Stran 1 od 9 12345 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 85

Tema: Kaj bi bilo potrebno v sedaj veljavnem zakonu spremeniti?

 1. #1
  ZR7 Guest

  Privzeto Kaj bi bilo potrebno v sedaj veljavnem zakonu spremeniti?

  ?as bi bil, da malo podebatiramo tudi o tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti v lovskem zakonu. Za?eljena debata tako po ?lenih, kot tudi vsebinsko.
  Mogo?e pa kaj pametnega izvle?emo, kar bi bilo mogo?e celo mo?no realizirati.

 2. #2

  Privzeto

  Citat ZR7 je objavil: Poka?i objave
  ?as bi bil, da malo podebatiramo tudi o tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti v lovskem zakonu. Za?eljena debata tako po ?lenih, kot tudi vsebinsko.
  Mogo?e pa kaj pametnega izvle?emo, kar bi bilo mogo?e celo mo?no realizirati.
  ZR7 zelo dober predlog. Glede na ?tevilo foruma?ev lahko resni?no pridemo do zelo dobrih predlogov, ki ne bodo izhajali samo iz teorije, temve? predvsem iz prakse. Imamo prilo?nost, da pod to temo podamo svoja mnenja in predloge kaj bi bilo dobro v obstoje?em ZDlov spremeni in dopolniti.

  Lp

  MilanK
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #3
  ?lan od
  Dec 2007
  Prispevki
  274

  Privzeto

  Za za?etek predlagam, da razmislimo ali je res dobra pobuda, ki je bila ?e nekajkrat sli?ana, da bi obvezno zdru?evanje v LZS ukinili ampak bi se LD lahko zdru?evale prostovoljno, obvezno pa le v OZUL. OZUL-om pa bi zakon moral dolo?iti status, podobno kot npr. zbornicam, v vsakem primeru pa bi morali biti pravne osebe.
  Prostovoljno zdru?evanje v LZS bi samo pove?alo u?inkovitost LZS saj bi se za?eli boriti za ?lane (ki bi pla?evali ?lanarino) in bi postali dejanski servis LD. Ne nazadnje bi s tem ukinili ve?ni problem ustavne pravice svobode zdru?evanja, ki jo sicer lahko uredi zakon vendar pa se je potrebn vpra?ati, ali ?e obstojajo razogi zaradi katerih zakon dolo?a obvezo zdru?evanja.
  No, nekaj je s tem odprtega.
  Last edited by rock&roll; 7. November 2010 at 23:36.

 4. #4

  Privzeto

  R&R dober predlog! Se strinjam.

 5. #5
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Pri razmi?ljanju ali LZS obvezno ali ne, mi pade najprej na misel vpra?anje kako bo potem z vsemi dejavnostmi, ki jih sedaj skupaj realiziramo. S tem mislim predvsem na enoten nastop napram javnosti in dr?avnim ustanovam in izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z divjadjo in okoljem.

  Mogo?e bi se LZS v primeru neobveznega zdru?evanja izbolj?ala na podro?jih, kjer jo predvsem pogre?am. Pri pravni in strokovni pomo?i LDjem.

  Kar se ti?e dejavnosti ?porta, kulture in dru?abnih dogodkov LZS sigurno ne potrebujemo. Kot vidimo v praksi celo ne na podro?ju kinologije.
  Vse te dejavnosti izpolnjujejo razli?ne druge zveze na regionalni ali dr?avni ravni.

  Ker v tem primeru ostane le ?e obvezno zdru?evanje v OZUL-e, pri?akujem veliko nasprotovanja prista?ev ZLD-jev, ki ?e sedaj niso ne obvezna niti lovska organizacija.

  Kar se ti?e upravljanja z divjadjo pa ostanemo brez skupne to?ke na dr?avni ravni. Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, ki pa se roko na srce do sedaj ni ni? kaj proslavila. Potem bi to padlo direktno na zavod za gozdove.
  Ali to pomeni, da bi morali oz. bi bilo pametno tudi OZUL-e povezati v neko skupno zvezo? Ali bi potem dobili nekaj ?e videnega in znanega o?i??eno dejavnosti strelstva, kulture ipd., ki ostanejo ZLD-jem?

 6. #6

  Privzeto

  Samo strelstva ne ZLD-jem. ?e sedaj nas dovolj nategujejo.Res pa je da se ?e sedaj nobenega ne bojijo, ker ni sankcij za neizvr?eno delo.
  R&R ?e sedaj se LD zdru?ujejo prostovoljno in obvezno v OZUL, tako da to nebi bilo ni? novega.

 7. #7
  ?lan od
  Oct 2008
  Lokacija
  Dolenjska
  Prispevki
  1,207

  Privzeto

  Celotna lovska organizacija je v p****.Nobena sprememba zakona ne bo popravila ?kode ki je narejena.

  Pred spremembami zakona je potrebno zamenjati celotno organizacijo ki sprejema take zakone in vse zimzelene odgovorne ki se pasejo pri koritu.Vse ostalo so le kozmeti?ni popravki.


  To je moje mnenje.Hvala.

 8. #8

  Privzeto

  Citat rock&roll je objavil: Poka?i objave
  Za za?etek predlagam, da razmislimo ali je res dobra pobuda, ki je bila ?e nekajkrat sli?ana, da bi obvezno zdru?evanje v LZS ukinili ampak bi se LD lahko zdru?evale prostovoljno, obvezno pa le v OZUL. OZUL-om pa bi zakon moral dolo?iti status, podobno kot npr. zbornicam, v vsakem primeru pa bi morali biti pravne osebe.

  Prostovoljno zdru?evanje v LZS bi samo pove?alo u?inkovitost LZS saj bi se za?eli boriti za ?lane (ki bi pla?evali ?lanarino) in bi postali dejanski servis LD. Ne nazadnje bi s tem ukinili ve?ni problem ustavne pravice svobode zdru?evanja, ki jo sicer lahko uredi zakon vendar pa se je potrebn vpra?ati, ali ?e obstojajo razogi zaradi katerih zakon dolo?a obvezo zdru?evanja.
  No, nekaj je s tem odprtega.
  Po zdaj?nji praksi US RS je ustanavljanje obveznih zdru?enj in zahtevano obvezno ?lanstvo v takih zdru?enjih dovoljeno. Kadar taka zdru?enja slu?ijo izpolnjevanju javnih nalog in je njihova ustanovitev proporcionalna tem nalogam. Ko torej zdru?enje opravlja naloge , za katere izpolnitev obstaja pove?an javni interes, in ne sodijo med stvari, ki bi jih lahko opravljali v obliki zasebnih iniciativ, prav tako pa ne spadajo v o?ji krog dr?avnih nalog, ki jih mora preko svojih upravnih organov opravljati dr?ava. Kadar dr?ava take naloge (kot npr. naloge, ki jih LZS opravlja v javnem interesu) prenese na posebej za ta namen ustanovljeno institucijo javnega prava, potem obvezno ?lanstvo ne posega v pravico svobodnega zdru?evanja.
  Vpra?anje pa je ali je obvezno ?lanstvo v LZS skladno z Evropsko konvencijo o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svobo??in, ki zagotavlja pravico do zdru?evanja in ki vsem ljudem daje pravico, da se zdru?ujejo po svoji svobodni volji. Po ZDlov in po Koncesijski pogodbi je LD nosilka pravic obveznosti in dol?nosti ter odgovornosti in je v pravnem koncesijskem razmerju z dr?avo glede upravljanja z lovi??em in gospodarjenjem z divjadjo, zaradi ?esar se zastavlja vpra?anje ali LD za izpolnjevanje nalog, ki jih ima po ZDlov in Koncesijski pogodbi potrebuje obvezno ?lanstvo v LZS, glede na to, da je LD dru?tvo, ki je oseba zasebnega prava in ki temelji na prostovoljnosti, to pa spada pod pojem dru?tva, zaradi ?esar bi utegnilo obvezno ?lanstvo posegati v splo?no ustavno pravico svobodnega delovanja oz. zdru?evanja. To je ?e toliko bolj vpra?ljivo glede na to, da je divjad, kakor tudi druge prosto?ive?e ?ivali, dr?avna last, dr?a pa kot lastnica tudi predpisuje pogoje za gospodarjenje z njo.
  Na zgoraj zastavljeno vpra?anje je mogo?e odgovoriti, da obvezno ?lanstvo v LZS ne posega v ustavno pravico svobodnega zdru?evanja in to tudi argumentirati, enako pa je mogo?e argumentirati, da posega v omenjeno ustavno pravico, katero poleg US varuje tudi zgoraj navedena konvencija.
  V kolikor bi do spora glede obveznega ?lanstva pri?lo, bi o tem moralo odlo?iti US RS, predlagatelj pa bi moral utemeljiti zakaj obvezno ?lanstvo posega v ustavno pravico do svobodnega zdru?evanja. Je pa o tej problematiki oz. vpra?anju, kar veliko sodne prakse ustavnih sodi??, zlasti ?lanic EU.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 9. #9
  ?lan od
  Dec 2007
  Lokacija
  Notranjska
  Prispevki
  1,340

  Privzeto

  Dilema obveznega zdru?evanja v LZS bo re?ile ?e eno dilemo: Ali je LZS ?e civilna dru?ba ali je paradr?avna in?titucija.

  Menim, da je sedaj me?anica enega in drugega.
  Ima dolo?ene zakonske pristojnosti, ki jih izvaja v imenu dr?ave in dolo?ene dru?tvene pristojnosti, ki jih izvaja v imenu zveze dru?tev. ?lanarina je tako neke vrste obvezen davek, z katerim se financira naloge, ki jih dr?ava nalaga LZS.

  Zaradi dvojne vloge se LZS te?ko postavi na stran lovcev in v?asih tudi divjadi, saj mora izvajati zakonsko dolo?ene naloge, ki jih je predpisala oblast. Tako lovsi ostajamo brez stanovske organizacije (sindikata), ki bi temeljila na prostovoljnem ?lanstvu in na?e interese zastopala naproti dr?avi.
  Marko Gor?e, Nadlesk

 10. #10
  ?lan od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,487

  Privzeto

  Da se malo oddaljimo od stalnega premlevanja odnosov, pristojnosti in smisla obstoja ZLD, OZUL in LZS, bom navedel nekatere stvari, ki bi jih po mojem mnenju morali spremeniti v lovskem zakonu.

  1. Dovoliti bi morali lov z lokom, sploh v bolj gosto naseljenih in primestnih predelih.

  2. Dovoliti bi morali uporabljati eletktronske vabnike za lov vran in lisic.

  3. Dovoliti bi morali lov pra?i?ev pono?i z uporabo svetil.

  4. Dovoliti bi morali lov jelenjadi (razen odraslega jelena) pono?i.

  5. Med lovno divjad bi morali uvstiti goloba grivarja, sloko, gozdnega jereba, velikega kormorana in krokarja, pogojno pa tudi ru?evca in velikega petelina.

  6. Uzakoniti obvezno no?enje signalnih jopi?ev za vse udele?ence na skupnih lovih.

  7. Predpisati bi morali predlo?itev materialnih dokazov na ketegorizaciji za vse vrste divjadi, brez izjem, ukiniti dokazovanje izgub divjadi z zapisniki.

  8. Ukiniti PNZ kot pogoj za dovoljenje za udejstvovanje psa na lovu.

  9. Prevetriti kataster lovnih in nelovnih povr?in.

  10. Spremeniti lovne dobe za jelenjad, srnjad in polha.

  Tako, sedaj pa le po meni.....
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, letī?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

Pravila objavljanja

 • Ti ne more? objavljati novih tem
 • Ti ne more? objaviti odgovora
 • Ti ne more? objavljati priponk
 • Ti ne more? urejati svojih objav
 •