Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vlada Republike Slovenije, je na seji 9.10 2008, sprejela Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Aktivnosti LZS bodo po izjavi na spletnih straneh LZS potekale v smeri priprav za podpis pogodb o podelitvi koncesij, ki bodo stopile v veljavo s 1.1.2009. Objavljamo zadnji dosegljivi predlog, da se lahko pripravimo na vse kar je potrebno za vložitev prijave na razpis za koncesije.


Ob sprejetju uredbe smo prosili mag. Srečka Kropeta za kratek komentar:

Koncesije oziroma uredba je bila danes sprejeta v takšni obliki, kot smo jo uskladili v okviru medresorskem usklajevanju. Dosežen je bil dogovor, da plačamo 15 % koncesnine. Manj ni šlo za izposlovati, vsaj za zdaj. Torej, ZDlov se bo lahko začel izvajati tudi v tem delu. Naš dolgoročni cilj je v naslednjih letih ta procent tudi zmanjšati.
 
Naslednje leto bo ZGS delal nove katastre lovišč kar pomeni, da se bodo zagotovo povečale nelovne površine lovišč. Če uredba sedaj ne bi šla skozi bi lahko nastopilo stanje, da bi se število sedanjih LD, ki ne dosegajo 2000 ha lovne površine bistveno povečalo. Ker pa bodo koncesije že podeljene, zmanjšanje lovnih površin ne bo vplivalo na velikost LD oziroma bomo govorili o pridobljeni pravici koncesije in spremembi velikosti lovišča zaradi objektivnih razlogov.

mag. Srečko Felix Krope
predsednik LZS

Jože Samec nam je posredoval sklep vlade:

Vlada RS je danes sprejela Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki odpira novo poglavje na področju urejanja lova na območju Republike Slovenije. Na njeni podlagi bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo javni razpis za podelitev koncesij v prihodnjem mesecu. To bo pripomoglo k izpolnitvi temeljnega cilja lovstva, ki je trajno gospodarjenje z divjadjo. Koncesija se bo podelila za dobo 20 let, prve koncesije pa bodo podeljene v prihodnjem letu.

Koncesijska dajatev se bo plačevala letno in bo za posamezno lovišče znašala 15 odstotkov od povprečnega prihodka, ki ga za posamezno lovišče za koncesijsko obdobje izračuna Zavod za gozdove Slovenije. Koncesijska dajatev se bo revalorizirala z letno inflacijo v preteklem koledarskem letu ter se bo lahko za posamezno lovišče v tekočem letu tudi znižala. Kljub znižanju pa koncesijska dajatev ne bo smela biti nižja od 10 % od osnove za izračun koncesijske dajatve.

Pričakovati je, da bo letni skupni znesek koncesijskih dajatev okrog pol milijona EUR, od katerih bo 50 odstotkov prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. V proračunu občine se bodo koncesijske dajatve izkazovale kot namenski prejemki in porabljale kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Pri prvi podelitvi koncesije bo imela prednost lovska organizacija, ki je do javnega razpisa v skladu s predpisi in načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem, medtem ko bo pri nadaljnjih podelitvah imela prednost lovska organizacija, ki ima večje število članov, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma ki ima večje število članov s stalnim bivališčem na območju lovišča.

Koncesionar je lovska družina, ki z divjadjo v loviščih trajnostno gospodari. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje in lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov.

O izbiri koncesionarja bo odločil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo. Ko bo odločba o izbiri koncesionarja dokončna, se bo najkasneje v 60 dneh sklenila z izbranim koncesionarjem še koncesijska pogodba.


 

Spodaj podani materiali so dostopni na spletnih straneh ministrstva: http://www.vlada.si/index.php?vie=cnt&gr1=grObr&gr2=2&url=18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/f33baaa0fd90f298c125748700355d13?OpenDocument 


logomkgp.jpgDunajska 58, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 9106,        
telefaks: 01 478 90 13       
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.                      

Številka: 007-173/2008
Datum: 15. 7. 2008

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ZADEVA:  Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 3


1.         Navedba gradiva, na katerega se nanaša obvestilo o uskladitvi:
Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

2.         Navedba ministrstev oz. vladnih služb, s katerimi je bila uskladitev dosežena:
Zaradi jasnejše in nedvoumne določbe se dopolni tretja alineja drugega odstavka 17. člena uredbe, ki pa vsebinsko ne spreminja prvotnega besedila.

Zaradi uskladitve s Službe Vlade RS za zakonodajo se zamenja beseda v 18. členu.

3.         Besedilo sprememb in dopolnitev:

V drugem odstavku 17. člena uredbe se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

 • »koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja;«

V prvem odstavku 18. člena se beseda »opravlja« nadomesti z besedo »izvaja«.

Iztok JARC                                          
MINISTER                                           


logomkgp.jpg


Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon 01 478 90 00, telefaks  01 478 9021 
splet: http://www.mkgp.gov.si/                 
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.                            


Številka: 007-173/2008
Datum:  ponedeljek, 20. junij 2008


GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

EVA: 2006-2311-0002


ZADEVA:    Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo- predlog za obravnavo

 
1.      Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 26a. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) je Vlada RS na ... seji dne ... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije sprejme Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


2.      Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Andrej Drašler, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Urška Srnec, višja svetovalka II, vodja sektorja za lovstvo in ribištvo


3.      Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA

 
4.      Kratek povzetek gradiva:

V skladu s prvim odstavkom 26a. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) predpiše Vlada Republike Slovenije pogoje in postopek za podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v Republiki Sloveniji.
Koncedent je Republika Slovenija, njene funkcije pa v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja Vlada. Koncesionar je lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo. Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo in ima vse potrebne elemente za uspešno izvedbo razpisa koncesij. Vsebuje predmet koncesije, časovni okvir trajanja koncesijskega obdobja, pogoje ki jih mora izpolnjevati konecesionar, način izračuna in višino koncesijske dajatve ter ostala pomembna določila.

5.      Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva

Izjavljam, da predlagano gradivo:

   
a)

ima/nima učinka

na javno finančna sredstva v višini, večji od 40 000 € v tekočem in naslednjih treh letih

b)

ima/nima učinka

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

c)

ima/nima učinka

na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s strankami (državljani in pravnimi osebami) oziroma na  obveznosti strank do javne uprave (administrativna bremena)
 
d)

ima/nima učinka

na gospodarstvo

e)

ima/nima učinka

na okolje

f)

ima/nima učinka

na socialni položaj posameznikov

 
 
g)

je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki zainteresirane javnosti.

Datum objave: 14. 5. 2008


Vključene organizacije oz. predstavniki:  Zavod za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, lovska inšpekcija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki:................

DA/NE

h)

so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe oziroma te niso bile prejete

DA/NE

i)

je bilo lektorirano

DA/NE

j)

je medresorsko usklajeno oziroma medresorsko usklajevanje potrebno

(Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo,

Ministrstvo za javno upravo, Služba vlade RS za zakonodajo in Informacijski pooblaščenec)


DA/NE

 

6.      Obrazložitev NPV za leto 2008

Predlagano gradivo je bilo predlagano za vključitev v Normativni program dela vlade za drugo polovico leta 2008. Ker je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v Državnem zboru ob sprejemanju novele zakona o divjadi in lovstvu opozorjeno, da naj se koncesije podelijo z začetkom leta 2009 in ker je po sprejemu te uredbe potrebno pripraviti in izvesti še javni razpis, čemur sledijo odločbe o izbiri koncesionarjev in pogodbe o podelitvi koncesij je, potrebno omenjeno uredbo sprejeti čimprej. 


Iztok Jarc                    
minister                       

Priloge:

 • Priloga 1: Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
 • Priloga 2: Obrazec ocene finančnih posledic
 • Priloga 3: Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti


PRILOGA 1


Na podlagi prvega odstavka 26a. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo1.    člen
(namen uredbe)

Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncendent) določa pogoje in postopek za podelitev posameznih koncesij lovski družini za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).


2.      člen
(prenos pristojnosti)

V imenu koncendenta minister, pristojen za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: minister):
­
 •           izvede javni razpis za podelitev koncesij;
 • ­          izvede postopek izbire koncesionarja;
 • ­          odloča o izbiri koncesionarja;
 • ­          sklene koncesijsko pogodbo;
 • ­          odloča o znižanju koncesijske dajatve;
 • ­          odloča o prenehanju koncesije.

3.      člen
(predmet koncesije)

Predmet koncesije je izvajanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kakor je opredeljeno v predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo, v posameznem lovišču določenim s predpisom, ki določa lovišča in njihove meje.


4.      člen
(začetek in čas trajanje koncesije)


(1) Koncesija se podeli za dobo 20 let.
(2) Prve koncesije se podelijo v letu 2009.  


5.      člen
(način izvajanja koncesije)

Koncesija se mora izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo, programi, načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.


6.      člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)


(1)   Koncesionar mora poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja divjad in lovstvo izpolnjevati še naslednje pogoje:

­
 •           je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
 • ­          ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
 • ­          ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi;
 • ­          ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
 • ­          zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih zadev;
 • ­          zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
 • ­          zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
 • ­          zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov.

(2)   Ministrstvo pristojno za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave.

7.      člen
(prednostni vrstni red pri podelitvah koncesij)

Pri podelitvah koncesij se upošteva prednostni vrstni red v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo.

 

8.      člen
(višina koncesijske dajatve)

(1)   Koncesijska dajatev je določena kot odstotek od osnove za izračun koncesijske dajatve.
(2)   Odstotek od osnove za izračun koncesijske dajatve za posamezno lovišče znaša 15% revalorizirano z letno inflacijo v preteklem koledarskem letu.


9.      člen
(izračun koncesijske dajatve)


(1)   Petletno povprečje letnih prihodkov za posamezno lovišče izračuna za koncesijsko obdobje Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

(2)   Potrebne podatke za izračun petletnega povprečja letnih prihodkov za posamezno lovišče pridobi zavod iz letnih uradnih finančnih poročil lovskih družin.

10.  člen
(znižanje koncesijske dajatve)

(1)   Minister lahko na predlog zavoda, Lovske zveze Slovenije ali lovske inšpekcije za posamezno lovišče v tekočem letu zniža koncesijsko dajatev, vendar ta ne sme znašati manj kot 10 % od osnove za izračun koncesijske dajatve.

(2)   O predlogu za znižanje koncesijske dajatve poda mnenje komisija, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo trije člani. Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda in lovske inšpekcije.

(3)   Znižanje koncesijske dajatve se ob izpolnjevanju načrtov upravljanja z divjadjo lahko predlaga v naslednjih primerih:

 • ­          če bi plačilo polne koncesijske dajatve lahko povzročilo resne težave pri izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe;
 •           če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno povečane stroške zaradi plačila škod od divjadi;
 • ­          če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno povečane stroške zaradi izvajanja ukrepov v življenjskem okolju in v populacijah divjadi, s katerimi je dosegel občutno zmanjšanje škod od divjadi.


11.  člen
(način in dinamika plačevanja koncesijske dajatve)

 
(1)   Koncesijska dajatev se plačuje v celoti za preteklo leto ali v primeru podelitve koncesije med letom za sorazmerni del preteklega leta.
(2)   Ministrstvo določi višino koncesijske dajatve za preteklo leto v skladu z določbami zakona, ki ureja divjad in lovstvo ter 8. in 9. členom te uredbe ter izstavi koncesionarju izračun za plačilo koncesijske dajatve najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
(3)   Podatke o plačilu deleža koncesijske dajatve za preteklo leto, ki pripada občinam morajo občine posredovati ministrstvu do 1. aprila tekočega leta.

 
12.  člen
(delež države in občine pri koncesijski dajatvi)

Delež države in občine pri koncesijski dajatvi ter nadaljnja namenska poraba občinskega dela koncesijske dajatve sta določena v zakonu, ki ureja divjad in lovstvo.

 
13.  člen
(javni razpis)


(1)   Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)   Javni razpis traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(3)   Prijava na javni razpis je veljavna, če izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4)   Javni razpis za posamezno lovišče ni uspešen, če za tisto lovišče do poteka razpisnega roka ni bila vložena veljavna prijava.
(5)   Javni razpis se ponovi samo za tista lovišča, za katera ni bil uspešen.
 

14.  člen
(vsebina javnega razpisa)

 
Javni razpis mora vsebovati:
­
 •           predmet koncesije;
 • ­          pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
 • ­          začetek in čas trajanja koncesije;
 • ­          postopek za izbiro koncesionarja;
 • ­          način, čas in kraj oddaje prijav;
 • ­          rok za izbiro koncesionarja;
 • ­          rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
 • ­          odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom;
 • ­          podatke o koncendentu ter izvajalcu javnega razpisa;
 • ­          seznam dokumentov, ki jih mora priložiti prijavitelj, da dokaže verodostojnost podatkov o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena te uredbe.

15.  člen
(izbira koncesionarja)


(1)   Minister imenuje petčlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev iz zakona, ki ureja divjad in lovstvo in te uredbe ter predlaga koncesionarja. Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda, Lovske zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice in lovske inšpekcije.
(2)   O izbiri koncesionarja odloči minister z odločbo.
(3)   Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 60 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
(4)   Odločba o izboru koncesionarja za posamezno lovišče preneha veljati, če v roku iz prejšnjega odstavka ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani lovske družine. Za to lovišče se izvede nov javni razpis.16.  člen
(koncesijska pogodba)


(1)   Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2)   Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa zakon vsebovati še:
­
 •           natančen opis meje lovišča,
 • ­          javni pooblastili koncesionarja,
 • ­          pogoje in način prenehanja koncesije.

17.  člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)

 
(1)   Razmerje med koncendentom in koncesionarjem preneha na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja divjad in lovstvo in koncesijska pogodba.

(2)   Razlogi za odvzem koncesije so lahko predvsem:
 • ­          neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;
 • ­          koncesionar odda lovišče v najem ali podnajem;
 • ­          koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega območja, vokviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja;
 • ­          koncesionar ne izvaja ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev ali ne posega v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev na način lova v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
 • ­          koncesionar krši predpise s področja ohranjanja narave ali varstva okolja, kar je ugotovljeno z dokončno odločbo pristojnega organa;
 • ­          koncesionar zamuja s plačilom koncesije več kot dva meseca.

18.  člen
(druge določbe, potrebne za izvajanje koncesije)


(1) Koncesionar izvaja koncesijo do izbora novega koncesionarja, če mu ta ni bila odvzeta.

(2) Kadar je bila koncesija odvzeta, do izbire novega koncesionarja z loviščem upravlja zavod.

 

19.  člen

(nadzor)


Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja lovska inšpekcija.20.  člen
(začetek veljavnosti)


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-143/2008
Ljubljana, dne ... 2008.
EVA 2006-2311-0002


Vlada Republike Slovenije


PRILOGA  2

I.  Ocena finančnih posledic

 

 

Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna

0

250.000

250.000

250.000

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna

 

 

 

 

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za lokalne skupnosti

 

 

 

 

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:

Šifra PP

Ime proračunske postavke

Ime proračunskega uporabnika

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ:

0

0

Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:

Šifra PP

Ime proračunske postavke

Ime proračunskega uporabnika

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ:

0

0

Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ:

0

0

                     

 

Obrazložitev:

V petem odstavku 29. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US in 17/08) je določeno, da  je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nadalje pa drugi odstavek istega člena določa, da se občini nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom. Koncesionar bo polovico koncesijske dajatve plačal na tekoči račun občin, na katerih površinah ima lovišče. Druga polovica koncesijske dajatve pa je nakazana v integralni državni proračun Republike Slovenije.


PRILOGA 3


Ime organa:                                                         Datum izpolnjevanja: 14.5.2008

MKGP- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

 

IZJAVA o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti:

Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1

Predlog predpisa uvaja

Ustrezno označite

1.1

nove ali spreminja obstoječe upravne postopke ali druge postopke, v katerih stranke prihajajo v stik z javno upravo,

DA

NE

1.2

nove obveznosti prijave podatkov,

DA

NE

1.3

kakršne koli druge obveznosti strank do javne uprave.

DA

NE

2

Če da, za katere postopke, podatke oziroma obveznosti gre? Naštejte jih in pri posameznih odgovorite.

 

2.1

Navedite razloge, zakaj je postopek ali druga administrativna obveznost nujno potrebna in kakšen javni interes naj se z njo doseže. Navedite dokaze, da javnega interesa ni mogoče doseči na drug, za stranke enostavnejši način.

Tretji odstavek 81. člen Zakona o divjadi in lovstvu določa, da  Vlada najkasneje v treh mesecih po ustanovitvi lovišč podeli koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču in določi upravljavca.

2.2

Ali je spoštovano načelo »vse na enem mestu«načelo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki se nanašajo na en življenjski oziroma poslovni dogodek, na več mestih)? Kje se storitev oziroma obveznost opravi?

Drugi odstavek 7. člena Uredbe določa, da Ministrstvo pristojno za divjad in lovstvo  pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave.

2.3

Ovrednotite zamudo časa in stroške upravna taksa, plačilo storitve ...), ki jih stranki povzroča postopek ali obveznost.

Dokumente je mogoče oddati brez stroškov.

2.4

Katero dokumentacijo bo morala predložiti stranka za izvedbo postopka? Ali se obseg dokumentov, ki jih mora predložiti, zmanjšuje? Če ne, zakaj ne.

Izjavo, da izpolnjuje naslednje pogoje, iz prvega odstavka 7. člena Uredbe.

2.5

Kako bo zagotovljeno plačilo storitve upravne takse ...): z gotovino, s kreditnimi in plačilnimi karticami, po e-moneti in drugo?

Ni predvidena.

2.6

Na katero področje in na kateri življenjski oziroma poslovni dogodek na portalu e-uprave se postopek nanaša? Če ustreznega dogodka ni, predlagajte nov dogodek.

Predpis ne uvaja nobenih novih upravnih postopkov za stranke.

Dodaten prostor za navedbo predloga novega dogodka.

2.7

Ali oziroma v kolikšni meri bo mogoče postopek opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh? Če ne, utemeljite odgovor.

Po elektronski in drugih sodobnih poteh postopka ne bo mogoče opraviti.

2.8

Katere podatke, potrebne za izvedbo postopka, bo pristojni organ pridobil sam iz uradnih evidenc? Na kakšen način bo pridobil te podatke?

Drugi odstavek 7. člena Uredbe določa, da Ministrstvo pristojno za divjad in lovstvo  pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev za koncesionarja v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne uprave.

3

Posvetovanje o predpisu

 

3.1

Ali je bil predpis objavljen na spletnih straneh? Če da, koliko časa? Če ne, zakaj ne?

Da, od 14. 5. 2008 dalje.

3.2

Katere nevladne organizacije oziroma predstavnike zainteresirane javnosti ste še posebej povabili k sodelovanju pri pripravi predpisa?

Zavod za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, lovska inšpekcija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

(sklep MKGP o ustanovitvi delovne skupine št. 341-13/2008/2) z dne 23. 4. 2008)

3.3

Katere nevladne organizacije oziroma kdo iz zainteresirane javnosti je predložil pripombe?

Zavod za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, lovska inšpekcija, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

3.4

V katerih točkah ni dosežena usklajenost predpisa s subjekti, ki so predložili pripombe? Argumentirajte, zakaj pripombe niso bile upoštevane.

Vse pripombe, ki niso bile v nasprotju z zakonom so bile vključene v Uredbo.

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube