glavno obravnavo oziroma do konca glavne obravnave pod pogoji iz 2. odstavka 286. ?lena ZPP. Ne glede na to naj bo to?encu pojasnjeno ?e, da to dejstvo sploh ni odlo?ilno: To?enec ni ve? ?lan lovske dru?ine, bil pa je in o?itno je v tistem ?asu uplenil divjad ter dobil trofeje v hrambo.
  Po dolo?ilu 1. odstavka 64. ?lena Zakona o izvr?bi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) lahko vlo?i ugovor zoper sklep o izvr?bi tisti, ki verjetno izka?e, da ima na predmetu izvr?be pravico, ki prepre?uje izvr?bo, in v ugovoru zahteva, naj sodi??e izvr?bo na ta predmet izre?e za nedopustno. ?e upnik ugovoru nasprotuje, sodi??e ugovor zavrne, vlo?nik ugovora pa lahko v roku trideset dni od pravnomo?nosti sklepa za?ne pravdo za ugotovitev, da izvr?ba na ta predmet ni dopustna (2. in 3. odstavek 65. ?lena ZIZ). Pravica, ki jo torej uveljavlja tretji, mora biti taka, da prepre?uje izvr?bo, taka pa ni le lastninska pravica, pa? pa so to lahko tudi druge stvarne in absolutne pravice, pa tudi obligacijske pravice, zlasti zakup, hramba, prevoz, skladi??enje in komisija, ne glede na to, ali je tretji lastnik stvari (Zakon o izvr?bi in zavarovanju s komentarjem novele ZIZ-A in uvodnimi pojasnili, str. 223). Za odlo?itev v tem sporu je bilo torej odlo?ilno vpra?anje, ali tretji - v tej pravdi to?nik - uveljavlja pravico, ki prepre?uje izvr?bo, in ali je to pravico dokazal.
  Na TV sprejemniku, glasbenem stolpu in DVD predvajalniku to?nik zatrjuje lastninsko pravico. Da ta pravica prepre?uje izvr?bo, ni sporno ne v teoriji ne v sodni praksi in tudi prito?ba tega ne zanika. V zvezi s temi predmeti prito?nik meni le, da bi moralo sodi??e prve stopnje upo?tevajo? celotni dokazni postopek to?beni zahtevek zavrniti. Izpodbija torej dokazno oceno sodi??a prve stopnje, pa ?e to le pav?alno in neopredeljeno. S tako grajo seveda ne more uspeti, saj dokazi, ki jih je izvedlo in ocenilo sodi??e prve stopnje dokazujejo ravno nasprotno, namre?, da so bili to?niku predmeti izro?eni v dar (in s tem postal njihov lastnik) od svoje h?erke za 70. rojstni dan.
  Lastnik lovskih trofej je, kot pravilno zaklju?uje sodi??e prve stopnje, lovska dru?ina (4. odstavek 2. ?lena Zakona o divjadi in lovstvu oziroma 7. ?len pred tem veljavnega Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi??, po katerem je lahko postala lovska trofeja tudi last posameznika, za kar pa v obravnavanem primeru ne gre), ta pa jih je izro?ila to?niku v posest oziroma upravljanje. To?nik z njimi ne more razpolagati in, kot je izpovedala pri?a J. K., mora zanje ustrezno skrbeti, sicer mu jih lahko odvzamejo, na zahtevo lovske dru?ine pa jih mora prinesti ob?ne zbore ali druge prireditve. Sodi??e prve stopnje je pri?i J. K. verjelo in prito?beno sodi??e v tako dokazno oceno nima pomislekov. Trditve prito?be, da je to?nik "izrabil prijatelja, ki mu je napisal dopis in pri?el na sodi??e podati izpoved", se ob izpovedbi pri?e, da je sam ?lan Lovske dru?ine M. in da je bil ob podpisu izjave (v prilo?enem izvr?ilnem spisu na str. 19 a) njen tajnik, izka?ejo kot neuspe?no in ne dokazno podprto izpodbijanje dokazne ocene. Sodi??e prve stopnje razmerje med lovsko dru?ino in to?nikom opredeljuje kot razmerje, podobno dru?beni lastnini, gre pa v bistvu za hrambo oziroma shranjevalno pogodbo: to?nik kot shranjevalec je sprejel stvar od lovske dru?ine kot polo?nika, da jo hrani in mu jo vrne, ko jo bo ta zahteval (729. ?len Obligacijskega zakonika, v nadaljevanju OZ, oziroma 712. ?len prej veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih). Shranjevalec je dol?an hraniti stvar kot svojo lastno in mora o vsaki spremembi, ki jo opazi na stvareh, ter o nevarnosti, da bi utegnile biti stvari kakorkoli po?kodovane, obvestiti polo?nika (731. ?lena OZ). Bistvo shranjevalne pogodbe (in tako tudi pogodbe sklenjene med lovsko dru?ino in to?nikom) je varovanje stvari. Varovanje pa ne pomeni samo pasivnega ravnanja (nudenje dolo?enega prostora za hrambo) ampak tudi aktivno ravnanje, kar pomeni, da mora varovalec storiti vse potrebno, da stvar ohrani oziroma jo ohrani v enakem stanju. Da je ?lo za tak?no razmerje, ka?e tudi ravnanje to?nika ob rube?u, saj je v skladu s svojo dol?nostjo obve??anja lovsko dru?ino kot polo?nika obvestil o rube?u (omenjena izjava, prilo?ena v izvr?ilnem spisu). Nenazadnje to dokazuje tudi dopolnitvi prito?be prilo?en dopis lovske dru?ine. To?nik torej z ugovorom tretjega zatrjuje lastno pravico do posesti lovskih trofej na podlagi obligacijskega razmerja z lastnikom, kateremu mora na njegovo zahtevo vrniti stvar z vsemi plodovi in koristmi od nje (1. odstavek 735. ?lena OZ). Na podlagi istega obligacijskega razmerja pa je za lastnika dol?an stvar hraniti kot svojo lastno (1. odstavek 731. ?lena OZ) - lastna skrbnost pa shranjevalca zavezuje, da s stvarjo polo?nika ravna enako, kot ravna v lastnih zadevah, kar po povedanem vklju?uje tudi dol?nost za lastnika storiti potrebne ukrepe za zavarovanje stvari (tak?no dol?nost mu po ugotovitvah sodi??a prve stopnje nalagajo celo interna pravila oziroma poslovni lovske dru?ine), v konkretnem primeru torej uveljavljati zanj pravico, ki prepre?uje izvr?bo. To pa pomeni, da to?ena stranka neutemeljeno to?e?i strani oporeka aktivno legitimacijo. Kot imetnik pravice do posesti trofej in zavezanec za vrnitev teh stvari lastniku ima namre? v postopku izvr?be zoper dol?nika pravico, ki prepre?uje izvr?bo na te trofeje.
  Prito?beno sodi??e je tako ugotovilo, da niso podani razlogi, s katerimi to?ena stranka izpodbija sodbo sodi??a prve stopnje, prav tako pa tudi ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dol?nosti. Zato je njeno prito?bo na podlagi 353. ?lena ZPP zavrnilo kot neutemeljeno in je potrdilo sodbo sodi??a prve stopnje.
  Prvi odstavek 165. ?lena ZPP dolo?a, da v primeru, ko sodi??e zavrne pravno sredstvo, odlo?i tudi o stro?kih, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim. To?ena stranka s prito?bo ni uspela, zato mora v skladu s prvim odstavkom 154. ?lena ZPP nasprotni stranki povrniti njene stro?ke prito?benega postopka. Te stro?ke predstavljajo stro?ki sestave odgovora na prito?bo (prigla?enih 150 to?k po odvetni?ki tarifi), sodna taksa zanj (31,72 EUR), 2 % materialnih stro?kov in 20 % DDV.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 5. #5

  Privzeto

  Kadar organ oz. prekr?kovno sodi??e odlo?i o odvzemu oro?ja mora to svojo odlo?itev temeljito obrazlo?iti in ne samo splo?no navajati dejstev zakaj se oro?je odvzame oz. zakaj imetnik ni ve? zaupanja vreden za posest oro?ja. Ker US svojih mnenj in stali?? ne menja, ?e za to niso podani utemeljeni in objektivni dru?beni razlogi, zato je ta odlo?ba ?e danes aktualna, pa ?eprav je iz leta 1998.

  REPUBLIKA SLOVENIJA
  USTAVNO SODI??E
  ?tevilka: Up-7/98
  Datum: 30.9.1998
  O D L O ? B A
  Ustavno sodi??e je v postopku odlo?anja o ustavni prito?bi I. M. iz C. v I., ki ga zastopa E. B.,
  odvetnica v L. na seji dne 30. septembra 1998
  o d l o ? i l o :
  1. Odlo?ba Republi?kega senata za prekr?ke ?t. Pp-5058/97 z dne 11.11.1997 in odlo?ba Sodnika za
  prekr?ke ?marje pri Jel?ah ?t. P/MT-96/96 z dne 5.5.1997 se v delu, ki se nana?ata na odvzem lovske
  pu?ke Sauer Sohn ca. 16/6 5 * 57 R, tovarni?ka ?t. 1890, in 4 lovskih nabojev cal. 6,5 * 57 R,
  razveljavita.
  2. Zadeva se vrne Sodniku za prekr?ke ?marje pri Jel?ah v novo odlo?anje.
  O b r a z l o ? i t e v
  A.
  1. Prito?nik izpodbija odlo?bi o prekr?ku v delu, v katerem mu je bil izre?en varstveni ukrep odvzema
  lovske pu?ke in streliva. Prvostopni organ ga je spoznal za odgovornega za prekr?ek po 2. to?ki
  prvega odstavka 56. ?lena Zakona o oro?ju (Uradni list SRS, ?t. 17/81 - pre?. bes. in Uradni list RS, ?t.
  44/90 - v nadaljevanju: ZOro) in mu izrekel varstveni ukrep odvzema pu?ke in streliva. V izpodbijanih
  odlo?bah naj bi ne bilo navedeno, katere okoli??ine na strani prito?nika naj bi utemeljevale obstoj
  "razlogov splo?ne varnosti" kot predpostavke za odvzem predmetov. Zaradi tega naj bi mu bile kr?ene
  pravice iz 22., 23. in 33. ?lena Ustave. Ker naj bi o odvzemu pu?ke in streliva drugostopni organ
  odlo?il na druga?ni pravni podlagi kot prvostopni, naj bi bil prikraj?an tudi za mo?nost prito?be (25.
  ?len Ustave). Prito?nik predlaga odpravo izpodbijanih odlo?b, do kon?ne odlo?itve pa za?asno
  zadr?anje njune izvr?itve in s tem prepre?itev prodaje odvzete lovske pu?ke.
  2. Senat Ustavnega sodi??a je s sklepom z dne 10.3.1998 ustavno prito?bo sprejel v obravnavo in
  odlo?il, da se izvr?evanje izpodbijanih odlo?b v delu, v katerem se nana?ata na varstveni ukrep, do
  kon?ne odlo?itve o ustavni prito?bi zadr?i.
  3. Republi?ki senat za prekr?ke na ustavno prito?bo ni odgovoril.
  B.
  4. Prito?nikov o?itek, da je prvostopni organ o odvzemu pu?ke in nabojev odlo?il na drugi pravni
  podlagi kot drugostopni in da je bil s tem prikraj?an za pravico do prito?be (25. ?len Ustave), ni
  utemeljen. Prito?niku je bil na prvi stopnji izre?en opomin, drugostopni organ pa je postopek zaradi
  zastaranja pregona ustavil. O odvzemu predmetov je bilo torej obakrat odlo?eno na podlagi drugega
  odstavka 56. ?lena ZOro in drugega odstavka 168. ?lena Zakona o prekr?kih (Uradni list SRS, ?t.
  25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, ?t. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97,
  73/97 - odl. US in 87/97 - v nadaljevanju: ZP). Navedena dolo?ba ZOro za prito?nikov primer
  predpisuje obvezen odvzem oro?ja in streliva, po drugem odstavku 168. ?lena ZP pa se taki predmeti
  vzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekr?ek ustavi ali ko se storilcu prekr?ka izre?e opomin, ?e
  to zahtevajo razlogi splo?ne varnosti ali razlogi morale.
  ________________________________________
  Page 2
  2
  Utemeljen pa je prito?nikov o?itek, da se niti prvostopni niti drugostopni organ nista opredelila do vseh
  odlo?ilnih dejstev in da je bilo zaradi tega kr?eno ustavno jamstvo enakega varstva pravic (22. ?len
  Ustave). Po ustaljeni praksi Ustavnega sodi??a dolo?ba 22. ?lena Ustave terja, da so odlo?be, s
  katerimi je pristojni organ odlo?il o posameznikovih pravicah, dol?nostih in pravnih interesih,
  obrazlo?ene (glej npr. odlo?bo ?t. U-I-18/93 z dne 11.4.1996, ki se nana?a na kazenski postopek,
  odlo?bo ?t. Up-84/94 z dne 11.7.1996, ki se nana?a na upravni postopek, in odlo?bo ?t. Up-39/95 z
  dne 16.1.1997, ki se nana?a na pravdni postopek). Zoper take odlo?be Ustava zagotavlja pravico do
  pravnega sredstva (25. ?len), to jamstvo pa je lahko u?inkovito le, ?e je odlo?ba v vsaki bistveni to?ki
  obrazlo?ena na tako konkreten (ne pav?alen, abstrakten, splo?en) na?in, da je mogo?a presoja njene
  pravne pravilnosti. ?e je obrazlo?itev pomanjkljiva, so lahko zagotovljena pravna sredstva le
  navidezna. Stopnja podrobnosti, s katero mora biti obrazlo?ena odlo?ba, je zato dolo?ena s tistim, kar
  zahteva u?inkovito pravno sredstvo zoper odlo?bo v vsakem posameznem primeru. Iz povedanega
  tudi izhaja, da mora organ, ki odlo?a v posami?ni zadevi, obravnavati, ovrednotiti in obrazlo?eno
  sprejeti ali zavrniti trditve in stali??a prizadete osebe, ki so postavljena v skladu s procesnimi
  dolo?bami in ki niso o?itno pravno nepomembna (tako za pravdni postopek ?e v odlo?bi ?t. Up- 118/95
  z dne 11.6.1998).
  5. Odvzem lovske pu?ke in streliva je bil prito?niku izre?en na podlagi zakonske dolo?be, ki dolo?a tak
  odvzem za primer, ko je postopek o prekr?ku ustavljen (oziroma ko je bil izre?en opomin) in odvzem
  zahtevajo razlogi splo?ne varnosti (drugi odstavek 168. ?lena ZP). Ukrep torej ne temelji na ugotovitvi,
  da je oseba, ki je bila v postopku o prekr?ku, storila prekr?ek, in da je zanj odgovorna. Ker nima
  narave kazenske sankcije, mora biti odlo?itev o izreku ukrepa ?e toliko bolj obrazlo?ena.
  6. Dolo?be o odvzemu lovske pu?ke in streliva, ?e to zahtevajo razlogi splo?ne varnosti predstavljajo
  ukrep v okviru zakonodajal?evega nadzora nad uporabo oro?ja. Zakonodajalec je v pravico do
  zasebne lastnine (33. ?len Ustave) posegel zato, da bi zagotovil spo?tovanje pravice do varnosti iz 34.
  ?lena Ustave. Po ustaljeni ustavnosodni presoji, ki temelji na dolo?bi tretjega odstavka 15. ?lena
  Ustave, je poseg v ?lovekove pravice in temeljne svobo??ine dopusten le, ?e je za varstvo pravic
  drugih primeren, nujen in sorazmeren s te?o ene in druge ustavne pravice (tako npr. v odlo?bi ?t. U-I-
  139/94 z dne 30.1.1997 - OdlUS VI, 9, prim. tudi odlo?bo ?t. U-I-60/98 z dne 16.7.1998, Uradni list RS,
  ?t. 56/98). Tudi organ, ki odlo?a v posami?nem primeru, mora zato tehtati na eni strani te?o ukrepa za
  posameznika, ki se mu odvzema predmet lastnine, na drugi strani pa tehtnost razlogov splo?ne
  varnosti, ki naj zagotovijo pravico drugih do varnosti. Pri odlo?anju o te?i ukrepa za posameznika sta
  med drugim pomembna namen in vrednost predmetov, ki naj se odvzamejo. Da bo pristojni organ
  lahko presojal tehtnost razlogov splo?ne varnosti, mora najprej opredeliti vsebino pojma "splo?na
  varnost". Ugotoviti mora, ?emu je zakonodajalec dolo?il omejitve za uporabo predmetov, ki naj se
  odvzamejo, in kako ?iroke omejitve je postavil. Na podlagi tega mora v konkretnem primeru presoditi,
  ali bi bilo v bodo?e lahko nevarno, ?e bi bilo oro?je v rokah osebe, ki se ji odvzema, in ali se je z
  odvzemom takemu tveganju mogo?e vsaj v prete?ni meri izogniti. Svoj sklep mora utemeljiti na
  dokazanih konkretnih (ne pav?alnih) okoli??inah, glede katerih je bila prizadeti osebi v postopku dana
  mo?nost, da se izjavi.
  7. Prvostopni organ je v utemeljitvi navedel: "V skladu s ?lenom ... je bil obdol?encu izre?en varstveni
  ukrep odvzema oro?ja in streliva, saj ni dvoma, da gre za strelno oro?je in glede na porast tovrstnih
  prekr?kov v Republiki Sloveniji, ?e posebej pa na obmo?ju Upravne enote ?marje pri Jel?ah ob
  ugotovitvi, da je varstveni ukrep odvzema oro?ja tudi z Zakonom predpisan kot obvezen, je bilo po
  oceni organa prve stopnje utemeljeno odlo?iti, kot je razvidno iz izreka te odlo?be." Iz take
  obrazlo?itve prito?nik ni mogel razbrati, kak?ni so bili razlogi, da sta mu bila odvzeta oro?je in strelivo.
  V njej ni navedeno, kak?en je namen ukrepa, katere okoli??ine v konkretnem primeru utemeljujejo
  sklep, da bi bil ta namen dose?en, in ali razlogi splo?ne varnosti pretehtajo prito?nikove varovane
  interese. Zaradi tega je bilo s prvostopno odlo?bo kr?eno jamstvo enakega varstva pravic (22. ?len
  Ustave).
  8. Kljub opisanim pomanjkljivostim drugostopni organ prvostopne odlo?be ni odpravil. Sam je navedel,
  da odvzem predmetov zahtevajo na?in, kraj in posledice uporabe oro?ja in te okoli??ine tudi opisal.1 S
  tem ko je drugostopni organ sam dopolnil neobrazlo?eno prvostopno odlo?bo, je bila prito?niku kr?ena
  pravica do pravnega sredstva (25. ?len Ustave). Kot je navedeno v 5. to?ki obrazlo?itve, pa za
  odlo?itev niso relevantne le okoli??ine storitve dejanja, zaradi katerega je bila prizadeta oseba v
  ________________________________________
  Page 3
  3
  postopku o prekr?ku. Izrek varstvenega ukrepa namre? ne temelji na ugotovitvi o storitvi prekr?ka in
  odgovornosti zanj. Izre?i ga je mogo?e le, ?e je s potrebno stopnjo verjetnosti izkazano, da bi bilo
  lahko nevarno, ?e bi oro?je ostalo v rokah dolo?ene osebe, in ?e se je z odvzemom temu tveganju
  vsaj v prete?ni meri mogo?e izogniti. Niti v drugostopni odlo?bi torej niso navedene vse bistvene
  okoli??ine, pomembne za odlo?itev o odvzemu predmetov. Zaradi tega je bilo z drugostopno odlo?bo
  kr?eno tudi jamstvo enakega varstva pravic (22. ?len Ustave).
  9. Po navedenem je Ustavno sodi??e izpodbijani odlo?bi Republi?kega senata za prekr?ke in Sodnika
  za prekr?ke v ?marju pri Jel?ah razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odlo?anje prvostopnemu organu
  (prvi odstavek 59. ?lena Zakona o Ustavnem sodi??u, Uradni list RS, ?t. 15/94). Prvostopni organ bo
  moral v novem postopku izdati odlo?bo, ki bo zadostila zahtevam, navedenim v tej odlo?bi.
  C.
  10. Ustavno sodi??e je to odlo?bo sprejelo na podlagi prvega odstavka 59. ?lena Zakona o Ustavnem
  sodi??u v sestavi: predsednik dr. Lovro ?turm ter sodnici in sodniki dr. Miroslava Ge? - Koro?ec, dr.
  Tone Jerov?ek, mag. Matev? Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam - Luki? in dr.
  Bo?tjan M. Zupan?i?. Odlo?bo je sprejelo s ?estimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika
  Jerov?ek in Ude. Sodnika Ude in Jerov?ek sta dala odklonilno lo?eno mnenje.
  P r e d s e d n i k :
  dr. Lovro ?turm

  Opomba:
  1 "Iz obdol?en?evega zagovora in iz izpovedb pri? je mogo?e nedvomno ugotoviti, da so se
  obdol?enec kot lovec in tri pri?e, ki so tudi lovci, peljali z avtomobilom in ko so zagledali srnjaka, je
  voznik vozila ustavil, obdol?enec pa je polo?il na streho vozila jakno in nanjo naslonil pu?ko tako, da je
  meril navzdol. Ko je naboj spro?il, je prebil zadnji levi del strehe osebnega avotmobila in naboj je ranil
  o?kodovanca ..."
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 6. #6

  Privzeto

  Judikat, ki se nana?a na odvsem oro?ja.

  VS1010768
  znanje | sodna praksa | vrhovno sodi??e RS

  Opravilna ?tevilka: Sodba X Ips 43/2007
  Opravilna ?tevilka 2: Sodba UPRS U 2288/2004
  Oddelek: Upravni oddelek
  Datum seje senata: 08.01.2009
  Podro?je: ORO?JE
  Institut: odvzem oro?ja - prekr?ek zoper javni red in mir z elementi nasilja
  Zveza: ZOro-1 ?len 14, 14/2, 15, 15/1, 58, 58/1.

  JEDRO:
  V prvem odstavku 15. ?lena ZOro-1 sta „zadr?ka javnega reda“ dolo?ena alternativno.

  IZREK:
  Revizija se zavrne.

  OBRAZLO?ITEV:
  Z izpodbijano sodbo je sodi??e prve stopnje na podlagi prvega odstavka 59. ?lena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, ?t. 50/97 in 70/2000) kot neutemeljeno zavrnilo to?nikovo to?bo zoper odlo?bo to?ene stranke z dne 12.11.2004. Z navedeno odlo?bo je to?ena stranka zavrnila prito?bo to?nika zoper odlo?bo Upravne enote Kr?ko z dne 15.10.2004, s katero je ta odlo?ila, da se to?niku zaradi prenehanja izpolnjevanja pogoja iz 2. to?ke drugega odstavka 14. ?lena Zakona o oro?ju (ZOro-1, Uradni list RS, ?t. 61/2000 in 73/2004) odvzame pu?ka in oro?ni list.

  Sodi??e prve stopnje v obrazlo?itvi izpodbijane sodbe na podlagi ugotovitev v upravnem postopku, da je bil to?nik s pravnomo?no sodbo sodnika za prekr?ke obsojen za prekr?ek zoper javni red in mir z elementi nasilja, pritrjuje odlo?itvi upravnih organov, da se to?niku iz tega razloga odvzameta oro?je in oro?ni list. To?nik namre? ne izpolnjuje ve? pogoja iz 2. alinee drugega odstavka 14. ?lena v zvezi s 15. ?lenom ZOro-1. To?nik zmotno meni, da lahko upravni organ odlo?a le v okviru prejetega obvestila o prenehanju njegovega ?lanstva v lovski dru?ini, saj je upravni organ uvedel postopek po uradni dol?nosti. ?e nepravnomo?na odlo?itev v kazenski zadevi pa na odlo?itev v obravnavanem primeru ne vpliva.

  To?nik v prito?bi (sedaj reviziji) navaja, da se obe odlo?bi sodnika za prekr?ke nana?ata samo na pla?ilo globe, brez stranske kazni, oro?je pa tudi ni bilo predmet prekr?ka. Meni, da gre za „spreminjanje“ pravnomo?nih odlo?b sodnika za prekr?ke, kar pa je nedopustno in predstavlja kr?itev 31. ?lena Ustave Republike Slovenije (URS). Na?elnik Upravne enote Kr?ko, ki je spro?il postopek, je bil seznanjen, da je zoper to?nika uveden kazenski postopek, ki ima prednost pred vsemi drugimi odlo?itvami, pri tem pa je spregledal 15. ?len ZOro-1. ?e je bilo storjeno kaznivo dejanje nezakonitega lova, ki se mu o?ita, bi odvzem oro?ja moralo odrediti pristojno sodi??e. O?itno v obravnavani zadevi je, da bi se oro?je, ki je dokazni material v kazenskem postopku, uni?ilo. Opozarja tudi na na?elo domneve nedol?nosti in meni, da Upravna enota Kr?ko vseh oseb ne obravnava enako, s tem pa kr?i dolo?be 14. ?lena URS. To?nik opozarja tudi na ve? procesnih kr?itev, do katerih naj bi pri?lo v disciplinskem in kazenskem postopku. Vrhovnemu sodi??u predlaga, da „odlo?bo spozna za ni?no, jo da v dopolnitev ali pa izda svojo odlo?bo“.

  To?ena stranka in Dr?avno pravobranilstvo RS na prito?bo (sedaj revizijo) nista odgovorila.

  Revizija ni utemeljena.

  S 1.1.2007 je za?el veljati ZUS-1. Ta je v prvem odstavku 107. ?lena dolo?il, da Vrhovno sodi??e v vseh ?e vlo?enih zadevah odlo?a po ZUS-1, v drugem odstavku 107. ?lena pa, da se zadeve, v katerih je bila vlo?ena prito?ba pred uveljavitvijo ZUS-1, obravnavajo kot prito?be po ZUS-1, ?e izpolnjujejo pogoje za prito?bo po dolo?bah ZUS-1, v primerih, ko je pravnomo?nost sodbe po zakonu pogoj za izvr?itev upravnega akta ter v primerih, ko je prito?ba izrecno dovoljena na podlagi posebnega zakona. V drugih primerih se vlo?ene prito?be, ki jih je vlo?ila upravi?ena oseba, in so pravo?asne in dovoljene po dolo?bah ZUS, obravnavajo kot pravo?asne in dovoljene revizije, prvostopenjske sodbe pa postanejo pravnomo?ne. Glede na to dolo?bo se v obravnavanem primeru vlo?ena prito?ba obravnava kot pravo?asna in dovoljena revizija po ZUS-1, prvostopenjska sodba pa je postala pravnomo?na s 1.1.2007.

  Revizija je izredno pravno sredstvo proti pravnomo?ni sodbi sodi??a prve stopnje (83. ?len ZUS-1). Po dolo?ilu 1. odstavka 85. ?lena ZUS-1 se lahko revizija vlo?i le zaradi bistvene kr?itve dolo?b postopka v upravnem sporu iz drugega in tretjega odstavka 75. ?lena ZUS-1 ter zaradi zmotne uporabe materialnega prava, za razliko od postopka s prito?bo, kjer se glede na 2. to?ko prvega odstavka 75. ?lena ZUS-1 preizku?a tudi pravilnost presoje postopka izdaje upravnega akta. Revizije ni mogo?e vlo?iti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 85. ?lena ZUS-1). Revizijsko sodi??e izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dol?nosti pa pazi na pravilno uporabo materialnega prava (86. ?len ZUS-1). V tem okviru se je gibal tudi revizijski preizkus v obravnavani zadevi.

  V obravnavanem primeru je sporno vpra?anje, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odvzem oro?ja in oro?ne listine to?niku.

  Na podlagi dolo?be prvega odstavka 58. ?lena ZOro-1 pristojni organ odvzame oro?je in oro?ne listine posamezniku, ki ne izpolnjuje ve? pogojev iz 2. do 6. to?ke drugega odstavka 14. ?lena tega zakona, gospodarski dru?bi in podjetniku pa, ?e ne izpolnjuje ve? pogojev iz 21. ?lena tega zakona. Iz navedene dolo?be izhaja, da pristojni organ ni vezan na predlog, ampak lahko za?ne postopek za odvzem oro?ja in oro?ne listine po uradni dol?nosti, ko na kakr?enkoli na?in izve, da posameznik ne izpolnjuje ve? pogojev iz 2. do 6. to?ke drugega odstavka 14. ?lena ZOro-1. V drugem odstavku 14. ?lena ZOro-1 so kumulativno navedeni pogoji, pod katerimi pristojni organ posamezniku izda dovoljenje za nabavo oro?ja, streliva, oro?ni list in dovoljenje za posest oro?ja. Med drugim je v 2. to?ki drugega odstavka 14. ?lena ZOro-1 navedeno, da ni zadr?kov javnega reda. Kateri so zadr?ki javnega reda pa je dolo?eno v prvem odstavku 15. ?lena ZOro-1, in sicer, ?e je posameznik pravnomo?no obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dol?nosti (1. alinea prvega odstavka 15. ?lena); ?e je posameznik s pravnomo?no odlo?bo obsojen za prekr?ek zoper javni red in mir z elementi nasilja (2. alinea prvega odstavka 15. ?lena). Oba zadr?ka sta v navedenem ?lenu dolo?ena alternativno.

  V obravnavanem primeru je bil z odlo?bama Sodnika za prekr?ke Kr?ko z dne 4.9.2003 in z dne 25.8.2003, to?nik spoznan za odgovornega storitve prekr?kov po 4. to?ki prvega odstavka 11. ?lena oziroma 1. to?ki prvega odstavka 11. ?lena Zakona o prekr?kih zoper javni red in mir (ZPJRM). Oba upravna organa in sodi??e prve stopnje pravilno ugotavljajo, da vsebujeta oba prekr?ka zoper javni red in mir elemente nasilja. Pravilen je tudi zaklju?ek, da so zato v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za odvzem oro?ja in oro?nega lista to?niku na podlagi prvega odstavka 58. ?lena v zvezi z 2. to?ko drugega odstavka 14. ?lena in 2. alineo prvega odstavka 15. ?lena ZOro-1.

  Ker sta zadr?ka javnega reda iz prvega odstavka 15. ?lena ZOro-1 navedena alternativno, so brezpredmetne to?nikove navedbe glede nepravnomo?nosti kazenskega postopka, ki se po to?nikovih navedbah vodi zoper njega zaradi kaznivega dejanja nezakonitega lova, kot tudi navedba glede uporabe drugega odstavka 15. ?lena ZOro-1 (v zvezi z nepravnomo?no kon?anim kazenskim postopkom), ki dolo?a, da ?e zoper posameznika iz 1. in 2. alinee prej?njega odstavka te?e kazenski postopek ali postopek za prekr?ek z elementi nasilja, se odlo?itev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odlo?i do pravnomo?nosti sodbe oziroma odlo?be v tem postopku, kolikor se nana?a na nepravnomo?no kon?an kazenski postopek. Obe odlo?bi sodnika za prekr?ke pa sta pravnomo?ni, zato ni pogojev za odlo?itev odlo?itve o odvzemu oro?ja in oro?nega lista.

  Neutemeljen je tudi revizijski ugovor, da oro?je ni bilo predmet prekr?ka, saj ZOro-1 takega pogoja za odvzem oro?ja sploh ne dolo?a.

  Revident tudi nima prav, ko navaja, da gre za spreminjanje pravnomo?nih odlo?b sodnika za prekr?ke. Postopek za odvzem oro?ja in oro?nega lista po ZOro-1 je namre? samostojen upravni postopek, odlo?itev sodnika za prekr?ke pa je lahko samo razlog za pri?etek postopka za odvzem oro?ja po ZOro-1.

  Ker niso podani razlogi, zaradi katerih je bila revizija vlo?ena, in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dol?nosti, je Vrhovno sodi??e zavrnilo revizijo kot neutemeljeno (92. ?len ZUS-1).
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 7. #7

  Privzeto

  ?e en dober judikat o tem kdaj za obveznosti dru?tva odgovarja tudi odgovorna oseba dru?tva - v LD je to stare?ina.

  Pa veselo branje!

  VSL0062908 odlo?itve

  Opravilna ?tevilka: VSL sodba I Cp 2051/2010
  Sodi??e: Vi?je sodi??e v Ljubljani
  Oddelek: Civilni oddelek
  Datum seje senata: 15.09.2010
  Podro?je: CIVILNO PROCESNO PRAVO – DRU?TVA
  Institut: odgovornost zakonitega zastopnika dru?tva – obveznosti dru?tva – sklep?nost to?be – odgovornost ustanoviteljev dru?tva
  Zveza: ZDru-1 ?len 6, 6/3.

  JEDRO:
  To?e?a stranka bi morala, da bi zoper zakonitega zastopnika dru?tva vlo?ila sklep?no to?bo, zatrjevati, a) da je to?ena stranka v svojo korist ali v korist koga drugega zmanj?evala premo?enje dru?tva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finan?nih tokov na drugo obstoje?o ali novoustanovljeno pravno ali fizi?no osebo prepre?ila pove?anje premo?enja in b) da je to po?ela, ?eprav je vedela, da dru?tvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Dodatno pa bi morala zatrjevati tudi vi?ino o?kodovanja dru?tva, saj odgovorne osebe po 3. odst. 6. ?lena ZDru-1 odgovarjajo za obveznosti dru?tva le do vi?ine o?kodovanja dru?tva, ki so ga s svojim ravnanjem povzro?ile.

  IZREK:
  Prito?ba se zavrne in se potrdi sodba sodi??a prve stopnje.

  To?ena stranka sama nosi stro?ke odgovora na prito?bo.

  OBRAZLO?ITEV:
  :

  (1.) Sodi??e prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo sklep o izvr?bi, ki ga je izdalo Okrajno sodi??e v Ljubljani dne 14. 5. 2009 pod opr. ?t. VL 54073/2009, tudi v 1. in 4. to?ki ter v celoti zavrnilo to?beni zahtevek to?e?e stranke (to?ka 1 izreka). Ugotovilo je, da trditvena podlaga to?be ne zadostuje za to, da bi sodi??e lahko zahtevku zoper to?eno stranko, ki je bila sicer zakonita zastopnica izbrisanega dru?tva ?., ugodilo. Odlo?ilo je ?e, da je to?e?a stranka dol?na to?eni stranki povrniti pravdne stro?ke v vi?ini 454,60 EUR v roku 15 dni, po preteku paricijskega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (to?ka 2. izreka).

  (2.) Proti tej sodbi vlaga prito?bo to?e?a stranka iz vseh prito?benih razlogov po 338. ?lenu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlaga, da prito?beno sodi??e izpodbijano sodbo spremeni tako, da zahtevku ugodi, podrejeno pa, da sodbo razveljavi in vrne sodi??u prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da je sodi??e prve stopnje napa?no uporabilo dolo?ilo 3. odst. 6. ?lena Zakona o dru?tvih (v nadaljevanju ZDru-1), saj iz njega izhaja, da za obveznosti dru?tva pod dolo?enimi pogoji odgovarjajo ustanovitelji. Pasivna legitimacija to?ene stranke je zato podana. Situacija je primerljiva s situacijo, ki nastane v primeru izbrisane d.o.o.. To?ena stranka kot zakoniti zastopnik ?. se izmika pla?ilu, ?eprav je nepoobla??eno in brez dovoljenja izvajala avtorska dela. Nedvomno je podan namen to?ene stranke, da zmanj?uje premo?enje dru?tva v smeri o?kodovanja upnika. ?lo je za nekajletno poslovanje. Iz dopisa UE Ljubljana z dne 23.3.2009 je jasno videti, da je razlog za prenehanje dru?tva bilo nepravilno poslovanje. Glede na to, da je imelo v najemu poslovni prostor za gostinsko dejavnost, je evidentno, da je dru?tvo ali nekdo na ra?un dru?tva pridobival dohodek, vse z namenom o?kodovanja upnika. To?ena stranka se je zavedala tega dejstva, prav tako pa tudi mo?nosti ukinitve dru?tva. Prigla?a stro?ke.

  (3.) To?ena stranka je na prito?bo odgovorila in predlaga njeno zavrnitev.

  (4.) Prito?ba ni utemeljena.

  (5.) O?itane absolutne bistvene kr?itve dolo?b postopka po 14. to?ki 2. odst. 339. ?lena ZPP prito?nica ne konkretizira, prito?beno sodi??e pa v okviru uradnega preizkusa ugotavlja, da ni podana. Tako izrek sodbe kot obrazlo?itev sta razumljiva, sodi??e prve stopnje je navedlo razloge o vseh odlo?ilnih dejstvih, ki so jasni in si med seboj ne nasprotujejo, prav tako pa tudi ne izreku sodbe. Preizkus pravilnosti odlo?itve je zato mogo?. Sodi??e prve stopnje tudi ni storilo katere od drugih kr?itev dolo?b postopka, na katere je v obsegu 2. odst. 350. ?lena ZPP dol?no paziti prito?beno sodi??e po uradni dol?nosti.

  (6.) Neutemeljen je nadalje o?itek zmotne uporabe materialnega prava, konkretno 3. odst. 6. ?lena Zakona o dru?tvih (v nadaljevanju ZDru-1).

  (7.) To?e?a stranka v tej pravdi od to?ene stranke zahteva pla?ilo zapadlih obveznosti iz naslova nepla?ila malih avtorskih pravic po ra?unih, ki so bili izdani sedaj ?e izbrisanemu ?. t... (v nadaljevanju ?...), pri ?emer je bil to?enec v ?asu delovanja dru?tva njegov zakoniti zastopnik. V postopku na prvi stopnji ni bilo sporno (in to ni sporno niti v prito?bi), da je osnovni zavezanec za pla?ilo vto?evane obveznosti ?.., bilo pa je sporno, ali za te obveznosti sedaj, ko je dru?tvo izbrisano iz registra dru?tev, odgovarja to?ena stranka kot zakoniti zastopnik dru?tva.

  (8.) Sodi??e prve stopnje je v zvezi s tem pravilno uporabilo dolo?ilo 6. ?lena ZDru-1 in to?e?i stranki v razlogih pojasnilo, da bi morala, da bi zoper zakonitega zastopnika dru?tva vlo?ila sklep?no to?bo, zatrjevati, a) da je to?ena stranka v svojo korist ali v korist koga drugega zmanj?evala premo?enje dru?tva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finan?nih tokov na drugo obstoje?o ali novoustanovljeno pravno ali fizi?no osebo prepre?ila pove?anje premo?enja in b) da je to po?ela, ?eprav je vedela, da dru?tvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Dodatno pa bi morala zatrjevati tudi vi?ino o?kodovanja dru?tva, saj odgovorne osebe po 3. odst. 6. ?lena ZDru-1 odgovarjajo za obveznosti dru?tva le do vi?ine o?kodovanja dru?tva, ki so ga s svojim ravnanjem povzro?ile. Tako zatrjevana dejstva pa bi v teku postopka nato seveda morala tudi dokazati.

  (9.) Teh dejstev, kot je pravilno ugotovilo sodi??e prve stopnje, prito?nica ni zatrjevala, saj je zatrjevano odgovornost to?ene stranke utemeljevala zgolj s (sicer nesporno) trditvijo, da je bila to?ena stranka zakoniti zastopnik dru?tva, s trditvijo, da s premo?enjem dru?tva ni ravnala gospodarno in zakonito, da je bilo nepravilno poslovanje dru?tva tudi razlog za prenehanje dru?tva, da je bila sama zaradi tega o?kodovana in s pav?alnim sklicevanjem na dolo?ila ZDru-1. Te trditve pa, glede na dolo?ilo 3. odst. 6. ?lena ZDru-1 ne zadostujejo, da bi sodi??e, tudi ?e bi se trditve tekom postopka izkazale za resni?ne, lahko ugodilo zahtevku zoper to?eno stranko (sklep?nost to?be). Zahtevek je sodi??e prve stopnje zato pravilno zavrnilo.

  (10.) Prito?nica sku?a pomanjkljivo trditveno podlago dopolniti s prito?benim izvajanjem, ko postavi (pav?alno) trditev o zavestnem ravnanju to?ene stranke, ki naj bi zmanj?alo premo?enje dru?tva z namenom o?kodovanja upnika in trditvama, da je dru?tvo ali nekdo na ra?un dru?tva pridobival dohodek in premo?enje nato zmanj?eval z namenom o?kodovanja upnika in da se je to?ena stranka zavedla mo?nosti ukinitve dru?tva in se je na ta na?in sku?ala izogniti pla?ilu, vendar pa v prito?benem postopku navajanje novih dejstev, upo?tevajo? pri tem 337. ?len ZPP, praviloma ni dopustno (1). Prito?benemu sodi??u se zato do teh trditev podrobneje ni potrebno opredeljevati.

  (11.) Deloma nejasna je prito?bena trditev, da iz ?e navedenega 3. odst. 6. ?lena ZDru-1 izhaja, da za obveznosti dru?tva pod dolo?enimi pogoji odgovarjajo ustanovitelji, saj to ne dr?i, poleg tega pa to?e?a stranka v postopku na prvi stopnji tudi ni zatrjevala, da je to?ena stranka ustanovitelj in da bi njena odgovornost temeljila na tej podlagi. Gre za prito?beno novoto, ki je prito?beno sodi??e ne sme upo?tevati (glej 337. ?len ZPP). ?e sodi??e prve stopnje je v razlogih sodbe na strani 6 pravilno pojasnilo, da za obveznosti dru?tva (za razliko od pravnih oseb, ki so gospodarske dru?be) ustanovitelji ne odgovarjajo in to niti subsidiarno. Razlog za tak?no zakonsko ureditev je v tem, da delovanje dru?tev temelji na na?elu nepridobitnosti, ?lani dru?tva nikoli ne delijo dobi?ka (primerjaj 24. ?len ZDru-1), prav tako pa se premo?enje dru?tva niti ob prenehanju dru?tva ne razdeli med ?lane ali ustanovitelje (po dolo?ilu 38. ?lena se premo?enje prenese na dru?tvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji) in zato za obveznosti tudi ne morejo odgovarjati. Primerjava z odgovornostjo dru?benikov izbrisane d. o. o., je zato povsem neprimerna. Prito?nica pa o?itno ob tak?ni primerjavi spregleda tudi to, da ZDru-1 kot specialni zakon posebej ureja polo?aje, ki nastanejo ob prenehanju dru?tva, ?e ima le-to neporavnane obveznosti (?leni 37. do 45.) in smiselna uporaba dolo?il, ki se sicer nana?ajo na gospodarske dru?be, zato ne pride v po?tev.

  (12.) Ker torej prito?beni o?itki niso utemeljeni, prito?beno sodi??e pa tudi ni ugotovilo kr?itev, na katere pazi po uradni dol?nosti, pravilno pa je bilo uporabljeno tudi materialno pravo, je bilo prito?bo potrebno na podlagi 353. ?lena ZPP zavrniti in potrditi izpodbijano sodbo prve stopnje.

  (13.) V zavrnitvi prito?be je ?e vsebovana tudi odlo?itev o prito?benih stro?kih to?e?e stranke. Glede na to, da s prito?bo ni uspela, nosi stro?ke sama (165. ?len ZPP v zvezi s 154. ?lenom ZPP). Ker odgovor na prito?bo ni pripomogel k re?itvi prito?be in prito?beno sodi??e posledi?no ocenjuje, da ni bil potreben, je odlo?ilo, da to?ena stranka sama nosi stro?ke, ki so ji z njim nastali.
  ----------------------------------------------
  (1) Nova dejstva in novi dokazi se lahko v prito?bi navajajo le, ?e prito?nik izka?e, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predlo?iti do prvega naroka za glavno obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, ?e so izpolnjeni pogoji iz 4. odst. 286. ?lena ZPP.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 8. #8

  Privzeto

  Sodi??e prekora?i pravico, ki jo ima po zakonu, ?e zakon predpisuje kot obvezno stransko sankcijo odvzem predmetov /oro?ja/, sodi??e pa storilcu predmeta /oro?ja/ ne odvzame.  VS23993
  znanje | sodna praksa | vrhovno sodi??e RS

  Opravilna ?tevilka: Sodba IV Ips 26/2007
  Oddelek: Kazenski oddelek
  Datum seje senata: 10.05.2007
  Podro?je: PREKR?KOVNO PROCESNO PRAVO - PREKR?KI
  Institut: postopek o prekr?ku - kr?itev materialnih dolo?b zakona - odlo?ba o sankciji - obvezen odvzem predmetov - odpustitev sankcije
  Zveza: ZP-1 ?len 25, 25/3, 26, 26/7, 156, 156-5.ZOro-1 ?len 81, 81/2.

  JEDRO:
  Sodi??e prekora?i pravico, ki jo ima po zakonu, ?e zakon predpisuje kot obvezno stransko sankcijo odvzem predmetov, sodi??e pa storilcu predmeta ne odvzame.

  IZREK:
  Zahtevi vrhovne dr?avne to?ilke za varstvo zakonitosti se ugodi in se ugotovi, da je bila s sodbo Okrajnega sodi??a v Ilirski Bistrici z dne 7.9.2006 kr?ena dolo?ba drugega odstavka 81. ?lena ZOro-1 na na?in iz 5. to?ke 156. ?lena Zakona o prekr?kih (ZP-1).

  OBRAZLO?ITEV:
  A.

  1. Postaja mejne policije Starod je v hitrem postopku zoper R.B. izdala odlo?bo o prekr?ku, ki ga je storil s tem, da je v Republiko Slovenijo vnesel oro?je, ?eprav ga ni imel registriranega v evropskem oro?nem listu in brez predhodnega dovoljenja pristojnega organa, s ?imer je kr?il dolo?bo prvega odstavka 67. ?lena ZOro-1, kar predstavlja prekr?ek po 15. to?ki prvega odstavka 81. ?lena ZOro-1. Prekr?kovni organ je storilcu izrekel globo v vi?ini 50.000,00 SIT in stransko sankcijo odvzem lovske pu?ke znamke B. Zoper odlo?bo o prekr?ku je storilec vlo?il zahtevo za sodno varstvo, ki ji je Okrajno sodi??e v Ilirski Bistrici ugodilo in odlo?bo o prekr?ku v odlo?bi o sankciji na podlagi ?etrtega odstavka 65. ?lena ZP-1 spremenilo tako, da je storilcu izreklo opomin in odlo?ilo, da se stranska sankcija odvzem lovske pu?ke znamke B. ne izre?e in se zase?eni predmet vrne.

  2. Vrhovna dr?avna to?ilka je dne 6.12.2006 zoper pravnomo?no sodbo vlo?ila zahtevo za varstvo zakonitosti "iz razloga iz 1. to?ke 1. odstavka 420. ?lena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi s 171. ?lenom ZP-1." Vlo?nica navaja, da je sodi??e prekora?ilo pravico, ki jo ima po zakonu, s tem, ko ni izreklo stranske sankcije odvzem predmeta in je zase?eni predmet vrnilo, saj je v drugem odstavku 81. ?lena ZOro-1 predpisan obvezen odvzem predmeta. Vlo?nica predlaga, da Vrhovno sodi??e ugotovi, da je z napadeno sodbo prekr?en drugi odstavek 82. ?lena ZOro-1 v zvezi s 5. to?ko 156. ?lena ZP-1.

  3. Sodi??e je v dopisu z dne 30.3.2007, s katerim je zahtevo za varstvo zakonitosti predlo?ilo v odlo?itev Vrhovnemu sodi??u, navedlo, da je pri izdaji sodbe pomotoma pri?lo do opustitve navedbe sedmega odstavka 26. ?lena ZP-1, po katerem je bila obdol?enemu odpu??ena stranska sankcija.

  B.

  4. V obravnavanem primeru je bil storilec spoznan za odgovornega storitve prekr?ka po 15. to?ki prvega odstavka 81. ?lena ZOro-1. V drugem odstavku istega ?lena je dolo?eno, da se za prekr?ke iz 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 19., 24. in 26. to?ke prej?njega odstavka izre?e tudi stranska sankcija odvzema oro?ja in streliva. Stranska sankcija je torej v zakonu, ki dolo?a prekr?ek, v skladu s pooblastilom iz tretjega odstavka 25. ?lena ZP-1 predpisana kot obvezna stranska sankcija za obravnavani prekr?ek.

  5. Po dolo?bi 5. to?ke 156. ?lena ZP-1 je podana kr?itev materialnih dolo?b predpisa, ki dolo?a prekr?ek, ?e je kr?itev podana glede vpra?anja, ali je bila z odlo?itvijo o sankcijah ali odvzemu premo?enjske koristi prekora?ena pravica, ki jo ima po zakonu sodi??e. S tem, ko je sodi??e odlo?ilo, da se lovska pu?ka storilcu ne odvzame, je prekora?ilo pravico, ki jo ima po zakonu, saj dolo?ba drugega odstavka 81. ?lena ZOro-1 odvzem predmeta, v konkretnem primeru lovske pu?ke znamke B., predpisuje kot obvezno stransko sankcijo.

  Po dolo?bi sedmega odstavka 26. ?lena se lahko v primerih, ko je z zakonom tako dolo?eno, storilcu prekr?ka odpusti globo in druge sankcije. Vendar iz izreka izpodbijane sodbe ne izhaja, da je bila stranska sankcija storilcu odpu??ena. Tudi iz obrazlo?itve sodbe ne izhaja, da bi sodi??e ugotovilo obstoj pogojev iz sedmega odstavka 26. ?lena, na podlagi katerih bi sodi??e lahko storilcu odpustilo odvzem predmeta.

  6. Glede na navedeno je Vrhovno sodi??e Republike Slovenije ugodilo zahtevi vrhovne dr?avne to?ilke za varstvo zakonitosti. Ker je zahteva vlo?ena v ?kodo storilca, je Vrhovno sodi??e na podlagi dolo?be drugega odstavka 426. ?lena ZKP v zvezi s 171. ?lenom ZP-1 le ugotovilo, da je bil z izpodbijano sodbo prekr?en drugi odstavek 81. ?lena ZOro-1 na na?in iz 5. to?ke 156. ?lena ZP-1, ne da bi posegalo v pravnomo?no odlo?bo.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 9. #9
  Kramp Guest

  Privzeto

  MilanK, te tvoje sodne klobase so popolnoma nezanimive in nekoristne.
  Z njimi lahko gre? na kak?en portal pravnikov.
  ?e pa ?eli? narediti kaj dobrega in ima? kaj pravnega znanja, naredi kratek in jasen povzetek, ki ga bo razumel tudi obi?ajen lovec ne le pravni strokovnjaki ali "strokovnjaki", ki z to solato le o?i ma?ejo.

 10. #10
  ?lan od
  Oct 2007
  Lokacija
  Lo?ki potok
  Prispevki
  2,301

  Privzeto

  Kramp ?e ti tako branje ni zanimivo ga pa? ne beri in pusti tistim,ki jih to zanima veselje. Skratka ne vtikaj svojega zoprnega nosu v zadeve ki jih ne razume? oziroma jim nisi dorasel. Skratka ?e ti kaj na na?em forumu ni v?e? ga ni potrebno uporabljati in pojdi raje na kak?en najstni?ki forum kjer si najve?ja faca ?e vse po vrsti kritizira? in ?ali?.
  Skerl Miha -VEPER
  Lo?ki potok

Etikete te teme

Pravila objavljanja

 • Ti ne more? objavljati novih tem
 • Ti ne more? objaviti odgovora
 • Ti ne more? objavljati priponk
 • Ti ne more? urejati svojih objav
 •