Pravila Forum-LOV

Pogoji in pravila za dostop in uporabo foruma

Lastniki sistema ne prevzemamo nobene odgovornosti za objavljena sporo?ila. Ne jam?imo za to?nost podatkov, popolnost ali uporabnost sporo?il, obenem pa tudi ne odgovarjamo za vsebino kateregakoli sporo?ila.

Avtorji sporo?il v teh izra?ajo lastna mnenja in poglede. Uporabniki, ki menijo, da je vsebina kak?nih sporo?il sporna, lahko o tem obvestijo skrbnike foruma. Vsakogar, ki upravi?eno meni, da je dolo?ena objava na forumu neprimerna, prosimo, da o tem preko gumba "Opozori na to objavo" ob objavi sami obvesti moderatorja dolo?enega dela foruma. Pridr?ujemo si pravico, da bomo sporno objavo v razumnem ?asovnem roku izbrisali, ?e bomo po lastni presoji ocenili, da je to potrebno. Ker je to treba narediti ro?no, morda nekaterih sporo?il ne bomo mogli izbrisati ali preurediti nemudoma. Isto velja tudi za informacije v uporabni?kem profilu.

Nemogo?e je, da bi ekipa Forum-LOV preverjala verodostojnost objav na forumu. Ker ne moremo natan?no spremljati vseh vsebin na forumu, tudi nismo odgovorni za njegovo vsebino ter ne zagotavljamo to?nosti, popolnosti in uporabnosti informacij, objavljenih na njem. Objavljena sporo?ila odra?ajo stali??e svojega avtorja, ki ni nujno enako stali??u ekipe Forum.LOV, njenih sodelavcev in lastnikov foruma.

Strinjate se, da ste sami odgovorni za vsebino svojih objav. Odgovarjate tudi za morebitno ?kodo, ki bi jo va?e objave lahko povzro?ile lastnikom foruma, spletni strani http://www.forum-lov.org in njenim sodelavcem. Lastniki foruma si pridr?ujejo pravico, da v primeru formalne prito?be, ki izhaja iz va?e uporabe tega foruma, razkrijejo va?o identiteto in druge podatke.

Vkolikor imate kakr?nekoli zahteve do ekipe Forum-LOV in/ali lastnikov sistema, izhajajo?e iz podlag zgornjih odstavkov, lahko te izrazite
le v elektronski po?ti preko kontakta objavljenega na portalu, v obliki uradnih dopisov na naslov, ki je objavljen v Ajpesu v primeru ob?utka spornih objav pa preko gumba ob objavi sami.
Vsa poizvedovanja po na?ih osebnih telefonskih ?tevilkah, bivali??ih ali ostalih osebnih podatkih ali kakr?nekoli osebne pritiske bomo smatrali za nadlegovanje in temu primerno ukrepali. Tudi mi si zaslu?imo ohraniti svojo zasebnost!

Z uporabo te storitve se strinjate, da ne boste objavljali la?nivih ali ponarejenih informacij, neto?nih, zlonamernih, vulgarnih, sovra?nih, nadle?nih, obscenih, profanih, groze?ih ali drugih sporo?il, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo RS.

Strinjate se tudi, da ne boste objavljali avtorsko za??itenih vsebin brez dovoljenja avtorjev.

Strinjate se, da va?e pozitivne objave in fotografije ali njih dele uporabimo v sklopu portala www.forum-lov.org z navedbo va?ega avtorstva z va?im forumskim nadimkom.

Strinjate se, da boste upo?tevali priporo?ila moderatorjev foruma, ki usmerjajo debato in prepre?ujejo neprimerne objave.

Strinjate se, da ne boste objavljali povezav na poslovne strani podjetij, trgovin, posameznikov ipd., ki so namenjene njihovi promociji in pridobitni?tvu, razen v primerih, da so ti ?e na?i partnerji, ki imajo na portalu zakupljen ogalsni prostor.

Forum Forum-LOV je zasebni forum, namenjen lovcem, registriranim ?lanom foruma. Dobrodo?li so tudi nelovci, ki lovu ne nasprotujejo. Nasprotnikom lova pravico registracije na tem forumu odrekamo, razen v primeru, da v postopku registracije izrazijo ?eljo sodelovati v omejenem obmo?ju Dinaricum, ki je namenjena le uporabnikom, ki k nam pridejo z Dinaricum mailing liste pod pogoji tega podro?ja ! Ra?uni uporabnikov, ki se izka?ejo za ostale nasprotnike lova, bodo nemudoma izbrisani, njihovo registriranje pa smatramo za nadlegovanje.
Registracija je popolnoma prostovoljna. Prav tako je prostovoljno sodelovanje in/ali objavljanje na forumu. Z objavo svojih sporo?il se strinjate in se pri polni zavesti zavedate, da lahko le-te spro?ijo tak?ne ali druga?ne odzive oz. odgovore ostalih uporabnikov foruma.

Upravitelji strani si pridr?ujejo pravico, da vam po lastni odlo?itvi kadarkoli, trajno ali za?asno, delno ali popolno prepre?ijo uporabo ali dostop do forumov (lahko obvesti tudi va?ega ponudnika interneta). Zaradi tega so IP ?tevilke vseh objavljenih sporo?il shranjene, da se uredijo sporni primeri. Strinjate se, da ima Administrator, upravitelj ali moderator tega foruma pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli objavo ali temo, ko se mu zdi to potrebno. Kot uporabnik se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih vpisali shranijo v bazo podatkov in jih administrator lahko uporabi za nadaljno identifikacijo uporabnika v spletu z namenom omejevanja dostopa ?e uporabnik kr?i pravila uporabe foruma . Upravitelj, Administratorji in Moderatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil te podatke.
Sistem na tem forumu uporablja pi?kotke (cookies), ki shranijo podatke na va? osebni ra?unalnik. Ti pi?kotki ne vsebujejo nobene informacije, ki ste jo vnesli zgoraj; slu?ijo samo za to, da olaj?ajo spremljanje foruma v va?e zadovoljstvo. Va? elektronski naslov bo uporabljen za potrditev podrobnosti in gesla pri va?i registraciji, (ter za po?iljanje novega gesla, ?e je pozabite obstoje?e geslo). Ker vzdr?evanje portala in foruma zahteva znatna sredstva in dela ekipe, se va? elektronski naslov uporabi tudi za sprejem reklamnih sporo?il podjetij, ki z oglasnimi pasicami podpirajo delovanje portala in foruma. S tem, da taka sporo?ila sprejemate, omogo?ate delovanje portala in foruma. V kolikor pa na ta na?in ne ?elite prispevati k pre?ivetju portala imate v skladu z zakonodajo mo?nost, da se na ta sporo?ila odjavite. To storite preko povezave v teh sporo?ilih.

Lastnik Marijan Likar,

za forum-lov.org