Zahteva za priznanje statusa stranke

Prejeli smo vzorec zahteve za priznanje statusa stranke v postopkih vpisa sprememb temeljnega akta LZS in vpisa zakonitega zastopnika LZS.

Lovske družine imajo možnost poslati ta dopis z vnesenimi podatki na Upravno enoto in tako preprečiti sprejem neveljavnih in nezakonitih pravil. Več LD kot bo poslalo tak ali podoben zahtevek na UE, več je možnosti za uspeh.

Na MNZ je
že vložena pritožba zaradi neaktivnosti upravne enote. Zahtevana je tudi postavitev začasnega zastopnika, saj LZS še sedaj zakonitega zastopnika nima.

Ali bodo lovske družine to možnost izkoristile? Ali boste lovci v svojih lovskih družinah zahtevali te postopke in tako pripomogli k vzpostavitvi zakonitega stanja in sprejem pravil, ki bodo omogočala enakopravno obravnavanje vseh članic zveze? Ali boste s tem dejanjem omogočili deklarirane usmeritve Slovenskega lovstva in demokratično organiziranost naše krovne organizacije?

Lovski tovariši, poteza je vaša!

ZR7


 Lovska družina __________________
Naslov:_________________________
Pošta: __________________________
 

Datum: 02.07.2007
 

Upravna enota Ljubljana

Sektor za upravne notranje zadeve
Oddelek za javni red
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana

 
ZADEVA:
 

1.      Zahteva za vročitev odločbe in za priznanje statusa stranke v postopku spremembe vpisa zakonitega zastopnika Lovske zveze Slovenije, Zupančičeva  9, Ljubljana.
 
2.      Zahteva za vstop v upravni postopek vpisa sprememb temeljnega akta Lovske zveze Slovenije, Zupančičeva  9, Ljubljana, v register društev in za priznanje statusa stranke v postopku.

Vse na osnovi določb 43. in 229 člena Zakona o upravnem postopku ter v povezavi postopka za vpis sprememb zakonitega zastopnika in sprememb temeljnega akta LZS v register društev.
 

Lovska družina _________________________, s sedežem v _______________, pošta________________, ki jo zastopa starešina LD ________________, je vpisana v register društev, ki ga vodi UE ________________ . Po določbi 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljnjem tekstu ZDLov-1 Ur. l. RS, št.16/04) je LD _________________ z dnem uveljavitve zakona postala neposredna članica Lovske zveze Slovenije (v nadaljevanju LZS). Zaradi varovanja zakonitih pravic in pravnih koristi, skladno na z zakonom pridobljeno pravico do neposrednega članstva v LZS, LD ____________ opira pravni interes za pridobitev lastnosti stranke (stranski udeleženec) v postopku vpisa sprememb zakonitega zastopnika in temeljnega akta   LZS.

 
 
Obrazložitev:
 
Ministrstvo za notranje zadeve je z Odločbo 0930-6/2006/16 - 1322-02 odpravilo odločbo Upravne enote Ljubljana št. 215-768/2005-21 (2107) z dne 28.12.2005, izdano v postopku spremembe temeljnega akta in zastopnika LZS. Iz obrazložitve odločbe MNZ nesporno izhaja, da so veljavna Pravila LZS v neskladju s pravnim redom v RS, saj so v neskladju z določili ZDLov-1 in novega Zakona o društvih (v nadaljevanju: ZDru-1). Če pristojni organ ugotovi (drugi odstavek 19. člena ZDru-1), da temeljni akt ni v skladu z določbami zakona, mora društvo uskladiti temeljni akt v zakonskem roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.

Po določbah veljavnih Pravil LZS, ki so overjena pri naslovnem organu, je določeno, da je LZS zveza območnih zvez lovskih družin, v katere se skladno z zakonom obvezno združujejo lovske družine (1. člen) ter da so članice zveze vse območne zveze lovskih družin (v nadaljevanju ZLD) v Republiki Sloveniji (8. člen). Navedena dejstva potrjujejo, da je bilo obvezno članstvo ZLD v LZS določeno z zakonom (ex lege), to je vezano na neposredno uporabo določbe po prvem odstavku 62. člena Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč  (Ur. l. SRS štev. 25/1976). Ker v prejšnjem stavku citirani lovski zakon iz leta 1976 ne velja več, je s prenehanjem zakona (ex lege) prenehalo obvezno članstvo ZLD v LZS. V nasprotnem primeru bi bila LZS še vedno organizirana po prej veljavnem zakonu o lovstvu, kar je pravno nedopustno. Takšno stanje bi bilo glede na določbe ZDlov-1, ki drugače določajo organiziranost lovskih organizacij (tudi organiziranost LZS), nično. Glede na dejstvo, da ZLD niso prostovoljne - pogodbene članice LZS - na osnovi pogodbe po zakonu o društvih, je nesporno, da z uveljavitvijo ZDLov-1 ZLD niso več članice LZS.
 

Določbe novega ZDru-1 določajo, da morajo društva nadaljevati svoje delo po določbah tega zakona (56. člen), kar pomeni, da mora tudi LZS, v primeru neskladja temeljnega akta z zakonom (ZDru-1 in ZDLov-1), uporabljati neposredno določbe zakona, in to v vseh primerih, ko je mogoča neposredna uporaba teh določb. Ker je določba 66. člena ZDLov -1 povsem jasna in določna (obvezno članstvo ZLD v LZS po prej veljavnem lovskem zakonu je nadomeščeno z obveznim članstvom LD v LZS po ZDLov-1) je nesporno, da mora LZS, od uveljavitve novega lovskega zakona dalje, dosledno spoštovati neposredno članstvo LD v LZS, saj je z zakonom pridobljena pravica lovskih družin do neposrednega članstva v LZS ustavno varovana kategorija, ki je ni dopustno kakorkoli preprečevati ali omejevati s temeljnim aktom zveze.
 

To pomeni, da je LZS pri zagotavljanju pravic svojim članicam - lovskim družinam, torej tudi pri sklicu občnega zbora in odločanju na občnem zboru, dolžna upoštevati neposredno uporabo določb  ZDLov-1. Takšna obveznost LZS velja v vseh primerih, kjer pravila LZS niso skladna z zakonskimi določbami in kjer je za LZS in lovske družine, predpisana specialna ureditev po ZDLov-1.
 

Ker med sklicatelji izrednega občnega zbora LZS, sklicanega za dne 25.11.2006 ni bilo lovskih družin, ki so edine upravičene sklicati izredni občni zbor LZS (z uveljavitvijo novega lovskega zakona so postale, na podlagi čl. 66/I ZDLov-1, edine obvezne in neposredne članice LZS), je bil izredni občni zbor, ki so ga sklicale ZLD (njim je prenehalo obvezno članstvo v LZS, določbe veljavnih pravil LZS pa ne določajo pogojev in ne omogočajo prostovoljnega včlanjevanja ZLD v LZS, zato ZLD v nobenem primeru ne morejo biti članice LZS) sklican neveljavno. Ker neveljavno sklican občni zbor ne more sprejemati nobenih odločitev, je bilo odločanje na izrednem občnem zboru LZS nelegitimno, sprejeti sklep o izidu volitev zakonitega zastopnika in organov LZS pa ničen.
 

LZS je z vabilom z dne 23.04.2007 sklicala redni občni zbor LZS za dne 12.05.2007. Tudi ta občni zbor LZS je bil sklican in izveden nezakonito, v nasprotju s pravnim redom RS, to je v nasprotju z ZDLov-1 in ZDru-1. Občni zbor ne more sklicati nelegalno izvoljeni začasni organ LZS, ki je bil izvoljen na neveljavno sklicanem izrednem občnem zboru LZS dne 25.11.2006. Neveljavno sklicani občni zbor, ki ne more sprejemati nikakršnih odločitev, je med drugim obravnaval in sprejel nova - spremenjena Pravila LZS, skupaj s Pravilnikom o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev v LZS.
 

Dokaz:

-          spremenjena pravila LZS predložena s strani LZS v postopek registracije sprememb temeljnega  akta  po določbah ZDru-1-1 pri naslovnem upravnem organu
 

S sprejetimi spremenjenimi pravili LZS na občnem zboru 12.5.2007, LZS ni uskladila svojega temeljnega akta s pravnim redom v RS. Nasprotno, številne določbe spremenjenih pravil LZS niso skladne z določili ZDlov-1 (s 66. členom ZDLov-1 in ZDru-1). Pri tem posamezne določbe nedopustno posegajo v samostojnost LD (5. in 6. člen pravil), kršeno pa je tudi načelo enakopravnosti članic (13. in 16. člen pravil - dve ali več LD, ki se dodatno prostovoljno povežejo v ZLD imajo po določilih pravil zagotovljeno posredno več glasov in pravic in nobenih dodatnih obveznosti, saj ZLD ne plačujejo članskega prispevka LZS). Spremenjena pravila LZS nezakonito dajejo pravice in obveznosti ZLD, ki jim jih ZDLov-1 ne priznava, tako kot jim ne priznava statusa lovske organizacije.
 

Določbe ZDlov-1, zaradi posebnega javnega interesa, predstavljajo z zakonom določen način uresničevanja pravic na področju lovstva in izvajanja javnih nalog in javnih pooblastil, ki jih je zakon podelil izključno lovskim organizacijam. Območne zveze lovskih družin so, v kolikor so le te še naprej organizirane po prej veljavnem zakonu o lovstvu ali ustanovljene z namenom za izvajanje javnih nalog na področju lovstva, z uveljavitvijo ZDlov-1 postale, na podlagi namena zakonodajalca (ratio legis), nedopustna oblika organiziranosti. Zakonodajalec jih je iz lovske organiziranosti zavestno izpustil. V nasprotju z navedenim, četrti odstavek 10. člena spremenjenih pravil LZS določa, oziroma omogoča, da lahko ZLD pogodbeno, poleg javnih nalog na področju lovstva, izvajajo celo javna pooblastila, ki jih je zakonodajalec z zakonom izključno podelil LZS in jih ni v nobenem primeru mogoče prenašati na druge pravne osebe (točka 1 in 2). Takšna dejavnost ZLD je glede na ZDLov-1 nedopustna, zato je pristojni organ dolžan zavrniti registracijo takšnih pravil LZS. Naslovni upravni organ pozivamo, da zadrži oba predlagana vpisa v register društev ter v najkrajšem možnem času, na podlagi določb 19. člena ZDru-1, naloži LZS uskladitev temeljnega akta s pravnim redom v RS.
 

Nekaj konkretnih neskladnosti spremenjenih pravil LZS glede na pravni red v RS:
 

4. člen: odstavek (2): Črta se besedilo »ali zveze«. LZS je lovska organizacija, ki je določena neposredno s 64. členom ZDlov-1. V 66. členu citiranega zakona je določeno, da LZS ni zveza zvez lovskih družin, temveč neposredno zveza vseh lovskih družin, ki deluje tudi v javnem interesu. Zaradi javnega interesa je z zakonom določeno obvezno članstvo lovskih družin (po zakonu lovske organizacije) v LZS. V navedenem členu zakona je sicer določeno, da so člani LZS lahko tudi druga društva, ne pa tudi druge zveze društev. Območne zveze lovskih družin po dikciji zakona v nobenem primeru niso druga društva. Tudi glede na določilo četrtega odstavka 16. člena spremenjenih pravil LZS, ki določa glasovalne pravice članic za občni zbor LZS, je mogoče nesporno ugotoviti, da ZLD in druge zveze društev ne morejo biti članice LZS. Takšna ureditev bi namreč vodila v povsem neenakopraven in nedopusten položaj posameznih članic LZS. Tako bi, po določilih predlaganih  spremenjenih pravil LZS, imeli dve LD ali drugi dve društvi, ki sta ali bosta prostovoljno ustanovili zvezo, bistveno več glasov (namesto dveh tri glasove) in s tem večje glasovalne pravice, kot tiste LD, ki bodo le obvezne članice LZS po ZDLov-1.
 

Področne zveze so sicer ustavno dopustne prostovoljne oblike združevanja LD - na pogodbeni osnovi (16. člen ZDru-1), vendar le za uresničevanje nalog, ki niso z ZDLov-1 določene za lovske organizacije.
 

4. člen: odstavek (4): Črta se besedilo »brez posebne vloge članice«. Po Zdru-1 je možno le prostovoljno članstvo - na osnovi sklepa občnega zbora članice in pogodbe.
 

5. člen: odstavek (2): Črta se tretja alinea. Dolžnosti morajo biti enake za vse člane. Kako naj recimo druga društva odgovorno upravljajo naloge upravljavca lovišča. Naloge upravljavca lovišč določa zakon.
 

5. člen: odstavek (4): Črta se odstavek. Nedopustno je poseganje v samostojnost društev!
 

6. člen: odstavek (1 in 3): Črta se odstavek. Nedopustno je poseganje v samostojnost društev!
 

7. člen: odstavek (1): Črta se besedilo »ne more prenehati« in nadomesti z besedilom, ki se doda za LZS »na podlagi zakona«. LD so postale članice LZS po zakonu. Po zakonu lahko vedno preneha članstvo LD v LZS.
 

10. člen: odstavek (3):  Za LZS se vrine besedilo »in nalog, ki jih ZDLov-1 določa za lovske organizacije« Nalog, ki jih ZDLov-1 določa za lovske organizacije ni dopustno prenašati na nelovske organizacije - na ZLD.
 

10. člen: odstavek (4):  Črtajo se vse alinea, ki posegajo v naloge in javna pooblastila, ki jih ZDLov-1 določa za lovske organizacije. ZDLov-1 povsem določno določa naloge za posamezne lovske organizacije. Obvezno članstvo LD v LZS je določeno izključno zaradi javnega interesa pri uresničevanju teh nalog in javnih pooblastil. Kakršenkoli - pogodbeni prenos teh nalog na ZLD je nedopusten in pomeni nadaljevanje uresničevanja lovske organiziranosti po prej veljavnem lovskem zakonu (iz leta 1976).
 

13. člen: (1, 2 in 3): Uskladi se besedilo členov tako, da zagotavlja vsaki članici en glas. Če se v pravilih LZS določijo delni občni zbori potem ni mogoče imeti še poseben občni zbor - dvojnost občnega zbora ne pozna Zdru-1. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva (tretji odstavek 2. člena ZDru-1). Ker so članice LZS lovske družine in ne člani lovskih družin, je nedopustno razlikovanje pravic članic glede na število članov v posamezni članici. Delni občni zbori so nesmiselni in nepotrebni saj občni zbor LZS sestavlja največ okoli 420 pooblaščencev članic LZS.
 

16. člen: (vsi odstavki): Črtajo se delni občni zbori. Uskladi se besedilo členov tako, da zagotavlja vsaki članici en glas.
 

22. člen: (1): Črtajo se tretja alinea. Upravni odbor ne more odločati o dolžnostih posameznih članic, saj je to pristojnost občnega zbora.
 

22. člen: (2): Črtajo se odstavek. Upravni odbor ne more odločati o spremembah, ki vplivajo na pravice članic. Te pristojnosti ima občni zbor.
 

23. člen: (1):  Besedilo odstavka se spremeni tako, da ima vsak volilni okoliš enega člana. Načelo enakopravnosti zahteva takšno oblikovanje volilnih okolišev, da je zagotovljena enakopravnost članic, to je LD.
 

23. člen: (3):  Črta se odstavek in nadomesti: Članice so razdeljene v volilne okoliše znotraj mej lovsko upravljavskih območji v RS.
 

22. člen: (4): Črtajo se odstavek. Nedopustno je vezati pravice članic na število članov posamezne članice.
 

32. člen: (1):  Besedilo se spremeni tako, da za predsednika lahko enakopravno kandidirajo člani vseh članic LZS, ki izpolnjujejo določene pogoje. Predlagano besedilo je diskriminatorno.
 

46. člen: Črta se v celoti. Nobena pravna oseba - ZLD ne more ostati obvezna članica LZS po neveljavnem prisilnem predpisu. Za prostovoljno članstvo v zvezi društev je potrebna odločitev občnega zbora članice in pogodba. V nasprotnem je takšno članstvo nično - v  nasprotju z zakonom!

 
Pripomba: po pridobitvi statusa stranke v postopku bomo navedli še ostale primere neusklajenosti  določil pravil LZS glede na pravni red v RS.
 

Na podlagi gornjih dejstev ima prizadeta LD ___________________  v celoti izkazan in dokazan (po dejanski, materialnopravni in procesni plati) interes za utemeljeno zahtevo za vstop v postopek in za priznanje lastnosti stranke (stranski udeleženec) v postopku vpisa sprememb zakonitega zastopnika LZS v register društev - zastopnika izvoljenega na spornem izrednem občnem zboru LZS 25.11.2006 in pri vpisu sprememb temeljnega akta LZS v register društev (čl. 43., 229. in drugi Zakona o splošnem upravnem postopku).
 
 

 

                                                                       Starešina LD _______________________:

                                                                                                     

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

Všečkaj FORUM-LOV na Facebooku

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube