Raziskava ob prvih Slovenskih lovskih dnevih 2010

Avtor: mag. Srečko Felix Krope

thumb_lzs-srecko.jpgRaziskava ob prvih Slovenskih lovskih dnevih 2010 »Lisjak«.


Avtor prispevka navaja ugotovitve raziskave opravljene med udeleženci prvih slovenskih lovskih dnevov v Novem mestu,

Prvi dan je bil namenjen predvsem srečanju starešin lovskih družin.


logolzsmali.jpg

 

RAZISKAVA OB PRVIH SLOVENSKIH LOVSKIH DNEVIH 2010

»LISJAK«

 

Avtor:

mag. Srečko Felix Krope,

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Povzetek:

Avtor prispevka navaja ugotovitve raziskave opravljene med udeleženci prvih slovenskih lovskih dnevov v Novem mestu, kjer je prvi dan bilo namenjeno predvsem srečanju starešin lovskih družin. Vabljeni so bili vse starešine, udeležba ni bila ravno blesteča. Pričakovali bi, da se bodo lovci teh prvih dnevov udeležili v večjem številu, kljub slabo izbranemu času. Prvi slovenski lovski dnevi so bili namenjeni biotski raznovrstnosti, temu ustrezno so bili namenjeni tudi referati in prispevki drugega dne.

 

Namen raziskave je bil ugotoviti mnenje upravljavk lovišč o ustreznosti lovsko informacijskega sistema LISJAK, njegovo uporabnost in želje po odpravi ali nadgradnji posameznih segmentov sistema. Ugotovili smo, da je aplikacija ustrezna in da se uporablja v veliki večini posamezni moduli, ki so vezani na članstvo, načrte in škode. Posamezni segmenti so bolj vezani na OLZ (izobraževanje…ipd).

 

Med ostalimi se je ugotavljala stopnja zadovoljstva upravljavk lovišč pri načrtovanju in želeni vpliv lovskih družin pri načrtovanju.

 

Ključne besede: lovsko informacijski sistem, Lisjak, načrtovanje, lovska družina

 

1 UVOD

Srečanje lovcev na prvih slovenskih lovskih dnevih, kjer je v skladu s programom potekal prvi dan zbor starešin z nekaj referati, naslednji dan pa izključno referati podani tako s strani lovskih strokovnjakov in vabljenih članov vladnih in nevladnih organizacij, je bila priložnost tudi za izvedbo ankete med prisotnimi člani. Vabljene so bile vse lovske družine – starešine, vendar pa klasika, niso bile vse družine prisotne. Res je, da termin ravno ni bil najbolj ustrezen. Naslednji slovenski lovski dnevi bodo potekali v terminu do maja meseca, računam na večjo prisotnost. Letošnji dnevi so bili namenjeni biotski pestrosti, v tem smislu so potekali prispevki drugega dne. Obveščenost v LD še očitno ni na visoki ravni, tudi dvodnevni oglasi v sredstvih javnega obveščanja niso privabili veliko lovcev in veliko občanov. Objave v glasilu Lovec očitno spadajo med rubrike »slabo brano«.

 

Prisotni so bili lovci večine volilnih okolišev, iz nekaterih pa ni bilo niti enega predstavnika. Naslednje leto bo krog udeležencev razširjen, vključene bodo lovske zveze sosednjih držav, vključena bo sejemska dejavnost in prav tako bo prvi dan namenjen predstavitvam dela v LD po različnih projektih, problemih, idejah in predlogih.

 

Pomembno pa je, da s tem pristopom spodbujamo predstavitev lastne stroke, lastnih ugotovitev in zmanjšujemo še kako moderne prevode in naslanjanje na tuje ugotovitve v našem okolju, kar pa ni ravno stvar prihodnosti.

 

2 OPIS POSTOPKA ANKETIRANJA IN UPORABLJENE METODE

Za potrebe raziskave smo sestavili vprašalnik, ki je bil sestavljen iz več sklopov vprašanj in je vseboval skupaj 30 vprašanj različnega tipa. V prvem delu vprašalnika so bila vprašanja s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti uporabnost spletnih strani LZS, uporabnost in dostopnost, ter koristnost članskega dela spletnih strani. V drugem delu smo iskali odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na lovsko informacijski sistem Lisjak, njegovo koristnost, dostopnost in želeli izvedeti, kaj je v njem preveč ali kaj je neuporabno in kaj si uporabniki želijo, da bi upravljavke lovišč imele v tem delu lovsko informacijskega sistema.

 

V tretjem delu smo imeli vprašanja s katerimi smo želeli pridobiti stališča lovcev glede načrtovanja, vpliva pri izdelavi LGN in kaj bi spremenili, če bi imeli to možnost. Namerno se nismo izognili tudi kontrolnih vprašanj s katerim smo želeli preveriti, kako prisotni (starešine) spremljajo zakonodajno področje s področja lovstva in tudi ali vedo, kdo pri nas opravlja naloge načrtovanja. V sklopu demografskih podatkov nas je tudi zanimalo, koliko mandatov so imeli funkcije v lovski družini in na kateri funkciji so v tem trenutku, ter iz katerega volilnega okoliša izhajajo.

3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA

Razdeljenih je bilo 100 vprašalnikov od katerih je bilo vrnjenih 81 ali 81 %. Anketiranje je potekalo 12.6.2010, vprašalniki so bili razdeljeni vabljenim predstavnikom lovskih družin. Prisotni-anketirani so bili skoraj vsi, z izjemo ene lovke, moškega spola v starostni strukturi od 30 do 72 let. Največ jih je bilo starih 60 let ali 8,9 %, sledijo v starosti 69 in 58 let ali 6,3 %. V kolikor starost prisotnih razporedimo v starostne razred po pet let, ugotovimo, da jih je največ v starostni skupini 56-60 let, sledi starostna skupina 50-55 let, nato skupina v starosti 61-65 let in šele nato skupina v starosti 45-50 let in skupina 40-45 let. Skupina v starosti 30-do 35 let pa je bila zastopana z dvema predstavnikoma (grafa št. 1).

 

Tabela 1: izobrazbena struktura prisotnih

Izobrazba

Število

Odstotek

osnovna šola

1

1,3

srednja šola

24

30,4

poklicna

16

20,3

višja

18

22,8

visoko strokovna

3

3,8

univerzitetna

12

15,2

magisterij

3

3,8

doktorat

2

2,5

brez odgovora

2

2,5

Skupaj

81

100

 

Kot prikazuje tabela 1 je imela večina prisotnih srednjo izobrazbo, sledi poklicna in višja izobrazba. Če seštejemo odstotek prisotnih po izobrazbi, tvorijo srednja, višja in poklicna izobrazba največji delež saj skupaj zajema 73,5 odstotkov. Od vseh prisotnih jih je bilo 53,2 odstotka zaposlenih, 45,6 odstotkov upokojenih in 1,3 odstotka nezaposlenih.

 

Udeleženci so bili iz 16 volilnih okolišev. Največja zastopanost izmed prisotnih je bila iz Celjskega volilnega okoliša (16,0 %), sledi ljubljanski volilni okoliš (11,1 %), gorenjski, kočevski in novo meški volilni okoliš (8,6 %), zasavski (7,4 %), obalno-kraški in mariborski (6,2 %). Ostali so imeli manjši odstotek udeležbe. Nobenega predstavnika pa ni bilo iz Ptujsko-Ormoškega volilnega okoliša (razen, če štejem svojo malenkost), Prlekije, Prekmurja in Postojnsko-Bistriškega volilnega okoliša.

 grafikon.jpg

 Graf 1: Starostna struktura udeležencev

 

V vodstvih LD imamo po dobljenih podatkih ene in iste ljudi, ki so v vodstvu lovskih družin ali kot starešine ali kot člani UO. Tako vidimo, da je 40,5 odstotkov  imela pet ali več mandatov na funkciji. Pri pisnih opombah ob tem vprašanju smo našli pripombe v oklepajih kjer je pisalo (40 let starešina, 30 let starešina ipd). Sledi skupina članov, ki je bila na teh odgovornih nalogav po dva mandata (22,8 %), kar prikazuje tabela 2.  

  

Tabela 2: Število mandatov v vodstvu LD

Število mandatov

Število odgovorov

Odstotek

en mandat

6

7,6

dva mandata

18

22,8

trije mandati

15

19,0

štirje mandati

8

10,1

pet in več mandatov

32

40,5

 

 Največ prisotnih je ali 84,6 % je v tem trenutku bila na slovenskih lovskih dnevih kot starešina, 5,1 % kot tajnik ali kot član UO LD, 2,6 % kot podpredsednik in 1,3 %kot predsednik komisije v LD ali kot referent za različno področje.

 

Več kot polovica (61,5 %) jih tedensko obiskuje spletno stran ZS, 14,1 % jih obiskuje mesečno, 10,3 % dnevno, 7,7 % pa nekajkrat letno. Spletne strani LZS ne obiskuje 3,8 %, 2,6 % pa nima internetne povezave.  Nekoliko drugačna slika je pri odgovorih na vprašanje o tem, kako pogosto obiskujejo člansko stran spletnih strani LZS. Tako jo 48,1 % obiskuje tedensko, kar je manj kot pa obisk pri spletni strani LZS, mesečno obiskuje 27,8 % člansko stran, kar je več kot pri obiskih spletne strani LZS. Enak obisk – neobisk najdemo tudi tukaj v enakem odstotku in sicer 3,8. Razlika je tudi ta, da člansko spletno stran nekaj krat letno obiskuje nekoliko več in sicer 11,4 % kot pa nekajkrat letno spletno stran LZS.

 

Polovica jih je bila menja, da posluje le peščica članov z e-pošto in obiskuje spletne strani oziroma uporablja internet. 27,5 odstotkov jih meni, da vso to uporablja tretjina članov v LD, da jih uporablja polovica članov je menilo 12,5 %. Če bi ta podatek držal, da e-pošto uporablja le peščica članov-lovcev, potem je obveščenost lovcev in seznanjenost verjetno slaba. Zato je kako pomembno, da v LD potekajo redni mesečni posveti pri čemer mlajši lovci skrbijo za obveščenost celotnega članstva.

 

Zanimalo nas je, kako ocenjujejo uporabnost in vsebino članskega dela »dokumenti« na spletnih straneh LZS. Večina ali 84,8 % so mnenja, da so preko članskega dela spletnih strani tekoče seznanjeni z delom komisij, le 2,5 % jih meni, da vsebina ni pregledna in 12,7 % članskega dela ne obiskuje. V primeru, da bi dobili takšen odstotek odgovorov v eno tretjinskem vzorcu celotne lovske populacije, bi lahko rekli, da smo z uvedbo članskega dela zadeli žebelj na glavico. Tudi če nimamo teh podatkov, nam je ta podatek vendarle orientir, da je članski del potreben, je pa vprašanje vsebine in ažurnosti.

 

Pri vprašanjih, ki so se nanašala na aplikacijo LISJAK smo dobili pričakovane odgovore. Pravilno število modulov (7) je bilo le 12,7 % pravilnih odgovorov. Največ odgovorov je bilo, da ima aplikacija LISJAK štiri module, prav toliko jih je večina tudi naštela, sicer ne ravno v popolnem imenu, ampak je bilo moč sklepati za katere module gre. Kot najbolj uporabne modelu so našteli letni načrt, članski modul in odstrel-izgube. 15,8 % je mnenja, da je potrebno odstraniti modul kinologija, 73,7 % pa je mnenja, da naj ostane LISJAK oziroma moduli v sedanji obliki. Pri tistih, ki so navedli manjše število od 7 modulov gre sklepati, da je uporabljajo pogosto LISJAK-a ali pa da nimajo dokončnega podatka o napredku modulov v aplikaciji.

Da bi ugotovili mnenje o uporabnosti, prijaznosti aplikacije LISJAK smo udeležencem posredovali trditve pri katerih so izrazili stopnjo strinjanja na pet stopenjski Likertovi lestvici, kjer je bila ocena 1-se sploh ne strinja in 5-zelo se strinjam. Pri tem smo ugotovili, da so povprečne ocene nad oceno 3 skoraj pri vseh trditvah, pod navedeno povprečno oceno pa so trditve, ki niso ravno naklonjene aplikaciji LISJAK (tabela 3). Trditve so navedene in povzete iz ciljev za vzpostavitev aplikacije in če sledimo povprečnim ocenam lahko ugotovimo, da dosegamo namen uveljavljanja in uporabe aplikacije. S tem ne mislim ali trdim, da je zadeva dokončna, se pa strinjam s tistimi, ki zagovarjajo stališče, da se aplikacija še da narediti bolj prijazno in uporabno.

 

Tabela 3: Povprečne vrednosti posameznih trditev

Trditev

N

Povprečna vrednost

V LD tekoče vnašamo podatke o svojih članih v Lisjak.

80

4,42

Podatki v članskem delu mi pri vodenju LD koristijo.

77

4,35

V članskem modulu je preveč podatkov o lovcu (izobrazba, telefon...).

80

2,71

Aplikacija Lisjak je preveč komplicirana.

80

2,62

Za uporabo Lisjaka je bilo in je še veliko oziroma dovolj usposabljanja.

79

3,11

Aplikacija LISJAK je prijazna do uporabnika.

80

3,80

Aplikacija Lisjak je nujno potrebna lovcem pri komuniciranju z javnostmi.

80

3,81

Aplikacija Lisjak je nepogrešljivo orodje za uspešno upravljanje z loviščem.

80

4,09

 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo nekaj splošnih vprašanj glede lovske družine, spremljanje zakonodaje, sprejem novih članov in podobno. Prisotni izhajajo iz LD, ki imajo v 77,2 % velikost lovišča do 5 000 ha površine in 22,8 %, ki imajo površino več kot 5 000 ha. Večina ali 93,8 % odstotkov LD sprejema nove člane, le 6,2 % jih je navedlo, da jih ne sprejema. Ni nam znano ali jih ne sprejemajo zaradi možnosti omejitve sprejema novih članov glede na lovno površino ali pa novih kandidatov za LD ni. Zakon  divjadi in lovstvu prepoveduje zaračunavanje pristopnin in podobnih dajatev ob sprejemu novih članov, vendar je kljub temu 5,0 % odgovorilo, pritrdilno, da novim članom zaračunavajo pristopnino ali drugo dajatev. Pri nekaterih odgovorih je bilo navedeno, da gre za donatorstvo, 1,2 % odgovorov je bilo takšnih, da to za nove člane ni obvezno kar pomeni, da še to obstaja. Le 93,8 % je odgovorilo negativno.

Spraševali smo kdo je nosilec načrtovanja, kjer smo dobili zanimive odgovore. 63,3 % je odgovorila, da je nosilec ZGS, 24,1 % je odgovorilo, da je to OZUL, 5,1 %, da je to MGKP in 6,3 %, da je to LD. Ali je lovsko leto enako koledarskemu, oziroma ali naj tako tudi ostane, je svojo strinjanje potrdilo 78,2 %, ostalih 21,8 % pa je menilo, da je potrebno lovsko leto spremeniti podobno, kot je to bilo pred sprejetjem novega zakona. Pri načrtovanju so upravljavke lovišč imele določene težave in sicer kar 40,9 % dočim jih ostalih 59,1 % ni imelo nobenih težav.

 

Iz odgovorov je razvidno, da 87,5 % redno spremlja zakonodajo in spremembe s področja lovstva in varstva okolja. Od vseh je tudi 65,8 % odgovorilo, da je seznanjeno s tem, da poteka zbiranje pripomb na osnutek Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju.

 

Zanimalo nas je tudi stopnja zadovoljstva z uveljavljanjem interesov LD v okviru delovanja OZUL. Pri tem je 11,4 % odgovorili, da niso zadovoljni, da je zadovoljstvo zadovoljivo je odgovorilo 15,2 %, da je stopnja zadovoljstva dobra je odgovorilo 50,0 %, prav dobro 17,7 % in odlično 5,1 %. Lahko zaključimo, da je delovanje dobro-če gledamo na enako stopnjo zadovoljstva. Sicer pa je potrebno razumeti okrajšavo OZUL, ki  pomeni, da gre za združenje upravljavcev lovišč in nikogar drugega.

 

Veliko je govora o tem, da naj se lovstvu povrne vpliv in pomen pri načrtovanju upravljanja z divjadjo. Spraševali smo udeležence ali se strinjajo s tem, da bi LZS sama usklajevala načrtovanje z divjadjo in ali naj bi to počela brezplačno za državo. Večina ali 74,7 % se s tem strinja, 25,3 % pa ne. To nestrinjanje bi lahko obrazložili v povezavi s pritrdilnimi odgovori, saj so pritrdilni odgovori imeli največkrat tudi pripombo, da naj to LZS za državo ne počne brezplačno. Pri iskanju odgovora na vprašanje kdo ima največji vpliv pri pripravi načrta je 58,4 % odgovorili, da je to ZGS, MGKP 10,4 %, LD 9,1. Ob tem so navedli tudi vpliv lastnikov kmetijskih zemljišč 2,6 %. Po mnenju anketiranih, bi naj imel največji vpliv pri načrtovanju LD 82,3 in OZUL 11,4 %.

 

Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so udeleženci odgovorili na vprašanje, kaj bi spremenili kot starešina za boljše delo v LD ali v lovstvu nasploh. Odgovore so navedli slaba 1/3 prisotnih. Največ odgovorov pa je bilo 56,5 %, da je potrebno povečati vpliv LD. Med ostalimi zanimivimi odgovori pa so bili:

·         večje sodelovanje

·         prosto vlaganje male divjadi

·         ukinitev varstvene dobe za sivo vrano in uvedbo lova na goloba grivarja

·         zmanjšanje odstrela divjih svinj in košut

·         zmanjšati kazni

·         fleksibilna priprava letnega načrta odstrela

·         več pooblastil lovskim čuvajem

·         ustanovitev zavoda za lovstvo

·         enoten pristop lovske inšpekcije po celotni državi

·         uvedba načrtov za obdobje (2-5) let

·         poenotiti načrtovanje za območje ene regije

·         vrnitev sredstev koncesij nazaj v lovišče

·         prepoved odstrela zdrave trofejne divjadi

·         spremeniti pravila LZS

·         izdelati čistopis ZDLov.

 

Zanimivo sliko dobimo, če križamo posamezne odgovore na vprašanja. Tako ugotovimo, da je na vprašanje glede števila modulov v aplikaciji LISJAK, pravilno odgovorilo le 7 starešin in en tajnik LD. Večina starešin in tajnikov, ter ostalih članov UO LD meni, da imamo med 4 in 5 modulov. Pet starešin in en član UO LD obiskujeta dnevno člansko spletno stran, največ ali 34 starešin jih obiskuje tedensko in 18 starešin mesečno. 6 starešin obišče člansko spletno stran nekajkrat letno, 3 starešine pa je sploh ne obiskujejo.

 

Obvezo plačila finančnega prispevka v različnih »verzijah« so navedli nekateri člani iz volilnega okoliša Gornje Posočje, Kočevja, Celja. Kot neobvezen prispevek pa nekateri člani iz volilnega okoliša Novo mesto.

 

 4 ZAKLJUČEK

Vzorec nikakor ni reprezentativen, da bi sprejemali pomembne zaključke glede ugotovitev. Dajejo pa neki splošen utrip v lovskih organizacijah. Aplikacija LISJAK je zagotovo dober informacijski sistem, lahko pa zaključimo, da je premalo uporabljen in se verjetno niti ne zavedamo dovolj, kaj nam pomeni. Na drugi strani so trditve, ki govorijo, da je v LD preveč administracije. Aplikacija LISJAK pa je ravno eden od segmentov, ki preprečuje nastajanje odvečne administracije. Potrebno se je zavedati, da je določen del izhoda ali »output« dela v LD tudi pisni izdelek. Časov, ko smo lahko govorili in ni bilo potrebno argumentirati naših trditev ni več. Sedaj veljajo evidentirane zadeve in številke.

 

Lovci pričakujemo in velikokrat od države in njenih organov zahtevamo, da spoštuje zakonodajo in podrejene predpise. Pogoj za takšno zahtevo pa je, da jo najprej sami uresničujemo, če pa jo hočemo uresničevati, pa jo moramo poznati. Posamezni odgovori na zastavljena vprašanja ravno ne kažejo na briljantno poznavanje predpisov, nekateri »barantajo« s svojo interpretacijo predpisov. To ne bo dobro.

 

Ugotovitve ki so navedene so manjši pokazatelj tako vodstvu LZS kot komisijam na nivoju LZS in tudi na vseh nivojih naše organizacije. Ugotovitve vsekakor niso zanemarljive.

 

 

 

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube