Stran 1 od 36 1234511 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 358

Tema: lovska izkaznica

 1. #1
  ?lan od
  Jun 2010
  Prispevki
  298

  Thumbs down lovska izkaznica

  menda je objavljen pravilnik o lovski izkaznici.
  <pogledal sem na stran LZS in se m9i je kar zavrtelo.od silnih pedpisov,ki so tam.Nobeno ministratvo,jih nima toliko.Smo ja pomembni.To kar sem iskal pa nisem na?el.Ben,bo tudi ta pravilnik ugledal lu? sveta,in ni hudi?,da ne bi spet posegel v lovske ?epe.

 2. #2
  ?lan od
  Dec 2007
  Lokacija
  Notranjska
  Prispevki
  579

  Privzeto

  Poglej pod:
  Splo?ni akti Lovske zveze Slovenije:
  Sprejeti akti:
  13 vrstica:
  Pravilnik o lovskih izkaznicah
  ...
  Vloga za izdajo lovske izkaznice
  Obrazec za izdajo izkaznice strelskega sodnika
  Naznanitev pogre?itve, izgube ali tatvine lovske izkaznice

 3. #3

  Privzeto

  Osnutek novega Pravilnika o lovski izkaznici s prilogami, je objavljen na E-portalu dr?avne uprave: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zako...skanje.euprava

 4. #4

  Privzeto Preklic veljavnosti lvoske izkaznice

  Kdo lahko prekli?e veljavnost lovske izkaznice, vpra?anja in dileme v zvezi s tem

  1.Razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice:

  Razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice so dokazana dejanje iz 4. do 6. al. 1. od. 63. ?l. ZDlov. Za dokazana dejanja se ?tejejo dejanja, za katera je bil kr?itelj pravnomo?no obsojen. Dokaz, da je bil obsojen za dejanja iz prej navedene zakonske dolo?be pa je pravnomo?na odlo?ba oz. sodba.

  2. Kdo poda predlog in kdo prekli?e veljavnost lovske izkaznice:

  Ko LD zve oz. ugotovi, da so podani razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice, je dol?na po ZDlov-u uvesti postopek za preklic njene veljavnosti. V zvezi s tem se postavlja vpra?anje kdo je predlagatelj in kdo izda odlo?bo o preklicu veljavnosti lovske izkaznice. Odgovor na to vpra?anje najdemo v ZDlov-u. Po dolo?bi 2. od. 63. ?l. ZDlov izdajatelj prekli?e veljavnost lovske izkaznice lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz 4. do. 6. al. 1. od. tega ?lena. Izdajatelj lovske izkaznice po dolo?bi 6. al. 3. od. 21. ?l. ZDlov je LZS, ki to nalogo na podlagi 3. al. 1. od. 22. ?l. opravlja kot javno pooblastilo. Po dolo?bi 3. od. 63. ?l. je LZS poobla??ena, da svojim ?lanom oz. ?lanicam izdaja lovske izkaznice, njihovo veljavnost pa letno podalj?ujejo upravljavke, torej LD-ji. Po tej dolo?bi lahko izdajatelj - LZS na predlog upravljavke -LD lovcu prekli?e oz. odvzame lovsko izkaznico v skladu z dolo?ili tega zakona. Iz povedanega sledi, da LD sama ne more preklicati veljavnosti lovske izkaznice, lahko pa LZS kot izdajateljici lovske izkaznice predlaga preklic njene veljavnosti, ?e in ko ugotovi, da so za njen preklic podani ?e prej navedeni zakonski razlogi.

  3.Pravne posledice preklica veljavnosti lovske izkaznice

  Lovska izkaznica je veljavna do konca koledarskega leta, ne glede na to, v katerem mesecu je bila izdana /4. od. 62. ?l./. Preklic veljavnosti lovske izkaznice ima naslednje pravne posledice:
  -lovska izkaznica preneha veljati pred potekom ?asa njene veljavnosti
  -lovec za ?as trajanja neveljavnosti lovske izkaznice ne more izvajati lova, ker nima veljavne lovske izkaznice in to vse do njenega ponovnega podalj?anja /1. od. 60. ?l./

  4.Ponovna pridobitev pravice do podalj?anja lovske izkaznice

  Pri preklicu prenehanja veljavnosti lovske izkaznice zaradi zgoraj navedenih zakonskih razlogov se zastavlja vpra?anje kdaj lovec ponovno pridobi pravico do podalj?anja veljavnosti lovske izkaznice. Neveljavnost lovske izkaznice namre? ne more trajati v nedogled. Lovec /kr?itelj/mora imeti mo?nost, da lahko po poteku dolo?enega ?asa ponovno zaprosi za podalj?anje njene veljavnosti. Ta mu namre? zaradi preklica njene veljavnosti ni bila odvzeta. ?e vedno jo poseduje, le da ni veljavna. Ponovno veljavna postane, ko in ?e mu jo LD z nalepko podalj?a. ZDlov na to vpra?anje ne daje odgovora, verjetno pa tega vpra?anja niti LD nimajo urejenega v svojih Pravilih ali v drugem splo?nem aktu. Ali naj LD odklanja podalj?anje veljavnosti lovske izkaznice vse dotlej, dokler lovcu sodba iz kazenske evidence ni izbrisana . To pravilo bolj velja v primeru, ko je lovcu lovska izkaznica odvzeta, saj mora za njeno ponovno izdajo oz. pridobitev k vlogi poleg drugih dokazil o izpolnjevanju pogojev prilo?iti tudi potrdilo iz kazenske evidence. To potrdilo je dol?an prilo?iti tudi lovec v primeru, ?e tri leta zapored ne podalj?a veljavnosti lovske izkaznice /3. od. 63.?l. ZDlov/. V smislu te zakonske dolo?be mora torej lovec v primeru, ?e mu LD tri leta zapored ne podalj?ala veljavnosti lovske izkaznice, k vlogi za njeno podalj?anje predlo?iti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence in ?e sodba, ki mu je bila izre?ena, iz nje ?e ni izbrisana, potem mu LD ne sme podalj?ati, ampak odkloniti njeno podalj?anje. Lovec, ki mu je bila preklicana veljavnost lovske izkaznice, se v tem primeru znajde v enakem ali podobnem pravnem polo?aju kot lovec, ki mu je bila lovska izkaznica odvzeta, saj mora slednji za njeno ponovno izdajo k vlogi prilo?iti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence. Ker je odvzem izkaznice stro?ji, preklic njene veljavnosti pa bla?ji ukrep, zato menim, da morajo tudi pravila za pridobitev nove izkaznice oz. za ponovno podalj?anje njene veljavnosti biti sorazmerna glede na te?o izre?enega ukrepa, zaradi ?esar menim, da je povsem primerno, da se lovcu, ki mu je bil izre?en ukrep prenehanje veljavnosti lovske izkaznice, ta ne podalj?a najve? zaporedoma dve leti, tretjo leto pa se mu ponovno podalj?a, v nasprotnem mora zaradi treh zaporednih odklonitev njenega podalj?anja za njeno ponovno podalj?anje prilo?iti prej navedeno potrdilo.

  Pravna sredstva:

  Lovec se zoper preklic veljavnosti lovske izkaznice sicer lahko prito?i, vendar s to?bo ne bo uspel. V postopku preklica veljavnosti lovske izkaznice izdajatelj /LZS/ ugotavlja le, ali so izpolnjeni pogoji iz 4. do. 6. al. 1. od. 63. ?l. ZDLov. za preklica veljavnosti lovske izkaznice. Pravno mo?nih odlo?b, s katerimi so dokazana dejanja iz prej citirane zakonske dolo?be pa v postopku preklica veljavnosti lovske izkaznice ali v prito?bi ni mogo?e prerekati iz materialnih ali formalnih ali kakr?nih koli drugih razlogov. Ukrep prenehanja veljavnosti lovske izkaznice je namre? posledica pravnomo?ne sodbe, s katero je lovec /kr?itelj/ bil obsojen za dejanje, ki ga ZDlov dolo?a kot zakoniti razlog za preklic veljavnosti lovske izkaznice oz. za njen odvzem.

  Opomba:

  Oba ukrepa je mogo?e izre?i tudi pogojno, da se torej ukrep preklica oz. odvzema lovske izkaznice ne bo izvr?il, ?e kr?itelj v poskusni dobi ………….. mesecev ne bo storil enakega ali podobne prekr?ka oz. dejanja iz. 4. do. 6 el. 1. od. 63. ?l.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 5. #5

  Privzeto

  Smo imel tak primer v LD. Ravnali smo natanko tako, kot je opisano zgoraj. Na osnovi pravnomo?ne sodbe smo podali predlog LZS (pogoj za predlog preklica bi naj bila sodba sodi??a, odlo?ba o prekr?ku ni dovolj, ker ZDLov govori, kdor je pravnomo?no obsojen...). LZS je preklicala veljavnost lovske izkaznice, vendar je bila pri tem nespretna (najprej le z dopisom, nato kar nekaj sklepov, z razli?nim trajanjem). Kr?itelj se je vseskozi prito?eval, tako je ?la zadeva na drugostopenjski organ - MKGP (ti so odlo?ili v ?kodo to?nika, trajanje vezali na tri leta itd.). Vlo?en je bil upravni spor in je upravno sodi??e odlo?ilo v prid to?niku ter zadevo vrnilo v ponovno re?evanje (?e ni kon?ano).
  To?nik je kljub temu takoj od?kodninsko to?il LZS in LD, vendar s to?bo na prvi stopnji ni uspel. To?beni zahtevek je visok, prav tako je ?e sedaj ogromno stro?kov na obeh straneh. Sedaj ?akamo na pravnomo?nost, kar pa je po poznavanju to?nika malo verjetno. Verjetno nas ?e ?aka dolg pravdni postopek, saj se to?nik na vsak na?in ?eli ma??evati LD.
  Glede preklica velja pravilo, da LZS lahko prekli?e izkaznico le za teko?e leto (do konca teko?ega leta), nato pa odlo?a preklicu upravljalec lovi??a. Upravno sodi??e je tudi mnenja, da trajanje ni mogo?e vezati na trajanje kazenske evidence.
  LD je na sre?o to?niku vsako leto izdala nalepko takoj po njegovem zahtevku in ga s tem ni omejevala. Na to?niku je bila odlo?itev, ?e bo spo?toval odlo?itve LZS in MKGP. Sodi??e med drugim sogla?a z mnenjem, da je za morebitno ?kodo odgovorna RS (MKGP). Po na?em mnenju je bil to?beni zahtevek preuranjen in proti napa?ni to?eni stranki. Mogo?e to?nik ni bil prav pou?en s strani njegovega odvetnika ali pa je slepo vztrajal pri svojem namenu, da ?kodi mati?ni LD.

  Skratka, nauk te zgodbe je, da je bolje priznati svojo kr?itev ter nositi posledice na nivoju LD in lovske in?pekcije (hitri prekr?kovni postopek). V kolikor ni tehtnih dokazov v nasprotno, potem nikakor ne vlagati zahtevo za sodno varstvo, saj to lahko vodi v izdajo sodbe sodi??a, pravnomo?na sodba pa je razlog za preklic veljavnosti lovske izkaznice.

 6. #6
  ?lan od
  Dec 2007
  Lokacija
  Primorska
  Prispevki
  407

  Privzeto

  Iz?el je pravilnik o lovski izkaznici.
  Uradni list RS, ?t. 4/2012 z dne 20. 1. 2012!!!
  http://www.uradni-list.si/1/objava.j...4&stevilka=129

  Pa da ne bo kdo mislil da se bo slikal kar v navadni srajci ali T-majici
  (3. ?len 4. to?ka)!!!

 7. #7

  Privzeto

  Se po eni strani strinjam da ?e smo lovci, da smo tudi na ?lanski sliki lovci, ne pa v rde?ih in pink maj?kah.

  Vsaj pa ne pi?e ve? tako kot je pri prvem slikanju (vsaj pri nas), ko so napisali celo znamko srajce v kateri naj bi bili

 8. #8

  Privzeto

  Citat jvpv je objavil: Poka?i objave
  Se po eni strani strinjam da ?e smo lovci, da smo tudi na ?lanski sliki lovci, ne pa v rde?ih in pink maj?kah.

  Vsaj pa ne pi?e ve? tako kot je pri prvem slikanju (vsaj pri nas), ko so napisali celo znamko srajce v kateri naj bi bili
  Lahko pa se slika? v indijanskem lovskem kroju.
  Idiotsko dolo?ilo!
  Verum justicia quod parilitas!

 9. #9

  Privzeto

  7. ?len

  (cenik izdaje in podalj?anja veljavnosti izkaznice)

  (1) Upravni odbor izdajatelja dolo?i cenik za izdajo in podalj?anje veljavnosti izkaznice.

  (2) Cena za izdajo oziroma podalj?anje veljavnosti izkaznice vsebuje le materialne stro?ke izdaje izkaznice oziroma hologramskih nalepk za novo koledarsko leto.


  Torej ne bo ve? "nadomestila za biolo?ko revnovesje" ali kako so ?e rekli tistim 150 evrom
  "Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." Charles Bukowski

 10. #10

  Privzeto

  To je le ena od novosti, ki so v prid lovcu, oziroma ne?lanu lovske dru?ine. Druga?e pa je ta akt pravo skrpucalo s kupom nelogi?nosti, nejasnosti in vpra?anj, ki se zastavljajo. Ampak nove bo treba izdajati ?e 1.4.2012.

Etikete te teme

Pravila objavljanja

 • Ti ne more? objavljati novih tem
 • Ti ne more? objaviti odgovora
 • Ti ne more? objavljati priponk
 • Ti ne more? urejati svojih objav
 •