Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o divjadi in lovstvu

Vir: Spletne strani združenja občin

PRIPRAVA ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU

V torek 6. februarja 2007 bo ob 12. uri na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58 v Ljubljani (šesto nadstropje, soba K 603) sestanek za pripravo Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS, št.16/04; ZDLov-1).

 Na podladi odločbe Ustavnega sodišča (U-I-98/04 z dne 9. 11. 2006), je Ministrstvo za kemtijstvo gozdarstvo in prehrano pripravilo novelo Zakona o divjadi in lovu. V njej je upoštevalo razsodbo Ustavnega sodišča, ter uredilo področja, ki v prejšnjem zakonu niso bila ustrezno rešena (lov z lokom, sokolarstvo, polhanje). Poleg tega pa predlaga, da se koncesije podelijo za 10 let in ne za 20 kot je trenutno v zakonu. Novosti so tudi na področju evidentiranja izgub, odgovornosti za škode, razdelitve koncesij in drugih stvari.
Zakon je medresorsko usklajen in trenutno v postopku javne obravnave in sicer od  30. 1. do 30. 3. 2007.

Marko Gorše-Krpan

Na straneh
http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/predlogi_zakon/

je moč najti osnutek novega zakona: 

Spremembe_in_dopolnitve__21.12.06.doc Spremembe_in_dopolnitve__21.12.06.doc (62.50 KB) 

 

OSNUTEK !!!


Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-2)


1. člen

V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) se v 5. členu dodajo in po abecednem vrstnem redu razvrstijo naslednji pomeni izrazov:

»Lov z lokom je lov z lokom ali lokostrelom.

Polhanje je lov polhov.

Sokolarjenje je lov z izšolano ptico ujedo.«.


2. člen

V 14. členu se za četrtim odstavkom doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja in dolgoročni načrt gozdnogospodarskega območja se pripravita kot en skupen načrt.«


3. člen

V 21. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. izvrševanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;«.


4. člen

V 25. členu se v tretjem odstavku številka »20« nadomesti s številko »10«.


5. člen

V 26. členu, ki postane njegov prvi odstavek, se pred besedo »podelitvi« doda besedo »prvi«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Pri vseh nadaljnjih podelitvah koncesije iz drugega odstavka 24. člena tega zakona se pri prednostnem vrstnem redu iz prejšnjega odstavka upoštevata le druga in tretja točka.«.


6. člen

V 29. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Škode po divjadi koncesionar dokaže z izplačanimi poravnavami in izplačanimi stroški za preventivne ukrepe.«.

V petem odstavku se za besedo »divjačine« doda beseda »in trofej.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek lokalne skupnosti, na kateri leži pretežni del lovišča.«.

Sedmi in osmi odstavek se črtata.


7. člen

Za 43. členom se dodajo novi 43.a, 43.b in 43.c člen, ki se glasijo:


»43.a člen
(lov z lokom)

(1) Lov z lokom je dovoljen le v lovnih oborah.

(2) Lov z lokom se lahko izvaja v okviru registriranih društev ali zveze društev, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje lova z lokom. Na podlagi vloge izda dovoljenje minister v soglasju ministrom, pristojnim za varstvo narave.

(3) Lov z lokom je dovoljen samo osebam, ki imajo opravljen lovski in lokostrelski izpit ter veljavno lokostrelsko dovolilnico. Kdor ima lokostrelsko dovolilnico, nima pa lovskega izpita sme loviti z lokom le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit.

(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje in postopek za izdajo in odvzem lokostrelske dovolilnice ter način izvedbe lokostrelskih izpitov.

(5) Lokostrelske dovolilnice izdaja društvo ali zveza društev, ki pridobi dovoljenje za izvajanje lova z lokom iz prvega odstavka tega člena in soglasje upravljavca oziroma imetnika lovne obore.

(6) Vlada s predpisom določi vrste divjadi, ki jih je dovoljeno loviti z lokom, lovne dobe, prostor in način izvajanja lova z lokom ter pogoje, ki jih morajo društva izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za lov z lokom.


43.b člen
(polhanje)

(1) Polhanje se lahko izvaja samo v okviru registriranih polharskih društev ali zveze društev, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje polhanja. Dovoljenje izda minister na podlagi vloge društva ali zveze društev.

(2) Polhanje je dovoljeno samo osebam, ki imajo veljavno polharsko dovolilnico.

(3) Polharske dovolilnice izdaja polharsko društvo ali zveza društev, ki pridobi dovoljenje za izvajanje polhanja iz prvega odstavka tega člena in soglasje upravljavca.


43.c člen
(sokolarjenje)

(1) Sokolarjenje se lahko izvaja samo v okviru registriranih društev ali zveze društev, ki pridobijo dovoljenje za izvajanje sokolarjenja. Na podlagi vloge izda dovoljenje minister v soglasju ministrom, pristojnim za varstvo narave.

(2) Sokolarjenje je dovoljeno samo osebam, ki imajo opravljen lovski izpit, veljavno lovsko izkaznico in veljavno sokolarsko dovolilnico. Kdor ima sokolarsko dovolilnico, nima pa lovskega izpita in veljavne lovske izkaznice, sme sokolariti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico.

(3) Minister izda podrobnejša navodila o pogojih za izdajo in odvzem sokolarske dovolilnice ter načinu izvedbe sokolarskih izpitov.

(4) Za izvajanje sokolarjenja morajo osebe pridobiti dovoljenje upravljavca lovišča.

(5) Vlada s predpisom določi vrste divjadi, ki jih je dovoljeno sokolariti, lovne dobe, prostor in način izvajanja sokolarjenja, vrste sokolarskih ptic, njihovo registracijo in oskrbo ter pogoje, ki jih morajo društva izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za sokolarjenje.«.


8. člen

V 44. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. loviti divjad na površinah, ki so izločene iz lovne površine lovišča, razen dejanj evidentiranja izgub v skladu s 46. členom tega zakona;«.

V 13. točki se za besedilom »v prosti naravi« črta besedilo »ali v lovnih oborah,«.


9. člen

V 45. členu se v tretjem odstavku na začetku doda besedilo:

»Veterinarska služba mora o najdbi poginule divjadi pred odstranitvijo obvestiti upravljavca, o poginu zaradi povoza pa le-tega tudi policija.«.


10. člen

V 49. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave dovoli zadrževanje divjadi v ujetništvu, če se divjad zadržuje v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu, skladno s predpisom, ki ureja živalske vrtove.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.


11. člen

V 54. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»(1) Republika Slovenija ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči divjad, razen v primerih določenih z zakonom.«.

V tretjem odstavku se za besedilom »Republika Slovenija« doda besedilo », pod pogojem, da so bili izvršeni ukrepi za preprečevanje škode iz 53. člena tega zakona.«.

Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.


12. člen

59. člen se črta.


13. člen

V 61. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Kandidat ima pravico do orožne listine po predpisih o orožju.«


14. člen

V 67. členu se v petem odstavku za besedilom »Območno združenje upravljavcev« doda besedilo »je pravna oseba, ki«.


15. člen

V 75. členu se v prvem odstavku besedilo »500.000 do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2090 do 12.550 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »418 do 12.550 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev nadomesti z besedilom »418 do 1.200 eurov«.


16. člen

V 76. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000 do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4180 do 12.550 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »418 do 2090 eurov«.


17. člen

V 77. členu se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »418 do 1200 eurov«.

Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:

»2. ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območjih (prvi odstavek 41. člena);«.

Dosedanje 2. do 26. točka postanejo 3. do 27. točka.


18. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube